Skip to main content
09.17.2022

Njoftim!

Zyra e Rregullatorit për Energji ka publikuar Raportet Konsultative për Vlerat Hyrëse për Periudhën Rregullative 2023 – 2027 për Operatorin e Sistemit të Transmisionit dhe Tregut (OST/OT-KOSTT) dhe Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes (OSSh-KEDS).

Komentet ndaj këtyre raporteve mund të dorëzohen deri me datën 28 shtator 2022 në email-in ero.pricing-tariffs@ero-ks.org ose në kopje fizike në adresën e mëposhtme:

Zyra e Rregullatorit për Energji – Departamenti i Çmimeve dhe Tarifave 
Rruga: Bekim Fehmiu (Ish objekti Fazita), kati: 2, Prishtinë, 10000, Kosovë

Raport konsultatitv_caku i humbjeve

Raport konsultativ_Faktori i efikasitetit

Raport Konsultativ_Mesatarja e Ponderuar e Kostos se Kapitalit