Skip to main content

Vendimet 2013

Vendim V_605_2013
Lidhur me APROVIMIN e amandamentimit të procedurës së leximit dhe faturimit të konsumatorëve tarifor me shtojcën 1, e cila vlen vetëm për konsumatorët e Distriktit të Ferizajit të lexuar dhe faturuar me pajisje të dorës (pilot projekti).

Vendim V_604_2013
Lidhur me NJOFTIMIN për Autorizimin Preliminar për ndërmarrjen “AIR -ENERGY” SH.P.K.

Vendim V_603_2013
Lidhur me REFUZIMIN e ankeses se KEDS-it ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin M. B.

Vendim V_602_2013
Lidhur me REFUZIMIN e ankeses se KEDS-it ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin A. D.

Vendim V_601_2013
Lidhur me APROVIMIN e “Rregullat e Tregut”

Vendim V_600_2013
Lidhur me LEJIMIN e KOSTT SH.A. derrogimi në zbatimin e dispozitave të Kodit të Rrjetit dhe Licencёs sё Operatorit të Sistemit të Transmisionit

 Raporti i Derrogimeve_Kodi i Rrjetit dhe Licenca e Operatorit të Sistemit të Transmisionit

Vendim V_599_2013
Lidhur me REFUZIMIN e ankeses se KEDS-it ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin E. B.

Vendim V_598_2013
Lidhur me REFUZIMIN e ankeses se KEDS-it ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin N. L.

Vendim V_597_2013
Lidhur me REFUZIMIN e ankeses se KEDS-it ndaj vendimit të DMK-së për parashtruesin e ankesës Q.Z.

Vendim V_596_2013
Lidhur me REFUZIMIN e ankeses se KEDS-it ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin S.L.

Vendim V_595_2013
Lidhur me REFUZIMIN e ankeses se KEDS-it ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin F.M.

Vendim V_594_2013
Lidhur me REFUZIMIN e ankeses se KEDS-it ndaj vendimit të DMK-së për parashtruesin e ankesës H.H.

Vendim V_593_2013
Lidhur me REFUZIMIN e ankeses se KEDS-it ndaj vendimit të DMK-së për parashtruesin e ankesës H.H

Vendim V_592_2013
Lidhur me REFUZIMIN e ankeses se KEDS-it ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin S.Q.

Vendim V_591_2013
Lidhur me REFUZIMIN e ankeses se KEDS-it ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin Gj.Q.

Vendim V_590_2013
Lidhur me REFUZIMIN e ankeses se KEDS-it ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin F.D.

Vendim V_589_2013
Lidhur me REFUZIMIN e ankeses se KEDS-it ndaj vendimit të DMK-së për parashtruesin e ankesës Y.M

Vendim V_588_2013
Lidhur me REFUZIMIN e ankeses se KEDS-it ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin J. A.

Vendim V_587_2013
Lidhur me APROVIMIN e amandamentimeve te  Kodit tё Rrjetit

Vendim V_586_2013
Lidhur me APROVIMIN e Amendamentimeve te Kodit tё Pajisjeve Elektrike

Vendim V_585_2013
Lidhur me APROVIMIN e tarifave te ngrohjes qendrore për Ngrohtoren e Qytetit (NQ) Gjakova SH.A. për sezonin e ngrohjes 2013/2014

Vendim V_584_2013
Lidhur me APROVIMIN e tarifave te ngrohjes qendrore për Ngrohtoren e Qytetit (NQ) Termokos SH.A. për sezonin e ngrohjes 2013/2014

Vendim V_583_2013
Lidhur me APROVIMIN e “Standardet e Sigurisë dhe Planifikimit të Sistemit të Shpërndarjes”

Vendimi V_582_2013
Aprovohet ‘’Plani Zhvillimor I Transmisionit 2014-2023’’

Vendim V_581_2013
Lidhur me APROVIMIN e kërkesës së Kompanisë Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike (KKDFE) për fillimin e pilot projektit për leximin dhe faturimin e njehsorëve elektrik me pajisje të dorës në distriktin e Ferizajt, duke filluar nga 01 janari i vitit 2014 .

Vendim V_580_2013
REFUZIMIN e ankesës së konsumatorit Z.P. ndaj vendimit të DMK-së.

Vendim V_579_2013
Mbi REFUZIMIN e ankesës së KEDS-it ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin K.K.

Vendim V_578_2013
Mbi REFUZIMIN e ankesës së KEDS-it ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin A.R.

Vendim V_577_2013
Mbi REFUZIMIN e ankesës së e KEDS-it ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin M.Sh.

Vendim V_576_2013
Mbi REFUZIMIN e ankesës së KEDS-it ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin Z.R.

Vendim V_575_2013
Mbi REFUZIMIN e ankesës së KEDS-it ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin D.D.

Vendim V_574_2013
Mbi REFUZIMIN e ankesës së KEDS-it ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin B.P.

Vendim V_573_2013
Mbi REFUZIMIN e ankesës së KEDS-it ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin I.T.

Vendim V_572_2013
Për lëshimin e AUTORIZIMIT të dërmarrjes “Eurokos J.H.” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga uji, për HC Brodi II.(Mlik) me kapacitet të instaluar prej 3.89 MW, në Lumin Brod dhe HC Restelica I dhe II.,(Krushevë) bashkohen në një objekt të hidrocentralit,  me kapacitet të instaluar prej 2.28 MW, në Lumin Restelica, komuna e Dragashit

Vendim V_571_2013
REFUZOHET dhënia e autorizimit preliminar për ndërmarrjen “Matkos Group” sh.p.k, për ndërtimin e hidrocentralit “HC Brod” me kapacitet të instaluar prej 2.5 MW, në lumin Lepenc, Komuna e Shtërpcës, Republika e Kosovës.

Vendim V_570_2013
Mbi APROVIMIN e amandamentimit të dokumentit “Metodologjia e taksave të kyçjes në rrjetin e transmisionit” të KOSTT Sh.a.
Metodologjia e Taksave të kycjes në rrjetin e Transmisionit (KOSTT)

Vendim V_569_2013
Mbi lëshimin e AUTORIZIMI ndërmarrjes “Hydro - Line” sh.p.k., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga uji, HC Albaniku 3, me kapacitet të instaluar prej 4.267 kW, në lokacionin “Dolac”, ZK Dolac, vendi i quajtur Thanishte/Ovqar, komuna e Mitrovicës.

Vendim V_568_2013
Mbi lëshimin e AUTORIZIMIT ndërmarrjes “Kelkos-Energy” sh.p.k., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga uji, HC Lumëbardhi II., me kapacitet të instaluar prej 5.5 MW, njësia gjeneruese që do të vendosen në lokacionin e lumit Deçan, komunën e Deçanit.

Vendim V_567_2013
Mbi APROVIMIN e kërkesës për tërheqje të Aplikacionit për ndërtimin hidrocentralit në Lumin Lumbardhë, HC Reçan, me kapacitet prej 2.2 MW, Komuna e Prizrenit, , të ndërmarrjes “Triangle General Contractors” Inc., Dega në Kosovë.
REFUZIMIN e dhënies së autorizimit preliminar për ndërmarrjen “Triangle General Contractors” Inc., Dega në Kosovë, për ndërtimin e hidrocentralit në Lumin Lumbardhë, HC Reçan me kapacitet prej 2.2 MW, Komuna e Prizrenit, Republika e Kosovës.

Vendim V_566_2013
Mbi APROVIMIN e kërkesës për tërheqje të Aplikacionit për ndërtimin hidrocentralit në Lumin Lepenc, HC Lepence me kapacitet prej 5.2 MW, Komuna e Shtërpcës, të ndërmarrjes “Triangle General Contractors” Inc., Dega në Kosovë.
REFUZIMIN e dhënies së autorizimit preliminar për ndërmarrjen “Triangle General Contractors” Inc., Dega në Kosovë, për ndërtimin e hidrocentralit në Lumin Lepenc, HC Lepence me kapacitet prej 5.2 MW, Komuna e Shtërpcës, Republika e Kosovës.

Vendim V_565_2013
Mbi APROVIMI i kërkesës për tërheqje të Aplikacionit për ndërtimin hidrocentralit në Lumin Lepenc, HC Shtërpce me kapacitet prej 3.6 MW, Komuna e Shtërpcës të ndërmarrjes “Triangle General Contractors” Inc., Dega në Kosovë.
REFUZIMIN e dhënies së autorizimit preliminar për ndërmarrjen “Triangle General Contractors” Inc., Dega në Kosovë, për ndërtimin e hidrocentralit në Lumin Lepenc (HC Shtërpce me kapacitet prej 3.6 MW, Komuna e Shtërpcës, Republika e Kosovës.

Vendim V_564_2013
Lidhur me refuzimin e ankeses se parashtruesit të ankesës R.L.

Vendim V_563_2013
Lidhur me refuzimin e ankeses se parashtruesit të ankesës H.M.

Vendim V_562_2013
Lidhur me refuzimin e ankeses se konsumatorit N.G.

Vendim V_561_2013
Lidhur me refuzimin e ankeses se KEDS-it ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin J.Gj.

Vendim V_560_2013
Lidhur me refuzimin e  ankeses se KEDS-it ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin D. Gj.

Vendim V_559_2013
Mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar  për ndërmarrjen “Era Energji” SH.P.K., komuna e Drenasit.

Vendim V_558_2013
Mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar për “Hidroenergji” SH.P.K.,  në lokacionin “Sllatinë”, komuna e Kaçanikut.

Vendim V_557_2013
Mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar për ndërmarrjen “Hidroenergji” SH.P.K., në lokacionin “Uji i Thartë”, komuna e Hanit të Elezit.

Vendim V_556_2013
Lidhur me vazhdimit e licencës për prodhim të energjisë elektrike Korporatës Energjetike të Kosovës – Divizioni i Gjenerimit (KEK SH.A.)-TC Kosova A, me numër licence ZRRE/Li_05/12_A.

Vendim V_555_2013
Lidhur me ndryshimin e licencës për prodhim të energjisë elektrike (KREU I) e dhënë Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK SH.A.), Divizioni i Gjenerimit “TC Kosova B”, me numër licence ZRRE/Li_05/12_B.

Vendim V_554_2013
Lidhur me ndryshimin e licencës për prodhim të energjisë elektrike (KREU I) e dhënë Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK SH.A.), Divizioni i Gjenerimit “TC Kosova A”, me numër licence ZRRE/Li_05/12_A.

Vendim V_553_2013
 Lidhur me lejimin e KOSTT SH.A. derrogimi në zbatimin e dispozitave të Kodit të Rrjetit dhe Kodit të Matjes së Operatorit të Sistemit të Transmisionit.

Raporti i Derrogimeve, Kodi i Rrjetit, Kodi i Matjes

Vendim V_552_2013
Lidhur me REFUZIMIN e ankesës së KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin N.M.

Vendim V_551_2013
Lidhur me REFUZIMIN e ankesës së KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin N.M.

Vendim V_550_2013
Lidhur me REFUZIMIN e ankesës së KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin R. D.

Vendim V_549_2013
Lidhur me REFUZIMIN e ankesës së KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin Xh.C.

Vendim V_548_2013
Lidhur me REFUZIMIN e ankesës së konsumatorit Z.E.

Vendim V_547_2013
Lidhur me APROVIMIN e ankesës së KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin D.B.

Vendim V_546_2013
Lidhur me APROVIMIN e ankesës së konsumatorit K.K.V.

Vendim V_545_2013
Lidhur me APROVIMIN e  “Kodit të Shpërndarjes”  i Ngrohtores së Qytetit Termokos  SH.A

Vendim V_544_2013
Mbi lirimin nga pagesa e taksës vjetore të gjithë të licencuarit në Zyrën e Rregullatorit për Energji (ZRRE), për periudhën nga data 01 nëntor 2012 deri 30 prill 2013

Vendim V_543_2013
Mbi përfundimin e afatit të vlefshmërisë së Vendimit mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar V_365_2011 i datës 28 prill 2011, për ndërmarrjen “Kelkos-Energy” sh.p.k.

Vendim V_542_2013
Mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar për ndërmarrjen “UPWIND International II GmbH – Dega në Kosovë”, për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese nga Era, në lokacionin “WindPark - Budakova, me kapacitet të instaluar prej 30 MW, komunat e Suharekës, Ferizajt dhe Shtërpcës

Vendim V_541_2013
Mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar për ndërmarrjen “Matkos Group” sh.p.k., për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese nga uji, në Lumin Lepenc, që përbëhet prej tri (3) njësive gjeneruese; HC “Shtërpce” me kapacitet prej 2.47 MW, HC “Bitinja” 2.1 MW dhe HC “Vica” 2.5 MW, në total prej 7.07 MW, në komunën e Shtërpcës

Vendim V_540_2013
Mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar për ndërmarrjen “Matkos Group” sh.p.k., për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese nga uji, në Lumin Lepenc, që përbëhet prej dy (2) njësive gjeneruese; HC “Sharri” me kapacitet prej 5.5 MW dhe HC “Brezovica” me kapacitet prej 3.6 MW në total prej 9.1 MW, në komunën e Shtërpcës

Vendim V_539_2013
Mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar për ndërmarrjen “Hydro-Line” SH.P.K., për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese nga uji, në Lumin Bistrica, HC “Albaniku 4”, të tipit digë, me kapacitet të instaluar prej 6.2 MW, në lokacionin “Dolac”, ZK Dolac, komuna e Mitrovicës

Vendim V_538_2013
Mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar për ndërmarrjen “Hydro-Line” SH.P.K., përshtatshmërinë për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese nga uji, në Lumin Bistrica, HC “Albaniku 3”, të tipit digë, me kapacitet të instaluar prej 9.9 MW, në lokacionin “Dolac”, ZK Dolac, komuna e Mitrovicës

Vendim V_537_2013
Mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar për ndërmarrjen “Hydro-Line” SH.P.K., për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese nga uji, në Lumin Bistrica, HC “Albaniku 2”, të tipit digë, me kapacitet të instaluar prej 9.85 MW, në lokacionin “Batahir”, ZK Batahir, komuna e Mitrovicës

Vendim V_536_2013
Mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar për ndërmarrjen“Hydro-Line” SH.P.K. për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese nga uji, në Lumin Bistrica, HC “Albaniku 1”, të tipit digë, me kapacitet të instaluar prej 6.8 MW, në lokacionin “Vllahi”, ZK Vllahi, komuna e Mitrovicës

Vendim V_535_2013
Mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar për ndërmarrjen “Edelweiss Energy” SH.P.K.

Vendim V_534_2013
Lidhur me LËSHIMIN e Licencës për import dhe eksport të energjisë elektrike ndërmarrjes “MCM COMMODITIES” SH.P.K, me numër licence ZRRE/Li_40/13 për periudhën nga data 02 maj 2013 deri 02 maj 2018.
Licenca për import dhe eksport të energjisë elektrike ndërmarrjes “MCM COMMODITIES”SH.P.K.

Vendim V_533_2013
Lidhur me APROVIMIN e:
Metodologjia e Ngarkesave për Shfrytëzimin e Rrjetit të Sistemit të Transmisionit (TNUOS)
- Metodologjia e Ngarkesave të Operatorit të Sistemit
- Metodologjia e Ngarkesave të Operatorit të Tregut

Vendim V_532_2013
Lidhur me APROVIMIN e “Metodologjisë së Ngarkesave për Shfrytëzimin e Sistemit të Shpërndarjes”

Vendim V_531_2013
Lidhur me APROVIMIN e tarifave me pakicë të energjisë elektrike për konsumatorët e rregulluar që do të zbatohen nga i licencuari nga data 1 prill 2013.

Vendim V_530_2013
Lidhur me APROVIMIN e ngarkesave, që do të zbatohen nga Operatori i Sistemit të Shpërndarjes që do të hyjnë në fuqi nga 1 prill 2013.

Vendim V_529_2013
Lidhur me APROVIMIN e ngarkesave, që do të zbatohen nga Operatori i Sistemit tëTransmisionit dhe Tregut të Kosovës(KOSTT) Sh.A që do të hyjnë në fuqi nga 1 prill 2013.

Vendim V_528_2013
Lidhur me APROVIMIN e çmimeve e rregulluara që do të zbatohen nga operatori i licencuar i Termocentralit Kosova A dhe operatorit i licencuar Termocentrali Kosova B (Gjeneratorët e Rregulluar) nga data 1 prill 2013.

Vendim V_527_2013
Lidhur me APROVIMIN e ndryshimit të kontrollit të të Licencuarit për Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes dhënë “Kompanisë Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me energji elektrike” SH.A-Divizioni i Shpërndarjes.

Vendim V_526_2013
Lidhur me APROVIMIN e ndryshimit të kontrollit të të Licencuarit për Furnizim Publik me energji elektrike dhënë “Kompanisë Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike”SH.A-Divizioni i Furnizimit.

Vendim V_525_2013
APROVOHET ankesa e konsumatorit S. B.

Vendim V_524_2013
Lidhur me APROVIMIN e ankesës së konsumatorit S. B.

Vendim V_523_2013
Lidhur me REFUZIMIN e ankesës së konsumatorit A.B.

Vendim V_522_2013
Lidhur me REFUZIMIN e ankesë së konsumatorit Xh. J.

Vendim V_521_2013
REFUZIMIN e ankesës së konsumatorit A. J.

Vendim V_520_2013
Licencë për eksport import të Danske Commodities Energy sh.p.k.

Vendim V_519_2013
Lidhur me APROVIMIN E TË HYRAVE MAKSIMALE TË LEJUARA (MAR) që do të mblidhen nga tarifat me pakicë të energjisë elektrike për konsumatorët e rregulluar që do të aplikohen nga Furnizuesi Publik

Vendim V_518_2013
Lidhur me APROVIMIN E TË HYRAVE MAKSIMALE TË LEJUARA (MAR) që do të mbulohen nga Operatori i Sistemit të Transmisionit dhe Operatori i Tregut SHA (KOSTT)

Vendim V_517_2013
Lidhur me APROVIMIN E TË HYRAVE MAKSIMALE TË LEJUARA (MAR) që do të mbulohen nga Operatori i licencuar i Sistemit të Shpërndarjes (OSSH)

Vendim V_516_2013
Lidhur me APROVIMIN E TË HYRAVE TË LEJUARA MAKSIMALE (MAR) që do të mbulohen nga operatori i licencuar i Termocentralit të Kosovës A dhe operatorit të licencuar të Termocentralit të Kosovës B (Gjeneratorët e Rregulluar)

Vendim V_515_2013
Mbi REFUZIMIN e ankesës së konsumatorit S.G.

Vendim V_514_2013
Mbi REFUZIMIN e ankesës e konsumatorit E.H.

Vendim V_513_2013
Mbi REFUZIMIN e ankesës së KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin A.Q.

Vendim V_512_2013
Mbi REFUZIMIN e ankesës së KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin B.G.

Vendim V_511_2013
Mbi REFUZIMIN e ankesës së KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin I.

Vendim V_510_2013
Mbi REFUZIMIN e ankesës së KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin U.G. (I.T)

Vendim V_509_2013
Mbi REFUZIMIN e ankesës së KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin U.G. (I.T.)

Vendim V_508_2013
Mbi REFUZIMIN e ankesës së KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin U.G (I.T)

Vendim V_507_2013
Mbi REFUZIMIN e ankesës së KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin N.S.

Vendim V_506_2013
Mbi REFUZIMIN e ankesës së KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin V.R.

Vendim V_505_2013
Lidhur me aprovimin e “Dizajnit të Tregut të Energjisë Elektrike të Kosovës” të KOSTT SH.A.
Dizajnit të Tregut të Energjisë Elektrike të Kosovës

Vendim V_504_2013
Lidhur me Njoftimin për Autorizimin Preliminar për ndërmarrjen “UPWIND International I GmbH" –Dega në Kosovë.

Vendim V_503_2013
Lidhur me APROVIMIN e transferimit të Licencës për Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes nga Korporata Energjetike e Kosovës Sh.A – Divizioni i Shpërndarjes, me numër të regjistrimit ZRRE/Li_06/12 në Kompaninë Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike (KKDFE).

Vendim V_502_2013
Lidhur me APROVIMIN e transferimit të Licencës së Furnizuesit Publik me Energji Elektrike nga Korporata Energjetike e Kosovës Sh.A – Divizioni i Furnizimit, me numër të regjistrimit ZRRE/Li_07/12 në Kompaninë Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike (KKDFE).

Vendim V_501_2013
Lidhur me aprovimin e “Planit Zhvillimor të Transmisionit 2013 – 2022”

Vendim V_500_2013
Mbi REFUZIMIN e ankesës së KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin H.I

Vendim V_499_2013
Mbi REFUZIMIN e ankesës së KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin A.A

Vendim V_498_2013
Mbi REFUZIMIN e ankesës së KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin A.Sh.

Vendim V_497_2013
Mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar per ndërmarrjen N.T.SH.“RIMED”