Skip to main content
22.03.2023

Njoftim!

Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) njofton të gjitha palët e interesuara se ka publikuar për diskutim publik Metodologjinë për Përcaktimin e Tarifës Nxitëse Maksimale, Premiumit Fiks dhe Çmimit të Fiksuar Maksimal.

 ZRRE fton të gjitha palët e interesuara që të japin kontributin e tyre përmes komenteve deri të martën me 6 prill 2023 ora 16:00, në adresën elektronike info@ero‐ks.org ose në adresën postare Rr. Bekim Fehmiu  kati 2, 10000 Prishtinë, Kosovë.   

 

 

METODOLOGJIA PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS NXITËSE MAKSIMALE, PREMIUMIT FIKS DHE ÇMIMIT TË FIKSUAR MAKSIMAL