Skip to main content

REGJISTRI KOMBËTAR I PJESËMARRESVE TË TREGUT

 


1.   ECRB-KS-20210304-001     HEP ENERGJIA SH.P.K. - Remit / 002 


2.   ECRB-KS-20210304-002     EDS International KS L.L.C. - Remit  / 002


3.   ECRB-KS-20210309-001    Danske Commodities Kosovo - Remit / 002


4.   ECRB-KS-20210311-001    GSA ENERGJI - Remit / 002


5.   ECRB-KS-20210330-001    Interenergo d.o.o. - Kosova SH.P.K. - Remit / 002


6.   ECRB-KS-20210401-001    Korporata Energjetike e Kosovës Sh.A. - Remit / 002


7.   ECRB-KS-20210401-002    Korporata Energjetike e Kosovës Sh.A. - Remit / 002


8.   ECRB-KS-20210402-001    KELKOS ENERGY sh.p.k - Remit / 002


9.   ECRB-KS-20210402-002    MCM COMMODITIES SHPK - Remit / 002


10.  ECRB-KS-20210402-003    Future Energy Trading and Exchange Dynamics SH.P.K. - Remit / 002


11   ECRB-KS-20210430-001    Hidroenergji shpk - Remit / 002


12.   ECRB-KS-20210430-002    NH "Ibër Lepenc" SH.A. - Remit / 002


13.   ECRB-KS-20210501-001    Balkan Energy L.L.C - Remit / 002


14   ECRB-KS-20210506-001    SHARRCEM SH.P.K - Remit / 002


15.   ECRB-KS-20210506-001    AXPO - Remit / 002


16.   ECRB-KS-20210507-001    Operator Sistemi, Transmisioni Dhe Tregu - KOSTT SH.A. - Remit / 002


17.   ECRB-KS-20210519-001    Air Energy L.L.C - Remit / 002


18.   ECRB-KS-20210924-001  Kosovo Electricity Supply Company J.S.C.SH.A - Remit / 002


19.   ECRB-KS-20210927-001  Kompania Kosovare Për Distribuim Dhe Furnizim Me Energji Elektrike - SH.A - Remit / 002


20.   ECRB-KS-20211125-001  ENERCO L.L.C. - Remit / 002


21.   ECRB-KS-20231006-001  GENI-I Tirana Sh.P.K. – Dega në Kosovë - Remit / 002


22.   ECRB-KS-20241405-001-NOA ENERGY TRADE SH.P.K. – Dega në Kosovë-Remit / 002


23.   ECRB-KS-20242305-002-EFT LLC - Remit / 002


24.   ECRB-KS-20241206-001 - Infinit Power Solutions Sh.P.K - Remit / 002


25.   ECRB-KS-20241206-002 - Infinit Energy DOOEL Dega në Kosovë - Remit / 002


Regjistri kombëtar i pjesëmarrësve të tregut