Skip to main content
 • 27.06.2022
  HAPJA E PROCEDURËS SË TENDERIMIT PËR ZGJEDHJEN E FURNIZUESIT TË MUNDËSISË SË FUNDIT

  Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) njofton të gjitha palët se ka shpallur Tenderin për zgjedhjen e Furnizuesit të Mundësisë së Fundit (FMF).

 • 24.06.2022
  KOMUNIKATË

   Seanca e nëntë (IX) e Bordit të ZRRE

   

 • 22.06.2022
  Mbledhja e nëntë  (IX) e Bordit të ZRRE-së për vitin 2022

  Ju njoftojmë se ditën e Premte, datë 24.06.2022, ora 13:00, do të mbahet seanca e nëntë (IX) e Bordit të ZRRE-së, sipas këtij rendi dite:

  Agjenda

   

   

   

   

   

 • 06.20.2022
  Njoftim!

  Zyra e Rregullatorit të Energjisë ka marrë pjesë në seminarin ‘Krijimi i mekanizmave dhe segmenteve të Tregut për Shkëmbim te Energjisë’ në Athinë në datat 15 – 17 qershor 2022, organizuar nga NARUC/USAID. Në këtë punëtori, si pjesë e iniciativës së Bashkimit të tregjeve të energjisë elektrike të Evropës Juglindore, ishin prezentë Rregullatorët e Energjisë të Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë.

 • 17.06.2022
  Njoftim!

  Zyra e Rregullatorit për Energji, njofton opinionin se Gjykata Supreme përmes Aktgjykimit ARJ nr.45/2022, ka ndryshuar Aktvendimin e Gjykatës së Apelit dhe Aktvendimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë, dhe ka refuzuar si të pabazuar kërkesën-propozimin e paditësit, për shtyrjen e ekzekutimit të Vendimit të Zyrës së Rregullatorit për Energji.

  Përmes këtij Aktgjykimi të Gjykatës Supreme, vendimi i Bordit të Zyrës së Rregullatorit për Energji i marrë me 8 shkurt 2022, mbetet në fuqi.