Skip to main content

Vendimet 2012

Vendim V_496_2012
Për LEJIMIN e derrogimit në zbatimin e disa dispozitave të Neneve të Kodit të Rrjetit dhe Licencës së Operatorit të Sistemit të Transmisionit per KOSTT SH.A

Vendim V_495_2012
REFUZIMIN e ankesës së KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin B.K.

Vendim V_494_2012
REFUZIMIN e ankesës së KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin Gj.B.

Vendim V_493_2012
REFUZIMIN e ankesës së konsumatorit M.B.

Vendim V_492_2012
Mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar për ndërmarrjen “Drini i Bardhë” SH.A.

Vendim V_491_2012
REFUZIMIN e ankesës së konsumatorit A. S.

Vendim V_490_2012
Mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar për ndërmarrjen “Triangle General Contractors- Inc” Branch Kosova

Vendim V_489_2012
Mbi njoftimin për Autorizimin Preliminar për ndërmarrjen“Matkos Group” sh.p.k

Vendim V_488_2012 
SHTYERJEN e afatit tëi vlefshmërisë së Vendimit mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar V_296_2010  i datës 11 nëntor 2010 (me kohëzgjatje dy vjeçare), edhe për një afat gjashtë (6) mujor, gjegjësisht deri me 11 maj 2013, të ndërmarrjes “Kelkos-Energy” SH.P.K

Vendim V_487_2012 
APROVIMIN e kërkesës për tërheqje të Aplikacionit për ndërtimin e kapacitetit të ri gjenerues nga era për projektin “Wind Park-Zatriç”, me kapacitet të instaluar prej 30 MW, KK Rahovec, të ndërmarrjes “NEK UMWELTTECHNIK AG” Dega në Kosovë

Vendim V_486_2012 
LËSHIMIN e Licencës për import dhe eksport të energjisë elektrike ndërmarrjes“HEP – KS” SH.P.K

Vendim V_485_2012 
APROVIMIN e tarifave të ngrohjes qendrore për Ngrohtoren e Qytetit (NQ) Gjakova SH.A. për sezonin e ngrohjes 2012/2013

Vendim V_484_2012 
APROVIMIN e tarifave të ngrohjes qendrore për Ngrohtoren e Qytetit (NQ) Termokos SH.A. për sezonin e ngrohjes 2012/2013

Vendim V_483_2012
REFUZIMIN e ankesës së konsumatorit B.P.

Vendim V_482/2_2012
REFUZIMIN e ankesës së KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin J. S.

Vendim V_482_2012
REFUZIMIN e ankesës së KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin S. A.

Vendim V_481_2012
REFUZIMIN e ankesës së KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin M. O.

Vendim V_480_2012
REFUZIMIN e ankesës së KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin V. L.

Vendim V_479_2012
REFUZIMIN e ankesës së KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin S. N.

Vendim V_478_2012
REFUZIMIN e ankesës e KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin B. I.

Vendim V_477_2012
REFUZIMIN e ankesës e KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin A. C.

Vendim V_476_2012
REFUZIMIN e ankesës e KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin B. V.

Vendim V_475_2012
REFUZIMIN e ankesës së KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin A. K.

Vendim V_474_2012
REFUZIMIN e ankesës së KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin S. Ll.

Vendim V_473_2012
REFUZIMIN e ankesës së KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin B. M.

Vendim V_472_2012
REFUZIMIN e ankesës së KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin R. G.

Vendim V_471_2012
REFUZIMIN e ankesës së KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin R. L., A. H.

Vendim V_470_2012
REFUZIMIN e ankesës së KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin S. A.

Vendim V_469_2012
REFUZIMIN e ankesës së KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin D. K.

Vendim V_468_2012
REFUZIMIN e ankesës së KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin B. K.

Vendim V_467_2012
REFUZIMIN e ankesës së KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin M. Sh.

Vendim V_466_2012
Metodologjia për përgatitjen e Balanceve të Energjisë Elektrike, lëshuar me 12 Tetor 2012

Vendim V_465_2012
Refuzimin e aplikacionit për ndërmarrjen UAE- LLC - Lumi Plava-Brod, lëshuar me 12 Tetor 2012

Vendim V_464_2012
Refuzimin e aplikacionit për ndërmarrjen UAE- LLC Lumi Brod-Restelica, lëshuar me 12 Tetor 2012

Vendim V_463_2012
Refuzimin e aplikacionit për ndërmarrjen DEVOLLI GROUP shpk LEPENCI - I –II, lëshuar me 12 Tetor 2012

Vendim V_462_2012
Refuzimin e aplikacionit për ndërmarrjen DEVOLLI GROUP shpk JUNIK - I -II –III, lëshuar me 12 Tetor 2012

Vendim V_461_2012
Përfundimin e autorizimit preliminar për ndërmarrjen KTW shpk – SHTIME, lëshuar me 12 Tetor 2012

Vendim V_460_2012
Modifikim licence për shpërndarje të NQ_TERMOKOS, lëshuar me 12 Tetor 2012

Vendim V_459_2012
Modifikim licence për shpërndarje të NQ_GJAKOVA, lëshuar me 12 Tetor 2012

Vendim V_458_2012
Modifikim Licence për furnizim public të NQ_GJAKOVA, lëshuar me 12 Tetor 2012

Vendim V_457_2012
Modifikim licence për furnizim publik të NQ_TERMOKOS, lëshuar me 12 Tetor 2012

Vendim V_456_2012
Modifikim licence për prodhim të NQ_TERMOKOS, lëshuar me 12 Tetor 2012

Vendim V_455_2012
Modifikim licence për prodhim të NQ_GJAKOVA, lëshuar me 12 Tetor 2012

Vendim V_454_2012
Standardet e planifikimit dhe të sigurisë së sistemit të shpërndarjes” të NQ Termokos SH.A, lëshuar me 12 Tetor 2012

Vendim V_453_2012
Vazhdim Licence për GEN-I Tirana Sh p k, lëshuar me 12 Tetor 2012

Vendim V_452_2012
Modifikimi i licencës për GEN-I Tirana Sh p k, lëshuar me 12 Tetor 2012

Vendim V_451_2012
Lirim i të licencuarve, lëshuar me 1 Tetor 2012

Vendim  V_450_2012
REFUZOHET ankesa e KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin Xh. Sh.

Vendim  V_449_2012
REFUZOHET ankesa e KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin S. P.

Vendim  V_448_2012
REFUZOHET ankesa e KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin S.D.

Vendim  V_447_2012
REFUZOHET ankesa e KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin I. Z.

Vendim  V_446_2012  
REFUZOHET ankesa e KEK- ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin H.A.

Vendim  V_445_2012  
REFUZOHET ankesa e KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin L.H.

Vendim  V_444_2012  
REFUZOHET ankesa e KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin G. R.

Vendim  V_443_2012  
REFUZOHET ankesa e KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin A. D.

Vendim  V_442_2012  
REFUZOHET ankesa e KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin I.B.

Vendim  V_441_2012  
REFUZOHET ankesa e KEK-ut, si dhe ankesa e konsumatorit A.N.

Vendim  V_440_2012  
REFUZOHET ankesa e konsumatorit N. B.

Vendim  V_439 _2012 
REFUZOHET ankesa e konsumatorit I. H.

Vendim  V_438 _2012 
REFUZOHET pjesërisht ankesa e konsumatorit T.H.

Vendim V_437_2012
I VAZHDOHET licenca për prodhim të energjisë elektrike Korporatës Energjetike të Kosovës – Divizioni i Gjenerimit (KEK SH.A.)-TC Kosova A, me numër licence ZRRE/Li_05/12_A, për periudhën nga 04 tetor 2012 deri 04 tetor 2013.

Vendim V_436_2012
MODIFIKIM i Licencës për Gjenerim të Energjisë Elektrike (me kushte) e dhënë ndërmarrjes N.P Ibër–Lepenc, lëshuar me 18 Korrik 2012

Vendim V_435_2012
MODIFIKIM i Licencës për Gjenerim të Energjisë Elektrike e dhënë ndërmarrjes “KelKos Energy” SH.P.K, lëshuar me 18 Korrik 2012

Vendim V_434_2012
MODIFIKIM i Licencës për Operatorin e Sistemit të Transmisionit (me kushte) e dhënë Operatorit të Sistemit të Transmisionit dhe Tregut (KOSTT Sh.A), lëshuar me 18 Korrik 2012

Vendim V_433_2012
MODIFIKIM i Licencës për Operatorin e Tregut të Energjisë (me kushte) e dhënë Operatorit të Sistemit të Transmisionit dhe Tregut të Energjisë (KOSTT Sh.A), lëshuar me 18 Korrik 2012

Vendim V_432_2012
MODIFIKIM i Licencës së Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK SH.A.)–Divizioni i Furnizimit, lëshuar me 18 Korrik 2012

Vendim V_431_2012
MODIFIKIM i Licencës së Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK SH.A.)–Divizioni i Shpërndarjes, lëshuar me 18 Korrik 2012  

Vendim V_430_2012
MODIFIKIM i Licencës së Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK SH.A.)–Divizioni i Gjenerimit TC Kosova B, lëshuar me 18 Korrik 2012

Vendim V_429_2012
MODIFIKIM i Licencës së Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK SH.A.)–Divizioni i Gjenerimit TC Kosova A, lëshuar me 18 Korrik 2012

Vendim V_428_2012
APROVOHET kërkesa e KOSTT-it dhe obligohet KEK-u t’i paguaj KOSTT-it faturat për periudhën tetor, nëntor dhe dhjetor të vitit 2011 në vlerë prej 3,802,949€, lëshuar me 18 Korrik 2012

Vendim V_427_2012
REFUZOHET ankesa e konsumatorit K.B (shifra në KEK: DPR – 90002279) nga Prishtina ndaj vendimit të DMK-së, lëshuar me 18 Korrik 2012

Vendim V_426_2012
REFUZOHET ankesa e konsumatorit A.A.(shifra në KEK: DPR – 94044) nga Prishtina ndaj vendimit të DMK-së, lëshuar me 18 Korrik 2012

Vendim V_425_2012
REFUZOHET ankesa e konsumatorit K.B.(shifra në KEK: DPR – 123207) nga fshati Hajvali, ndaj vendimit të DMK-së, lëshuar me 18 Korrik 2012

Vendim V_424_2012
REFUZOHET ankesa e KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin O.G.(shifra në KEK: DPZ - 144951), nga Prizren, lëshuar me 18 Korrik 2012

Vendim V_423_2012
REFUZOHET ankesa e KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin R.M. (shifra në KEK: DPR - 103503), nga Prishtina, lëshuar me 18 Korrik 2012

Vendim V_422_2012
REFUZOHET ankesa e KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin J.B. (shifra në KEK: DPR - 90034684), nga Prishtina, lëshuar me 18 Korrik 2012

Vendim V_421_2012
REFUZOHET ankesa e KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin D.S. (shifra në KEK: DPR - 207224), nga Prishtina, lëshuar me 18 Korrik 2012

Vendim V_420_2012
REFUZOHET ankesa e KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin Xh.H.( shifra në KEK: DPZ - 143607), nga Prizren, lëshuar me 18 Korrik 2012

Vendim V_419_2012
I LEJOHET KOSTT SH.A. derrogimi në zbatimin e dispozitave të neneve të Kodit të Rrjetit, Kodit të Matjes dhe Licencës së Operatorit të Sistemit të Transmisionit si në Shtojcë të këtij vendimi, lëshuar me 18 Korrik 2012

Vendim V_418_2012
APROVOHEN tarifat dhe ngarkesat e transmisionit, që do të zbatohen nga Operatori i Sistemit të Transmisionit dhe Tregut të Kosovës (KOSTT) SH. A. nga data 1 qershor 2012, lëshuar me 10 Korrik 2012

Vendim V_417_2012
REFUZOHET ankesa e konsumatorit K. N.

Vendim V_416_2012  
REFUZOHET ankesa e konsumatorit S. D

Vendimi V_415_2012
REFUZOHET ankesa i konsumatorit F. I.

Vendim V_414_2012  
REFUZOHET ankesa e konsumatorit H. A.

Vendim V_413_2012  
REFUZOHET ankesa e KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin H. A.

Vendim V_412_2012
REFUZOHET ankesa e konsumatorit G.K.

Vendim V_411_2012  
REFUZOHET ankesa e KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin A.V.

Vendim V_410 _2012
REFUZOHET ankesa e KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin S. S.

Vendim V_409_2012
APROVOHEN tarifat me pakicë të energjisë elektrike për konsumatorët e rregulluar që do të zbatohen nga KEK-SH.A. nga data 1 qershor 2012, lëshuar me 20 Qershor 2012

Vendim V_408_2012
APROVOHEN TË HYRAT MAKSIMALE TË LEJUARA (MAR) që do të mbulohen nga çmimet e rregulluara të ngarkuara nga operatori i licencuar i Termocentralit të Kosovës A dhe operatori i licencuar i Termocentralit të Kosovës B nga 1 prill 2012 deri më 31 mars 2013, APROVOHEN tarifat me pakicë të energjisë elektrike për konsumatorët e rregulluar që do të zbatohen nga KEK-SH.A. nga data 1 qershor 2012, lëshuar me 20 Qershor 2012

Vendim V_407_2012
APROVOHEN TË HYRAT MAKSIMALE TË LEJUARA (MAR) që do të mbulohen nga tarifat dhe ngarkesat e rregulluara që do të aplikohen nga KOSTT SH.A nga 1 prill 2012 deri më 31 mars 2013, lëshuar me 20 Qershor 2012

Vendim V_406_2012
APROVOHEN TË HYRAT MAKSIMALE TË LEJUARA (MAR) që do të mblidhen nga tarifat dhe taksat e rregulluara e që do të aplikohen nga Operatori i licencuar i Sistemit të Shpërndarjes (OSSH) për nga 1 prill 2012 deri më 31 mars 2013, lëshuar me 20 Qershor 2012

Vendim V_405_2012
SHTYHET afati i vlefshmërisë së Vendimit mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar V_241_2010 i deri me 24 shtator 2012, lëshuar me 15 Qershor 2012

Vendim V_404_2012
APROVOHEN amandamentet e dispozitave të neneve 6.3.1.1 dhe 6.6.1.3 tё Kodit tё Kyçjes, lëshuar me 15 Qershor 2012

Vendim V_403_2012
APROVOHET transferi i aseteve 400/220/110 kV, transformatorëve 220/35/10 (20) kV, si dhe tokave, ndërtesave, pajisjeve ndihmëse dhe punësuarve nga KEK sh.a në KOSTT sh.a, lëshuar me 15 Qershor 2012

Vendim V_402_2012
lëshohet AUTORIZIMI ndërmarrjes “Kelkos-Energy” sh.p.k., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga uji, me kapacitet të instaluar prej 17.6 MW, lëshuar me 15 Qershor 2012

Vendim V_401_2012
I VAZHDOHET licenca për furnizim/tregti me energji elektrike ndërmarrjes RUDNAP GROUP AD, nga data 23 maj 2011 deri 23 maj 2013, lëshuar me 29 Gusht 2011

Vendim V_400_2012

I. PRANOHET kërkesa e KOSTT-it për pagesën e faturave nga KEK-u për muajin IX dhe X 2010. II. REFUZOHET kërkesa e KOSTT-it për pagesën e faturave të bashkërenditjes nga KEK-u për vitin 2008 dhe 2009. III. ANULOHET shqyrtimi i kërkesës së KOSTT-it për nënshkrimin e Marrëveshjes për Kyçje me KEK, lëshuar me 29 Djetor 2011

Vendim V_399_2012
Parametrat Rregullativ, lëshuar me 06 Shkurt 2012

Vendim V_398_2012
APROVOHET ankesa e konsumatorit Steda Kosova (parashtruesi i ankesës Dashamirë Selmani) nga Prishtina, lëshuar me 10 Shkurt 2012

Vendim V_397_2012
I LEJOHET Korporatës Energjetike të Kosovës derogimi i disa Neneve të Kodit të Shpërndarjes, lëshuar me 10 Shkurt 2012

Vendim V_396_2012
I LEJOHET KEK Sh.A derogimi i disa neneve të Licencës për Gjenerim, Shpërndarje, Furnizim Publik dhe Furnizim/Tregti me energji elektrike, lëshuar me 10 Shkurt 2012

Vendim V_395_2012
Mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar për ndërmarrjen “Eurokos J.H.” SH.P.K. & Loreto Consult AG, për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapacitetit të ri gjenerues nga burimet e ripërtëritshme të energjisë (BRE) nga uji, me kapacitet prej 9.33 MW, lëshuar me 10 Shkurt 2012.