Skip to main content

Vendimet 2018

Vendimet e lëshuara nga Bordi i ZRrE -së për vitin 2018

 


V_1089_2018 - Refuzohet ankesa e konsumatorit Z. B. nga Prishtina


V_1088_2018 - Refuzohet ankesa e konsumatorit Z. B. nga Prishtina


V_1087_2018 - Refuzohet ankesa e konsumatorit B. B. nga fshati Harilaq


V_1086_2018  Ipet Pëlqimi për publikimin dhe shfrytëzimin e dokumentit “Plani i Adekuacisë së Gjenerimit  2019-2028”.


V_1085_2018 MIRATOHET dokumenti  Bilanci Afatgjatë i Energjisë Elektrike 2019-2028

Bashkengjitur Bilanci Afatgjatë i Energjisë Elektrike 2019-2028


V_1084_2018 MIRATOHET dokumenti  Bilanci Vjetor i Energjisë Elektrike 2019

Bashkengjitur  Bilanci Vjetor i Energjisë Elektrike 2019


V_1083_2018 - Vendimi për dhënien e Licencës - KEK SH.A,


Licencë për Furnizim me Energji Elektrike KEK SH.A.


V_1082_2018 - Vendimi per Bilancin afatgjate 2019-2028_NQ Gjakova


V_1081_2018 - Vendimi per Bilancin vjetor-2019_NQ Gjakova


V_1080_2018 - Vendimi per Bilancin afatgjatë 2019-2028_NQ Termokos


V_1079_2018 -Vendim per Bilancin vjetor-2019_NQ Termokos


V_1078_2018 - Vendimi per Shtyrje te Autorizim FINAL - Eurokos JH - SH P K - HC BRODI 3


V_1077_2018 - Vendimi për zgjatjen e Afatit të vlefshmërisë së Autorizimit FINAL për Shoqërin MATKOS GROUP Sh p k - HC VICA 4 6 MW


V_1076_2018 - Vendimi për Autorizimin Preliminar - Data Systems SH P K – MARECI


V_1075_2018 - Vendimi për Autorizimin Preliminar - Dino Energy SH P K - HC Lepenci 2.


V_1074_2018 - Mbi caktimin e furnizuesit te mundesise se fundit


V_1073_2018 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit H. Ll. “M. P.”


V_1072_2018 - APROVOHET ankesa e konsumatorit “G. P.” (përfaqësuar nga N. K.)


V_1071_2018 - REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin Z. P.


V_1070_2018 - LËSHOHET Licencë E PËRKOHSHME për prodhim të energjisë elektrike nga burimet e ripërtërishme të energjisë nga Parku me Erë “Kitka” ndërmarrjes "Air-Energy" SH.P.K


Lincencë për prodhim të energjisë elektrike "Air Energy"


V_1069_2018 - APROVOHET pjesërisht ankesa e konsumatorit E.T.


V_1068_2018 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit N. V.


V_1067_2018 - REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin A. S


V_1066_2018 - Aprovohet versioni i ri i dokumentit “Rregullat e tregut v3”


V_1065_2018 - Aprovohen tarifat me pakicë të energjisë elektrike për konsumatorët me shërbime universale të furnizimit, që do të zbatohen nga i licencuari KESCO SH.A


Amandamentimi i marrëveshjes për furnizim me ngrohje e lidhur me datën 24.12.2014, nr 252 në mes të KEK-Korporata Energjetike e Kosovës sh.a.


V_1064_2018 - Aprovohet Amendamenti i “Marrëveshjes për furnizim me ngrohje e lidhur me datën 24.12.2014, nr 252 “ në mes të KEK-Korporata Energjetike e Kosovës sh.a. dhe NQ Termokos sh.a.


V_1063_2018 - Aprovohet amandaentimi i dokumentit 'Kodi i Rrjetit - Kodi i planifikimit operativ” të KOSTT sh.a.


V_1062_2018 - Aprovohet amandamentimi i dokumentit “Kodi i Rrjetit - Kodi I Planifikimit” të KOSTT sh.a.


V_1061_2018 - Aprovohet amandamentimi i dokumentit “Kodi i rrjetit – Kodi I Kyçjes” të KOSTT sh.a.


V_1060_2018 - Aprovohet amandamentimi i dokumentit '”Kodi i Rrjetit-Kodi I Balancit” të KOSTT sh.a.


V_1059_2018 - Aprovohet amandamentimi i dokumentit 'Kodi i Matjes ' të KOSTT sh.a.


V_1058_2018 - Aprovohet amandamentimi i dokumentit ' Kodi i Rrjetit të Transmetimit – Dispozita të përgjithshme” të KOSTT sh.a.


V_11057_2018 - Aprovohet amandamentimi i dokumentit “Kodi i Rrjetit- Kodi Operativ” të KOSTT sh.a.


V_1056_2018 – Lidhur me ndertimin e linjes nentoksore Zhur, Dragash.


V_1055_2018 – Aprovohet kerkesa e shoqerise “Eurokos” Jh_SHPK


V_1054_2018 – Aprovohet kerkesa e shoqerise Eurokos” JH_SHPK


V_1053_2018 – Aprovohet kerkesa e shoqerise “Frigo Food Kosove” SHA


V_1052_2018 – Aprovohet kerkesa e shoqersie “Birra e Pejes” SHA


V_1051_2018 – Aprovohen tarifat e Operatorit te Sistemit te Shperndarjes (KEDS/OSSH)


V_1050_2018 – Aprovohen tarifat per shfrytezimin e Sistemit te Transmetimit dhe Tregut (KOSTT)


V_1049_2018 – Aprovohet faktori I efikasiatetit te lejuar per periudhen e dyte rregullative 1 prill 2018 – 31 mars 2023 per OST/OT dhe OSSH


V_1048_2018 – Aprovohen te hyrat maksimale te lejuara (MAR) per Furnizuesin e Sherbimit Universal (FSHU/KESCO)


V_1047_2018 – Aprovohen tarifat e energjise termike per konsumatoret fundore te Ngrohtores se Qytetit (NQ) Gjakova


V_1046_2018 – Aprovohen tarifat e energjise termike per konsumatoret fundore te NQ Termokos


V_1045_1_2018 – REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin Rr. A.


V_1045_2018 – REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin I. G.


V_1044_2018 – REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin L. D.


V_1043_2018 – REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin J. S.


V_1042_2018 – REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin I. B.


V_1041_2018 – REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin F. L


V_1040_2018 – REFUZOHET ankesa e konsumatorit R. H.


V_1039_2018 – REFUZOHET ankesa e konsumatorit N. R.


V_1038_2018 – REFUZOHET ankesa e konsumatorit K.R.


V_1037_2018 – Lidhur me aprovimin e dokumentit “Plani pesëvjeçar Zhvillimor dhe Investues i Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes për periudhën 2018 – 2022” i OSSH-së


V_1036_2018 – Lidhur me aprovimin e dokumentit “Plani 5 vjeçar zhvillimor i transmetimit 2018 –2022” i KOSTT-it


V_1035_2018 – Lidhur me aprovimin e dokumentit “Plani Zhvillimor i Transmetimit 2018–2027” i KOSTT-it


V_1034_2018 – Lidhur me aprovimin e kërkesës së N.T.“Liridoni”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vet – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në Lokacionin Llapnasellë, Komuna e Graçanicës


V_1033_2018 – Lidhur me aprovimin e kërkesës së KOSTT SH.A. dhe Certifikohet si Operator i Sistemit të Transmisionit në territorin e Kosovës


V_1032_2018 – Lidhur me vazhdimin e licencës për prodhim të energjisë elektrike Korporatës Energjetike të Kosovës –Divizioni i Gjenerimit (KEK SH.A.),TC “Kosova A”


V_1031_2018 – Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “SOLAR GREEN ENERGY” SH.P.K., për vazhdimin e ndërtimit të kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga panele solare/fotovoltaike, në vendin e quajtur Xharimes ZK Novoselë, Komuna e Kamenicës.


V_1030_2018 – Lidhur me aprovimin e kërkesës së “Çarshia” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vet – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në Lokacionin Lagjja Marigona Residence, Preoci, Komuna e Graçanicës


V_1029_2018 – Lidhur me aprovimin e kërkesës së “Agro Trade”SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vet – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në Lokacionin Llapnasellë, Komuna e Graçanicës


V_1028_2018 – Lidhur me të hyrat e lejuara maksimale që do të mbulohen nga Operatori i licencuar i Sistemit të Transmetimit dhe Tregut KOSTT SHA


V_1027_2018 – Lidhur me të hyrat e lejuara maksimale që do të mbulohen nga Operatori i licencuar i Sistemit të Shpërndarjes (OSSH) KEDS SH.A


V_1026_2018 – REFUZOHET ankesa e konsumatorit M.S. ndaj vendimit të DMK-së


V_1025_2018 – REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin M.K.


V_1024_2018 – REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin B.G,


V_1023_2018 – REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin A.H


V_1022_2018 – Procedura per tregtimin e energjise elektrike


V_1021_2018 – Bilanci vjetor I energjise elektrike 2018


V_1020_2018 – Lidhur me kategoritë dhe jatëgjatësinë e aseteve të Operatorit të Sistemit të Transmetimit dhe Tregut (OST/OT) dhe Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes (OSSH)


V_1019_2018 – Lidhur me cakun e reduktimit të humbjeve dhe lakoren e humbjeve të lejuara për periudhën e dytë rregullative 2018-2022 për rrjetin e transmetimit (OST) dhe rrjetin e shpërndarjes (OSSH)


V_1018_2018 – Lidhur me Mesataren e Ponderuar e Kostos së Kapitalit (MPKK)


V_1017_2018 – Lidhur me aprovimin e derogimit te Kodit te Rrjetit dhe Rregullat e Tregut


V_1016_2018  – Lidhur me aprovimin e Rregulles dhe metodologjisë për përgatitjen e bilanceve të energjisë


Rregulla dhe Metodologjia për përgatitjen e Bilanceve të Energjisë


V_1015_2018  – Lidhur me aprovimin e dokumentit "Metodologjia e Taksave të Kyçjes në Rrjetin e Transmetimit"


Metodologjia e Taksave të Kyçjes në Rrjetin e Transmetimit


V_1014_2018  – Lidhur me ndëprerjen e Licencës për import dhe eksport të energjisë elektrike ndërmarrjes “EVN TRADING” L.L.C


V_1013_2018  – Lidhur me ankesen e konsumatorit Q. S. E. D. B. - I.L.


V_1012_2018  – Lidhur me ankesen e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin M.I


V_1011_2018  – Lidhur me ankesen e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin K. Ll


V_1010_2018  – Lidhur me ankesen e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin A. M


V_1009_2018  - Për Lëshimin e Autorizimit Preliminar shoqërisë “JAHA COMPANY” SH.P.K., Projekti RREZE DIELLI në vendin e quajtur Burojë, ZK Burojë, Komunën e Skenderajt


V_1008_2018  - Për Lëshimin e Autorizimit Preliminar shoqërisë “JAHA COMPANY” SH.P.K., Projekti YLLI në vendin e quajtur Burojë, ZK Burojë, Komuna e Skenderajt


V_1007_2018  - Për Lëshimin e Autorizimit Preliminar shoqërisë “JAHA COMPANY” SH.P.K., Projekti KODRINA në vendin e quajtur Burojë, ZK Buroj, Komuna e Skenderajt


V 1006_2018  - Për Lëshimin e Autorizimit Preliminar shoqërisë “JAHA SOLAR” SH.P.K., Projekti VENUS në vendin e quajtur Madanaj, ZK Kusar, Komuna e Gjakovës


V_1005_2018  - Mbi Lëshimin e Autorizimit Preliminar shoqërisë “JAHA SOLAR” SH.P.K., projekti MERKURI në vendin e quajtur Madanaj, ZK Kusar, Komuna e Gjakovës


V_1004_2018  – Mbi aprovimin e kërkesës së shoqërisë “Air – Energy” SH.P.K. ZK Hogoshtë, Poliçk dhe Velegllavë e Epërme, Komuna e Kamenicës


V_1003_2018  - Mbi aprovimin e “Rregulla për Publikimin e të Dhënave të Tregut të Energjisë Elektrike


V_1002_2018  – Mbi aprovimin e amandamentimit te dokumentit “Kodi i pajisjeve elektrike” të KOSTT Sh.a


V_1001_2018  – Mbi aprovimin e amandamentimit te dokumentit “Kodi i Punës për Qasje në Tokë dhe Ndërtesa” të KOSTT Sh.a


V_1000_2018  – Mbi aprovimin e amandamentimit te dokumentit “Procedura për Kyçje në Rrjetin e Transmetimit” të KOSTT Sh.a.


V_999_2018  – Mbi aprovimin e amandamentimit te dokumentit “Standardet e Sigurisë dhe Planifikimit të Sistemit të Transmetimit” të KOSTT Sh.a


V_998_2018  – Mbi aprovimin e amandamentimit te dokumentit “Standardet e Sigurisë së operimit” të KOSTT Sh.a


V_997_2018  - Lidhur me vendimin e konsumatorit H. Sh.


V_996_2018  - Lidhur me vendimin e konsumatorit S. Z.


V_995_2018  - Lidhur me vendimin e konsumatorit D. T.


V_994_2018  - Lidhur me vendimin e konsumatorit H. R.


V_993_2018  - Lidhur me vendimin e konsumatorit Sh. J.


V_992_2018  - Lidhur me vendimin e konsumatorit D. G.


V_991_2018  - Lidhur me vendimin e konsumatorit M. K. B


V_990_2018 - Lidhur me AUTORIZIMI PRELIMINAR shoqërisë “Air - Energy ” SH.P.K, në ZK Hogosht, Meshinë,Tugjevc dhe ZK Gmicë, në Komunën e Kamenicës.


V_989_2018 - Lidhur me AUTORIZIMIN PRELIMINAR shoqërisë “Air – Energy” SH.P.K, në ZK Hogosht, Meshinë,Tugjevc dhe ZK Gmicë, në Komunën e Kamenicës.


V_988_2018 - Lidhur me AUTORIZIMIN PRELIMINAR shoqërisë “Bondcom Energy Point” SH.P.K., në Budakova, ZK Budakovë, në Komunën e Suharekës.


V_987_2018 - Lidhur me AUTORIZIMIN PRELIMINAR shoqërisë “Bondcom Energy Point” SH.P.K., në Budakova, ZK Budakovë, në Komunën e Suharekës


V_986_2018 - Lidhur me AUTORIZIMIN FINAL shoqërisë “Hidro Forca” SH.P.K., në rrjedhën e Lumit Lepenc, Komuna e Kaçanikut.


V_985_2018 - Lidhur me APROVIMIN e kërkesës së shoqërisë “Air – Energy” SH.P.K. dhe MODIFIKIMIN E VENDIMIT PËR AUTORIZIMIN FINAL V_824_2016 i datës 23 qershor 2016, ZK Hogoshtë, Poliçk dhe Velegllavë e Epërme, Komuna e Kamenicës


V_984_2018 - Lidhur me APROVIMIN e kërkesës së shoqërisë “Puna” Sh.p.k., dhe SHTYRJEN e afatit të vlefshmërisë së Vendimit mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar, ZK Dragash


V_983_2018 - Lidhur me APROVIMIN e kërkesës së shoqërisë “Puna” Sh.p.k., dhe SHTYRJEN e afatit të vlefshmërisë së Vendimit mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar ZK Radesh


V_982_2018 - Lidhur me AUTORIZIMIN FINAL shoqërisë “SOWI KOSOVO” L.L.C., ZK Rzhanë, Komuna e Mitrovicës


V_981_2018 - Lidhur me AUTORIZIMIN FINAL shoqërisë “SOWI KOSOVO” L.L.C., në Lokacionin Wind Park – Selac 2, ZK Bajgorë dhe ngastra kadastrave ZK Kaqandoll


V_980_2018 - Lidhur me AUTORIZIMIN FINAL shoqërisë “SOWI KOSOVO” L.L.C, në Lokacionin Wind Park – Selac 1, në ngastrat kadastrave ZK Kaçandoll dhe ZK Bajgorë, Komuna e Mitrovicës


V_979_2018 - Lidhur me APROVIMIN e kërkesës së shoqërisë “EKO ENERGJI” SH.P.K.., dhe SHTYRJEN e afatit të vlefshmërisë së Autorizimit në Lumin Morava e Binçës, në lokacionin ZK Binça, komuna e Vitisë


V_978_2018 -Lidhur me VAZHDIMIN e Licencës për furnizim me shumicë (tregtim) të energjisë elektrike ndërmarrjes “MCM COMMODITIES” SH.P.K,


V_977_2018 - Lidhur me caktimin e “KOSOVO ELECTRICITY SUPPLY COMPANY” (KESC) J.S.C, që të ushtrojë PËRKOHËSISHT obligimin e Furnizuesit të Mundësisë së Fundit (Furnizues i Garantuar)


V_976_2018 - Lidhur me hapjen e procedures së tenderimit për zgjedhjen e furnizuesit të mundësisë së fundit


V_975_2018 - Aprovohet Bilanci Vjetor i energjise Termike per vitin 2018 i NQ Gjakova sh.a.


V_974_2018 - Aprovohet Bilanci Vjetor i Energjise Termike për vitin 2018 i NQ Termokos sh.a.


V_973_2018 - Aprovohet kerkesa e shoqerisë Security Team Kabashi_ SH.p.k.


V_972_2018 - Aprovohet kërkesa e shoqerisë Hidro Forca SH.P.K


V_971_2018 - Aprovohet kërkesa e shoqerisë Hidrocom SH.P.K


V_970_2018 - Aprovohet kërkesa e shoqerisë Monten SH.P.K, dhe SHTYHET afati i vlefshmërinë së vendimit mbi njoftimin për autorizim preliminar V_898_2017...


V_969_2018 - Aprovohet kërkesa e shoqerisë Monten SH.P.K, dhe SHTYHET afati i vlefshmërinë së vendimit mbi njoftimin për autorizim preliminar V_897_2017…


V_968_2018 - Lëshohet licenca për Furnizim me Energji Elektrike ndermmarrjes “Future Energy Trading and Exchange Dynamics” sh.p.k.


V_967_2018 – Lëshohet licenca për Furnizim me energji elektrike ndermmarrjes “SharrCem” sh.p.k.


V_966_2018 - Lëshohet licenca për Furnizim me Energji Elektrike ndermarrjes “Jaha Company” sh.p.k.


V_965_2018 - I Vazhdohet Licenca për Furnizim me shumicë (tregtim) të EE


V_964_2018  - Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit N. G.


V_963_2018  - Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit N.B.


V_962_2018  - Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit K.U.


V_961_2018  - Lidhur me refuzimin e ankesës së konsumatorit F.G.


V_960_2018  - Lidhur me refuzimin e ankesës së KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin A. K.


V_959_2018 - Lidhur me refuzimin e ankesës së KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin S.B.


V_958_2018 - Lidhur me refuzimin e ankesës së KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin R.R.


V_957_2018  - Lidhur me refuzimin e ankesës së KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin N.B.


V_956_2018 - Lidhur me refuzimin e ankesës së KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin M.A.


V_955_2018 - Lidhur me refuzimin e ankesës së KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin L.U.


V_954_2018 - Lidhur me refuzimin e ankesës së KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin J.K.


V_953_2018 - Lidhur me refuzimin e ankesës së KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin J.R.


V_952_2018 - Lidhur me refuzimin e ankesës së KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin I.S.


V_951_2018 - Lidhur me refuzimin e ankesës së KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin H.M.


V_950_2018 - Lidhur me refuzimin e ankesës së KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin F.H.


V_949_2018 - Lidhur me refuzimin e ankesës së KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin A.A.


V_948_2018 - Lidhur me refuzimin e ankesës së KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin A.P.


V_947_2018 - Lidhur me refuzimin e ankesës së KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin A.H.


V_946_2018 - Lidhur me refuzimin e ankesës së KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin A.B.


V_945_2018 - Lidhur me refuzimin e ankesës së KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin A.B.R.T.


V_944_2018 – Lidhur me aprovimin e Derogimeve e dispozitave ligjore të Kodit të Rrjetit, Kodit të Matjes, Rregullave të Tregut dhe Licencës së Operatorit të Sistemit të Transmetimit të Energjisë Elektrike


V_943_2018 - Lidhur me vazhdimin e Licencës për prodhim të energjisë elektrike për Korporatën Energjetike të Kosovës


V_942_2018  - Aprovim i kërkesës së shoqërisë “SOWI KOSOVO” L.L.C., shtyrje afati të vlefshmërisë së Autorizimin Preliminar V_867_2016


V_941_2018  - Aprovim i kërkesës së shoqërisë “SOWI KOSOVO” L.L.C., për shtyrje afati të vlefshmërisë së Autorizimin Preliminar V_866_2016


V_940_2018  - Aprovim i kërkesës së shoqërisë “SOWI KOSOVO” L.L.C., për shtyrje afati të vlefshmërisë së Autorizimin Preliminar V_865_2016


V_939_2018  - Aprovim i kërkesës së shoqërisë “Hidro Forca” Sh.p.k., për shtyrje afati të vlefshmërisë së Autorizimin Preliminar V_855_2016


V_938_2018  - Aprovim i kërkesës së shoqërisë “gEnCi” Sh.p.k., për shtyrje afati të vlefshmërisë së Autorizimin Preliminar V_858_2016


V_937_2018 - Aprovim i kërkesës së shoqërisë “gEnCi” Sh.p.k., për shtyrje afati të vlefshmërisë së Autorizimin Preliminar V_857_2016 


V_936_2018 - Aprovim i kërkesës së shoqërisë “gEnCi” Sh.p.k., për shtyrje afati të vlefshmërisë së Autorizimin Preliminar V_856_2016


V_935_2018 - Aprovim i kërkesës së shoqërisë “Hydro Line” SH.P.K. për shtyrje afati të vlefshmërisë së Autorizimin V_757_2016


V_934_2018  Aprovim i kërkesës së shoqërisë “Matkos Group “Matkos Group” SH.P.K. për shtyrje afati të vlefshmërisë së Autorizimin Final V_760_2016


V_933_2018  Aprovim i kërkesës së shoqërisë “Matkos Group” SH.P.K. për shtyrje afati të vlefshmërisë së Autorizimin Final V_759_2016


V_932_2018  Aprovim i kërkesës së shoqërisë “Matkos Group” SH.P.K. për shtyrje afati të vlefshmërisë së Autorizimin Final V_660_2014


V_931_2018 – Aprovim i kërkesës së shoqërisë “Hidroenergji” SH.P.K., për shtyrje të afati të vlefshmërisë së Autorizimin Final V_754_2016


V_930_2018 – Aprovim i kërkesës së shoqërisë “Hidroenergji” SH.P.K., për shtyrje të afati të vlefshmërisë së Autorizimin Final V_755_2016


V_929_2018  – Aprovim i kërkesës së shoqërisë “EKO ENERGJI” SH.P.K.., për shtyrje afati të vlefshmërisë së Autorizimin V_737_2015


V_928_2018 – Autorizim preliminar - shoqërisë “EV Wind Park” SH.P.K., Wind Park – Zatric 2, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike


V_927_2018 – Autorizim preliminar - shoqërisë “EV Wind Park ” SH.P.K., Wind Park – Zatric 1, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike


V_926_2018 – Autorizim preliminar - shoqërisë “Building Construction – Kosovë ” L.L.C, , për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike


V_925_2018 – Autorizim preliminar - shoqërisë “Alsi & Co – Kosovë ” L.L.C., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike


V_924_2018 – Autorizimi final - shoqërisë “AFA Energy” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike


V_923_2018  – Autorizim final - shoqërisë NPN “Renelual Tahiri” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike