Skip to main content

Odluke 2017

Odluke koje Odbor RUE za 2017

 


V_919_2017 – O izdajanje odluka za modifikaciju konacnog odobrenja V-755-2016 dana 28. januara 2016, društvu “Hidroenergji” d. o. o. za Hidrocentralu na reci Lepenac


V_918_2017 – O obaveštenju o preliminarnom odobrenju društvu “Puna” d. o. o, za razvoj projekta izgradnje novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz Hidrocentrale, HC “Radesha 2”, na lokaciji KZ Dragaš


V_917_2017 – O obaveštenju o preliminarnom odobrenju društvu “Puna” d. o. o, za razvoj projekta izgradnje novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz Hidrocentrale, HC “Radesha 1”, na lokaciji KZ Dragaš


V_916_2017 – O postovljanju obaveze javnih usluga


V_914_2017 – O odobravjane tarifa za korišćenje Sistema distribucije (KEDS) za relevantnu tarifnu godinu ili SHTE11, koji će se sprovesti od 1. aprila 2017.


V_913_2017 – O odobravanje tarife za korišćenje prenosnog sistema, operatora sistema i tržišta, za relevantnu tarifnu godinu ili RTE11, koje će se sprovoditi od strane Operatora sistema prenosa i tržišta (KOSTT) AD.


V_912_2017 – O usvajanje “Metodologija takse priključenja u prenosnoj mreži” KOSTT-a


V_911_2017 – O izdajanje licenca za snabdevanje na veliko (trgovina) električnom energijom preduzeću "MTSP KOSOVO” L. L. C., sa brojem licence RUE/Li_58/17 za period od 13. aprila 2017. do 12. aprila 2022. godine.


V_910_2017 – O Otvaranju postupka tendera za izbor dobavljaca krajnje mogucnosti


V_909_2017 – O usvajanje AŽURIRANJA ZA KAPITALNE INVESTICIJE, regulatornog perioda od četiri (4) godine 2013-2016, za Kosovsku energetsku korporaciju (KEK), koje će biti realizovane od strane KEK AD počev od 1. maja 2017. godine.


V_908_2017 – O odobravanje maksimalno dozvoljeni prihodi (MAR) koje će pokrivati licencirani Operator prenosnog sistema (OPS) putem tarifa za korišćenje prenosnog sistema za relevantnu tarifnu godinu RTE11 počev od dana 1. aprila 2017.


V_907_2017 – O odobravanje maksimalno dozvoljeni prihodi (MAR) koje će pokrivati Operator prenosnog sistema i tržišta (KOSTT AD) putem tarifa za relevantnu tarifnu godinu (RTE11) počev od dana 1. aprila 2017. godine.


V_906_2017 – O izdajanje KONAČNO ODOBRENJE društvu UTP „Eling”, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz solarnih/fotonaponskih panela, na mestu zvanom Labljane KZ Labljane


V_905_2017 - IZRIČE SE – NOVČANA KAZNA Kosovskom preduzeću za distribuciju električne energije (KEDS A. D), za načinjene prekršaje tokom preduzetih prekida u oktobru i novembru 2016, u iznosu od 45,000 (četrdeset i pet hiljada) evra.


V_904_2017 - Usvaja se dokument “Razvojni plan prenosa 2017-2026” KOSTT


V_903_2017 - ODOBRAVAJU SE maloprodajne tarife za električnu energiju za potrošače sa univerzalnim uslugama snabdevanja za relevantnu tarifnu godinu RTE11, koje će imalac licence KESCO AD, primenjivati počev od 1. aprila 2017. godine.


V_900_2017 – O obaveštenju za izdavanje preliminarnog odobrenja društvu “PRISHTINA - ENERGY” DOO, za sprovođenje projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta električne energije iz vetra, „Wind Park – Koznica“, KZ Koznica, u opštini Novo Brdo, Republika Kosovo.


V_899_2017 – O obaveštenju za preliminarno odobrenje društvu "Hidrocom" d. o. o, za razvoj projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz Hidroelektrane, HE "Kaqandoll" na lokaciji KZ Segaqe/Popovo, u opštini Podujevo, Republika Kosovo


V_898_2017 – O obaveštenju za preliminarno odobrenje društvu "Monten" D. o. o, za razvoj projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz Hidroelektrane, HE "Llapi 2" na lokaciji ZK Brecë


V_897_2017 – O obaveštenju za preliminarno odobrenje društvu "Monten" D. o. o, za razvoj projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz Hidroelektrane, HE "Llapi 1" na lokaciji KZ Murgula


V_896_2017 – O obaveštenju za preliminarno odobrenje društvu "Security Team Kabashi K" D. o. o, za razvoj projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz Hidroelektrane, HE "Erenik" na lokaciji KZ Jasiq


V_895_2017 – O izdajenje PRELIMINARNO ODOBRENJE društvu “Hidro Forca” D.O.O., za razvoj projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz Hidroelektrane, HE “Straža”, na mestu KK Straže


V_894_2017 – O izdajanje Licenca za snabdevanje na veliko (trgovinu) električnom energijom preduzeću "Interenergo d. o. o Kosova" D. O. O


V_893_2017 – O produzevanje rok važenja Odluke o obaveštenju o preliminarnom odobrenju V_788_2016, od 23. februara 2016. godine, izdata društvu PGP“Renelual Tahiri” d.o.o.


V_892_2017 – O preinacenju konacnog odobrenja V-737-2015, od 15. juna 2015. godine, društvu “EKO -ENERGJI” d.o.o. za hidroelektranu na reci Binačka Morava HE “Binča”


V_891_2017 – O izdavanju konacnog odobrenja društvu PGP “Renelual Tahiri ” D.O.O, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz hidroelektrane, HE Orćuša


V_890_2017 – O izdavanju konacnog odobrenja društvu “Hidro Line” D.O.O., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz hidroelektrane, HE Leposavić 4


V_889_2017 – O izdavanju konacnog odobrenja društvu “Hidro Line” D.O.O. za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz hidroelektrane, HE Leposavić 1


V_887_2017 – O izdavanju konacnog odobrenja društvu “Hidro Line” D.O.O. za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz hidroelektrane, HE Leposavić 1


V_886_2017 – O usvajanje žalbe potrošača MJU Zatvora visoke sigurnosti, u Podujevu


V_885_2017 – O produzevnaje rok važenja Odluke o obaveštenju o preliminarnom odobrenju V_770_2016 datuma 28. januara 2016. godine, izdato društvu “AFA Energy” d. o. o.


V_884_2017 – O produzevanje rok važenja Odluke o obaveštenju o preliminarnom odobrenju V_769_2016 datuma 28. januara 2016. godine, izdatog od strane društva “AFA Energy” d. o. o.


V_883_2017 – O produzevanje rok važenja Odluke o obaveštenju o preliminarnom odobrenju V_771_2016 datuma 28. januara 2016. godine, izdato društvu “Çeta – General Invest Group” d. o. o.


V_882_2017 – O izdavanju konacnog odobrenja društvu “Eurokos JH” d. o. o. za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz Hidrocentrale, na toku reke Restelica


V_881_2017 – O izdavanju konacnog odobrenja društvu “Eurokos JH” d. o. o., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz Hidrocentrale, na toku reke Brod


V_880_2017 – O izdavanju konocnog odobrenja društvu “2 Korriku” D. o. o., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije na Vodu, na Reci Lepenac