Skip to main content

Vendimet 2009

Vendim V_222_2009
Për ankesën e konsumatorit Murat Rushitit nga Shtimja

Vendim V_221_2009
Për ankesën e konsumatorit Shemsedin Rexhepi nga Ferizaj

Vendim V_220_2009
Për ankesën e konsumatorit Remzi Dina nga Prizreni.

Vendim V_219_2009
Për ankesën e konsumatorit Ajet Caka

Vendim V_218_2009
Për lejimin e KOSTT SH.A. të derrogimit në zbatimin e dispozitave të disa neneve të Kodit të Rrjetit dhe Licencës së Operatorit të sistemit të Transmisionit

Vendim V_217_2009
Për lëshimin e Autorizimit Kompanisë Wind Power Sh.a, për ndërtimin e kapacitetit gjenerues nga burimet e ripërtëritshme të energjisë

Vendim V_216_2009
Për lëshimin e licencës ndërmarrjes “EGL d.o.o Beograd” për furnizim/tregti me energji elektrike-aktivitet tregtie në Kosovë

Vendim V_215_2009
Për lëshimin e licencës ndërmarrjes “GEN-I Tirana Sh.p.k” për furnizim/tregti me energji elektrike-aktivitet tregtie në Kosovë

 Vendim V_214_2009
Lidhur me lëshimin e licencës për furnizim/tregti me energji elektrike ndërmarrjes “Akidu” D.o.o Përfaqësia në Kosovë

Vendim V_213_2009
Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit Shaban Basha nga Theranda

Vendim V_212_2009
Lidhur me pranimin aprovimin e marrëveshjes të arritur në mes Departamentit për Konsumatorë në KEK dhe konsumatorit Bajram Shabani

Vendim V_211_2009
Lidhur me ankesën e konsumatorit Refik Sadiku nga Prishtina

Vendim V_210_2009
REFUZOHET ankesa e konsumatorit Hamdi Ismajli

Vendim V_209_2009
REFUZOHET ankesa e konsumatorëve të lagjes Arbëria të përfaqësuar nga Skënder Ajeti

Vendim V_208_2009 
 I lejohet KOSTT SH.A. derrogimi në zbatimin e dispozitave të disa neneve të Kodit të Rrjetit, Kodit të Matjes dhe Licenca e Operatorit të sistemit të Transmisionit
Shtojca: Derogimi

Vendimi V_207_2009
Tarifat për Ngrohtoren e Qytetit Termokos Sh.A për sezonin e Ngrohjes 2009/2010.

 

Vendimi V_206_2009
Tarifat për Ngrohtoren e Qytetit Gjakovë Sh.A për sezonin e Ngrohjes 2009/2010

Vendim V_205_2009
Lidhur me përshtatshmërinë për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapacitetit të ri gjenerues nga burimet e ripërtëritshme të energjisë (BRE) nga era me kapacitet të instaluar prej 1.35 MW, në lokacionin Golesh, KK Fushë Kosovë nga kompania Wind Power sh.a.

Vendim V_204_2009
Lidhur me përshtatshmërinë për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapacitetit të ri gjenerues nga burimet e ripërtëritshme të energjisë (BRE) nga era me kapacitet të instaluar prej 26 MW, në lokacionin fshati Poliqkë, KK Dardanë nga kompania Air Energy sh.p.k.

Vendim V_203_2009
Lidhur me aprovimin e procesdurës për identifikimin dhe parandalimin e shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë elektrike.

Procedura për Identifikimin dhe parandalimin e Shfrytëzimit të paautorizuar të Energjisë Elektrike 

Vendim V_202_2009
Lidhur me aprovimin e dokumentit "Plani Zhvillimor i Sistemit të Transmisionit të Kosovës 2007-2013" për KOSTT SH.A.

Vendim V_201_2009
Lidhur me aprovimin e transferimit të licencës nga  "TGC-INC" te  "KelKos Energy" SH.P.K.

Vendim V_200_2009
Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit Fetah Berisha nga Prishtina.

Vendim V_199_2009
Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit Mehdi Shala nga Prishtina.

Vendim V_198_2009
REFUZOHET ankesa e konsumatorit I. S.

Vendim V_197_2009
Lidhur me pranimin e ankesës së konsumatorit Ekrem Vuçitërna nga Prishtina

Vendim V_196_2009
Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit Shaban Basha nga Theranda.

Vendim V_195_2009
Lidhur me aprovimin e kodit të sjelljes dhe etikës për KEK SH.A.
Kodi i Sjelljes dhe EtikësVendim V_194_2009
Lidhur me aprovimin e kodit të punës për qasje në tokë dhe ndërtesa për operatorin e sistemit të shpërndarjes së KEK SH.A.

Kodi i Punës për Qasje në Tokë dhe NdërtesaVendim V_193_2009
Lidhur me aprovimin e kontratave për furnizim me energji elektrike për KEK SH.A.

Kontratë për Furnizim me energji elektrike për Konsumatorë JO-SHTËPIAK 

Kontratë për Furnizim me energji elektrike për Konsumatorë SHTËPIAK

Vendim V_192_2009
Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit Jusuf Maliqi nga Besiana.

Vendim V_191_2009
Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit Gani Latifi nga Prishtina.

Vendim V_190_2009
Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit Ridvan Nivolani nga Prishtina.

Vendim V_189_2009
Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit Eshref Haziri nga Prishtina.

Vendim V_188_2009
Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit Igballe Haziri nga Prishtina.

Vendim V_187_2009
Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit Mentor Haziri nga Prishtina.

Vendim V_186_2009
Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit Musa Kutllovci nga Prishtina.

Vendim V_185_2009
Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit Faik Munishi nga Prishtina.

Vendim V_184_2009
Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit Milazim Hoti nga Prizreni.

Vendim V_183_2009
Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit Fazli Dervisholli nga Prishtina.

Vendim V_182_2009
Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit Ali Demolli nga Prishtina.
Vendim V_181_2009
Lidhur me aprovimin e "Procedurës së monitorimit të pajtueshmërisë për indikatoërt e përformancës teknike" dhe "Propozimit për indikatorët minimal të përformancës teknike" për KOSTT SH.A.

Vendim V_180_2009
Lidhur me lejimin e derogimit në zbatimin e dispozitave të neneve për NQ Gjakova.

Procedura e Monitorimit të Pajtueshmërisë për Indikatorët e Performancës TeknikePropozimi për Indikatorët Minimal të Performancës Teknike 

Vendim V_179_2009
Lidhur me vazhdimin e licencës  për furnizim/tregti me energji elektrike për ndërmarrjen RUDNAP GROUP AD.

Vendim V_178_2009
Lidhur me vazhdimin e licencës  për furnizim/tregti me energji elektrike për ndërmarrjen "Grupi i Sistemeve Automatike" shpk (GSA), Shqipëri.

Vendim V_177_2009
Lidhur me vazhdimin e licencës  për furnizim/tregti me energji elektrike për ndërmarrjen ATEL ENERGY AG, Zvicër.

Vendim V_176_2009
Lidhur me aprovimin e kodit të qasjes në tokë dhe ndërtesa për NQ TERMOKOS SH.A

Kodi për qasje në tokë dhe ndërtesa 

Vendim V_175_2009
Lidhur me aprovimin e kodit të matjes për NQ TERMOKOS SH.A

Vendim V_174_2009
Lirohen nga pagesa e taksës vjetore të gjithë të licencuarit në ZRRE.

Vendim V_173_2009
Lidhur me lejimin e KEK SH.A. vazhdimin ei vlefshmërisë së Procedurës së përkohshme për identifikimin dhe parandalimin shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë elektrike, dhe lejimin e KEK SH.A. vazhdimin e vlefshmërisë së Procedurës së përkohshme për faturimit dhe leximit të konsumatorëve shtëpiakë.

Vendim V_172_2009
Lidhur me aprovimin e tarifave dhe ngarkesave të transmisionit që do të zbatohen nga KOSTT-SH.A. nga data 1 Prill 2009.

Vendim V_171_2009
Lidhur me aprovimin e tarifave të energjisë elektrike për konsumatorët e rregulluar të cilat do të zbatohen nga KEK Sh.A, nga data 1 prill 2009.

Vendim V_170_2009
Lidhur me aprovimin e Kodit të Qasjes në Tokë dhe Ndërtesa i NQ Gjakova SH.A.
Kodi i Punes për qasje në Tokë dhe NdërtesaVendim

 V_169_2009
Lidhur me aprovimin e Kodit të Matjes i NQ Gjakova SH.A.
Kodi i MatjesVendim

Vendim V_168_2009
Lidhur me aprovimin e listës së taksave për shqyrtimin e aplikacioneve për autorizim për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese.

Vendim V_167_2009  
REFUZOHET ankesa e konsumatorit D. D.

Vendim V_166_2009
Lidhur me aprovimin e kërkesës së NQ termokos për emeërimin e ekspertit të pavarur.

Vendim V_165_2009
Lidhur me lejimin e N.Q Termokos derogimi në zbatimin e dispozitave të neneve të licencave.

Vendim V_164_2009
Lidhur me aprovimin e kërkesës së NQ Gjakova për emërimin e ekspertit të pavarur.

Vendim V_163_2009
Lidhur me lejimin e  KOSTT SH.A. amandamentimi i nenit 3.2 dhe nenit 17.4.2.2 të Kodit të Pajisjeve Elektrike.
Sqarime dhe arsyetime

Vendim V_162_2009
Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit Slavkoviq Spiro / ankuesja Iliriane Ademi nga Prishtina.

Vendim V_161_2009
Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit Xhafer Mehanit nga Kastrioti.

Vendim V_160_2009
I lejohet KOSTT SH.A. derrogimi në zbatimin e dispozitave të neneve të Kodit të Rrjetit.

Vendim V_159_2009
I lejohet KEK Sh.Asë derogimi në zbatimin e disa neneve dhe dispozitave. 

Vendim V_158 _2009 
REFUZOHET ankesa e konsumatorit I. M.

Vendim V_157_2009  
PRANOHET ankesa e konsumatorit S. K.

Vendim V_156_2009   
REFUZOHET ankesa e konsumatorit F. Sh.

Vendim V_155_2009
I lejohet KEK SH.A. vazhdimi i vlefshmërisë së Procedurës për identifikimin dhe parandalimin e shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë elektrike deri me aprovimin e ndryshimeve të së njëjtës e më së largu deri me 31 mars 2009.