Skip to main content

Vendimet 2016

Vendimet e lëshuara nga Bordi i ZRrE -së për vitin 2016

 


V_879_2016- Lidhur me aprovimin e derrogimeve per Kodin e rrjetit, rregullat e tregut, licenca e operatorit te sistemit


Raporti I Derrogimeve -Kodi i Rrjetit, Rregullat e Tregut dhe ….


V_878_2016 - Lidhur me miratimin e Bilancit afatgjate te energjise elektrike 2017-2026


KOSTT- Bilanci Afatgjate i Energjise Elektrike 2017 - 2026


V_877_2016 - Lidhur me miratimin e Bolancit vjetor te energjise elektrike 2017


V_876_2016 – Lidhur me miratimin e Bilancit afatgjate te energjise termike per periudhen 2017-2026 per NQ Gjakova


Bilanci Afatgjate i Energjisë Termike NQ Gjakova


V_875_2016 – Lidhur me miratimin e Bilancit vjetor te energjise termike per vitin 2017 per NQ Gjakova


Bilanci Vjetor (2017) i Energjise Termike NQ Gjakova


V_874_2016 – Lidhur me aprovimin e Bilancit vjetor afatgjate te energjise termike per periudhen 2017-2026


Bilanci afatgjatë i Energjisë Termike NQ Termokos


V_873_2016 – Lidhur me aprovimin e Bilancit vjetor te energjise termike per vitin 2017 per NQ Termokos


Bilanci Vjetor (2017) i Energjisë Termike NQ Termokos


V_872_2016 – Lidhur me vazhdimin e Licencës për furnizim me shumicë (tregtim) të energjisë elektrike ndërmarrjes “GEN-I Tirana Sh.p.k”


Licencë për furnizim me shumicë (tregtim) të Energjisë Elektrike


V_871_2016 – Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit N. B.


V_870_2016 - Lidhur me lëshimin e autorizimit final shoqërisë “Eurokos JH” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga uji, në lumin Brod, Komuna e Dragashit


V_869_2016 – Lidhur me lëshimin e autorizimit final shoqërisë N.N. “DILLI – COM” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga UJI, në Lumin Bresana, HC Bresana – ZK Bresanë


V_868_2016 -Lidhur me aprovimin e ankesës së NQ, "Termokos" Prishtinë


V_867_2016 -Lidhur me leshimin e autorizimit preliminar shoqërisë “SOWI KOSOVO” L.L.C., për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga ERA, në Lokacionin Selac 3, ZK Selac në Komunën e Mitrovicës


V_866_2016 -Lidhur me leshimin e autorizimit preliminar shoqërisë “SOWI KOSOVO” L.L.C., për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga ERA, në Lokacionin Selac 2, ZK Selac, në Komunën e Mitrovicës


V_865_2016 -Lidhur me leshimin e autorizimit preliminar shoqërisë “SOWI KOSOVO” L.L.C., për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga ERA, në Lokacionin Selac 1, ZK Selac, në Komunën e Mitrovicës


V_864_2016 -Lidhur me shtyrjen e afatit te vlefshmërisë së Autorizimit Final V_660_2014 i datës 11 nëntor 2014, i shoqërisë “Matkos Group” Sh.p.k., ne lokacionin ZK Drekoc, komuna e Shtërpcës, edhe për një (1) vit, gjegjësisht deri me 11 nëntor 2017 për përfundimin e ndërtimit


V_863_2016 -Lidhur me shtyrjen e afatit te vlefshmërisë së Autorizimit Final V_568_2013 i datës 24 tetor 2013, i shoqërisë “Kelkos-Energy” sh.p.k në lokacionin e lumit Deçan, në komunën e Deçanit, edhe për dymbëdhjetë (12) muaj, gjegjësisht deri me 24 tetor 2017 për përfundimin e ndërtimit


V_862_2016 - Lidhur me ankesën e konsumatorit M.D.


V_861_2016 -Lidhur me licencimin për furnizim me shumicë (tregtim) të energjisë elektrike ndërrmarrjes "ENERGY FINANCING GROUP AD" Branch Office in Kosovo (në vijim EFG), për përiudhën nga 14 tetor 2016 deri 13 tetor 2021.


Licencë për Furnizim me Energji Elektrike - "Energy Financing Group AD_branch in Kosovo"


V_860_2016 – Lidhur me licencimin për furnizim me energji elektrike ndërmarrjes “HEP – KS” SH.P.K, për periudhën nga data 14 tetor 2016 deri 13 tetor 2021


Licencë për Furnizim me Energji Elektrike - "HEP - KS" sh.p.k.


V_859_2016 – Lidhur me licencimin për furnizim me energji elektrike ndërmarrjes “GSA ENERGJI” SH.P.K për periudhën nga data 11 nëntor 2016 deri 10 nëntor 2021


Licencë për Furnizim me Energji Elektrike “GSA Energji” sh.p.k.


V_859_2016 – Lidhur me Njoftimin për Autorizimin Preliminar për shoqërinë "gEnCi" shpk, për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga Uji, në lokacionin HC Prizreni 4, ZK Jablanicë, në komunën e Prizrenit


V_857_2016 – Lidhur me Njoftimin për Autorizimin Preliminar për shoqërinë “gEnCi” Sh.p.k., për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike elektrike nga Uji, në Lokacionin HC Prizreni 8, ZK Nebregoshtë, në Komunën e Prizrenit


V_856_2016 – Lidhur me Njoftimin për Autorizimin Preliminar për shoqërinë “gEnCi” Sh.p.k., për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike elektrike nga Uji, në Lokacionin HC Prizreni 9, ZK Reçan, në Komunën e Prizrenit


V_855_2016 – Lidhur me Njoftimin për Autorizimin Preliminar për shoqërinë “Hidro Forca” Sh.p.k., për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike elektrike nga Uji, në Lokacionin HC Soponica 2, ZK Soponicë, në Komunën e Kaçanikut


V_854_2016– Lidhur me Njoftimin për Autorizimin Preliminar për shoqërinë “Solar GATE” L.L.C., për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike, në vendin e quajtur Llapashticë, ZK Llapashticë, në Komunën e Podujevës


V_853_2016 -Lidhur me aprovimin e metodologjisë për llogaritjen e cmimit të jobalanceve dhe cmimit të kompensimit


V_852_2016 -Lidhur me aprovimin e rregullës për ndërrimin e furnizuesi


Rregulla për ndërrimin e furnizuesit


V_851_2016 -Lidhur me aprovimin e rregullave për alokimin e kapaciteteve interkonektive të EJL ver. 1.4


Rregullat e Ankandit për Alokimin e Kapaciteteve ne Zyren e Ankandit


V_850_2016 -Lidhur me aprovimin e kërkesës së KOSTT për Derrogimet për Kodin e matjes dhe Rregullat e Tregut


Raporti i Derrogimeve_Kodi i Matjes dhe Rregullat e Tregut


Lista e Ndryshimeve


V_849_2016 -Lidhur me aprovimin e tarifave të energjisë termike, të njëjta si në sezonin e kaluar, për konsumatorët fundorë të Ngrohtores së Qytetit (NQ) Gjakova sh.a. për sezonin e ngrohjes 2016/2017


V_848_2016 -Lidhur me aprovimin e tarifave të energjisë termike për konsumatorët fundorë të Ngrohtores së Qytetit (NQ) Termokos sh.a. për sezonin e ngrohjes 2016/2017


V_847_2016 -Lidhur me aprovimin e të hyrave të lejuara maksimale të lejuara (MAR) për NQ Termokos sh.a. që do të mblidhen nga tarifat e energjisë termike (ngrohjes) për konsumatorët fundorë për sezonin 2016/2017


V_846_2016 -Lidhur me refuzimin e ankeses se konsumatorit A.K. "M.M"


V_845_2016 - Lidhur me refuzimin e ankeses se konsumatorit këshilli banesor në Ulpianë Sol P+13/1, ndaj vendimit të DMK -së


V_844_2016 - Lidhur me refuzimin e ankeses se konsumatorit S.M. ndaj vendimit të DMK -së.


V_843_2016 - Lidhur me vazhdimin e licencës për prodhim të energjisë elektrike Korporatës Energjetike të Kosovës – Divizioni i Gjenerimit (KEK SH.A.)-TC Kosova A, për periudhën nga 04 tetor 2016 deri 04 tetor 2017


V_842_2016 - Lidhur me Njoftimin për Autorizimin Preliminar për shoqërinë “Energy Development Group - Kosova” L.L.C., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike, në vendin e quajtur Madanaj - Rrypaj, ZK Kusar, Komuna e Gjakovës


V_841_2016 - Lidhur me Njoftimin për Autorizimin Preliminar për shoqërinë “DEVOLLI GROUP” SH.P.K për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike, në vendin e quajtur Madanaj, ZK Kusar, Komuna e Gjakovës


V_840_2016 - Lidhur me lëshimin e autorizimit final shoqërisë “Frigo Food Kosovë” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga panele solare/fotovoltaike, në vendin e quajtur Madanaj - Rrypaj ZK Kusar, Komuna e Gjakovës


V_839_2016 - Lidhur me me lëshimin e autorizimit final shoqërisë “Birra Peja” SH.A., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga panele solare/fotovoltaike, në vendin e quajtur Madanaj - Rrypaj ZK Kusar, Komuna e Gjakovës


V_838_2016 -Lidhur me lëshimin e autorizimit final shoqërisë “SOLAR GREEN ENERGY” SH.P.K. për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga panele solare/fotovoltaike, në vendin e quajtur Xharimez ZK Novoselë, komuna e Kamenicës


V_837_2016 - Lidhur me refuzimin e ankeses se konsumatorit I. M.


V_836_2016 - Lidhur me ankesën e konsumatorit B.Q.


V_835_2016 - Lidhur me refuzimin e kërkeses për ndrrim të lokacionit për shoqërinë N.T.Sh.'' Eling”


V_834_2016 - Lidhur me amandamentimin e dokumentit “Kodi i punës për qasje në Tokë dhe Ndërtesa” të KOSTT Sh.a.


V_833_2016 - Raporti i Derrogimeve_Kodi i Rrjetit, Kodi i Matjes, Rregullat e Tregut dhe Licenca Operatorit të Sistemit të Transmisionit


V_832_2016 - Lidhur me shtyerjen e afatit te vlefshmërisë së Vendimit mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar V_741_2015 i datës 16 korrik 2015, i lëshuar shoqërisë N.T.SH.“Eling”


V_831_2016 - Lidhur me aprovimin e kerkeses se KEDS per plotesimin e shtojces se Procedures per identifikimin dhe parandalimin e shfrytezimit te paautorizuar te energjise elektrike


V_830_2016 - Lidhur me aprovimin e ankeses se konsumatorit R. C.


V_829_2016 - Lidhur me refuzimin e ankese se konsumatorit A. B.


V_828_2016 - Lidhur me refuzimin e ankeses se konsumatorit D. D.


V_827_2016 - Lidhur refuzimin e ankeses se konsumatorit H. T.


V_826_2016 - Lidhur me njoftimin për Autorizimin Preliminar të lëshuar shoqërisë “VBS” SH.P.K., për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike, në vendin e quajtur Madanaj, ZK Kusar, në Komunën e Gjakovës.


V_825_2016 - Lidhur me njoftimin për Autorizimin Preliminar të lëshuar shoqërisë shoqëria “VITA ENERGY” SH.P.K., për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike, në vendin e quajtur Madanaj, ZK Kusar, në Komunën e Gjakovës


V_824_2016 - Lidhur me lëshimin e Autorizimit FINAL për shoqërinë “Air Energy” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga ERA, në lokacionin “Wind Park - KITKA”, në ZK Hogosht, Poliçkë dhe Velegllavë e Epërmeve Komuna e Kamenicës


V_823_2016 - Lidhur me Licencën për import, eksport dhe transit të energjisë elektrike ndërmarrjes "EnergoSupplier" SH.P.K., me numër licence ZRRE/Li_54/16 për periudhën nga data 23 qershor 2016 deri 22 qershor 2021.


Licencë për import, eksport dhe transit të energjisë elektrike ndërmarrjes "EnergoSupplier" SH.P.K., me numër licence ZRRE/Li_54/16


V_821_2016 - – Lidhur me Licencën për import, eksport dhe transit të energjisë elektrike ndërmarrjes "FUTURE ENERGY TRADING" SH.P.K.,me numër licence ZRRE/Li_52/16 për periudhën nga data 23 qershor 2016 deri 22 qershor 2021.


Licencë për import, eksport dhe transit të energjisë elektrike ndërmarrjes "FUTURE ENERGY TRADING" SH.P.K.,me numër licence ZRRE/Li_52/16 


V_820_2016 - Lidhur me ankesen e konsumatorit A.D.


V_819_2016 - Lidhur me ankesen e konsumatorit KESCO- R.M.


V_818_2016 - Lidhur me ankesen e konsumatorit SH.R.


V_817_2016 - Lidhur me ankesen e konsumatorit N.M.


V_816_2016 - Lidhur me ankesen e konsumatorit M.M.


V_815_2016 - Lidhur me ankesen e konsumatorit A.A.


V_814_2016 - Lidhur me ankesen e konsumatorit A.P.


V_813_2016 - Lidhur me modifikimin e Autorizimit final V-402-2012 i datës 15 qershor 2012, shoqërisë "Kelkos Energy" sh.p.k., për HC Belaja nga kapaciteti fillestar i instaluar prej 8.4 Mw në kapacitetin instalues prej 9.8Mw, në lokacionin lumëbardhi i Deçanit, Komuna e Deçanit


V_812_2016 - Lidhur me shtyrjen e afatit të vlefshmërisë edhe për (6) muaj, gjegjësisht deri me 29 tetor 2016, të Vendimit mbi Njoftimin e Autorizimit Preliminar V-618-2014 të datës 29 prill 2014, për shoqërinë "Kelkos-Energy" sh.p.k., në lokacionin e lumëbardhi i Pejës, Komunën e Pejës


V_811_2016 - Lidhur me njoftimin për Autorizimin Premilinar për shoqërinë "Fidani Water Energy " sh.p.k., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga Uji, HC Radoniqi, komuna e Gjakovës


V_810_2016 - Lidhur me përcaktimin e Tarifave Nxitëse (Feed - in) për prodhimin e energjisë elektrike nga Burimet e Ripërtëritshme të Energjisë


V_809_2016 - Lidhur me lëshimin e licencës për import, eksport dhe transit të energjisë elektrike ndërmarrjes ”GSA ENERGJI” shpk


Licencë për Import, Eksport dhe Transit të Energjisë Elektrike "GSA Energji" shpk


V_808_2016 - Lidhur me lëshimin e licencës për import, eksport dhe transit të energjisë elektrike ndërmarrjes ”PAN INTERTRADE” shpk


Licencë për Import, Eksport dhe Transit të Energjisë Elektrike "PAN INTERTRADE" shpk


V_807_2016 - Lidhur me aprovimin e Licencës për import, eksport dhe transit të energjisë elektrike ndërmarrjes ”EDS International KS” L.L.C5 për periudhën 31 mars 2016 deri 30 mars 2021.


Licencë për Import, Eksport dhe Transit të Energjisë Elektrike


V_806_2016 - Lidhur me njoftimin e autorizimit preliminar për shoqërinë N.N. “DILLI - COM”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga Uji, në Lumin Bresana


V_805_2016 - Lidhur me modifikimin e autorizimit final të datës 24 tetor 2013, shoqërisë “Eurokos J.H.” SH.P.K., për HC “Brodi II.” (Mlik)


V_804_2016 - Aprovohen tarifat e konsumatoreve te rregulluara KESCO.


V_803_2016 - Aprovohen tarifat e KEDS-it


V_802_2016 - Aprovohen tarifat e KOSTT-it


V_801_2016 - Aprovohen cmimet e KEK Gjenerimit


V_800_2016 - Aprovohen te Hyrat Maksimale (MAR)- KESCO


V_799_2016 - Aprovohen te Hyrat Maksimale te Lejuara (MAR) KEDS


V_798_2016 - Aprovohen te Hyrat Maksimale te Lejuara (MAR) KOSTT


V_797_1_2016 - Aprovohen te Hyrat Maksimale te Lejuara (MAR) KEK


V_797_2016 - Lidhur me aprovimin e kërkesë të gjeneratorit Wind Power


V_796_2016 - Vendimi për pranim në Skemën Mbështetëse -KelKos Energy Peja HPP Shtupeq


V_795_2016 - Vendimi për pranim në Skemën Mbështetëse -KelKos Energy Peja HPP Drelaj II


V_794_2016 - Vendimi për pranim në Skemën Mbështetëse -KelKos Energy Peja HPP Drelaj I


V_793_2016 - Vendimi për pranim në Skemën Mbështetëse -KelKos Energy Peja HPP Kuqishta


V_792_2016 - Vendimi për shtyrje të Njoftimin për Autorizimin Preliminar - FRIGO FOOD KOSOVË sh.p.k.


V_791_2016 - Vendimi për shtyrje të Njoftimin për Autorizimin Preliminar - SOLAR GREEN ENERGY sh.p.k.


V_790_2016 - Vendimi për shtyrje të Njoftimin për Autorizimin Preliminar - BIRRA E PEJËS sh.p.k.


V_789_2016 - Vendimi mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar -N.P.N. RENELUAL TAHIRI Sh.p.k. HC ORQUSHA 4 MW


V_788_2016 - Vendimi mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar -N.P.N. RENELUAL TAHIRI Sh.p.k. HC DRAGASH 3.4 MW


V_787_2016 - Lidhur me lirimin nga pagesa e taksës vjetore të Licencimit


V_786_2016 - Lidhur me ankesën e konsumatorit Sh. V.


V_785_2016 - Lidhur me ankesën e konsumatorit K.E.


V_784_2016 - Lidhur me ankesën e konsumatorit H.B.


V_783_2016 - Lidhur me ankesën e konsumatorit I.S.


V_782_2016 - Lidhur me ankesën e konsumatorit H.O.


V_781_2016 - Lidhur me ankesën e konsumatorit E.Z.


V_780_2016 - Lidhur me ankesën e konsumatorit Sh. K. E. G.


V_779_2016 - Lidhur me ankesën e konsumatorit A.B.


V_778_2016 - Lidhur me ankesën e konsumatorit A.O.


V_777_2016 - Lidhur me aprovimin e “Planit Zhvillimor te Transmisionit 2016-2025” i KOSTT-it


V_776_2016 - Lidhur me lejimin e KOSTT, derrogimi ne zbatimin e dispozitave nga Kodi i Matjes, Rregullat e Tregut dhe Licenca e Operatorit te Sistemit te Transmisionit


Raporti i Derrogimeve _Kodi i Rrjetit, Rregullat e Tregut, Licenca e Operatorit të Sistemit të Transmisionit dhe Licenca e Operatorit të Tregut


V_775_2016 - Vendimi_Lëshim Licence Import Eksport dhe transit EFT


Licenca për Import, Eksport dhe Transit të Energjisë Elektrike “Energy Financing Team L.L.C”


V_774_2016 - Vendimi_Lëshim Licence Import Eksport dhe transit - AXPO KOSOVO


Licenca për Import, Eksport dhe Transit të Energjisë Elektrike “AXPO Kosovo L.L.C”


V_773_2016 - Vendimi mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar -TGC Inc HC Mal-Erenik 7 5 MW


V_772_2016 - Vendimi mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar -TGC Inc HC Jasiq-Erenik 5 M


V_771_2016 - Vendimi mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar -CETA GENERAL INVEST GROUP sh p k


V_770_2016 - Vendimi mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar -AFA Energy sh p k HC Kotlina 2 -2 7 MW Komuna Hanit të Elezit


V_769_2016 - Vendimi mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar -AFA Energy sh p k HC Kotlina 1 -2 4 MW Komuna Kacanik


V_768_2016 - Vendimi mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar -EUROKOS JH-SH P K HC Restelica 3


V_767_2016 - Vendimi mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar -EUROKOS JH-SH P K HC Brodi 1 3


V_766_2016 - Vendimi mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar -2 KORRIKU sh p k HC Soponica


V_765_2016 - Vendimi për shtyrje të Njoftimin për Autorizimin Preliminar - AIR ENERGY sh p k - 32 5 MW WindPark Kitka-Kamenica


V_764_2016 - Vendimi për Vazhdimin e Afatit të vlefshmërisë së Autorizimit FINAL për Shoqërin Hidro Line sh p k


V_763_2016 - Vendimi për Vazhdimin e Afatit të vlefshmërisë së Autorizimit FINAL për Shoqërin Kelkos Energy sh p k - Lumbardhi II 5 5 MW


V_762_2016 - Vendimi për Vazhdimin e Afatit të vlefshmërisë së Autorizimit FINAL për Shoqërin Eurokos JH sh p k HC Restelica 12


V_761_2016 - Vendimi për shtyrje të Njoftimin për Autorizimin Preliminar - ERA ENERGJI sh p k - 21 MW WindPark Krajkova Drenas


V_760_2016 - Vendimi për Autorizim - MATKOS GROUP- sh p k HC SHTERPCA 5 031 MW


V_759_2016 - Vendimi për Autorizim - MATKOS GROUP- sh p k HC SHARRI 6 453 MW


V_758_2016 - Vendimi për Autorizim - MATKOS GROUP- sh p k HC BREZOVICA 2 01 MW


V_757_2016 - Vendimi për Autorizim - HIDRO LINE- sh p k ALBANIKU II -3 556 MW


V_756_2016 - Vendimi për Autorizim - ONIX SPA LLC -Banja e Pejës 0 5 MW


V_755_2016 - Vendimi për Autorizim - HIDROENERGJI - sh p k HC LEPENCI 3 (Sllatinë) 8 5 MW


V_754_2016 - Vendimi për Autorizim - HIDROENERGJI - sh p k HC LEPENCI 1(Uji i Thart) 9 98 MW