Skip to main content

Vendimet 2010

Vendim V_332_2010 

Vendim V_331_2010 

 

Vendim V_330_2010 

 

Vendim V_329_2010 

Vendim V_328_2010 

Vendim V_327_2010 

Vendim V_326_2010 

Vendim V_325_2010 

Vendim V_324_2010

Vendim V_323_2010 

Vendim V_322_2010

Vendim V_321_2010

Vendim V_320_2010

Vendim V_319_2010
TABELA, Standardet e Kualitetit të Furnizimit dhe Shërbimit me Energji Elektrike për Operatoring e Sistemit të Shpërndarjes (KEK OSSH)

Vendim V_318_2010
Standardet e Kualitetit të Furnizimit dhe Shërbimit me Energji Elektrike për Operatoring e Sistemit të Transmisionit (KOSTT)

Vendim V_317_2010
Standardet e Kualitetit të Furnizimit dhe Shërbimit me Energji Elektrike për Operatoring e Sistemit të Shpërndarjes (KEK)

Vendim V_316_2010
Metodologjia e Taksave të Kyçjes në Rrjetin e Transmisionit

Vendim V_315_2010
Raporti i Derrogimeve_Kodi i Rrjetit_Licenca e OST 

Vendim V_314_2010

Vendim V_313_2010

Vendim V_312_2010

Vendim V_311_2010

Vendim V_310_2010

Vendim V_309_2010

Vendim V_308_2010

Vendim V_307_2010

Vendim V_306_2010

Vendim V_305_2010

Vendim V_304_2010

Vendim V_302_2010

Vendim V_301_2010

Vendim V_300_2010

Vendim V_299_2010

Vendim V_298_2010

Vendim V_297_2010

Vendim V_296_2010

Vendim V_295_2010

Vendim V_294_2010

Vendim V_293_2010
Plani i Zhvillimor i Transmisionit 2010 -  2019

Vendim V_292_2010
Kodi i Rrjetit

Vendim V_291_2010
Kodi i Matjes

Vendim V_290_2010

Vendim V_289_2010

Vendim V_288_2010

Vendim V_287_2010

Vendim V_286_2010

Vendim V_285_2010

Vendim V_284_2010

Vendim V_283_2010

Vendim V_282_2010

Vendim V_281_2010

"Alpiq Energija RS" licencë për furnizim / tregti me energji elektrike

Vendim V_280_2010

Vendim V_279_2010

Vendim V_278_2010

Vendim V_277_2010

Vendim V_276_2010

Vendim V_275_2010

Vendim V_274_2010

Vendim V_273_2010

Vendim V_272_2010

Vendim V_271_2010

Vendim V_270_2010

Vendim V_269_2010

Vendim V_268_2010

Vendim V_267_2010

Vendim V_266_2010

Vendim V_265_2010

Vendim V_264_2010

Vendim V_263_2010

Vendim V_262_2010

Vendim V_261_2010

Vendim V_260_2010

Vendim V_259_2010

Vendim V_258_2010

Vendim V_257_2010

Vendim V_256_2010
MIRATOHET Procedura e Leximit dhe e Faturimit të konsumatorëve tariforë.

Procedurat e leximit dhe faturimit të konsumatorëve tariforë

Vendim V_255_2010
I REFUZOHET - derogimi i kapitullit të 7 të Rregullës për shkyçje dhe rikyçje të konsumatorëve në sektorin e energjisë.

Vendim V_254_2010

Vendim V_253_2010

Vendim V_252_2010

Vendim V_251_2010

Vendim V_250_2010
Procedura për identifikimin dhe parandalimin e shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë termike

Vendim V_249_2010
Raporti i derrogimeve FO-ÇLRR-014

Vendim V_248_2010

Vendim V_247_2010
Miratohet Doracaku i Raportimit për Sektorin e Energjisë.

Vendim V_246_2010
Lirohen nga pagesa e taksave vjetore të gjithë të licencuarit në Zyrën e Rregullatorit për Energji, të përcaktuar sipas Pasqyrës së Taksave, për periudhën nga data 01.04.2010-31.10.2010.

Vendim V_245_2010

Vendim V_244_2010

Vendim V_243_2010

Vendim V_242_2010

I LEJOHET KEK Sh.A. derogimi në zbatimin e Nenit 2 të:

  • Licencës për Gjenerim të Energjisë Elektrike TC Kosova A
  • Licencës për Gjenerim të Energjisë Elektrike TC Kosova B
  • Licencës për Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes
  • Licencës për Furnizim Publik me Energji Elektrike dhe
  • Licencës për Furnizim/Tregti me Energji Elektrike, si në shtojcë të këtij vendimi.

Vendim V_241_2010
Vendim mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar lëshuar ndërmarrjes “Kosova Ter. Windparkcompany” (KTW), sh.p.k, me adresë rruga “Tirana” nr. 2, Shtime, Republika e Kosovës.

Vendim V_240_2010

Vendim V_239_2010

Vendim V_238_2010

Vendim V_237_2010

Vendim V_236_2010

Vendim V_235_2010

Vendim V_234_2010

Vendim V_233_2010

Vendim V_232_2010

Vendim V_231_2010
APROVOHEN tarifat me pakicë të energjisë elektrike për konsumatorët e rregulluar, që do të zbatohen nga KEK-SH.A. nga data 1 prill 2010.

Vendim V_230_2010
APROVOHEN tarifat  dhe ngarkesat e transmisionit, që do të zbatohen nga KOSTT SH.A. nga data 1 prill 2010.

Vendim V_229_2010
Vendim për kërkesën e Ngrohtores së Qytetit Termokos Sh.a për derogim të nenit 8.2 të Licencës për Gjenerim të Ngrohjes Qendrore.

Vendim V_228_2010
Vendim për kërkesën e Ngrohtores së Qytetit Gjakova Sh.A  për derogim në zbatimin e disa dispozitave të Licencave të N.Q Gjakova Sh.a-së.

Vendim V_227_2010

Vendim V_226_2010
Për aprovimin e kërkesës së NQ Termokos SH.A. për përcaktimin e çmimeve për shërbimet në rrjetin sekondar të instalimeve të ngrohjes qendrore.

Çmimorja

Vendim V_225_2010
Për dhënien e Statusit të Konsumatorit të Privilegjuar kompanisë “Birra Peja” sh.a.

Vendim V_224_2010
Për lejimin e KEK Sh.A-së në derogim të zbatimit të disa neneve dhe dispozitave të Licencave për Gjenerim, Operim të Sistemit të Shpërndarjes, për Furnizim Publik me Energji Elektrike dhe Licencës për aktivitete të Furnizimit dhe aktivitete të Tregtimit me Energji Elektrike.

Vendim V_223_2010
Për vazhdimin e vlefshmërisë së licencës për furnizim/tregti me energji elektrike e ndërmarrjes “KORLEA INVEST A.S"