Skip to main content

Vendimet 2011

 


 

Vendim V_401_2011  
I VAZHDOHET licenca për furnizim/tregti me energji elektrike ndërmarrjes RUDNAP GROUP AD

Vendim V_394_2011
Aprovohet “Plani Zhvillimor i Transmisionit 2012 – 2021”

Vendim V_393_2011
Aprovohen dokumentet
I. Përcaktimi i vlerës indikative të Mesatares së Ponderuar të Kostos së Kapitalit

II. Caqet indikative të Humbjeve në Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes.

Përcaktimi i vlerës indikative të mesatares së ponderuar të kostos së kapitalit

Caqet indikative të humbjeve në operatorin e sistemit të shpërndarjes

Vendim V_392_2011
APROVOHET ankesa e konsumatorit Ruzhdi Kadriu (Interpress Company me shifër në KEK: DPR - 90054823) nga Prishtina si në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij vendimi.

Vendim V_391_2011
REFUZOHET ankesa e përfaqësuesit të KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin Eqrem Hasanaj (shifra në KEK: DPZ – 3738), nga Theranda si në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij vendimi.

Vendim V_390_2011
REFUZOHET ankesa e konsumatorit Besim Beka (shifra e konsumatorit në KEK: DMI – 17937) nga fshti Kçiq i Madh, Mitrovicë, si në arsyet e paraqitura në këtë vendim.

Vendim V_389_2011
APROVOHET pjesërisht ankesa e konsumatorit Shpresa Bekteshi (“Jeta Garazh Publike” – parashtruesi i ankesës Sabit Bunjaku, shifra në KEK: DPR - 90044343) nga Prishtina bazuar në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij vendimi.

Vendim V_388_2011
I lejohet KOSTT SH.A. derrogimi në zbatimin e dispozitave të neneve të Kodit të Rrjetit dhe Licencës së Operatorit të Sistemit të Transmisionit si në Shtojcë të këtij vendimi.

Vendim V_387_2011
PËRFUNDON afati i vlefshmërisë së vendimit mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar V_204_2009 i datës 22 shtator 2009, dhe NDËRPREHET procedura e shqyrtimit të aplikacionit për ndërtimin e kapacitetit të ri gjenerues për prodhim të energjisë elektrike nga era, me kapacitet të instaluar prej 26 MW, në lokacionin fshati Poliqkë, KK Dardanë, të ndërmarrjes AIR-ENERGY sh.p.k, me adresë rruga “Isa Boletini” 6000,Gjilan, Republika e Kosovës.

Vendim V_386_2011
I. APROVOHEN tarifat e ngrohjes qendrore për Ngrohtoren e Qytetit (NQ) Gjakova SH.A. për sezonin e ngrohjes 2011/2012, siç janë paraqitur në tabelat “A” dhe “B” .

Vendim V_385_2011
I. APROVOHEN tarifat e ngrohjes qendrore për Ngrohtoren e Qytetit (NQ) Termokos SH.A. për sezonin e ngrohjes 2011/2012, siç janë paraqitur në tabelat “A” dhe “B”.

Vendim V_384_2011
I lejohet KOSTT SH.A. amandamentimi i dispozitave të Kodit te Standardeve Elektrike dhe Kodit të Pajisjeve Elektrike si në Shtojcë të këtij vendimi.

Vendim V_383_2011
I Aprovohet dokumenti “Plani Zhvillimor i KEK-Shpërndarjes 2010 – 2014” si në Shtojcën e këtij vendimi.

Vendim V_382_2011
APROVOHET ankesa e konsumatorit Zeqir Mermullaku (parashtruesi i ankesës Gëzim Mermullaku, shifra e konsumatorit në KEK: DPR - 90020054) nga Prishtina bazuar në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij vendimi.

Vendim V_381_2011
REFUZOHET pjesërisht ankesa e konsumatorit Arben Kransiqi “Mini Max” (shifra e konsumatorit në KEK: DPR – 90034109), nga Prishtina, si në arsyet e paraqitura në këtë vendim.

Vendim V_380_2011
I. I VAZHDOHET licenca për prodhim të energjisë elektrike Korporatës Energjetike të Kosovës –Divizioni i Gjenerimit (KEK SH.A.)-TC Kosova A, me numër licence ZRRE/Li_05/06, për periudhën 04 tetor 2011 deri 04 tetor 2012.
II. Obligohet KEK SH.A. që brenda periudhës së përcaktuar në pikën një (I) të dispozitivit të këtij Vendimi, ta siguroj nga MMPH Lejen Mjedisore të Integruar, dhe një kopje ta dërgoi në ZRRE.

Vendim V_379_2011
I LEJOHET N.Q Termokos Sh.A-së derogimi në zbatimin e Nenit 8.2 (Mjedisi) të Licencës për Gjenerim të Ngrohjes Qendrore deri me datë 31 dhjetor 2011.

Vendim V_378_2011 
I. I LEJOHET KEK Sh.A derogimi (sipas Shtojcës së bashkëngjitur)në zbatimin e disa neneve të:
Licencës për Gjenerim të Energjisë Elektrike TC Kosova A
Licencës për Gjenerim të Energjisë Elektrike TC Kosova B
Licencës për Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes
Licencës për Furnizim Publik me Energji Elektrike dhe
Licencës për Furnizim/Tregti me Energji Elektrike.

Vendim V_377_2011
REFUZOHET ankesa e konsumatorit Hazir Terpeza nga Prishtina (shifra e konsumatorit DPR - 205641) bazuar në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij vendimi.

Vendim V_376_2011
REFUZOHET ankesa e konsumatorit Hamdi Haradinaj nga Kastrioti (shifra e konsumatorit DPR – 2005341), si në arsyet e paraqitura në këtë vendim.

Vendim V_375_2011
REFUZOHET apelimi i KEK-ut për ankesën e konsumatorit Toskić Jeftimije (parashtruesi i ankesës Fadile Salihaj me shifër DPZ - 4916) nga Prizreni si në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij vendimi.

Vendim V_374_2011
REFUZOHET ankesa e konsumatorit Ramadan Aliu (shifra e konsumatorit DPR – 2005219) nga Fushë Kosova, si në arsyet e paraqitura në këtë vendim.

Vendim V_373_2011
REFUZOHET apelimi i KEK-ut për ankesën e konsumatorit Musë Musaj (shifra e konsumatorit DPR – 120924) nga Prishtina bazuar në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij vendimi.

Vendim V_372_2011
APROVOHET ankesa e konsumatorit N.N.T “Tregtia”, me shifër DPR – 90014016 (konsumatori i grupit tarifor 3) konsumatori nga Fushë Kosova, si në arsyet e paraqitura në këtë vendim.

Vendim V_371_2011
REFUZOHET ankesa e konsumatorit Hylkije Mehdiu (parashtruesi i ankesës: Mirlinda Ajeti, shifra e konsumatorit DPR - 115364) nga Prishtina si në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij vendimi.

Vendim V_370_2011
REFUZOHET ankesa e konsumatorit Musa Shabani nga Ferizaj (shifra e konsumatorit DFE – 13351) si në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij vendimi.
Aprovimi i rregullave:
1. Rregulla për Organizimin dhe Funksionimin e Zyrës së Rregullatorit për Energji
2. Rregulla për Procedurën e Autorizimit për Ndërtimin e Kapaciteteve të Reja
3. Rregulla për Licencimin e Aktiviteteve të Energjisë në Kosovë
4. Rregulla për Kushtet e Përgjithshme të Furnizimit me Energji
5. Rregulla për Shkyçje dhe Rikyçje të Konsumatorëve në Sektor të Energjisë në Kosovë
6. Rregulla për Procedurën e Zgjidhjes së Kontesteve në Sektorin e Energjisë

Vendim V_369_2011
APROVOHET ankesa e konsumatorit Mentor Rexhepi, konsumatori komercial (shifra DPR – 90024463), nga Prishtina, si në arsyet e paraqitura të këtij vendimi.


Vendim V_368_2011
REFUZOHET apelimi i konsumatorit Xhezide Sogojeva (parashtruesi i ankesës Ismet Sogojeva), shifra e konsumatorit DPR – 50689,  nga Fushë Kosova, si në arsyet e paraqitura në këtë vendim.

Vendim V_367_2011
I lejohet KOSTT SH.A. derrogimi në zbatimin e dispozitave të neneve të Kodit të Rrjetit, Kodit të

Vendim V_366_2011
LIROHEN nga pagesa e taksës vjetore të gjithë të licencuarit në Zyrën e Rregullatorit për Energji (ZRRE), për periudhën nga data 01 mars 2011 deri 31 tetor 2011.

Vendim V_365_2011
V E N D I M Mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar
Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) konstaton se ndërmarrja “Kelkos – Energy” sh.p.kka dëshmuar përshtatshmërinë për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapacitetit të ri gjenerues nga burimet e ripërtëritshme të energjisë (BRE) nga uji, me kapacitet të tërësishëm të instaluar prej 57.8 MW, që përbëhet prej pesë (5) njësive gjeneruese që do të vendosen në lokacionet: “Kuqishta” me kapacitet të instaluar prej 4.7 MW, “Drelaj I” me kapacitet të instaluar prej 4.3 MW, “Drelaj II” me kapacitet të instaluar prej 5.4 MW, “Shtupeq” me kapacitet të instaluar prej 11.6 MW dhe “Rugova” me kapacitet të instaluar prej 31.8 MW, të gjitha në komunën e Pejës.
Aprovimi i rregullave:

1. Rregulla për Taksat
2. Kodi i Etikës Profesionale
3. Rregulla për Përdorimin e Automjeteve të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë
4. Rregulla për Informatat Konfidenciale
5. Rregulla për Masat Administrative dhe Gjobat

Vendim V_364_2011
APROVOHET “Procedura e leximit të matësve të energjisë termike / evidencimit të sipërfaqeve të ngrohjes dhe faturimit të konsumatorëve tariforë” për NQ Gjakova SH.A.

Vendim V_363_2011
I LEJOHET Korporatës Energjetike të Kosovës derogimi në zbatimin e disa neneve dhe dispozitave të Kodit të Shpërndarjes si në Shtojcë të këtij vendimi .

Vendim V_362_2011
APROVOHEN tarifat dhe ngarkesat e transmisionit, që do të zbatohen nga Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut të Kosovës (KOSTT) SH.A. nga data 1 prill 2011.

Vendim V_361_2011
APROVOHEN tarifat me pakicë të energjisë elektrike për konsumatorët e rregulluar, që do të zbatohen nga KEK-SH.A. nga data 01 prill 2011.

Vendim V_360_2011
VENDIM - Mbi ekzistimin e Konkurrencës Efektive në Tregun e Energjisë
I. Sipas kritereve të përcaktuar në Vendimin V_342_2011, nuk ekziston konkurrencë efektive.
II. Si pasojë e mungesës së konkurrencës efektive, furnizimi me energji elektrike në tregjet relevante të Vendimit të ZRRE-së V_342_2011 duhet të bëhet me tarifë të rregulluar.

Vendim V_359_2011
Përcaktohen tarifat nxitëse Feed-in për prodhimin e energjisë elektrike të prodhuar nga Burimet e Ripërtëritshme të Energjisë (ERA, UJI, BIOGAZI, BIOMASA).

Vendim V_358_2011
APROVOHET ankesa e konsumatorit Ismet Veliu, Fast Food “Mediteran” (shifra e konsumatorit DPR – 2001825)nga Prishtina, si në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij vendimi.

Vendim V_357_2011
REFUZOHET pjesërisht ankesa e konsumatorit Bajram Izeti (shifra e konsumatorit DFE – 9002508), nga Ferizaj si në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij rekomandimi.

Vendim V_356_2011
REFUZOHET ankesa e konsumatorit Sadri Veliu, Separacioni “Agimi” (parashtruesi i ankesës Hamëz Veliu), shifra e konsumatorit DPZ – 9023860, nga Fshati Krusha e Madhe, Prizren, si në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij vendimi.

Vendim V_355_2011
REFUZOHET pjesërisht apelimi i konsumatorit Muhamed Shehu (shifra e konsumatorit DGL – 6946) nga Gjilani, si në arsyet e paraqitura të këtij vendimi.

Vendim V_354_2011
REFUZOHET apelimi i konsumatorit Ibish Krasniqi, (shifra e konsumatorit DPZ – 9023058) nga Prizreni, si në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij vendimi.

Vendim V_353_2011
REFUZOHET pjesërisht apelimi i konsumatorit Sali Haradini (shifra e konsumatorit DPR – 44627) nga Fushë Kosova, si në arsyet e paraqitura të këtij vendimi.

Vendim V_352_2011
REFUZOHET apelimi i KEK-ut për ankesën e konsumatorit Ylli Morina (shifra e konsumatorit DPR – 90036856) nga Prishtina, si në arsyet e paraqitura të këtij vendimi.

Vendim V_351_2011
REFUZOHET apelimi i KEK-ut për ankesën e konsumatorit Rexhep Susuri (shifra e konsumatorit DPZ – 42207) nga Prizreni, si në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij vendimi.

Vendim V_350_2011
REFUZOHET apelimi i KEK-ut për ankesën e konsumatorit Reshat Kreka (shifra e konsumatorit DPZ – 7797) nga Prizreni, si në arsyet e paraqitura të këtij vendimi.

Vendim V_349_2011
REFUZOHET apelimi i KEK-ut për ankesën e konsumatorit Nexhmije Sylejman (parashtruesi i ankesës Eroll Halli), shifra e konsumatorit DPR – 92907 nga Prishtina, si në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij vendimi.

Vendim V_348_2011
REFUZOHET apelimi i KEK-ut për ankesën e konsumatorit Myren Ymeri (shifra e konsumatorit DPR – 121144) nga Prishtina, si në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij vendimi.

Vendim V_347_2011
REFUZOHET apelimi i KEK-ut për ankesën e konsumatorit Milaim Bllaca (shifra e konsumatorit DPZ – 60157) nga Theranda, si në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij vendimi.

Vendim V_346_2011
REFUZOHET apelimi i KEK-ut për ankesën e konsumatorit Mevlude Behrami (shifra e konsumatorit DPR – 21737) nga Prishtina, si në arsyet e paraqitura të këtij vendimi.

Vendim V_345_2011
REFUZOHET apelimi i KEK-ut për ankesën e konsumatorit Gafurr Halili (shifra e konsumatorit DFE – 945) nga Ferizaj, si në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij vendimi.

Vendim V_344_2011
REFUZOHET apelimi i KEK-ut për ankesën e konsumatorit Fadil Shukolli (parashtruesi i ankesës: Nexhmedin Sadikaj), shifra e konsumatorit DPZ – 3787 nga Prizreni, si në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij vendimi.

Vendim V_343_2011
REFUZOHET apelimi i KEK-ut për ankesën e konsumatorit Bedri Sopi (shifra e konsumatorit DPR – 31921) nga Prishtina, si në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij vendimi.

Vendim V_342_2011
APROVOHEN kriteret për vlerësimin e konkurrencës në furnizim me energji elektrike.

Vendim V_341_2011

Vendim V_340_2011

Licencë për Furnizim / Tregti me Energji Elektrike

Vendim V_339_2011
I LËSHOHET licenca për furnizim/tregti me energji elektrike ndërmarrjes ENERGY FINANCING GROUP AD-Branch office in Kosovo,   me numër licence ZRRE/Li_37/11 për periudhën nga data 28 janar 2011 deri 28 janar 2013

Vendim V_338_2011
Aprovohen amandamentet e “Standardeve të Sigurisë dhe Planifikimit të Sistemit të Transmisionit” dhe “Standardeve të Sigurisë së Operimit”.

Vendim V_337_2011

Shtojcë: Nenet e deroguara të Licencave të KEK SH.A -së

Vendimi V_336_2021 
APROVOHET   kërkesa e KOSTT Sh.A për emërimin e Dr.Sc. Ali Gashi, si ekspert i pavarur për kontrollimin teknik dhe të sigurisë së Sistemit të Transmisionit të KOSTT Sh.a