Skip to main content
16.11.2022

SAOPŠTENJE

Trinaesta (XIII) sednica Odbora RUE-a

Regulatorni Odbor za energetiku (RUE) je na svojoj trinaestoj (XIII) sednici za ovu godinu, održanoj danas 16. novembra 2022. godine, razmotrio i usvojio Pravilo o postupku ovlašćenja za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta.

U okviru zahteva na ovoj sednici, Odbor je razmotrio i odobrio dva zahteva za licencu za snabdevanje na veliko (trgovinu) električnom energijom i odobrio regulatorne parametre za KOSTT i KEDS za period 2023-2027. Odbor RUE-a je razmotrio početne izveštaje o praćenju za KOSTT i KEK, nakon razmatranja, Odbor RUE-a je odlučio da se izveštaji dostave strankama da daju svoje pisane komentare o utvrđenim povredama, u roku od četrnaest (14) dana od prijema izveštaja.

Takođe na ovoj sednici, Odbor RUE-a je razmotrio konačnu procenu u vezi sa nalazima koje je stručno osoblje RUE-a predstavilo u Izveštajima o praćenju i odobrio predlog administrativnih mera sa novčanom kaznom za KESCO u iznosu od 8,4 miliona evra i za KEDS u iznos od 2,7 miliona evra.

Na ovoj sednici, Odbor je odobrio nekoliko drugih predloga za operatere u sektoru električne energije na Kosovu u vezi sa Pravilima za eksplicitnu dnevnu dodelu kapaciteta na granicama oblasti ponude koje opslužuje Kancelarija za koordinirane aukcije Jugoistočne Evrope (SEE CAO), kao i predlog izmena u kodeksa za pristup zemljištu i zgradama.

Odbor je na ovoj sednici usvojio 14 zahteva za dobijanje ovlašćenja za izgradnju solarnih panela za sopstvenu potrošnju, od kojih su 9 podnela fizička lica, a ostatak, različita preduzeća sa ukupno 503kW.

Neke žalbe potrošača i druga pitanja u vezi sa funkcionisanjem sektora, kao i Regulatornog ureda za energiju bili su deo razmatranja od strane Odbora. Sve odluke Odbora RUE-a biće objavljene na zvaničnom sajtu RUE-a www.ero-ks.org .