Skip to main content
16.07.2024

Njoftim!

Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) njofton të gjitha palët e interesuara se ka vendosur për konsultim publik dokumentet:

Procedura e Rregullave të Tregut për Nominimet

Procedura e Rregullave të Tregut për Garancionin Financiar

ZRRE fton të gjitha palët e interesuara që komentet e tyre rreth këtyre dokumenteve, ti paraqesin me shkrim deri të me 22 shkurt 2024 ora 16:00, në adresën elektronike info@ero‐ks.org ose në adresën postare Zyra e Rregullatorit për Energji, Departamenti për Treg të Energjisë, Rr. Bekim Fehmiu (Ish Ndërtesa e Fazitës), kati:2, Prishtinë, 10 000 Kosovë.