Skip to main content
24.01.2024

Njoftim!

Në përputhje me dokumentin iniciues të azhurnimeve vjetore të të Hyrave të Lejuara Maksimale dhe Tarifave te lëshuar nga ZRRE-ja me datë 12 janar 2023, ZRRE-ja, informon te gjitha palët e interesit se ndërmarrjet KOSTT, KEDS dhe KESCO, kanë dorëzuar aplikimet e tyre për shqyrtim nga ZRRE-ja.

Aplikacionet e ndërmarrjeve mundë te gjenden në linkun: https://www.ero-ks.org/zrre/sq/proceset-e-shqyrtimeve-tarifore