Skip to main content

Vendimet 2017

Vendimet e lëshuara nga Bordi i ZRrE -së për vitin 2017

 


V_922_2017– Lidhur me refuzimin e ankeses e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin I. A. nga fshati Pleshinë, Komuna e Ferizajt, si e pa bazuar


V_921_2017 – Lidhur me refuzimin e ankeses e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin B. M. nga fshati Hajvali, Komuna e Prishtinës, si e pa bazuar


V_920_2017 – Lidhur me refuzimin e ankeses se konsumatorit F. P, Zyra e Rregullatorit për Energji shpallet jokompetente për shqyrtimin e ankesës e cila ka të bëjë me Shfrytëzim të paautorizuar të energjisë elektrike


V_919_2017 - Per modifikimin e autorizimit final V_755_2016 i datës 28 janar 2016, shoqërisë “Hidroenergji” Sh.p.k., për Hidrocentralin në Lumin Lepenc


V_918_2017 - I lëshohet AUTORIZIMI PRELIMINAR shoqërisë “Puna” Sh.p.k., për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga Hidrocentrali, HC “Radesha 2”, në Lokacionin ZK Dragash, në Komunën e Dragashit


V_917_2017 - Mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar shoqërisë “Puna” Sh.p.k., për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga Hidrocentrali, HC “Radesha 1”, në Lokacionin ZK Radesha, në Komunën e Dragashit


V_916_2017 - Per vendosjen e obligimit te sherbimit publik


Licencë për Furnizim me Energji Elektrike


V_915_2017 - Lidhur me aprovimin e ankeses se e konsumatorit R. M


V_914_2017 - Aprovohen tarifat për shfrytëzimin e sistemit të shpërndarjes


V_913_2017 - Aprovohen tarifat për shfrytëzimin e sistemit të transmetimit


V_912_2017 - Lidhur me aprovimin e Metodologjisë së Taksave të Kyçjes në Rrjetin e Transmetimit


V_911_2017 - Lidhur me lëshimin e Licencës për furnizim me shumicë (tregtim) të energjisë elektrike ndërmarrjes "MTSP KOSOVO” L.L.C


Licenca ZRRE/Li_58/17 për furnizim me shumicë (tregtim) të energjisë elektrike ndërmarrjes “MTSP KOSOVO” L.L.C


V_910_2017 - Lidhur me hapjen e procedurës së tenderimit për zgjedhjen e furnizuesit të mundësisë së fundit


V_909_2017 - Aprovohen Azhurnimet për Investimet Kapitale, të periudhës rregullative katër (4) vjeçare 2013-2016, për Korporatën Energjetike te Kosovës (KEK SH.A), qe do te realizohen nga KEK SH.A . duke filluar nga data 1 maj 2017


Raporti i azhurimeve për investime kapitale


V_908_2017 - Aprovohen të Hyrat e Lejuara Maksimale (MAR) që do të mbulohen nga Operatori i licencuar i Sistemit të Shpërndarjes (OSSH) përmes tarifave për shfrytëzimin e sistemit te shpërndarjes për vitin relevant tarifor SHTE11 duke filluar nga data 1 prill 2017.


V_907_2017 -Aprovohen të Hyrat e Lejuara Maksimale (MAR) që do të mbulohen nga Operatori i Sistemit te transmisionit dhe Operatori i Tregut ( KOSTT Sh. A) përmes tarifave për vitin relevant tarifor SHTE11 duke filluar nga data 1 prill 2017.


V_906_2017 - I Leshohet AUTORIZIMI Final shoqërisë N.T.SH. Elting


V_905_2017 - I SHQIPTOHET - DENIMI ME GJOBË Kompanisë Kosovare për Distribuim me Energji Elektrike (KEDS SH.A), për shkeljet e bëra gjatë ndërprerjeve të ndërmarra gjatë muajit tetor dhe nëntor 2016, në shumën prej 45,000 (katërdhjetëpesëmijë) Euro.


V_904_2017 - Aprovohet dokumenti “Plani Zhvillimor i Transmetimit 2017–2026” i KOSTT-it


Plani Zhvillimor i Transmetimit 2017-2026 i KOSTT -it


V_903_2017 - APROVOHEN tarifat me pakicë të energjisë elektrike për konsumatorët me shërbime universale të furnizimit për vitin relevant tarifor SHTE11, që do të zbatohen nga i licencuari KESCO SH.A., duke filluar nga data 1 prill 2017.


V_902_2017 – Lidhur me refuzimin e ankesës së KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin A. F.


V_901_2017 – Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit K. H.


V_900_2017 - Mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar shoqërisë “PRISHTINA - ENERGY” SH.P.K., për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga era, “Wind Park-Koznica”, ZK Koznicë, në Komunën e Novobërdës


V_899_2017 - Mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar shoqërisë “Hidrocom” Sh.p.k., për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga Hidrocentrali, HC “Kaqandoll”, në lokacionin ZK Segaqe/Popovë, në Komunën e Podujevës


V_898_2017 - Mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar shoqërisë “Monten” Sh.p.k., për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga Hidrocentrali, HC “Llapi 2”, në Lokacionin ZK Brecë, në Komunën e Podujevës


V_897_2017 - Mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar shoqërisë “Monten” Sh.p.k., për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga Hidrocentrali, HC “Llapi 1”, në Lokacionin ZK Murgullë, në Komunën e Podujevës


V_896_2017 - Mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar shoqërisë “Security Team Kabashi K” Sh.p.k., për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga Hidrocentrali, HC “Erenik”, në Lokacionin ZK Jasiq, në Komunën e Junikut


V_895_2017 - Mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar shoqërisë “Hidro Forca” Sh.p.k., për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga Hidrocentrali, HC “Strazha”, në Lokacionin ZK Strazhë, në Komunën e Kaçanikut


V_894_2017 - Lidhur me licencën për furnizim me shumicë (tregtim) të energjisë elektrike për "Interenergo d.o.o. Kosova"


Licencë për Furnizim me shumicë (Tregtim) të Energjisë Elektrike


V_893_2017 - Lidhur me shtyrjen e afatit të vlefshmërisë së Vendimit mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar V_788_2016 i datës 23 shkurt 2016, i lëshuar shoqërisë NPN“Renelual Tahiri” Sh.p.k., Komuna Dragash


V_892_2017 - Lidhur me modifikimin e autorizimit final V-737-2015 i datës 15 qershor 2015, shoqërisë “EKO -ENERGJI” Sh.p.k., për Hidrocentralin në Lumin Morava e Binçës HC “Binça” Komuna e Vitisë


V_891_2017 - Lidhur me autorizimin final shoqërisë NPN “Renelual Tahiri” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga Hidrocentrali, Komuna e Dragashit


V_890_2017 - Lidhur me autorizimin final shoqërisë “Hidro Line” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga Hidrocentrali, HC Albaniku 4, Komuna e Mitrovicës


V_889_2017 - Lidhur me autorizimin final shoqërisë “Hidro Line” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga Hidrocentrali, HC Albaniku, Komuna e Mitrovicës


V_888_2017 - Lidhur me refuzimin e ankesës së KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin T.N. nga Drenasi


V_887_2017 - Lidhur me refuzimin e ankesës së KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin I.R. nga Ferizaj


V_886_2017 - Lidhur me aprovimin e ankesës së konsumatorit M. B. S. L., nga Besiana


V_885_2017 - Lidhur me shtyrjen e afatit të vlefshmërisë së Vendimit mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar V_770_2016, lëshuar shoqërisë “AFA Energy” SH.P.K., për kompletimin e aplikacionit për marrjen e Autorizimit Final


V_884_2017 – Lidhur me shtyrjen e afatit të vlefshmërisë së Vendimit mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar V_769_2016, lëshuar shoqërisë “AFA Energy” SH.P.K., për kompletimin e aplikacionit për marrjen e Autorizimit Final


V_883_2017 – Lidhur me shtyrjen e afatit të vlefshmërisë së Vendimit mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar V_771_2016, lëshuar shoqërisë “Çeta – General Invest Group” Sh.p.k., për kompletimin e aplikacionit për marrjen e Autorizimit Final


V_882_2017 - Lidhur me autorizimin final shoqërisë “Eurokos JH” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga Hidrocentral ZK Glloboqic –Dragash, Komuna e Dragashit


V_881_2017 – Lidhur me autorizimin final shoqërisë “Eurokos JH” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga Hidrocentrali, Brod, Komuna e Dragashit


V_880_1_2017- Lidhur mbi Vlerësimin e Konkurencës në Tregun e Energjisë Elektrike në Kosovë


V_880_2017- Lidhur me leshimin e autorizimit final shoqërisë “2 Korriku” Sh.p.k., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga Uji, në Lumin Lepenc, HC Soponica, Komuna e Kaçanikut.