Skip to main content

Vendimet 2014

Vendim V_680_2014

Lidhur me refuzimin e ankesës së e konsumatorit A.J. (parashtruesi i ankesës M.H.)

Vendim V_679_2014

Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit A.B.H , parashtruesi i ankesës A.H

Vendim V_678_2014

Vendim V_677_2014

Lidhur me aprovimin emarrëveshjes për furnizim me ngrohje, e lidhur me datën 15 dhjetor 2014, në mes të KEK-Korporata Energjetike e Kosovës sh.a. dhe NQ Termokos sh.a

Vendim V_676_2014

Lidhur me aprovimin e  “Planit Zhvillimor të Transmisionit 2015 – 2024” i KOSTT-it

Vendim V_675_2014

Lidhur me miratimin e dokumentit Plani i Adekuacisë së Gjenerimit 2015-2024 për KOSTT

Vendim V_674_2014

Lidhur me lejimin  KOSTT SH.A. derrogimin në zbatimin e dispozitave të Kodit të Rrjetit, Rregullave të Tregut, Licencës së Operatorit të Sistemit të Transmisionit dhe Licenca e Operatorit të Tregut

Raporti i Derogimeve_Kodi i Rrjetit, Rregullat e Tregut, Licenca e Operatorit tё Tregut dhe Licenca e Operatorit të Sistemit të Transmisionit

Vendim V_673_2014

Lidhur me përcaktimin e tarifave nxitëse (Feed-in) për prodhimin e energjisë elektrike nga Burimet e Ripërtëritshme të Energjisë.

Vendim V_672_2014

Lidhur me modifikimin e licencës për prodhim të energjisë elektrike dhënë Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK SH. A.), Divizioni i Gjenerimit “TC Kosova B”.

Licencë për bashkëprodhim të Energjisë Elektrike dhe Termike

Vendim V_671_2014

Lidhur me Njoftimin për Autorizimin Preliminar për shoqërinë “EKO - ENERGJI” SH.P.K., projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga Uji, në Lumin Morava e Binçës, HC Binça me kapacitet të instaluar prej 0.6 MW, në Komunën e Vitisë.

Vendim V_670_2014

Lidhur me aprovimin e transferimit të Licencës së Furnizuesit Publik me Energji Elektrike nga Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike – SH.A. (KEDS) – Divizioni i Furnizimit, në “KOSOVO ELECTRICITY SUPPLY COMPANY” J.S.C. (KESCO).

Licenca për furnizim publik me Energji Elektrike

Vendim V_669_2014

Lidhur me shtyrjen e afatit të vlefshmërisë së Vendimit mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar V_490_2012  i datës  24 dhjetor  2012, edhe për një afat gjashtë (6) mujor, gjegjësisht deri me 24 qershor 2015.

Vendim V_668_2014

Lidhur me procedurat e monitorimit të përmbushjes së standardeve të kualitetit të furnizimit dhe shërbimit me energji elektrike

PROCEDURA PËR MONITORIMIN E PËRMBUSHJES SË STANDARDEVE TË KUALITETIT DHE FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE

Vendim V_667_2014

Lidhur me procedurat për kyçje në rrjetin e transmisionit

PROCEDURAT PËR KYÇJE NË RRJETIN E TRANSMISIONIT

Vendim V_666_2014

Mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar për shoqërinë  “ENERGY FIRST - ONE” SH.P.K., për zhvillimin e projektit “Wind Park–Bajgora” për ndërtimin e kapacitetit të ri gjenerues, për prodhimin e energjisë elektrike nga era, në lokacionin Selac, KK Mitrovica.

Vendim V_665_2014

Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit N.Sh.

Vendim V_664_2014

Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit E.D.

Vendim V_663_2014

Lidhur me APROVIMIN e tarifave tëe ngrohjes qendrore për Ngrohtoren e Qytetit (NQ) Termokos SH.A. për sezonin e ngrohjes 2014/2015

Dokumenti shpjegues për Tarifat 2014-2015 NQ Termokos

Vendim V_662_2014

Lidhur me APROVIMIN e tarifave të ngrohjes qendrore për Ngrohtoren e Qytetit (NQ) Gjakova SH.A. për sezonin e ngrohjes 2014/2015

Dokumenti shpjegues për Tarifat 2014-2015 NQ Gjakova

Vendim V_661_2014

Lidhur me PËRFUNDIMIN e afatit të vlefshmërisë së Vendimit për Lëshimin e Autorizimit V-299-2010 të datës 11 nëntor 2010 për ndërtimin e gjeneratorëve me Erë,  në lokacionin “Bostan”, KK Novobërdë.

Vendim V_660_2014

Lidhur me lëshimin e AUTORIZIMIT shoqërisë “Matkos - Group” sh.p.k., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga uji, ZK Drekocë, komuna e Shtërpcës

Autorizim për  MATKOS GROUP sh.p.k.

Vendim V_659_2014

Lidhur me REFUZIMIN e ankesës së konsumatorit B. G. me shifër DPR 46171 nga Prishtina ndaj vendimit të DMK-së.

Vendim V_658_2014

Lidhur me REFUZIMIN e ankesës së konsumatorit A. J. me shifër DPR 90093343 nga Prishtina ndaj vendimit të DMK-së.

Vendim V_657_2014

Lidhur me REFUZIMIN e ankesës së konsumatorit Z. P. me shifër DPR – 369  ndaj vendimit të DMK-së.

Vendim V_656_2014

Lidhur me REFUZIMIN e ankesës së konsumatorit me shifër DFE – 9036011 ndaj vendimit të DMK-së.

Vendim V_655_2014

Lidhur me aprovimin e amandamentimeve në Rregullat e Ankandit për Alokimin e kapaciteteve interkonektive të EJL.

Vendim V_654_2014

Lidhur me refuzimin ekërkesës për shtyrjen e afatit të vlefshmërisë së Vendimit mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar V_395_2012  i datës 10 shkurt 2012, për ndërtimin e kapacitetit të ri gjenerues për prodhim të energjisë elektrike nga uji,  për njësitë: HC “Brod I” 1062 kW, HC “Brod III” (Kukalane) 3120 kW dhe HC “Restelica III” (Globoqicë) 1498 kW, në Komunën e Dragashit.

Vendim V_653_2014

Lidhur me lëshimin e AUTORIZIMIT shoqërisë “Led Light Tehnology Kosova” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë nga panelet solare fotovoltaike.

Vendim V_652_2014

Lidhur me VAZHDIMIN e licencës për gjenerim të energjisë elektrike Korporatës Energjetike të Kosovës –Divizioni i Gjenerimit (KEK SH.A.)-TC Kosova A, me numër licence ZRRE/Li_05/13_A, për periudhën nga 04 tetor 2014 deri 04 tetor 2015.

Licencë për prodhim të energjisë elektrike KEK Sh.A. Divizioni i gjenerimit TC Kosova A

Vendim V_651_2014

Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit GJ. L.

Vendim V_650_2014

Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit A. G.

Vendim V_649_2014

Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit E. A.

Vendim V_648_2014

Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit H. M.

Vendim V_647_2014

Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit R. K.

Vendim V_646_2014

Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit Q. Sh.

Vendim V_645_2014 

Lidhur me aprovimin e tarifave dhe ngarkesave me pakicë të energjisë elektrike për konsumatorët e rregulluar për vitin relevant tarifor SHTE8

Vendim V_644_2014

Lidhur me aprovimin e të hyrave maksimale të lejuara (MAR) që do të mblidhen nga tarifat me pakicë të energjisë elektrike për konsumatorët e rregulluar që do të aplikohen nga Furnizuesi Publik me energji Elektrike( KEDS), për vitin rregullativ tarifor 2014

Vendim V_643_2014

Lidhur me refuzimin e ankesës së KEDS-it ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin B.F.

Vendim V_642_2014

Lidhur me refuzimin e ankesës së KEDS-it ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin F. K.

Vendim V_641_2014

Lidhur me lejimin  e  KOSTT SH.A. derrogimin në zbatimin e dispozitave të Kodit të Rrjetit, Kodit të Matjes, Rregullave të Tregut dhe Licencës së Operatorit të Sistemit të Transmisionit.

Raporti i Derrogimeve FO-ÇLRR-014

Vendim V_640_2014

Lidhur me aprovimin e tarifave dhe ngarkesat, që do të zbatohen nga Operatori i Sistemit të Transmisionit dhe Tregut të Kosovës (KOSTT) Sh.A për vitin relevant tarifor apo SHTE8 që do të hyjnë në fuqi nga data 1 prill 2014. 

Vendim V_639_2014 

Lidhur me aprovimin e tarifave dhe ngarkesave, që do të zbatohen nga Operatori i  Sistemit të Shpërndarjes (KEDS) për vitin relevant tarifor apo SHTE8, i cili fillon nga data 1 prill 2014.

Vendim V_638_2014 

Lidhur me aprovimin e tarifave dhe ngarkesave me pakicë të energjisë elektrike për konsumatorët e rregulluar për vitin relevant tarifor SHTE8 që do të zbatohen nga i licencuari nga data 1 korrik 2014.

Vendim V_637_2014 

Lidhur me REFUZIMIN e ankesës së KEDS-it ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin I. B.

Vendim V_636_2014 

Mbi aprovimin e dokumentit “Plani Zhvillimor i Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes 2014 – 2023”

Vendim V_635_2014

Të Hyrat Maksimale të Lejuara (MAR)- Furnizuesi Publik me Energji Elektrike  

Vendim V_634_2014

Të Hyrat Maksimale të Lejuara (MAR)- Operatori i licencuar I Sistemit    

Vendim V_633_2014

Të Hyrat Maksimale të Lejuara (MAR)- Operatori i Sistemit të Transmisionit    

Vendim V_632_1_2014

Lidhur me lirimin e te licencuarve nga pagesa e taksës vjetore.

Vendim V_632_2014

Mbi aprovimin e çmimeve të rregulluara që do të zbatohen  nga operatori i licencuar i Termocentralit Kosova A dhe operatorit i licencuar  Termocentrali Kosova B (Gjeneratorët e Rregulluar)

Vendim V_631_2014

Mbi aprovimin e TË HYRAVE TË LEJUARA MAKSIMALE (MAR) që do të mbulohen nga operatori i licencuar i Termocentralit të Kosovës A dhe operatorit të licencuar të Termocentralit të Kosovës B (Gjeneratorët e Rregulluar)

Raport Vlerësimi për MAR dhe Ngarkesat e Gjenerimit

Vendim V_630_2014

Lidhur me aprovimin e kërkesës së KEDS-it për aprovimin e faturës së gjeneruar me pajisje të dorës.

Vendim V_629_2014

Mbi refuzimin e ankesës së KEDS-it ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin V. I.

Vendim V_628_2014

Mbi refuzimin e ankesës së KEDS-it ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin B. H.

Vendim V_627_2014

Mbi refuzimin e ankesës së KEDS-it ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin K. Q.

Vendim V_626_2014

Mbi REFUZIMIN e ankesës së konsumatorit R. H. ndaj vendimit të DMK-së

Vendim V_625_2014

Mbi  REFUZIMIN e ankesës së konsumatorit G. G ndaj vendimit te DMK-së

Vendim V_624_2014

Mbi REFUZIMIN e ankesës së KEDS-it ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin Xh. K.

Vendim V_623_2014

Mbi REFUZIMIN e ankesës së KEDS-it ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin M. K.

Vendim V_622_2014

Mbi REFUZIMIN e ankesës së KEDS-it ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin A. R.

Vendim V_621/2_2014

Lidhur me aprovimini e Standardeve te sigurise dhe planifikimit te sistemit te transmisionit

Standardet e sigurisë dhe planifikimit të sistemit të transmisionit

Vendim V_621/1_2014

Lidhur me aprovimin e Standardeve te sigurise se operimit

Standardet e sigurise se operimit

Vendim V_621_2014

Lidhur me APROVIMIN e METODOLOGJISË SË PËRCAKTIMIT TË NGARKESAVE PËR GJENERATORËT E RREGULLUAR

Metodologjia e Përcaktimit të Ngarkesave për Gjeneratorët e Rregulluar

Vendim V_620_2014

Mbi obligimin e kompanisë “Wind Power”  SH.A që deri me 15 tetor 2014 të përfundojë instalimin e gjeneratorëve me Erë

Vendim V_619_2014

Mbi aprovimin e  udhëzuesit për shthurje ligjore të KEDS/Operatori i Sistemit të Shpërndarjes nga KEDS Furnizuesi Publik

Udhëzues për shthurjen ligjore të KEDS / Operatori I Sistemit të Shpërndarjes nga KEDS Furnizuesi Publik

Vendim V_618_2014

Mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar për shoqërinë “KelKos Energy Peja” SH.P.K

Vendim V_617_2014
Lidhur me aprovimin e amandamentimeve të Kodit të Matjes së Shpërndarjes

Kodi i Matjes së Shpërndarjes  

Vendim V_616_2014
Lidhur me aprovimin e amandamentimeve të Kodit të Shpërndarjes

Kodi i Shpërndarjes  

Vendim V_615_2014
Lidhur me aprovimin e Rregullave të Ankandit për Alokimin e kapaciteteve të CAO të EJL

Vendim V_614_2014
Lidhur me REFUZIMIN e ankesës së konsumatorit A.M.

Vendim V_613_2014
Lidhur me  REFUZIMIN e ankesës së konsumatorit A.B.

Vendim V_612_2014
Lidhur me  REFUZIMIN e ankesës së KEDS-it ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin H.B.

Vendim V_611_2014
Lidhur me  REFUZIMIN e ankesës së KEDS-it ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin F.I.

Vendim V_610_2014
Lidhur me REFUZIMIN e ankesës së KEDS-it ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin O.C.

Vendim V_609_2014
Lidhur me REFUZIMIN e ankesës së KEDS-it ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin A.K.

Vendim V_608_2014
Lidhur me REFUZIMIN e ankesës së KEDS-it ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin S.D.

Vendim V_607_2014
Lidhur me APROVIMIN e “ Doracaku i Raportimit për Sektorin e Energjisë”.

Doracaku i Raportimit për Sektorin e Energjisë

Vendim V_606_2014
Lidhur me APROVIMIN e  “Procedura për Shqyrtimin e Ankesave dhe Kërkesave të Konsumatorëve” për  NQ Termokos.

Procedura për Shqyrtimin e Ankesave dhe Kërkesave të Konsumatorëve” për  NQ Termokos

Vendim V_605_1_2014
Lidhur me SHTYRJEN e afatit të vlefshmërisë së Vendimit mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar V_395_2012  i datës 10 shkurt 2012, edhe për një afat gjashtë (6) mujor, gjegjësisht deri me 10 gusht 2014