Skip to main content

Vendimet 2015


Vendim V_753_2015 

Lidhur me refuzimin e ankeses se konsumatorit SH.G.

Vendim V_752_2015

Lidhur me refuzimin e ankeses se konsumatorit E. M.

Vendim V_751_2015

Lidhur me refuzimin e ankeses se konsumatorit F.G.

Vendim V_750_2015

Lidhur me aprovimin e Programit të Pajtueshmërisë së Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes.

Vendim V_749_2015

Lidhur me vazhdimin e licencës për prodhim të energjisë elektrike Korporatës Energjetike të Kosovës –Divizioni i Gjenerimit (KEK SH.A.)-TC Kosova A, me numër licence ZRRE/Li_05/13_A, për periudhën nga 04 tetor 2015 deri 04 tetor 2016.

Vendim V_748_2015

Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “KelKos Energy“ sh.p.k.. dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Uji, për HC Lumëbardhi II me kapacitet të instaluar prej 5.5 MW, në lumin Lumëbardhi i Deçanit, komuna e Deçanit.

Vendim V_747_2015

Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “KelKos Energy“ sh.p.k.. dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Uji, për HC Deçan me kapacitet të instaluar prej 8.4 MW, në lumin Lumëbardhi i Deçanit, komuna e Deçanit.

Vendim V_746_2015

Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “KelKos Energy“ sh.p.k. dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Uji, për HC Belaja me kapacitet të instaluar prej 9.2 MW, në lumin Lumëbardhi i Deçanit, komuna e Deçanit.

Vendim V_745_2015

Lidhur me shtyrjen e afatit të vlefshmërisë së Vendimit mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar V_540_2013  i datës  28 qershor  2013, për HC Sharri dhe HC Brezovica edhe për një afat gjashtë (6) mujor, gjegjësisht deri me 28 dhjetor 2015 për shoqërinë  “Matkos Group” sh.p.k.

Vendim V_744_2015

Lidhur me shtyrjen e afatit të vlefshmërisë së Vendimit mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar V_541_2013  i datës  28 qershor  2013, për HC Shtërpce, edhe për një afat gjashtë (6) mujor, gjegjësisht deri me 28 dhjetor 2015 për shoqërinë “Matkos Group” sh.p.k

Vendim V_743_2015

Lidhur me shtyrjen e afatit të vlefshmërisë së Vendimit mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar V_542_2013  i datës  28 qershor 2013, edhe për një afat gjashtë (6) mujor, gjegjësisht deri me 28 dhjetor 2015 për kompaninë “Upwind International II”.

Vendim V_742_2015

Mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar për shoqërinë “LED LIGHT TEHNOLOGY KOSOVA” Sh.p.k

Vendim V_741_2015

Mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar për shoqërinë N.T.SH.“Eling”

Vendim V_740_2015

Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit H. K (parashtruesi V. K.)

Vendim V_739_2015

Lidhur me lejimin e KOSTT-it derrogimi ne zbatimin e dispozitave nga Kodi i Rrjetit, Kodi i Matjes, Rregulla e Tregut dhe Licenca e Operatorit te Sistemit te Transmisionit, si ne shtojce te këtij vendimi.

Raporti i Derogimeve, Kodi i Rrjetit, Kodi i Matjes, Rregulla e Tregut, Licenca e OST
Vendim V_738_2015

Lidhur me lëshimin e Licencës për import dhe eksport te energjisë elektrike ndërmarrjes ‘’EVN TRADING’’ L.L.C., me numër licence ZRRE/Li_42/15 për periudhën nga data 15 qershor 2015 deri 15 qershor 2020.

Vendim V_737_2015

Lidhur me Njoftimin për lëshimin e Autorizimit shoqërisë ‘’EKO-ENERGJI’’ sh.p.k për ndërtimin e kapaciteteve te reja gjeneruese për prodhimin  e energjisë elektrike nga uji, për HC Binça me kapacitet pre 0.6MW në Lumin Morava e Binçës.

Vendim V_736_2015

Lidhur me SHTYRJEN e afatit te vlefshmërisë se Vendimit mbi Njoftimin për Autorizimin  Preliminar V_539_2013 I datës 28 qershor 2013, edhe per nje afat gjashte (6) mujor, gjegjësisht deri me datën 28 dhjetor 2015 për ‘’Hydro Line” SH.P.K.

Vendim V_735_2015

Lidhur me SHTYRJEN e afatit te vlefshmërisë se Vendimit mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar V_ 537_2013 I datës 28 qershor 2013, edhe për një afat gjashte (6) mujor, gjegjësisht deri me 28 dhjetor 2015 për ‘’Hydro Line ‘’ SH.P.K.

Vendim V_734_2015

Lidhur me SHTYRJEN e afatit te vlefshmërisë se Vendimit mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar V_536_2013 I datës 28 qershor, edhe për një afat gjashte (6) mujor, gjegjësisht deri me 28 dhjetor 2015 për “Hydro-Line: SH.P.K.

Vendim V_733_2015

Lidhur ne SHTYRJEN e  afatit të vlefshmërisë së Vendimit mbi Njoftimin për Autorizimit Preliminar V_535_2013 i datës 02 maj 2013, edhe për një afat gjashtë (6) mujor, gjegjësisht deri me 02 nëntor 2015 per ‘’Edelweiss Energy” SH.P.K.

Vendim V_732_2015

Lidhur me lirimin nga pagesa e taksës vjetore të licencimit për periudhën nga data 01 mars 2015 deri 31 tetor 2015 të licencuarit:
•       KEK SH.A TC Kosova A - për prodhim të energjisë elektrike;
•       KEK SH.A TC Kosova B - për prodhim të energjisë elektrike dhe termike (bashkëprodhim);
•       KELKOS ENERGY SH.P.K - për prodhim të energjisë elektrike;
•       N.P “IBËR-LEPENC” - për prodhim të energjisë elektrike
•       KES|CO - për import të energjisë elektrike; dhe
•       Të gjithë të licencuarit tjerë që kanë të drejtë të importojnë energjinë elektrike.

Vendim V_731_2015

Lidhur me aprovimin e dokumenteve për prokurimin e shërbimeve ndihmëse

Vendim V_730_2015

Lidhur me aprovimin e derrogimit në zbatimin e dispozitave të Rregullave të Tregut

Raporti i Derrogimeve - Rregullat e Tregut

Vendim V_729_2015

Lidhur me aprovimin e dokumentit Procedura e Menaxhimit të Kodeve Teknike/Operacionale (KQKO)

Procedura e Menaxhimit të KodeveTeknike/Operacionale (KQKO)

Vendim V_728_2015

Lidhur me aprovimin e dokumentit Procedura për Ankandet e Kapaciteteve Interkonektive dhe Nominimet e Kapaciteteve Ndër-Kufitare

Procedurat për Ankandet e Kapaciteteve Interkonektive dhe Nominimet e Kapaciteteve Ndër-Kufitar

Vendim V_727_2015

Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë N.T.SH.“RIMED“, e cila pranohet në Skemën Mbështetëse operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Uji, HC Kuqishtë në lumin Lumëbardhi i Pejës, Lokacioni  Kuqishtë, komuna e Pejës.

Vendim V_726_2015

Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “Led Light Tehnology Kosova“ SH.P.K., e cila pranohet në Skemën Mbështetëse operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga panelet solare fotovoltaike, në Lokacionin Gjurgjevik/Malisheva, ZK Gjurgjevik, komuna e Klinës.

Vendim V_725_2015

Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “ENERGY FIRST - ONE“ SH.P.K., e cila pranohet në Skemën Mbështetëse operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Era, Wind Park – Bajgora, në lokacionin Selac, komuna e Mitrovicës.

Vendim V_724_2015

Lidhur me shtyrjen e  afatit të vlefshmërisë së Vendimit mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar V_504_2013,  i datës  01 mars  2013, edhe për një afat gjashtë (6) mujor, gjegjësisht deri me 01 shtator 2015

Vendim V_723_2015

Lidhur me aprovimin e tarifave dhe ngarkesave me pakicë të energjisë elektrike për konsumatorët e rregulluar për vitin relevant tarifor SHTE9 që do të zbatohen nga i licencuari nga data 1 prill 2015

Vendim V_722_2015

Lidhur me aprovimin e tarifave dhe ngarkesave, që do të zbatohen nga Operatori i  Sistemit të Shpërndarjes (KEDS) për vitin relevant tarifor apo SHTE9, i cili fillon nga 1 prilli 2015

Vendim V_721_2015

Lidhur me aprovimin e tarifave dhe ngarkesave, që do të zbatohen nga Operatori i Sistemit të Transmisionit dhe Tregut të Kosovës (KOSTT) Sh.A për vitin relevant tarifor apo SHTE9 që do të hyjnë në fuqi nga 1 prill 2015

Vendim V_720_2015

Lidhur me aprovimin e çmimeve të rregulluara që do të zbatohen  nga operatori i licencuar i Termocentralit Kosova A dhe operatorit i licencuar  Termocentrali Kosova B (Gjeneratorët e Rregulluar), për vitin relevant tarifor SHTE9 duke filluar  nga 1 prilli 2015

Vendim V_719_2015

Lidhur me aprovimin e të hyrave të lejuara maksimale (MAR) që do të mblidhen nga tarifat me pakicë të energjisë elektrike për konsumatorët e rregulluar që do të aplikohen nga Furnizuesi Publik me energji elektrike (KESCO), për vitin rregullativ tarifor 2015 (prill 2015-mars 2016)

Vendim V_718_2015

Lidhur me aprovimin e të hyrave të lejuara maksimale (MAR) që do të mbulohen nga Operatori i licencuar i Sistemit të Shpërndarjes (OSSH)

Vendim V_717_2015

Lidhur me aprovimin e të hyrave të lejuara maksimale (MAR) që do të mbulohen nga Operatori i Sistemit të Transmisionit dhe Operatori i Tregut SHA (KOSTT)

Vendim V_716_2015

Lidhur me aprovimin e të hyrave të lejuara maksimale (MAR) që do të mbulohen nga operatori i licencuar i Termocentralit të Kosovës A dhe operatorit të licencuar të Termocentralit të Kosovës B (Gjeneratorët e Rregulluar)

Vendim V_715_2015

Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit S. K. kundër vendimit të DMK-së

Vendim V_714_2015

Lidhur me refuzimin e ankesës së KESCO ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin B. K.

Vendim V_713_2015

Lidhur me aprovimin e amandamentimit të dokumentit “Kodi i Matjes” të KOSTT Sh.a.

Kodi i Matjes

Pikat e Amandamentuara

Vendim V_712_2015

Lidhur me aprovimin e amandamentimit të dispozitave të Kodit te Standardeve Elektrike të KOSTT Sh.a.

Kodi i Standardeve Elektrike

Pikat e AmandamentuaraKodi i Standardeve Elektrike

Vendim V_711_2015

Lidhur me aprovimin e amandamentimit të dokumentit “Kodi Operativ” të KOSTT Sh.a.

Kodi i rrjetit – Kodi Operativ

Pikat e Amandamentuara - Kodi Operativ

Vendim V_710_2015

Lidhur me aprovimin e amandamentimit të dokumentit “Kodi i Balancit” të KOSTT Sh.a.

Kodi I Rrjetit -Kodi I Balancit

Pikat e Amandamentuara – Kodi I balancit

Vendim V_709_2015

Lidhur me aprovimin e  amandamentimin e dispozitave të Kodit për Stacionet Gjeneruese të Energjisë me Erë të KOSTT Sh.a.

Kodi i Rrjetit -Kodit për Stacionet Gjeneruese tё Energjisё me Erё

Pikat e Amandamentuara të Kodit për Stacionet Gjeneruese të Energjisë me Erë

Vendim V_708_2015

Lidhur me aprovimin e  Procedurave të Rregullave të Tregut:

Procedura e Rregullave të Tregut për Leximin, Aprovimin dhe Vlerësimin e Matjeve;

Procedura e Rregullave të Tregut për Korrigjimin e Matjeve;

Procedura e Rregullave të Tregut për Caktimin e Energjisë së Matur;

Procedura e Rregullave të Tregut për Garancionin Financiar.

Vendim V_707_2015

Lidhur me shtyrjen e  afatit të vlefshmërisë së Vendimit mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar V_497_2013  i datës  23 janar  2013, edhe për një afat gjashtë (6) mujor, gjegjësisht deri me 23 korrik 2015.

Vendim V_706_2015

Lidhur me shtyrjen e afatit të vlefshmërisë së Vendimit mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar V_489_2012  i datës  24 dhjetor  2012, edhe për një afat gjashtë (6) mujor, gjegjësisht deri me 24 qershor 2015.

Vendim V_705_2015

Lidhur me shtyrjen e afatit të vlefshmërisë së Vendimit mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar V_492_2012  i datës  28 dhjetor  2012, edhe për një afat gjashtë (6) mujor, gjegjësisht deri me 28 qershor 2015.

Vendim V_704_2015

Mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar për shoqërinë “Frigo Food Kosovë” SH.P.K., ka dëshmuar përshtatshmërinë për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike, në  vendin e quajtur Madanaj ZK Kusar, në Komunën e Gjakovës, Republika e Kosovës.

Vendim V_703_2015

Mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar për shoqërinë „SOLAR GREEN ENERGY“ SH.P.K., ka dëshmuar përshtatshmërinë për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike në vendin e quajtur Xharimez, ZK Novoselë, KK Kamenica, Republika e Kosovës.

Vendim V_702_2015

Mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar për shoqërinë “Spitali Special Për Rehabilitim të Përgjithshëm Onix SPA”L.L.C., ka dëshmuar përshtatshmërinë për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike, në vendin e quajtur Banja e Pejës, në Komunën e Istogut, Republika e Kosovës.

Vendim V_701_2015

Mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar për shoqërinë “Birra Peja” SH.A., ka dëshmuar përshtatshmërinë për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike, në  vendin e quajtur Madanaj – Rrypaj ZK Kusar, në Komunën e Gjakovës, Republika e Kosovës.

Vendim V_700_2015

Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “EKO - ENERGJI” SH.P.K., dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Uji, HC Binça, në Lumin Morava e Binçës, në Komunën e Vitisë

Vendim V_699_2015

Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “Triangle General Contractors - Inc” Branch Kosova, dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Uji, për HC Mal - Erenik, në lokacionin Mal, komuna e Pejës.

Vendim V_698_2015

Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “Triangle General Contractors - Inc” Branch Kosova, dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Uji, për HC Erenik, në lokacionin Erenik, komuna e Pejës.

Vendim V_697_2015

Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “Triangle General Contractors - Inc” Branch Kosova, dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Uji, për HC Jasiq-Erenik, në lokacionin Jasiq, komuna e Pejës.

Vendim V_696_2015

Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “Drini i Bardhë” SH.A., dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Uji, për HC Dobrushtë në lokacionin e fshatit Dobrushtë, komuna e Prizrenit.

Vendim V_695_2015

Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “UPWIND International II GmbH, dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Era, në lokacionin “WindPark - Budakova, komuna e Suharekës & Ferizajt & Shtërpcës.

Vendim V_694_2015

Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “UPWIND International I GmbH, dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Era, në lokacionin “WindPark - Zatriç, komuna e Rahovecit.

Vendim V_693_2015

Lidhur me aprovimin e kërkesësa e shoqërisë “Hydro - Line” SH.P.K., dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Uji, për HC Albaniku 4, me kapacitet të instaluar prej 6.2 MW, në lokacionin “Dolac”, ZK Dolac, komuna e Mitrovicës.

Vendim V_692_2015

Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “Hydro - Line” SH.P.K., dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Uji, , në lokacionin “Dolac”, ZK Dolac, vendi i quajtur Thanishte/Ovqar, komuna e Mitrovicës.

Vendim V_691_2015

Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “Hydro - Line” SH.P.K., dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Uji, në lokacionin “Batahir”, ZK Batahir, komuna e Mitrovicës.

Vendim V_690_2015

Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “Hydro - Line” SH.P.K., dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Uji, në lokacionin “Vllahi”, ZK Vllahi, komuna e Mitrovicës.

Vendim V_689_2015

Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “Matkos Group” sh.p.k., dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Uji, në komunën e Shtërpcës.

Vendim V_688_2015

Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “Matkos Group” sh.p.k., dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Uji, , në komunën e Shtërpcës.

Vendim V_687_2015

Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “Matkos Group” sh.p.k., dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Uji, në komunën Kaçanikut.

Vendim V_686_2015

Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “Edelweiss Energy” SH.P.K., dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Uji, në lumin Drini i Bardhë, Lokacioni “Ura e Shenjt” komuna e Rahovecit.

Vendim V_685_2015

Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “Era Energji” SH.P.K., dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Era, në lokacionin “Wind Park -  Krajkova, komuna e Drenasit.

Vendim V_684_2015

Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “AIR – ENERGY“ SH.P.K., dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Era, në lokacionin “Wind Park-KITKA”, komuna e Kamenicës.

Vendim V_683_2015

Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “Hidroenergji“ SH.P.K., dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Uji, në lumin Lepenc, Lokacioni “Sllatinë” komuna e Kaçanikut.

Vendim V_682_2015

Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “Hidroenergji“ SH.P.K., dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Uji, Lokacioni “Uji i Thartë” komuna e Hanit të Elezit.

Vendim V_681_2015

Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “Eurokos” JH sh.p.k. dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Uji, në Lumin Restelica, komuna e Dragashit.