Skip to main content
22.09.2023

Njoftim!

Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) njofton të gjitha palët e interesuara se ka publikuar për diskutim publik Draft Raportin mbi të Hyrat e Lejuara të NQ Termokos per sezonin 2023/24 .

 ZRRE fton të gjitha palët e interesuara që të japin kontributin e tyre përmes komenteve deri të martën me  02 tetor 2023 ora 16:00, në adresën elektronike info@ero‐ks.org ose në adresën postare Rr. Bekim Fehmiu  kati 2, 10000 Prishtinë, Kosovë.   

 

Përcaktimi i të Hyrave Maksimale të Lejuara për Ngrohtoren e Qytetit Termokos SH.A. Sezoni i Ngrohjes 2023/2024