Skip to main content

Vendimet 2006-2005

Vendim V_29_2006
Për Të hyrat e lejuara për KEK SH.A dhe KOSTT për periudhën e rishikimit të çmimoreve 2007-2009

Vendim V_28_2006
Për Miratimin Rregullat e Tregut në Tranzicion

Vendim V_25_2006
Për aprovimin e tarifave të ngrohjes për NKP Zvecan për tërë gjashtëmujorin e sezonit të ngrohjes 2006/2007

Vendim V_24_2006
Për aprovim të tarifave të ngrohjes për NKP Standard / NjNQ Termomit për tërë gjashtëmujorin e sezonit të ngrohjes 2006/2007

Vendim V_23_2006
Për Të aprovojë tarifat për NQ Termokos SH.A. për tërë gjashtëmujorin e sezonit të ngrohjes 2006/2007

Vendim V_22_20076
Të aprovojë tarifat për NQ Gjakovë SH.A. për tërë gjashtëmujorin e sezonit të ngrohjes 2006/2007

Vendim V_21_2006
Për ndryshim të Vendimit Nr. V_10_2006

Vendim V_20_2006
Mbi aprovimin e Procedurave të Përkohshme për leximin e njehsorëve

Vendim V_19_2006
Për aprovimin e normës së interesit të normës ditore 0.04% faturimin e konsumatorëve me maksigrafë të instaluar – Dorëzuar nga Divizioni i Furnizimit & Shpërndarjes /KEK ERO

Vendim V_18_2006
Për të ardhurat e Lejuara për Ngrohtoren e Qytetit Gjakova SH.A. për Sezonin e Ngrohjes 2006/2007

Vendim V_17_2006
Të Ardhurat e Lejuara për Ngrohtoren e Qytetit Termokos SH.A. për Sezonin e Ngrohjes 2006/2007

Vendim V_16_2006
I përkohshëm mbi aprovimin e faturës së KEK-ut/ divizionit të furnizimit ERO

Vendim V_13_2006
Mesataren e Ponderuar të Kostos së Kapitalit (MPKK-WACC)

Vendim V_12_2006
Për tërheqjen e pëlqimit të dhënë KEK-ut më 5 Korrik 2006

Vendim V_11_2006
Për aplikacionin për Tarifën e Përkohshme të OPSTT (TPO)

Vendim V_09_2006
Për shqyrtim dhe dhënie të Certifikatës së Privilegjitetit

Vendim V_08_2005
Për kërkesën e KEK-ut në lidhje me politikën ABC

Vendim V_07_2005
Për tarifat për NKP Zveçan për tërë gjashtëmujorin e sezonit të ngrohjes 2005/2006

Vendim V_06_2005
Për aprovimin e tarifave për NKP Standard / NjNQ Termomit për tërë gjashtëmujorin e sezonit të ngrohjes 2005/2006

Vendim V_05_2005
Për Të aprovojë tarifat për NNQ Termokos për tërë gjashtëmujorin e sezonit të ngrohjes 2005/2006

Vendim V_04_2005
Të aprovojë tarifat për NNQ Gjakovë për tërë gjashtëmujorin e sezonit të ngrohjes 2005/2006

Vendim V_03_2005
Për aprovimin e Kerkeses se KEK- ne lidhje me Prceduren e Shkyçjes

Vendim V_02 _2005
Për Kriterin për përcaktimin dhe kalkulimin e shfrytëzimit të pa-autorizuar të energjisë elektrike