Skip to main content
09.11.2022

Mbledhja e trembëdhjetë (XIII) e Bordit të ZRRE-së për vitin 2022

Ju njoftojmë se me datë 16.11.2022, ora 10:00, do të mbahet Mbledhja e trembëdhjetë (XIII) e Bordit të ZRRE-së, sipas këtij rendi të ditës:

 1. Miratimi i Rendit të Ditës;
 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mëparshme;
 3. Shqyrtimi i Rregullës për Procedurën e Autorizimit për Ndërtimin e Kapaciteteve të reja Gjeneruese;
 4. Shqyrtimi i kërkesës/aplikacionit per licencë të furnizimit me shumicë (tregti) të energjisë elektrike të ndërmarrjes “MFT Energy Kosovo” L.L.C;
 5. Shqyrtimi i kërkesës/aplikacionit per licencë të furnizimit me shumicë (tregti) të energjisë elektrike të ndërmarrjes “SONEL 888 LTD Branch in Kosovo”;
 6. Shqyrtimi i propozim ndryshimeve të Kodit të Punës për Qasje në Toka dhe Ndërtesa të propozuara nga ndërmarrja “KEDS” sh.a;
 7. Shqyrtimi/vlerësimi i Propozimit për Masë Administrative dhe Gjobë për KEDS SH.A;
 8. Shqyrtimi/vlerësimi i Propozimit për Masë Administrative dhe Gjobë për KESCO SH.A;
 9. Shqyrtimi i Komenteve të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes (KEDS) ndaj Raportit të Monitorimit në Lidhje me Ndërprerjet e Planifikuara dhe Paplanifikuara për muajt nëntor – dhjetor të vitit 2021;
 10. Shqyrtimi i Draftit Fillestar të Raportit të  Monitorimit në lidhje me Blerjet e Energjisë Elektrike, Pagesat dhe Nominimet për Operatorin e Sistemimit të Transmetimit dhe Tregut (KOSTT);
 11. Shqyrtimi i Draftit Fillestar të Raportit të Monitorimit të Shitblerjes së Energjisë nga Gjeneratori Publik (KEK);
 12. Shqyrtimi I kërkesës së Operatorit të Sistemit të Transmetimit dhe Tregut (KOSTT) për miratimin e Rregullat për Alokimin Eksplicit Ditor të Kapacitetit në kufijtë e Zonave Ofertuese të shërbyer nga Zyra e Ankandeve të Koordinuara të Evropës Juglindore (SEE CAO), Versioni 2.0;
 13.  Shqyrtimi I kërkesës së Operatorit të Sistemit të Transmetimit dhe Tregut (KOSTT) për miratimin Rregullat e harmonizuara të alokimit të të Drejtave Afatgjate të Transmisionit; 
 14. Shqyrtimi I kërkesës së Operatorit të Sistemit të Transmetimit dhe Tregut (KOSTT) për miratimin e  Shtojcës së veçantë për kufijtë e zonës së ofertimit të shërbyer nga SEE CAO e Rregullave të harmonizuara të alokimit për të drejtat afatgjata të transmisionit.
 15. Shqyrtimi i propozimit për miratim - Mesatarja e Ponderuar e Kostos së Kapitalit për Periudhën e Tretë Rregullative 2023-2027, për Operatorin e Sistemit të Transmetimit dhe Tregut (OST/OT-KOSTT) dhe Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes (OSSH-KEDS);
 16. Shqyrtimi i propozimit për miratim – Caku i Reduktimit të Humbjeve dhe Lakorja e Humbjeve të Lejuara për Periudhën e Tretë Rregullative 2023-2027, për rrjetin e transmetimit (OST) dhe  rrjetin e  shpërndarjes (OSSH);
 17. Shqyrtimi i propozimit për miratim -Faktori i Efikasitetit për Periudhën e Tretë Rregullative 2023-2027, për Operatorin e Sistemit të Transmetimit dhe Tregut (OST/OT-KOSTT) dhe Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes (OSSH-KEDS);
 18. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM  të “X - PLAST” SH.P.K;
 19. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM  të “HIB PETROL” SH.P.K. FUSHË KOSOVË;
 20. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM  të “NATYRAL B.I.” SH.P.K.;
 21. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET– KONSUM  të “SOLE KOSOVA” SH.P.K;
 22. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM  të “A&M” SH.P.K;
 23. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM person fizik P.N.;
 24. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM person fizik Y.S.;
 25. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM person fizik B.B.;
 26. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM person fizik M.K.;
 27. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM person fizik F.SH.;
 28. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM person fizik K.S.;
 29. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM person fizik I.A.;
 30. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM person fizik A.M.;
 31. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM person fizik M.M.
 32. Shqyrtimi i Ankesave të Konsumatorëve;
 33. Të tjera.