Skip to main content

Vendimet 2015

Vendimet e lëshuara nga Bordi i ZRrE -së


Vendim V_753_2015

Lidhur me refuzimin e ankeses se konsumatorit SH.G.


Vendim V_752_2015

Lidhur me refuzimin e ankeses se konsumatorit E. M.


Vendim V_751_2015

Lidhur me refuzimin e ankeses se konsumatorit F.G.


Vendim V_750_2015

Lidhur me aprovimin e Programit të Pajtueshmërisë së Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes.


Vendim V_749_2015

Lidhur me vazhdimin e licencës për prodhim të energjisë elektrike Korporatës Energjetike të Kosovës –Divizioni i Gjenerimit (KEK SH.A.)-TC Kosova A, me numër licence ZRRE/Li_05/13_A, për periudhën nga 04 tetor 2015 deri 04 tetor 2016.


Vendim V_748_2015

Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “KelKos Energy“ sh.p.k.. dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Uji, për HC Lumëbardhi II me kapacitet të instaluar prej 5.5 MW, në lumin Lumëbardhi i Deçanit, komuna e Deçanit.


Vendim V_747_2015

Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “KelKos Energy“ sh.p.k.. dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Uji, për HC Deçan me kapacitet të instaluar prej 8.4 MW, në lumin Lumëbardhi i Deçanit, komuna e Deçanit.


Vendim V_746_2015

Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “KelKos Energy“ sh.p.k. dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Uji, për HC Belaja me kapacitet të instaluar prej 9.2 MW, në lumin Lumëbardhi i Deçanit, komuna e Deçanit.


Vendim V_745_2015

Lidhur me shtyrjen e afatit të vlefshmërisë së Vendimit mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar V_540_2013 i datës 28 qershor 2013, për HC Sharri dhe HC Brezovica edhe për një afat gjashtë (6) mujor, gjegjësisht deri me 28 dhjetor 2015 për shoqërinë “Matkos Group” sh.p.k.


Vendim V_744_2015

Lidhur me shtyrjen e afatit të vlefshmërisë së Vendimit mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar V_541_2013 i datës 28 qershor 2013, për HC Shtërpce, edhe për një afat gjashtë (6) mujor, gjegjësisht deri me 28 dhjetor 2015 për shoqërinë “Matkos Group” sh.p.k


Vendim V_743_2015

Lidhur me shtyrjen e afatit të vlefshmërisë së Vendimit mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar V_542_2013 i datës 28 qershor 2013, edhe për një afat gjashtë (6) mujor, gjegjësisht deri me 28 dhjetor 2015 për kompaninë “Upwind International II”.


Vendim V_742_2015

Mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar për shoqërinë “LED LIGHT TEHNOLOGY KOSOVA” Sh.p.k


Vendim V_741_2015

Mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar për shoqërinë N.T.SH.“Eling”


Vendim V_740_2015

Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit H. K (parashtruesi V. K.)


Vendim V_739_2015

Lidhur me lejimin e KOSTT-it derrogimi ne zbatimin e dispozitave nga Kodi i Rrjetit, Kodi i Matjes, Rregulla e Tregut dhe Licenca e Operatorit te Sistemit te Transmisionit, si ne shtojce te këtij vendimi.


Raporti i Derogimeve, Kodi i Rrjetit, Kodi i Matjes, Rregulla e Tregut, Licenca e OST
Vendim V_738_2015

Lidhur me lëshimin e Licencës për import dhe eksport te energjisë elektrike ndërmarrjes ‘’EVN TRADING’’ L.L.C., me numër licence ZRRE/Li_42/15 për periudhën nga data 15 qershor 2015 deri 15 qershor 2020.


Vendim V_737_2015

Lidhur me Njoftimin për lëshimin e Autorizimit shoqërisë ‘’EKO-ENERGJI’’ sh.p.k për ndërtimin e kapaciteteve te reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga uji, për HC Binça me kapacitet pre 0.6MW në Lumin Morava e Binçës.


Vendim V_736_2015

Lidhur me SHTYRJEN e afatit te vlefshmërisë se Vendimit mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar V_539_2013 I datës 28 qershor 2013, edhe per nje afat gjashte (6) mujor, gjegjësisht deri me datën 28 dhjetor 2015 për ‘’Hydro Line” SH.P.K.


Vendim V_735_2015

Lidhur me SHTYRJEN e afatit te vlefshmërisë se Vendimit mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar V_ 537_2013 I datës 28 qershor 2013, edhe për një afat gjashte (6) mujor, gjegjësisht deri me 28 dhjetor 2015 për ‘’Hydro Line ‘’ SH.P.K.


Vendim V_734_2015

Lidhur me SHTYRJEN e afatit te vlefshmërisë se Vendimit mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar V_536_2013 I datës 28 qershor, edhe për një afat gjashte (6) mujor, gjegjësisht deri me 28 dhjetor 2015 për “Hydro-Line: SH.P.K.


Vendim V_733_2015

Lidhur ne SHTYRJEN e afatit të vlefshmërisë së Vendimit mbi Njoftimin për Autorizimit Preliminar V_535_2013 i datës 02 maj 2013, edhe për një afat gjashtë (6) mujor, gjegjësisht deri me 02 nëntor 2015 per ‘’Edelweiss Energy” SH.P.K.


Vendim V_732_2015

Lidhur me lirimin nga pagesa e taksës vjetore të licencimit për periudhën nga data 01 mars 2015 deri 31 tetor 2015 të licencuarit:
• KEK SH.A TC Kosova A - për prodhim të energjisë elektrike;
• KEK SH.A TC Kosova B - për prodhim të energjisë elektrike dhe termike (bashkëprodhim);
• KELKOS ENERGY SH.P.K - për prodhim të energjisë elektrike;
• N.P “IBËR-LEPENC” - për prodhim të energjisë elektrike
• KES|CO - për import të energjisë elektrike; dhe
• Të gjithë të licencuarit tjerë që kanë të drejtë të importojnë energjinë elektrike.


Vendim V_731_2015

Lidhur me aprovimin e dokumenteve për prokurimin e shërbimeve ndihmëse


Vendim V_730_2015

Lidhur me aprovimin e derrogimit në zbatimin e dispozitave të Rregullave të Tregut


Raporti i Derrogimeve - Rregullat e Tregut


Vendim V_729_2015

Lidhur me aprovimin e dokumentit Procedura e Menaxhimit të Kodeve Teknike/Operacionale (KQKO)


Procedura e Menaxhimit të KodeveTeknike/Operacionale (KQKO)


Vendim V_728_2015

Lidhur me aprovimin e dokumentit Procedura për Ankandet e Kapaciteteve Interkonektive dhe Nominimet e Kapaciteteve Ndër-Kufitare


Procedurat për Ankandet e Kapaciteteve Interkonektive dhe Nominimet e Kapaciteteve Ndër-Kufitar


Vendim V_727_2015

Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë N.T.SH.“RIMED“, e cila pranohet në Skemën Mbështetëse operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Uji, HC Kuqishtë në lumin Lumëbardhi i Pejës, Lokacioni Kuqishtë, komuna e Pejës.


Vendim V_726_2015

Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “Led Light Tehnology Kosova“ SH.P.K., e cila pranohet në Skemën Mbështetëse operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga panelet solare fotovoltaike, në Lokacionin Gjurgjevik/Malisheva, ZK Gjurgjevik, komuna e Klinës.


Vendim V_725_2015

Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “ENERGY FIRST - ONE“ SH.P.K., e cila pranohet në Skemën Mbështetëse operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Era, Wind Park – Bajgora, në lokacionin Selac, komuna e Mitrovicës.


Vendim V_724_2015

Lidhur me shtyrjen e afatit të vlefshmërisë së Vendimit mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar V_504_2013, i datës 01 mars 2013, edhe për një afat gjashtë (6) mujor, gjegjësisht deri me 01 shtator 2015


Vendim V_723_2015

Lidhur me aprovimin e tarifave dhe ngarkesave me pakicë të energjisë elektrike për konsumatorët e rregulluar për vitin relevant tarifor SHTE9 që do të zbatohen nga i licencuari nga data 1 prill 2015


Vendim V_722_2015

Lidhur me aprovimin e tarifave dhe ngarkesave, që do të zbatohen nga Operatori i Sistemit të Shpërndarjes (KEDS) për vitin relevant tarifor apo SHTE9, i cili fillon nga 1 prilli 2015


Vendim V_721_2015

Lidhur me aprovimin e tarifave dhe ngarkesave, që do të zbatohen nga Operatori i Sistemit të Transmisionit dhe Tregut të Kosovës (KOSTT) Sh.A për vitin relevant tarifor apo SHTE9 që do të hyjnë në fuqi nga 1 prill 2015


Vendim V_720_2015

Lidhur me aprovimin e çmimeve të rregulluara që do të zbatohen nga operatori i licencuar i Termocentralit Kosova A dhe operatorit i licencuar Termocentrali Kosova B (Gjeneratorët e Rregulluar), për vitin relevant tarifor SHTE9 duke filluar nga 1 prilli 2015


Vendim V_719_2015

Lidhur me aprovimin e të hyrave të lejuara maksimale (MAR) që do të mblidhen nga tarifat me pakicë të energjisë elektrike për konsumatorët e rregulluar që do të aplikohen nga Furnizuesi Publik me energji elektrike (KESCO), për vitin rregullativ tarifor 2015 (prill 2015-mars 2016)


Vendim V_718_2015

Lidhur me aprovimin e të hyrave të lejuara maksimale (MAR) që do të mbulohen nga Operatori i licencuar i Sistemit të Shpërndarjes (OSSH)


Vendim V_717_2015

Lidhur me aprovimin e të hyrave të lejuara maksimale (MAR) që do të mbulohen nga Operatori i Sistemit të Transmisionit dhe Operatori i Tregut SHA (KOSTT)


Vendim V_716_2015

Lidhur me aprovimin e të hyrave të lejuara maksimale (MAR) që do të mbulohen nga operatori i licencuar i Termocentralit të Kosovës A dhe operatorit të licencuar të Termocentralit të Kosovës B (Gjeneratorët e Rregulluar)


Vendim V_715_2015

Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit S. K. kundër vendimit të DMK-së


Vendim V_714_2015

Lidhur me refuzimin e ankesës së KESCO ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin B. K.


Vendim V_713_2015

Lidhur me aprovimin e amandamentimit të dokumentit “Kodi i Matjes” të KOSTT Sh.a.


Kodi i Matjes


Pikat e Amandamentuara


Vendim V_712_2015

Lidhur me aprovimin e amandamentimit të dispozitave të Kodit te Standardeve Elektrike të KOSTT Sh.a.


Kodi i Standardeve Elektrike


Pikat e AmandamentuaraKodi i Standardeve Elektrike


Vendim V_711_2015

Lidhur me aprovimin e amandamentimit të dokumentit “Kodi Operativ” të KOSTT Sh.a.


Kodi i rrjetit – Kodi Operativ


Pikat e Amandamentuara - Kodi Operativ


Vendim V_710_2015

Lidhur me aprovimin e amandamentimit të dokumentit “Kodi i Balancit” të KOSTT Sh.a.


Kodi I Rrjetit -Kodi I Balancit


Pikat e Amandamentuara – Kodi I balancit


Vendim V_709_2015

Lidhur me aprovimin e amandamentimin e dispozitave të Kodit për Stacionet Gjeneruese të Energjisë me Erë të KOSTT Sh.a.


Kodi i Rrjetit -Kodit për Stacionet Gjeneruese tё Energjisё me Erё


Pikat e Amandamentuara të Kodit për Stacionet Gjeneruese të Energjisë me Erë


Vendim V_708_2015

Lidhur me aprovimin e Procedurave të Rregullave të Tregut:


Procedura e Rregullave të Tregut për Leximin, Aprovimin dhe Vlerësimin e Matjeve;


Procedura e Rregullave të Tregut për Korrigjimin e Matjeve;


Procedura e Rregullave të Tregut për Caktimin e Energjisë së Matur;


Procedura e Rregullave të Tregut për Garancionin Financiar.


Vendim V_707_2015

Lidhur me shtyrjen e afatit të vlefshmërisë së Vendimit mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar V_497_2013 i datës 23 janar 2013, edhe për një afat gjashtë (6) mujor, gjegjësisht deri me 23 korrik 2015.


Vendim V_706_2015

Lidhur me shtyrjen e afatit të vlefshmërisë së Vendimit mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar V_489_2012 i datës 24 dhjetor 2012, edhe për një afat gjashtë (6) mujor, gjegjësisht deri me 24 qershor 2015.


Vendim V_705_2015

Lidhur me shtyrjen e afatit të vlefshmërisë së Vendimit mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar V_492_2012 i datës 28 dhjetor 2012, edhe për një afat gjashtë (6) mujor, gjegjësisht deri me 28 qershor 2015.


Vendim V_704_2015

Mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar për shoqërinë “Frigo Food Kosovë” SH.P.K., ka dëshmuar përshtatshmërinë për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike, në vendin e quajtur Madanaj ZK Kusar, në Komunën e Gjakovës, Republika e Kosovës.


Vendim V_703_2015

Mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar për shoqërinë „SOLAR GREEN ENERGY“ SH.P.K., ka dëshmuar përshtatshmërinë për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike në vendin e quajtur Xharimez, ZK Novoselë, KK Kamenica, Republika e Kosovës.


Vendim V_702_2015

Mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar për shoqërinë “Spitali Special Për Rehabilitim të Përgjithshëm Onix SPA”L.L.C., ka dëshmuar përshtatshmërinë për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike, në vendin e quajtur Banja e Pejës, në Komunën e Istogut, Republika e Kosovës.


Vendim V_701_2015

Mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar për shoqërinë “Birra Peja” SH.A., ka dëshmuar përshtatshmërinë për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike, në vendin e quajtur Madanaj – Rrypaj ZK Kusar, në Komunën e Gjakovës, Republika e Kosovës.


Vendim V_700_2015

Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “EKO - ENERGJI” SH.P.K., dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Uji, HC Binça, në Lumin Morava e Binçës, në Komunën e Vitisë


Vendim V_699_2015

Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “Triangle General Contractors - Inc” Branch Kosova, dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Uji, për HC Mal - Erenik, në lokacionin Mal, komuna e Pejës.


Vendim V_698_2015

Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “Triangle General Contractors - Inc” Branch Kosova, dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Uji, për HC Erenik, në lokacionin Erenik, komuna e Pejës.


Vendim V_697_2015

Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “Triangle General Contractors - Inc” Branch Kosova, dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Uji, për HC Jasiq-Erenik, në lokacionin Jasiq, komuna e Pejës.


Vendim V_696_2015

Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “Drini i Bardhë” SH.A., dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Uji, për HC Dobrushtë në lokacionin e fshatit Dobrushtë, komuna e Prizrenit.


Vendim V_695_2015

Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “UPWIND International II GmbH, dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Era, në lokacionin “WindPark - Budakova, komuna e Suharekës & Ferizajt & Shtërpcës.


Vendim V_694_2015

Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “UPWIND International I GmbH, dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Era, në lokacionin “WindPark - Zatriç, komuna e Rahovecit.


Vendim V_693_2015

Lidhur me aprovimin e kërkesësa e shoqërisë “Hydro - Line” SH.P.K., dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Uji, për HC Albaniku 4, me kapacitet të instaluar prej 6.2 MW, në lokacionin “Dolac”, ZK Dolac, komuna e Mitrovicës.


Vendim V_692_2015

Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “Hydro - Line” SH.P.K., dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Uji, , në lokacionin “Dolac”, ZK Dolac, vendi i quajtur Thanishte/Ovqar, komuna e Mitrovicës.


Vendim V_691_2015

Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “Hydro - Line” SH.P.K., dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Uji, në lokacionin “Batahir”, ZK Batahir, komuna e Mitrovicës.


Vendim V_690_2015

Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “Hydro - Line” SH.P.K., dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Uji, në lokacionin “Vllahi”, ZK Vllahi, komuna e Mitrovicës.


Vendim V_689_2015

Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “Matkos Group” sh.p.k., dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Uji, në komunën e Shtërpcës.


Vendim V_688_2015

Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “Matkos Group” sh.p.k., dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Uji, , në komunën e Shtërpcës.


Vendim V_687_2015

Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “Matkos Group” sh.p.k., dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Uji, në komunën Kaçanikut.


Vendim V_686_2015

Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “Edelweiss Energy” SH.P.K., dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Uji, në lumin Drini i Bardhë, Lokacioni “Ura e Shenjt” komuna e Rahovecit.


Vendim V_685_2015

Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “Era Energji” SH.P.K., dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Era, në lokacionin “Wind Park - Krajkova, komuna e Drenasit.


Vendim V_684_2015

Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “AIR – ENERGY“ SH.P.K., dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Era, në lokacionin “Wind Park-KITKA”, komuna e Kamenicës.


Vendim V_683_2015

Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “Hidroenergji“ SH.P.K., dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Uji, në lumin Lepenc, Lokacioni “Sllatinë” komuna e Kaçanikut.


Vendim V_682_2015

Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “Hidroenergji“ SH.P.K., dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Uji, Lokacioni “Uji i Thartë” komuna e Hanit të Elezit.


Vendim V_681_2015

Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “Eurokos” JH sh.p.k. dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Uji, në Lumin Restelica, komuna e Dragashit.