Skip to main content
Raport konsultative per strukturen tarifore

SAOPŠTENJE

Objava Konsultativnog izveštaja o vanrednoj reviziji tarifa za električnu energiju

 

Regulatorni ured za energiju trenutno vrši proces sprovođenja vanredne revizije tarifa za delatnosti u sektoru električne energije. Prema podzakonskim aktima RUE-a, vanredne revizije se vrše kada se razlike između pretpostavljenih ulaznih vrednosti tokom obračuna tarifa i vrednosti ostvarenih tokom njihove implementacije prodube do te mere da prelaze prag materijalnosti od 5% .

Druga polovina 2021. godine obeležila je neviđeni rast cena na evropskim tržištima električne energije, na šta su uticali tražnja za gasom u Aziji, nizak nivo rezervi gasa u evropskim zalihama i rastuća tražnja za električnom energijom koja je nastala kao posledica ekonomskog oporavka nakon prvih ograničenja KOVID-a 19. Kombinovani uticaj ovih faktora doveo je do toga da su cene na HUPX-u - mađarskoj berzi električne energije koja služi kao referenca zbog svoje geografske blizine i likvidnosti - dostigle 376€/MWh, što predstavlja povećanje od 563% u odnosu na početak godine.

Kao neto uvoznik električne energije, Kosovo je takođe pogođeno rastom cena u Evropi. Pored rasta cena, na Kosovu je 2021. godine došlo do značajnog povećanja tražnje za električnom energijom, što je uticalo na bezbednost snabdevanja. Na to delimično utiču i promene u tarifnoj strukturi iz 2017. godine, koje su imale za cilj pojednostavljenje strukture, ali koje su smanjile podsticaj za energetsku efikasnost i korišćenje električne energije kao jeftinije alternative za grejanje tokom zimske sezone.

RUE je pripremio dva konsultativna izveštaja:

  1.  Izveštaj o maksimalno dozvoljenim prihodima (MDP) snabdevača univerzalnih usluga, operatera prenosnog sistema i tržišta (KOSTT) i operatera distribucionog sistema (ODS), na osnovu cifara navedenih u ovom procesu, i
  2.  Konsultativni izveštaj koji predstavlja stavove RUE-a o restrukturiranju tarifa neophodnih za podmirenje troškova kupovine električne energije i obnovu snabdevanja potrošača električnom energijom.

RUE čvrsto veruje da su javne konsultacije glavna stvar bitna za razvijanje delotvornih regulatornih politika. RUE nudi regulisanim kompanijama, potrošačima i drugim zainteresovanim stranama mogućnost da razmotre podatke i stavove predstavljene u ovom konsultativnom izveštaju, i da ih prokomentarišu, iznesu protivargumente ili ponude nove podatke koje RUE možda nije uzeo u obzir. Stranke koje žele da izraze svoje mišljenje o stavu RUE-a pozvane su da pismeno pošalju svoje komentare na ero.pricing‐tariffs@ero‐ks.org, najkasnije do 28. januara 2022. godine, do 18 časova.

Komentari poštanskim putem mogu da se pošalju na adresu: Regulatorni ured za energiju, Odeljenje za tarife i cene, ul. Bekim Fehmiu (bivša zgrada Fazite), 2. sprat, 10000 Priština, Kosovo.

 

 

 

Konsultativni izveštaj vanredni pregled MDP

Konsultativni izveštaj pregled tarifne strukture