Skip to main content

Vendimet 2008 - 2007

Vendim V_141_2008
Përcaktimi tarifës nxitëse (feed-in) për prodhimin e energjisë elektrike të prodhuar nga gjeneratorët e erës 


Vendimi V_140_2008
Për miratimin e Kodit të Sjelljes dhe Etikës për NQ Gjakovë 

Vendimi V_139_2008
Për miratimin e Kodit të Sjelljes dhe Etikës për NQ Termokos 

Vendim V_138_2008
Për licencim për furnizim/tregti me energji elektrike ndërmarrjes “RE Trading CEE s.r.o”  

Vendim V_137_2008
Për derogimin e zbatimit të dispozitave të neneve të Kodit të Rrjetit, Kodit të Matjes dhe Licencës së Operatorit të Sistemit të Transmisionit 

Vendim V_136_2008
Për Përcaktimin e tarifës nxitëse (feed-in) për prodhimin e energjisë elektrike nga hidrocentralet e vogla 

Vendim V_135_2008
Për aprovimin e të Ardhurave të Lejuara për Ngrohtoren e Qytetit Termokos SH.A. për Sezonin e Ngrohjes 2008/2009  

VendimV_134_2008
Për aprovimin e tarifave të NQ Gjakovë SH.A. për sezonin e ngrohjes 2008/2009  

Vendim V_133_2008
Për aprovimin e të Ardhurat e Lejuara për Ngrohtoren e Qytetit Gjakova SH.A. për Sezonin e Ngrohjes 2008/2009 

Vendim V_132_2008
Për aprovimin e të Ardhurat e Lejuara për Ngrohtoren e Qytetit Termokos SH.A. për Sezonin e Ngrohjes 2008/2009

Vendim V_131_2008
Për vazhdim të vlefshmërisë së licencës për furnizim/tregti me energji elektrike e ndërmarrjes “ĆEZ a.s”

Vendim V_130_2008
Për vazhdim të vlefshmërisë së licencës për furnizim/tregti me energji elektrike e ndërmarrjes “KEK”Sh.A
Divizioni i furnizimit

Vendim V_129_2008
Për vazhdim të vlefshmërisë së licencës për furnizim/tregti me energji elektrike e ndërmarrjes “EZPADA S.R.O” 

Vendim V_128_2008
Për vazhdim të vlefshmërisë së licencës për furnizim/tregti me energji elektrike e ndërmarrjes  “EGL”

Vendim V_127_2008
Për vazhdim të vlefshmërisë së licencës për furnizim/tregti me energji elektrike e ndërmarrjes  “EFT”

Vendim V_125_2008
Për Metodologjinë e Tarifave për Kyçje në Rrjetin e Transmisionit të KOSTT SH.A.

Vendim V_124_2008
Për Kodin e Shpërndarjes dhe Kodin e Matjes për Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes

Vendim V_117_2008
Për përfundim të licencës për furnizim/tregti me energji elektrike dhënë ndërmarrjes OstElektra GmbH

Vendim V_116_2008
Për lejimin e KEK Sh.A. derogimi në zbatimin e dispozitave të neneve të Licencave

Vendim V_115_2008
Për lejimin e “N.Q Termokos” të derogimit të zbatimit të dispozitave të neneve të licencave

Vendim V_114_2008
Për lejimin e KOSTT SH.A për derogimin në zbatimin e kushteve

Vendim V_113_2008
Për lëshimin e Licencës Furnizim Tregtim Ndërmarrjes ECP TIM Doo

Vendim V_111_2008
Për licenca për furnizim/tregti me energji elektrike ndërmarrjes ECP TIM Doo

Vendim V_110_2008
Për licenca për furnizim/tregti me energji elektrike ndërmarrjes KazTransGaz AG

Vendim V_109_2008
Për licenca për furnizim/tregti me energji elektrike ndërmarrjes  INTERENERGO KOSOVA Inxhinieringu Shpk

Vendim V_108_2008
Për aprovimin e kërkesës së KEK SH.A.  (TC Kosova A dhe TC Kosova B) për emërimin e ekspertëve të pavarur

Vendim V_107_2008
Për derogimi në zbatimin e dispozitave të neneve të Kodit të Rrjetit dhe Kodit të Matjes

Vendim V_106_2008
Për Aprovimin e Standardeve të Sigurisë së Sistemit të Transmisionit dhe Planifikimit të KOSTT SH.A.

Vendim V_105_2008
Për aprovohen Standardet e Sigurisë së Operimit të Operatorit të Sistemit të Transmisionit të KOSTT SH.A

Vendim V_104_2008
Për aprovimin e tarifave te transmisionit për t’u aplikuar nga KOSTT SH.A, duke filluar nga 1 qershori 2008 

 

Vendimi D_104_2008
I lejohet KOSTT SH.A. derrogimi në zbatimin e dispozitave të Licencës së Operatorit të Sistemit të Transmisionit s

 

Vendim V_103_2008
Për aprovimin e tarifat me pakicë te energjisë elektrike për konsumatorët e rregulluar që do të zbatohen nga KEK SH.A, duke filluar nga 1 qershori 2008

Vendim V_102_2008
Për ankesën e të licencuarit KOSTT SH.A

Vendim V_92_2008
Për kërkesën e N.Q “Gjakova” për emërimin e ekspertit të pavarur

Vendim V_91_2008
Për kërkesën e KEK SH.A së (TC Kosova A dhe TC Kosova B) për emërimin e individëve për operimin e njësive gjeneruese 

Vendim V_090_2008
Për kërkes e KEK SH.A-së (TC Kosova A dhe TC Kosova B) për emrimin e individëve për operimin e njësive gjeneruese

Vendim V_89_2008
Për kërkesën e KOSTT SH.A për emërimin e ekspertit të pavarur

Vendim V_88_2008
Për Kodin e Punës për Qasje ne Tokë dhe Ndërtesa i KOSTT SH.A.

Vendim V_87_2008
Për kërkesën e NQ Gjakova SH.A për derrogim të afatit përcaktuar Rregullit mbi Shkyçjen dhe Rikyçjen e Konsumatorëve në Sektorin e Energjisë në Kosovë 

Vendimi V_78_2007
Për kërkesën e KEK SH.A-së e datës 16.11.2007 mbi derogomin e Neneve 22.1 dhe 16.4 të Rregullit mbi Shkyçjet dhe Rikyçjet e Konsumatorëve në Sektorin e Energjisë në Kosovë

Vendim V_77_2007
Për Indikatorët Teknik të Performances të Operatorit të Sistemit të Transmisionit

Vendim V_76_2007
Për Kodin e Pajisjeve Elektrike të KOSTT Sh.A-së

Vendim V_75_2007
Për Miratimin e amendamenteve në Kodin e Rrjetit të KOSTT SH.A-së

Vendim V_74_2007
Tarifat për NQ Gjakovë SH.A. për tërë gjashtëmujorin e sezonit të ngrohjes 2007/2008

Vendim V_73_2007
Tarifat për NQ Termokos SH.A. për tërë gjashtëmujorin e sezonit të ngrohjes 2007/2008

Vendim V_72_2007
Për të Ardhurat e Lejuara për Ngrohtoren e Qytetit Gjakova SH.A. për Sezonin e Ngrohjes 2007/2008

Vendim V_71_2007
Aprovohen të Ardhurat e Lejuara për Ngrohtoren e Qytetit Gjakova SH.A. për Sezonin e Ngrohjes 2007/2008

Vendim V_70_2007
Ardhurat e Lejuara për Ngrohtoren e Qytetit Termokos SH.A. për Sezonin e Ngrohjes 2007/2008

Vendim V_68_2007
Për dhënien e pëlqimit në formën e marrëveshjes së KOSTT SH.A. për kooperim me Operatorët e Sistemeve të Transmisionit (OST) e vendeve fqinje

Vendim V_67_2007
Për Miratimin e Procedurës e përkohshme për identifikimin dhe parandalimin e konsumimit të paautorizuar të energjisë elektrike dhe  Miratimin Procedura e përkohshme për faturimin dhe leximin e konsumatorëve shtëpiak

Vendim V_66_2007
KOSTT SH.A. derrogimi në zbatimin e dispozitave të neneve të Kodit  të Rrjetit dhe dispozitave të neneve të Kodit të Matjes si në Aneksin e këtij vendimi

Vendim V_65_2007
Aprovohet Kodi i Standardeve të Energjisë Elektrike, Marëveshjës për Kyçje, Kodin e Sjelljes dhe Etikës së KOSTT SH.A. dhe pëlqimin në formën e marrëveshjes për blerjen e humbjeve në transmission

Vendim V_61_2007
Për Miratimin e Aranzhimeve Kalimtare për Kodin e Matjes dhe Kodin e Rrjetit

Vendim V_58_2007
Për Miratimin e Aranzhimeve Kalimtare për Kodin e Matjes dhe Kodin e Rrjetit

Vendim V_55_2007
Për derogim të neneve 

Vendim V_08_37_2005 ABC_KEK_V_08_37_54_2007
Për ndryshim të Vendimit

Vendim V_53_2007
Për shkyçje komerciale të konsumatorëve sipas Nenit 5 të Rregullit mbi Shkyçjen dhe Rikyçjen e Konsumatorëve në Sektorin e Energjisë në Kosovë

Vendim V_51_2007
Për ndryshim të Vendimit V_29_2006 të datës 21/12/2006 mbi “Të hyrat e Lejuara për KEK Sh.a dhe KOSTT Sh.a për periudhën e rishqyrtimit të çmimeve 2007-2009 

Vendim V_47_2007
Për rishikim të Vendimit V_29_2006 të datës 21 dhjetor 2006 mbi të “Hyrat e Lejuara për KEK Sh.A dhe KOSTT Sh.A për periudhën e rishqyrtimit të çmimeve 2007- 2009” dhe të Vendimit: V_39_2007 dhe V_41_2007 të datës 15 mars 2007 mbi ”Tarifat e reja të propozuara me pakicë për KEK Sh.A dhe tarifat e transmisionit për KOSTT Sh.A”

Vendim V_46_2007
Për aplikacionin e MC INVEST CONSULTING AD për Licencë për Furnizim/Tregti me Energji Elektrike

Vendim V_45_2007
Për aplikacionin e SAS GROUP AG, ENERGY ENTERPRISE për Licencë për Furnizim/Tregti me Energji Elektrike

Vendim V_41_2007
Për tarifat e Bartjes për vitin 2007

Vendim V_40_2007
Për aprovimin e kërkesës për “Çmimoren e shërbimeve për intervenime në rrjetin sekondar të instalimeve të ngrohjes qendrore” për N.Q. ”TERMOKOS” dhe N.Q ”GJAKOVA”

Vendim V_39_2007
Për tarifat me pakicë, të bashkëngjitura, për zbatim nga KEK Sh.A prej datës 1 prill 2007

Vendim V_38_2007
Për Miratimin e Amendamenteve në Rregullat e Tregut

Vendim V_37_2007
Për ndryshim të Vendimit

Vendim V_36_2007
Mbi “Procedurat e Përgjithshme për Ankesa të Konsumatorëve”

Vendim V_35_2007
Për aprovimin e normës së interesit ditor: 0.04% dhe vjetor :14.65% për vitin 2007

Vendim V_33_2007
Procedurat e Alokimit të Kapacitetit të Transmisionit

Vendim V_31_2007
Për miratimin e Kodit të Rrjetit, Kodit Matës, Procedurave Drejtuese për Kodet Teknike dhe Operacionale për Sistemin e Elektricitetit në Kosovë

Vendim V_30_2007
Për “Marrëveshjen për Marrëdhënie të Përkohshme Komerciale dhe Operacionale në mes të KEK ShA dhe KOSTT ShA