Skip to main content
08.09.2022

Njoftim!

Zyra e Rregullatorit per Energji njofton te gjitha palet e intersuara se permes Autoritetit Qendor te Prokurimit Publik ka shpallur tenderin per “Shërbimet e auditimit, verifikimit të investimeve kapitale të realizuara në rrjetin e shpërndarjes për nevojat e ZRRE-së”.

Te gjitha informatat lidhur me dosjen e tenderit mund te shkarkohen nepermjet linkut:

https://e-prokurimi.rks-gov.net/.../DokumentPodaciFrm...