Skip to main content
 • 16.11.2022
  KOMUNIKATË

  Seanca e trembëdhjetë (XIII) e Bordit të ZRRE

  Bordi i Rregullatorit të Energjisë (ZRRE) në Seancën e tij të trembëdhjetë (XIII) me radhë për këtë vit, të mbajtur sot me 16 nëntor 2022, ka shqyrtuar dhe miratuar Rregullën për Procedurën e Autorizimit për Ndërtimin e Kapaciteteve të Reja Gjeneruese.

 • 09.11.2022
  Mbledhja e trembëdhjetë (XIII) e Bordit të ZRRE-së për vitin 2022

  Ju njoftojmë se me datë 16.11.2022, ora 10:00, do të mbahet Mbledhja e trembëdhjetë (XIII) e Bordit të ZRRE-së, sipas këtij rendi të ditës:

 • 02.11.2022
  Draft-Rregulla per vet-konsumatoret me Burime te Ripertritshme per Konsulltim Publik

  Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) njofton të gjitha palët e interesuara se në pajtim me kompetencat dhe obligimet e përkufizuara në Ligjin për Rregullatorin e Energjisë, ka vendosur në  konsultim publik  ne faqen elektronike zyrtare të ZRRE-së www.ero-ks.org.

 • 12.10.2022
  KOMUNIKATË

  Seanca e dymbëdhjetë (XII) e Bordit të ZRRE

  Bordi i Rregullatorit të Energjisë (ZRRE) në Seancën e tij të dymbëdhjetë (XII) me radhë për këtë vit, të mbajtur sot me 12 tetor 2022, ka shqyrtuar dhe miratuar të Hyrat e Lejuara Maksimale dhe  tarifat për sezonën ngrohëse 2022/2023 për Ndërmarrjen NQ Termokos. Sipas vendimit të Bordit tarifat për konsumatorët do të mbesin të njëjta edhe për këtë sezon ngrohëse.

 • 06.10.2022
  Mbledhja e dymbëdhjetë (XII) e Bordit të ZRRE-së për vitin 2022

  Ju njoftojmë se me datë 12.10.2022, ora 10:00, do të mbahet Mbledhja e dymbëdhjetë (XII) e Bordit të ZRRE-së, sipas këtij rendi të ditës: