Skip to main content
02.11.2023

Konsultim Publik

Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) njofton të gjitha palët e interesuara se ka publikuar për diskutim publik :

  1. Draft Raportin mbi të Hyrat e Lejuara Maksimale për Ngrohtoren e Qytetit Gjakova SH.A. Sezoni i Ngrohjes 2023/2024; dhe
  2. Draft Raportin mbi Përcaktimin e tarifave për Ngrohtoren e Qytetit Gjakova SH.A. Sezoni i Ngrohjes 2023/2024

ZRRE fton të gjitha palët e interesuara që të japin kontributin e tyre përmes komenteve deri të martën me  16 Nëntor 2023 ora 16:00, në adresën elektronike info@ero‐ks.org ose në adresën postare Rr. Bekim Fehmiu  kati 2, 10000 Prishtinë, Kosovë.