Skip to main content

Vendimet 2021


 

V_1470_2021 - REFUZOHET si e pa bazuar ankesa e konsumatorit A. K., nga Komuna e Prizrenit . 


V_1469_2021 - REFUZOHET si e pa bazuar ankesa e konsumatorit I. B., parashtruar nga R. B., nga Komuna e Fushë Kosovës.


V_1468_2021 - I SHQIPTOHET - DENIMI ME GJOBË Ndërmarrjes Hidroekonomike “Ibër Lepenc” SH.A. (HC UJMANI), për shkak të shkeljeve ligjore të konstatuara në lidhje me vazhdimin e Kontratës për shitjen e energjisë elektrike në kundërshtim me Procedurën për Tregtimin e Energjisë Elektrike, në shumën prej 110,705.00 € (njëqind e dhjetëmijë e shtatëqindepesë mijë Euro).


V_1467_2021_ VAZHDOHET Licenca për furnizim me shumicë (tregtim) të energjisë elektrike ndërmarrjes GEN-I TIRANA Sh.P.K – Dega në Kosovë, me numër licence ZRRE/Li_34/12 për periudhën pesë (5) vjeçare, nga data 29 dhjetor 2021 deri 28 dhjetor 2026.

LICENCË PËR FURNIZIM ME SHUMICË (TREGTIM) TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHËNË GEN-I TIRANA SH.P.K. Dega në Kosovë_Numri i Licencës: ZRRE/Li_34/12


V_1466_2021 - I LËSHOHET LICENCA  për prodhim të energjisë elektrike nga burimet e ripërtërishme të energjisë nga Parku me Erë “SELAC 3”, ndërmarrjes SOWI KOSOVO L.L.C 

Licenca


V_1465_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit personit fizik Rexhep Spahiu për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në Komuna Lipjanit


V_1464_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit personit fizik Rilind Rrahmani për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në Komuna Malishevës


V_1463_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “KB KRUSHA” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në Komunën e Rahovecit


V_1462_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “EURO FISI” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në Komunën e Vitisë


V_1461_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “PROEX” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në Komunën e Deçanit


V_1460_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “SILCA GROUP” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në Komunën e Ferizajt


V_1459_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “PROEX” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në Komunën e Pejës


V_1458_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “PROEX” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në Komunën e Prishtinës


V_1457_2021 -LËSHOHET LICENCA për prodhim të energjisë elektrike nga burimet e ripërterishme të energjise nga Parku me Erë “SELAC 2”, ndërmarrjes SOWI KOSOVO L.L.C, me numer licence ZRRE/Li_81/21, për periudhë 40 vjecare, nga data 13.12.2021 deri me date 12.12.2061.

LICENCE PER PRODHIM TE ENERGJISE ELEKTRIKE dhene; SOWI KOSOVO L.L.C. ( SELAC 2)- Numri I Licences: ZRRE/li_81/21


V_1456_2021 - REFUZOHET  si i pabazuar kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin I.L.


V_1455_2021 - REFUZOHET  si i pabazuar kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin F.Q.


V_1454_2021 - REFUZOHET si e pa bazuar ankesa e konsumatorit V.L.


V_1453_2021 - REFUZOHET si e pa bazuar ankesa e konsumatorit M.Sh.


 V_1452_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “FORMA” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në objektin në parcelën ngastra kadastrave Nr. 00654-0 ZK Bresalc, me kapacitet të instaluar prej 100 kW në Komunën e Gjilanit.


V_1451_2021 - Vazhdohet LICENCA per Shperndarje te Energjise Termike, ndermarrjes Ngrohtorja e Qytetit SH.A, me numer licence ZRRE/Li_03/17, per periudhen pesembedhjete (15) vjecare, nga data 19.11.2021 deri me daten 28.11.2036.

LICENCE PER OPERATORIN E SISTEMIT TE SHPERNDARJES SE ENERGJISE TERMIKE dhene: NDERMARRJES ‘’ NGROHTORJA E QYTETIT’’ SH.A


V_1450_2021 - LESHOHET LICENCA PER PRODHIM TE ENERGJISE TERMIKE ndermarrjes “Ngrohtorja e Qytetit “ SH.A, me numer licence ZRRE/Li_75/21, per periudhen tridhjete (30) vjecare, nga data 19.11.2021 deri me daten  18.11.2051.

LICENCE PER PRODHIM TE ENERGJISE TERMIKE ( nga biomasa) dhene; “Ngrohtorja e Qytetit “SH.A


V_1449_2021 - APROVOHEN tarifat e energjisë termike për konsumatorët fundorë të Ngrohtores së Qytetit (NQ) Termokos SH.A. për sezonin e ngrohjes 2021/2022.

Raporti Rregullativ_Percaktimi i Tarifave per Ngrohtoren e Qytetit TERMOKOS Sh.A


V_1448_2021 - APROVOHEN TË HYRAT MAKSIMALE TË LEJUARA (në tekstin e mëtejmë: MAR) në vlerën 7,185,202 € për ndërmarrjen NQ Termokos SH.A., që do të mblidhen nga tarifat e energjisë termike (ngrohjes) për konsumatorët fundorë për sezonin 2021/2022.

Raporti Rregullativ_Percaktimi i te Hyrave Maksimale te Lejuara per Ngrohtoren e Qytetit TERMOKOS SH.A


V_1447_2021 - REFUZOHET si e pa bazuar ankesa e konsumatorit R.R nga Komuna e Therandës


V_1446_2021 - REFUZOHET si e pa bazuar ankesa e konsumatorit F.S nga Komuna e Prishtinës


V_1445_2021 - APROVOHET ankesa e konsumatorit N.B L.L.C, nga Theranda


V_1444_2021 -APROVOHET ankesa e konsumatorit N.B L.L.C, nga Theranda


 V_1443_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit personit fizik Xhafer Thaqi për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale nr. 1293-2 ZK Xërxë me kapacitet të instaluar prej 14 kW në Komuna Rahovecit.


V_1442_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit personit fizik Jakup Thaqi për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale nr. 1293-2 ZK Xërxë me kapacitet të instaluar prej 14 kW në Komuna Rahovecit.


V_1441_2021 - APROVOHET kërkesa dhe Amandamentohet Marrëveshja bazë për furnizim me ngrohje e lidhur në mes të KEK-Korporata Energjetike e Kosovës SH.A. dhe NQ Termokos SH.A me datë 15.12.2014, Nr. 252 “ dhe e aprovuar nga Bordi i ZRRE-së me Vendimin V_677_2014 të datës 23 dhjetor 2014.


V_1440_2021 - I LËSHOHET LICENCA  për Furnizim me Energji Elektrike ndërmarrjes “HEP Energjia” Sh.P.K., me numër Licence ZRRE/Li_83/21, për periudhën  kohore prej 27.10.2021. deri me 26.10.2026.

 LICENCË PËR FURNIZIM ME ENERGJI ELEKTRIKE_DHËNË :HEP Energjia Sh.P.K. Numri i Licencës: ZRRE/Li_83/21


V_1439_2021 - REFUZOHET si e pa bazuar ankesa e konsumatorit S.G nga Komuna e Rahovecit.


V_1438_2021 - APROVOHEN - tarifat me pakicë të energjisë elektrike për konsumatorët me të drejtë të Furnizimit me Shërbim Universal, që do të zbatohen nga i licencuari KESCO SH.A., aplikohen nga data 1 tetor 2021 deri në shqyrtimin e ardhshëm tarifor.


V_1437_2021 - APROVOHEN - Tarifat për Shfrytëzimin e Sistemit të Shpërndarjes (Tarifa SHSSH), aplikohen nga data 1 tetor 2021 deri në shqyrtimin e ardhshëm tarifor.


V_1436_2021 APROVOHEN -  Tarifat për Shfrytëzimin e Sistemit të Transmetimit, Operimit të Sistemit dhe Tregut,  aplikohen nga data 1 tetor 2021 deri në shqyrtimin e ardhshëm tarifor.


V_1435_2021 - I VAZHDOHET LICENCA për Shpërndarje të Energjisë Termike, ndërmarrjes “Ndërmarrja Publike Termokos SH.A.” (në vijim Termokos), me numër licence ZRRE/Li_11/17, për periudhën prej pesëmbëdhjet (15) vitesh, nga data 15.10.2021 deri me datë 14.10.2036.

LICENCË PËR OPERATORIN E SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË TERMIKE_DHËNË :NDËRMARRJES PUBLIKE “TERMOKOS” SH.A.Numri i Licencës: ZRRE/Li_11/17


V_1434_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit personit fizik Sadudin Humolli për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale nr. 1716-0 dhe 1708-0 ZK Çagllavicë me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komuna Graçanicës.


V_1433_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “LODA DESIGN” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në objektin në parcelën ngastra kadastrave Nr. 00176-0 ZK Rakaj, me kapacitet të instaluar prej 31.5 kW në Komunën e Ferizajt.


V_1432_2021 - LËSHOHET LICENCA  për prodhim të energjisë elektrike nga burimet e ripërtërishme të energjisë     nga Parku me Erë “SELAC 1”, ndërmarrjes “SOWI KOSOVO” L.L.C, me numër licence ZRRE/Li_79/21, për periudhën katërdhjetë (40) vjeçare, nga data 15.10.2021  deri me datë 14.10.2061.

LICENCË PËR PRODHIM TË ENERGJISË ELEKTRIKE_DHËNË :“SOWI KOSOVO” L.L.C (“Selac 1”)_Numri i Licencës: ZRRE/Li_79/21


V_1431_2021 - Aprovohet si i bazuar Kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin D.B


V_1430_2021 - REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin A.M


V_1429_2021 - REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin A.LL


V_1428_2021 - REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin A.E


V_1427_2021- APROVOHET – kërkesa e KOSTT SH.A.  “Metodologjia për vlerësimin e NTC në linjat interkonektive të Kosovës”.


V_1426_2021 - APROVOHET – kërkesa e KOSTT SH.A.  Propozimi i të gjitha TSO-ve kontinentale evropiane për Rregullat e përbashkëta të barazimit përfundimtar për shkëmbimet e qëllimshme të energjisë si rezultat i procesit të rregullimit stabilizues të frekuencës dhe periodës së ndryshimit (rritje / ulje) në përputhje me Nenin 50 (3) të Rregullores së Komisionit (BE) 2017/2195 të 23 Nëntorit 2017 që është rregullore udhëzuese mbi balancimin e energjisë elektrike;


V_1425_2021 - APROVOHET – kërkesa e KOSTT SH.A.  Propozimi i të gjitha TSO-ve kontinentale evropiane për Rregullat e përbashkëta të barazimit përfundimtar për shkëmbimet e paqëllimshme të energjisë në përputhje me Nenin 51 (1) të Rregullores së Komisionit (BE) 2017/2195 të 23 nëntorit 2017 që është rregullore udhëzuese mbi balancimin e energjisë elektrike;


V_1424_2021- APROVOHEN TË HYRAT MAKSIMALE TË LEJUARA (MAR) për Furnizuesin e Shërbimit Universal (FSHU/KESCO), që do të mblidhen nga KESCO/FSHU përmes tarifave me pakicë të energjisë elektrike për konsumatorët e rregulluar, për vitin relevant tarifor 2021.


V_1423_2021 - APROVOHEN TË HYRAT E LEJUARA MAKSIMALE (MAR) që do të mbulohen nga Operatori i  Sistemit të Shpërndarjes (OSSH) KEDS SH.A., përmes tarifave për shfrytëzimin e sistemit të shpërndarjes, për vitin relevant tarifor 2021.


V_1422_2021 - APROVOHEN TË HYRAT E LEJUARA MAKSIMALE (MAR) që do të mbulohen nga Operatori i  Sistemit të Transmetimit dhe Tregut (OST/OT) KOSTT SH.A., përmes tarifave për shfrytëzimin e sistemit të transmetimit dhe tregut, për vitin relevant tarifor 2021.


 V_1421_2021 - REFUZOHET_Kërkesa e shoqërisë “2 Korriku” SH.P.K, për shtyrjen e afatit të vlefshmërisë së Vendimit për Autorizimin Final V_880_2017 te datës 18 janar 2017, dhe njëkohësisht Përfundon afati i vlefshmërisë se këtij vendimi.


V_1420_2021 - REFUZOHET_kerkesa e shoqërisë ‘’AFA Energy’ SH.P.K., për shtyrjen e afatit të vlefshmësë së vendimit për Autorizimin Final V924_2018 të datës 29 mars 2018, dhe njëkohësisht Përfundon afati I vlefshmërisë së këtij Vendimi.


 

V_1419_2021 - I vendoset të Licencuarit për Furnizim me energji elektrike “KOSOVO ELECTRICITY SUPPLY COMPANY” (KESC) J.S.C (në tekstin në vijim “KESCO”), Obligimi i Shërbimit Publik për furnizim të konsumatorëve fundorë që gëzojnë të drejtën e furnizimit universal;


V_1418_2021 - I VAZHDOHET Licenca për furnizim me energji elektrike ndërmarrjes GSA ENERGJI SH.P.K (e lëshuar me datë 11.11.2016 deri 10.11.2021) me numër licence ZRRE/Li_48/15 për periudhën pesë (5) vjeçare, nga data 11 nëntor 2021 deri 10 nëntor 2026.

  LICENCË PËR FURNIZIM ME ENERGJI ELEKTRIKE_DHËNË :GSA ENERGJI SH.P.Numri i Licencës: ZRRE/Li_48/15


V_1417_2021 - PËR HAPJEN E PROCEDURES SË TENDERIMIT PËR ZGJEDHJEN E  FURNIZUESIT TË MUNDËSISË SË FUNDIT


V_1416_2021 - I VAZHDOHET licenca për prodhim të energjisë elektrike Korporatës Energjetike të Kosovës –Divizioni i Gjenerimit (KEK SH.A.)-TC “Kosova A” me numër licence ZRRE/Li_05/17_A, për periudhën dy (2) vjeçare, nga 04 tetor 2021 deri 04 tetor 2023.

  LICENCË PËR PRODHIM TË ENERGJISË ELEKTRIKE_DHËNË; KORPORATES ENERGJETIKE TË KOSOVËS SH.A- Divizioni i Gjenerimit, TC Kosova A_ Numri i Licencës;ZRRE_Li- 05_17_A


V_1415_2021 - APROVOHET – kërkesa e shoqërisë “Matkos Group” SH.P.K., dhe MODIFIKOHET VENDIMI PËR AUTORIZIMIT FINAL V_760_2016 të datës 28 janar 2016 për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese nga Uji, me të cilën modifikohet/zvogëlohet kapaciteti instalues nga 5.031 MW në 4.9 MW ZK Shtërpce, Komuna e Shtërpcës, sipas Vendimit për Leje Ujore Nr. 102/21 i datës 09.02.2021, i lëshuar nga Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit.


V_1414_2021 APROVOHET - kërkesa e aplikuesit N.T.P.“SEM PRO”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në objektin në parcelën ngastra kadastrave Nr. 00035-10 ZK Dushanovë, me kapacitet të instaluar prej 100 kW në Komunën e Prizrenit.


V_1413_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit personit fizik Sedat Rexha për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale nr. 2065-5 ZK Rahovec me kapacitet të instaluar prej 10 kW në Komuna Rahovecit.


V_1412_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit personit fizik Berat Maxhuni për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në objektin në ZK Maxhunaj me kapacitet të instaluar prej 3 kW në Komuna Vushtrrisë.


V_1411_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit personit fizik Rrahim Vranovci, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në objektin afarist ZK Prelez i Muhaxherëve, me kapacitet të instaluar prej 4 kW në Komunën e Ferizajt.


V_1410_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit UNDP KOSOVO” në Prishtinë, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në kulmin e objektit në parcelën ngastra kadastrave Nr. 4406/9 ZK Prishtinë, me kapacitet të instaluar prej 27 kW, Komuna e Prishtinës.


V_1409_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “BALLKAN PETROL” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në objektin në parcelën ngastra kadastrave Nr. 0001-9 ZK Koxhaj, me kapacitet të instaluar prej 50 kW në lokacionin “Kaçanik i Vjetër”, Komuna e Kaçanikut.


V_1408_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “MALESIA FOODS” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në objektin në parcelën ngastra kadastrave Nr. 0892-0 ZK Vriçec, me kapacitet të instaluar prej 14 kW në lokacionin fsh. “Vriçec”, Komuna e Kamenicës.


V_1407_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “BOOST BERRIES” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në objektin në parcelën ngastra kadastrave Nr. 1846/7 ZK Vitomericë, me kapacitet të instaluar prej 12.16 kW në lokacionin fsh. Vitomericë në Komunën e Pejës.


V_1406_2021 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit S.S nga Komuna e Prishtinës si e pabazuar.


V_1405_2021 - REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, ndaj konsumatorit I.K – DGL 9022295 nga Komuna e Kamenicës, si e pabazuar.


V_1404_2021 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit F.H, nga Komuna e Lipjanit, si dhe kundërshtimi i KESCO-s, si të pabazuara.


V_1403_2021 -  I LËSHOHET Licenca për furnizim me shumicë (tregtim) të energjisë elektrike ndërmarrjes “RENRGY TRADING GROUP PRISTINA” SH.P.K, me numër licence ZRRE/Li_69/20 për periudhën pesë (5) vjeçare, nga data 02 shtator 2021 deri 01 shtator 2026.

LICENCË PËR FURNIZIM ME SHUMICË (TREGTIM) TË ENERGJISË ELEKTRIKE_ DHËNË :“RENRGY TRADING GROUP PRISTINA” SH.P.K.Numri i Licencës: ZRRE/Li_69/20


V_1402_2021 - I LËSHOHET Licenca për furnizim me shumicë (tregtim) të energjisë elektrike ndërmarrjes “NOA ENERGY TRADE” SHPK Dega në Kosovë, me numër licence ZRRE/Li_80/21 për periudhën pesë (5) vjeçare, nga data 02 shtator 2021 deri 01 shtator 2026

LICENCË PËR FURNIZIM ME SHUMICË (TREGTIM) TË ENERGJISË ELEKTRIKE_ DHËNË :“NOA ENERGY TRADE” SHPK Dega në Kosovë Numri i Licencës: ZRRE/Li_80/21


V_1401_2021 -  I VAZHDOHET Licenca për furnizim me shumicë (tregtim) të energjisë elektrike ndërmarrjes “GSA ENERGJI” SH.P.K tani me numër licence ZRRE/Li_51/17 për periudhën pesë (5) vjeçare, nga data 02 Shtator 2021 deri  01 Shator  2026.

LICENCË PËR FURNIZIM ME SHUMICË (TREGTIM) TË ENERGJISË ELEKTRIKE_DHËNË :“GSA ENERGJI” SH.P.K.Numri i Licencës: ZRRE/Li_51/17


V_1400_2021 - I LËSHOHET Licenca për furnizim me shumicë (tregtim) të energjisë elektrike ndërmarrjes “FUTURE ENERGY TRADING AND EXCHANGE DYNAMICS” Sh.P.K (ne vijim FUENTE Dynamics), me numër licence ZRRE/Li_72/21 për periudhën pesë (5) vjeçare, nga data 02 shtator 2021 deri 01 shtator 2026.

LICENCË PËR FURNIZIM ME SHUMICË (TREGTIM) TË ENERGJISË ELEKTRIKE_DHËNË :“FUTURE ENERGY TRADING AND EXCHANGE DYNAMICS” Sh.P.K – (FUENTE Dynamics) Numri i Licencës: ZRRE/Li_72/21


V_1399_2021 - I LËSHOHET Licenca për furnizim me shumicë (tregtim) të energjisë elektrike ndërmarrjes “ETMT ENERGY” SH.P.K me numër licence ZRRE/Li_76/21 për periudhën pesë (5) vjeçare, nga data 02 shtator 2021 deri 01 shtator 2026.

LICENCË PËR FURNIZIM ME SHUMICË (TREGTIM) TË ENERGJISË ELEKTRIKE_DHËNË :“ETMT ENERGY” SH.P.K.Numri i Licencës: ZRRE/Li_76/21


V_1398_2021 - I LËSHOHET Licenca për furnizim me shumicë (tregtim) të energjisë elektrike ndërmarrjes “ENERGY FINANCING TEAM” L.L.C, me numër licence ZRRE/Li_71/20 për periudhën pesë (5) vjeçare, nga data 02 shtator 2021 deri 01 shtator 2026.

LICENCË PËR FURNIZIM ME SHUMICË (TREGTIM) TË ENERGJISË ELEKTRIKE_DHËNË :“ENERGY FINANCING TEAM” L.L.C. Numri i Licencës: ZRRE/Li_71/20


V_1397_2021 - I LËSHOHET Licenca për furnizim me energji elektrike ndërmarrjes “EDS International KS” L.L.C. me numër licence ZRRE/Li_77/21 për periudhën pesë (5) vjeçare, nga data 02 shtator 2021 deri 01 shtator 2026

LICENCË PËR FURNIZIM ME ENERGJI ELEKTRIKE_DHËNË :“EDS International KS” L.L.C. Numri i Licencës: ZRRE/Li_77/21


V_ 1396_2021 - I LËSHOHET Licenca për furnizim me shumicë (tregtim) të energjisë elektrike ndërmarrjes “Axpo Kosovo” L.L.C., me numër licence ZRRE/Li_73/20 për periudhën pesë (5) vjeçare, nga data 02 shtator 2021 deri 01 shtator 2026.

LICENCË PËR FURNIZIM ME SHUMICË (TREGTIM) TË ENERGJISË ELEKTRIKE_DHËNË “AXPO KOSOVO” L.L.C. Numri i Licencës: ZRRE/Li_73/21


V_1395_2021 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit D.K, nga Suhareka si në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij rekomandimi


V_1394_2021 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit F.N, nga Prishtina si në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij rekomandimi.


V_1393_2021 - APROVOHET Pjesërisht ankesa e konsumatorit B.T, nga komuna e Kaçanikut si në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij rekomandimi


V_1392_2021 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit V.T nga Komuna e Prishtinës, si e pabazuar


V_1391_2021 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit S.B nga Komuna e Podujevës, si e pabazuar


V_1390_2021 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit S.M nga Komuna e Prishtinës, si e pabazuar


V_1389_2021 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit N.S, nga Komuna e Mitrovicës, si e pabazuar


V_1388_2021 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit M.RR nga Komuna e Prishtinës, si e pabazuar


V_1387_2021 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit I.B nga Komuna e Pejës, si e pabazuar


V_1386_2021 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit H.M nga Komuna e Prishtinës, si e pabazuar


V_1385_2021 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit H.A nga Komuna e Prishtinës, si e pabazuar


V_1384_2021 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit F.P nga Komuna e Podujevës, si e pabazuar


V_1383_2021 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit F.K “Mulliri Prapashticë IL” nga Komuna e Prishtinës, si e pabazuar


V_1382_2021 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit F.M. nga Komuna e Fushë Kosovës, si e pabazuar


V_1381_2021 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit E.R nga Komuna e Lipjanit, si e pabazuar


V_1380_2021 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit B.M nga Komuna e Prishtinës, si e pabazuar


V_1379_2021 - REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin R.M nga Komuna e Prishtinës, me shifër të konsumatorit DPR - 35335, si e pabazuar


V_1378_2021 - REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin M.XH nga Komuna e Mitrovicës, me shifër të konsumatorit DMI - 67787, si i pabazuar


V_1377_2021 - REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin Z.B nga Komuna e Podujevës, me shifër të konsumatorit DPR - 78183, si e pabazuar


V_1376_2021 - REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin S.Q nga Komuna e Prishtinës, me shifër të konsumatorit DPR - 90090403, si e pabazuar


V_1375_2021 - REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin R.N nga Komuna e Prishtinës, me shifër të konsumatorit DPR - 33576, si e pabazuar


V_1374 _2021- REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin N.D nga Komuna e Gjilanit, me shifër të konsumatorit DGL - 2001019, si e pabazuar


V_1373_2021 - REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin A.M nga Komuna e Gjilanit, me shifër të konsumatorit DGL - 86427, si e pabazuar


V_1372_2021 - REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin A.SH nga Komuna e Prishtinës, me shifër të konsumatorit DPR - 90060373, si e pabazuar.


V_1371_2021 - REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin A.M nga Komuna e Besianës, me shifër të konsumatorit DPR -103737, si e pabazuar


V_1370_2021 - REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin N.S nga Komuna e Istogut, me shifër të konsumatorit DPE - 9060341, si e pabazuar


V_1369_2021 - REFUZOHET_kerkesa e KOSTT Sh.A, për Derogim të Bilancit Afatgjatë të Energjisë Elektrike dhe Planit të Adekuacisë së Gjenerimit.


V_1368_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit personit fizik Habib Osmanaj për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në objektin ngastra kadastrale nr. 00163-2 ZK Lubozhdë me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Istogut.


V_1367_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “VALONI PETROL”SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në objektin në parcelën ngastra kadastrave Nr. 1741/0 ZK Çagllavicë, me kapacitet të instaluar prej 41.52 kW, në Komunën e Prishtinës.


V_1366_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “VALONI PETROL”SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në objektin në parcelën ngastra kadastrave Nr. 1741/0 ZK Çagllavicë, me kapacitet të instaluar prej 45.28 kW, në Komunën e Prishtinës.


V_1365_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit personit fizik Valdet Xoxa për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në objektin ngastra kadastrale nr. 00474-2 ZK Çagllavicë me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Prishtinës.


V_1364_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit personit fizik Fidan Verbovci për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në objektin ngastra kadastrale nr. 1937-0 ZK Izvor me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Novobërdës


V_1363_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit personit fizik Avdi Shala për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në objektin privat ZK Dubovik me kapacitet të instaluar prej 3 kW në Komunën e Deçanit.


V_1362_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “RELUX”SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në objektin në parcelën ngastra kadastrave Nr. 1876/3 dhe 1876/4 ZK Laplje Selo, me kapacitet të instaluar prej 94.72 kW, në Komunën e Graçanicës


V_1361_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit personit fizik Haki Canaj për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në objektin ngastra kadastrale nr. 00833-2 ZK Grejkoc me kapacitet të instaluar prej 9.9 kW në Komunën e Suharekës.


V_1360_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit Rinor Klaiqi – Enerco L.LC., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në objektin në parcelën ngastra kadastrave nr. 10259-0 ZK Prishtinë, me kapacitet të instaluar prej 25 kW në Komunën e Prishtinës.


V_1359_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “HIT FLORES”SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në objektin në parcelën ngastra kadastrave 00244-2 ZK Dragash, me kapacitet të instaluar prej 100 kW në Komunën e Dragashit.


V_1358_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Kuvendi Komunal i Prizrenit”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në objektin e Komunës së Prizrenit me kapacitet të instaluar prej 53.76 kW në Komunën e Prizrenit.


V_1357_2021_APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “AGRO TRADE”SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në objektin në parcelën ngastra kadastrave Nr. 1774/1 dhe 1773/0 ZK Laplje Selo, me kapacitet të instaluar prej 30 kW në Komunën e Graçanicës.


V_1356_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “AGRO TRADE”SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në objektin në parcelën ngastra kadastrave Nr. 1774/1 dhe 1773/0 ZK Laplje Selo, me kapacitet të instaluar prej 25 kW në Komunën e Graçanicës.


V_1355_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “AGRO TRADE”SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në objektin në parcelën ngastra kadastrave Nr. 1774/1 dhe 1773/0 ZK Laplje Selo, me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Graçanicës.


V_1354_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “AGRO TRADE”SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në objektin në parcelën ngastra kadastrave Nr. 1774/1 dhe 1773/0 ZK Laplje Selo, me kapacitet të instaluar prej 25 kW në Komunën e Graçanicës.


V_1353_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit personit fizik Burim Neziri për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në objektin ngastra kadastrale nr. 68-2 ZK Sofali me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Prishtinës.


V_1352_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit personit fizik Nuhi Syla për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në objektin ngastra kadastrale nr. 02519-3 ZK Gllamnik me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Podujevës.


V_1351_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit N.P.T.“SEDEFI COMERC”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në objektin në parcelën ngastra kadastrave Nr. 2476/0 ZK Vitomericë, me kapacitet të instaluar prej 70 kW në Komunën e Pejës.


V_1350_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit personit fizik Hamza Selmani për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në objektin ngastra kadastrale nr. nr. 3217/0 ZK Ferizaj me kapacitet të instaluar prej 15 kW në Komunën e Ferizajt.


V_1349_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit personit fizik Ilir Haliti për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në objektin ngastra kadastrale nr. 680/90 ZK Preoce me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Graçanicës.


V_1348_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit personit fizik Flamur Haliti për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në objektin ngastra kadastrale nr. 652/2 ZK Preoce me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Graçanicës.


V_1347_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “ÇARSHIA”SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në objektin në parcelën ngastra kadastrave Nr. 532/71 dhe 630-330 ZK Preoce, me kapacitet të instaluar prej 100 kW në Komunën e Graçanicës.


V_1346_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “VAM TRADE”SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në objektin në parcelën ngastra kadastrave Nr. 1518/1 dhe 1518/2 ZK Çaglavicë, me kapacitet të instaluar prej 100 kW në Komunën e Graçanicës.


V_1345_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit personit fizik Tahir Humolli për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në objektin ngastra kadastrale nr. 1700-2-630-0 ZK Çaglavicë me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Graçanicës.


V_1344_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit personit fizik Nehat Humolli për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në objektin ngastra kadastrale nr. 1700-2-631-0 ZK Çaglavicë me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Graçanicës.


V_1343_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit personit fizik Nehat Humolli për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në objektin ngastra kadastrale nr. 1700-2-631-0 ZK Çaglavicë me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Graçanicës.


V_1342_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “HILL GROUP”SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në objektin në parcelën ngastra kadastrave Nr. 734/0 ZK Preoce, me kapacitet të instaluar prej 100 kW në Komunën e Graçanicës


V_1341_2021 APROVOHET - kërkesa e aplikuesit N.T.SH.“GENCI - A.F.”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në objektin në parcelën ngastra kadastrave Nr. 002724-0 ZK Fushë Kosovë, me kapacitet të instaluar prej 30 kW në Komunën e Fushë Kosovës.


V_1340_2021- APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “DEKORITI” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në objektin në parcelën ngastra kadastrave Nr. 00277-2 dhe 00277-4 ZK Lipjan, me kapacitet të instaluar prej 65 kW në Komunën e Lipjanit.