Skip to main content
20.09.2022

Draft Raporti per te hyrat e lejuara te NQ Termokos per sez. 22/23

Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) njofton të gjitha palët e interesuara se ka publikuar për diskutim public Raportin Konsulatativ ‘Vlerësimin e të Hyrave të Lejuara për

Ngrohtorën e Termokos Sh.A për sezonin e ngrohjes 2022/2023.

Ky dokument paraqet vlerësimet e ZRRE-së për përmbajtjen e aplikacionit si dhe propozimi për të Hyrat e Lejuara Maksimale për sezonin 2022/2023, dhe nuk paraqet vendim përfundimtar të Bordit të ZRRE.

 ZRRE fton të gjitha palët e interesuara që komentet e tyre për Raportin Konsultativ t’i dërgojnë deri me 5 tetor 2022 në adresën info@ero-ks.org

 

Raporti Rregullativ te hyrat e lejuara te NQ Termokos per sez. 22/23