Skip to main content
07.12.2023

Njoftim!

Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) njofton të gjitha palët e interesuara se ka publikuar për diskutim publik Draft Bilancet vjetore për vitin 2024 të NQ Termokos dhe të NQ Gjakova.

ZRRE fton të gjitha palët e interesuara që të japin kontributin e tyre përmes komenteve deri me dt. 21 dhjetor 2023 në ora 16:00, në adresën elektronike info@ero‐ks.org ose në adresën postare Rr. Bekim Fehmiu  kati 2, 10000 Prishtinë, Kosovë.