Skip to main content
 • 05.12.2022
  Konsultim Publik_Plani Zhvillimor i Transmetimit 2023-2032

  Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) njofton të gjitha palët e interesuara se ka publikuar për konsultim publik dokumentin “Plani Zhvillimor i Transmetimit 2023-2032”

 • 02.12.2022
  NJOFTIM PUBLIK

  Shoqëria „Pro Energy “ SH.P.K., me numër Unik Identifikues 810173047 me adresë: Rruga „Xhorxh Bush“ nr.

 • 12.01.2022
  Konsultim Publik_Bilanci Vjetor i Energjisë Elektrike 2023

  Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE), njofton të gjitha palët e interesuara se ka vendosur në konsultim publik draftin e Bilancit Vjetor të Energjisë Elektrike për vitin 2023.

 • 25.11.2022
  KOMUNIKATË

  Në kuadër të miratimit të Rregullave të Tregut të Energjisë Elektrike të cilat do ti shërbejnë operimit të Bursës se energjisë elektrike në Shqipëri dhe Kosovë, Enti Rregullator i Energjisë mirëpriti sot përfaqësues të Rregullatorit të Kosovës (ZRRE) të cilët zhvilluan një seancë publike të përbashkët me palët e interesit të të dy vendeve, ndër të cilët mund të përmëndim AAES, AK, FTL, KOSTT, KURUM, KESH, KESCO.

 • 16.11.2022
  Konsultim Publik

  Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) njofton të gjitha palët e interesuara se ka publikuar për diskutim public dokumentet si në vijim:

  Procedura e Tregtimit

  Rregullat e ALPEX-it, Kushtet e Përgjithshme