Skip to main content

PROCESET E SHQYRTIMEVE TARIFORE

 


KONSULTIM PUBLIK- METODOLOGJIA E PËRCAKTIMIT TË TARIFAVE PËR OPERATORIN E EMËRUAR TË TREGUT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

 https://alpex.al/market-notice/


PËRSHTATJET VJETORE TË TË HYRAVE TË LEJUARA MAKSIMALE  2024


Raport përfundimtar për të Hyrat e Lejuara Maksimale per OST_OT_Përgjigjet ndaj Komenteve


Raport përfundimtar për të Hyrat e Lejuara Maksimale per OSSH_Përgjigjet ndaj Komenteve


Raport përfundimtar për të Hyrat e Lejuara Maksimale per FSHU_Përgjigjet ndaj Komenteve


Komentet e KEK Sh.A- Raportetet Konsultative


Komentet e KOSTT Sh.A- Raporti Konsultativ për HLM


Komentet e KEDS Sh.A- Raporti Konsultativ për HLM


Komentet e FSHU- Raporti Konsultativ për HLM


Komentet e INDEP- Raportet Konsultative për HLM


Raport Konsultativ për të Hyrat e Lejuara Maksimale (HLM)  të Operatorit të Sistemit të Transmisionit dhe Tregut (KOSTT) për vitin 2024


Raport Konsultativ për të Hyrat e Lejuara Maksimale (HLM)  të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes (OSSH) për vitin 2024


Raport Konsultativ të Hyrat e Lejuara Maksimale (HLM) të Furnizuesit të Shërbimit Universal për vitin 2024


Aplikim për të Hyrat e Lejuara Maksimale për Furnizuesin me Shërbim Universal (FSHU)-2024


Aplikim për të Hyrat e Lejuara Maksimale  për Operatorin e Sistemit të Shpërndarjës (OSSH)-2024


Aplikim për të Hyrat e Lejuara Maksimale  për Operator  Sistemi, Transmisioni dhe Tregu (OSTT)-2024


Dokument inicues - Azhurnimet vjetore të të hyrave dhe tarifave për OST-OT, OSSH dhe FSHU


SHQYRTIM I JASHTËZAKONSHËM  2023


Raport përfundimtar për të Hyrat e Lejuara Maksimale per FSHU_Përgjigjet ndaj Komenteve


Raport Konsultativ të Hyrat e Lejuara Maksimale (HLM) të Furnizuesit të Shërbimit Universal,


Aplikim për Shqyrtimin e  Jashtëzakonshëm për të Hyrat e Lejuara Maksimale të Furnizuesit me Shërbim Universal (FSHU)-2023


Njoftim për Shqyrtim të  Jashtëzakonshëm  të Hyrave të Lejuara Maksimale për Operatorët e Regulluar


Kërkese për Shqyrtimin e  Jashtezakonshem për të Hyrat e Lejuara Maksimale të Furnizuesit me Shërbim Universal (FSHU)


 Kërkese për Shqyrtimin e  Jashtezakonshem për të Hyrat e Lejuara Maksimale të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjës (OSSH-ë)


KËRKESË PËR SHQYRTIM TË JASHTËZAKONSHËM NGA FURNIZUESI ME SHERBIM UNIVERSAL (2022)


Pergjigje ndaj kerkeses se FSHU-se per shqyrtim te jashtezakonshem te te hyrave te lejuara maksimale


Propozimi për tarifat e FSHU-së_Shqyrtimi i jashtezakonshem 2022


Aplikim per shqyrtim te jashtezakonshem FSHU_2022


Pergjigjja e ZRRE-së ndaj kerkeses se FSHU-se per shqyrtim te jashtezakonshem


 Kerkese per hapjen e Shqyrtimit te Jashtezakonshem per te Hyrat e Lejuara Maksimale (FSHU)


 


SHQYRTIMI PERIODIK PËR PERIUDHËN E TRETË RREGULLATIVE 2023-2027


Raport përfundimtar për të Hyrat e Lejuara Maksimale per OSSH_Përgjigjet ndaj Komenteve


Raport përfundimtar për të Hyrat e Lejuara Maksimale per OST_OT_Përgjigjet ndaj Komenteve


Komente Zyra e Presidentës së Republikës së Kosovës_ Shqyrtimi i Jastëzakonshëm i HLM


Komentet e Qeverisë së Republikës së Kosovës- Raportet Konsultative


Komentet e KEK Sh.A- Raportetet Konsultative


Komentet e KOSTT Sh.A- Raporti Konsultativ për HLM e PRR3


Komentet e KEDS Sh.A- Raporti Konsultativ për HLM e PRR3


Komentet e FSHU- Raporti Konsultativ për HLM


Komentet e Sindikatës së Pavarur Elektrokosova KEDS/KESCO


Raport Konsultativ për të Hyrat e Lejuara Maksimale (HLM) në kuadër të periudhës së tretë Rregullative të Operatorit të Sistemit të Transmisionit dhe Tregut (KOSTT) dhe


Raport Konsultativ për të Hyrat e Lejuara Maksimale (HLM) në kuadër të periudhës së tretë Rregullative  të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes (OSSH) dhe


Aplikacioni për të Hyrat e Lejuara Maksimale për Periudhën e Tretë Rregullative  2023-2027- KOSTT SH.A


Aplikacioni për të Hyrat e Lejuara Maksimale për Periudhën e Tretë Rregullative  2023-2027- KEDS SH.A


PLANI PRELIMINAR PESЁVJEÇAR  INVESTUES  I TRANSMETIMIT 2023-2027


Raport Përfundimtar - Mesatarja e Ponderuar e Kostos së Kapitalit për Periudhën e Tretë Rregullative 2023-2027;


Raport Përfundimtar – Caku për Reduktimit të Humbjeve për Periudhën e Tretë Rregullative 2023-2027;


Raport Përfundimtar -Faktori i Efikasitetit për Periudhën e Tretë Rregullative 2023-2027;


Komente ndaj  Raportit Konsultativ të ZRRE-së për Cakun e Reduktimit të Humbjeve-KEDS


Komente ndaj  Raportit Konsultativ të ZRRE-së për Faktorin e efikasitetit-KEDS


Komente ndaj Raportit Konsultativ të ZRRE-së për Koston mesatare të ponderuar të kapitalit (WACC)-KEDS


Komente ndaj  Raportit Konsultativ të ZRRE-së për Cakun e Reduktimit të Humbjeve-KOSTT


Komente ndaj  Raportit Konsultativ të ZRRE-së për Faktorin e efikasitetit-KOSTT


Komente ndaj Raportit Konsultativ të ZRRE-së për Koston mesatare të ponderuar të kapitalit (WACC)-KOSTT


Komente ndaj  Raporteve Konsultative të ZRRE-së për Parametra rregullativë-CIGRE


Raport konsultatitv_caku i humbjeve


Raport konsultativ_Faktori i efikasitetit


Raport Konsultativ_WACC


Propozimi për vlerat hyrëse_2023-2027_KOSTT


Propozimi i OSSH per nivelin e lejuar te humbjeve 2023-2027


Propozimi per WACC te OSSH per periudhen rregullative 2023-2027


Letra inicues i procesit të shqyrtimit periodik tarifor 2023-2027


Dokumenti inicues i procesit të shqyrtimit periodik tarifor 2023-2027


 


SHQYRTIMI  I JASHTËZAKONSHËM (2021-2022)  


Raport përfundimtar për Strukturen Tarifore - Përgjigje ndaj Komenteve


Raporti përfundimtar për MAR- Përgjigje ndaj Komenteve


Komentet e palëve të interesit ndaj Raporteve Konsultative të ZRRE-së

Komentet e Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë_shqip

Komentet e Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë_anglisht


Komentet e Konsumatorëve  Shqyrtimi i jashtëzakonshëm tarifor


Komente_Zyra e Presidentes së Republikës së Kosovës


INDEP_Komente ne Propozimin e ZRRE-se per tarifa te reja te energjise


BGF - Komentet dhe rekomandimet për Shqyrtimin e Jashtëzakonshëm te Tarifave (2021-2022)


Komentet e Shoqatës së Mullisëve  të Kosovës


Komentet e GP LVV për shqyrtimin e jashtëzakonshëm tarifor


Komentet e LDK-ë në raportin konsultativ të ZRRE-së


Komentet e AAK-së në raportin Konsultativ të ZRRE-së


Komentet nga Ministria e Ekonomisë


Komentet nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve


Kerkesa nga Komuna Obiliq


KOSTT_ Komente ndaj Raportit Konsultativ për Shqyrtimin e Jashtëzakonshëm të të Hyrave Maksimale të Lejuara të Energjisë Elektrike për Operatorët e Rregulluar


Komentet e FSHU ndaj Raportit Konsultativ ZRRE


Komentet e OSSH ndaj Raportit Konsultativ te ZRRE


Komentet në Raport Konsultativ_FUENTE Dynamics


Raportet konsultative të ZRRE-së

Raporti konsultativ per shqyrtim te jashtezakonshem te MAR


Raport konsultative per strukturen tarifore


Letra inicuese e Procesit të Shqyrtim i Jashtezakonshem i Te Hyrave te Lejuara Maksimale per Operatoret e Rregulluar


Aplikacionet e Operatorëve të Rregulluar

Aplikacioni i KOSTT për Shqyrtimin e Jashtëzakonshëm të të Hyrave të Lejuara Maksimale 


Aplikim për Shqyrtim të Jashtëzakonshëm të të Hyrave të Lejuara Maksimale për OSSh


Aplikim për Shqyrtim të Jashtëzakonshëm të të Hyrave të Lejuara Maksimale për FShU


 


RI-HAPJE E PROCESIT PER SHQYRTIMIN E VLERAVE HYRESE DHE SHPENZIMEVE OPERATIVE PER FURNIZUESIN ME SHERBIM UNIVERSAL PER PERIUDHEN 2022-2024 
 


PËRSHTATJET VJETORE TË TË HYRAVE TË LEJUARA MAKSIMALE (1 PRILL 2021 – 31 MARS 2022)


Raport përfundimtar për Të Hyrat e Lejuara Maksimale të Furnizuesit me Shërbim Universal, Përgjigjet ndaj Komenteve


Raport përfundimtar për Të Hyrat e Lejuara Maksimale të OSSH-së, Përgjigjet ndaj Komenteve


Raport përfundimtar për Të Hyrat e Lejuara Maksimale të OST/OT, Përgjigjet ndaj Komenteve


Komentet - KOSTT


Komentet - KEDS


Komentet - KESCO


Komentet – Ministria e Ekonomisë


Njoftimi për hapjen e konsultimit publik


FSHU-Raport_Konsultativ per MAR 2021


KOSTT-Raport_Konsultativ per MAR 2021


OSSH-Raport_Konsultativ per MAR 2021


Aplikacioni KOSTT


Aplikacioni KEDS


Aplikacioni KESCO/FSHU


 

 


SHQYRTIMI I PARAMETRAVE HYRËS RREGULLATIV PËR FURNIZUESIN ME SHËRBIM UNIVERSAL  (1 PRILL 2021 – 31 MARS 2024)


Propozimi për Vlerat Hyrëse 2021-2023 për Furnizuesin me Shërbim Universal_KESCO


Shqyrtimi i Parametrave Hyrës Rregullativ për Furnizuesin Universal ( 1 prill 2021-31 mars 2024)


 

 


PËRSHTATJET VJETORE TË TË HYRAVE TË LEJUARA MAKSIMALE (1 PRILL 2020 – 31 MARS 2021)


Raport përfundimtar për Të Hyrat e Lejuara Maksimale të Furnizuesit me Shërbim Universal, Përgjigjet ndaj Komenteve


Raport përfundimtar për Të Hyrat e Lejuara Maksimale të OSSH-së, Përgjigjet ndaj Komenteve


Raport përfundimtar për Të Hyrat e Lejuara Maksimale të OST/OT, Përgjigjet ndaj Komenteve


Komentet - KOSTT


Komentet - KEDS


Komentet - KESCO


Komentet - FSPE


OSSH - Raporti Konsultativ për MAR 2020


FSHU - Raporti Konsultativ për MAR 2020


KOSTT - Raporti Konsultativ për MAR 2020


Aplikacioni KOSTT


Aplikacioni2 KOSTT


Aplikacioni KEDS


Aplikacioni FSHU


Propozimi i çmimit të energjisë me shumicë nga KEK sh.a.


 


SQYRTIMI PER TARIFAT NXITESE SHTESE TE BRE 


V_1204_2019 - PËRCAKTOHET – Tarifa nxitëse (Feed in) për prodhimin e energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike


Zyra e BE-së në Prishtinë- Komente ndaj Raportit Konsultativ të ZRRE-së mbi Mekanizimin e Mbështetjes për caqet e BRE-ve (20 MW Solare Fotovoltaike)


Ambasada Gjermane në Prishtinë-Komente ndaj Raportin Konsultativ të ZRRE-së mbi Mekanizimin e Mbështetjes për caqet e BRE-ve (20 MW Solare Fotovoltaike)


Përgjigjet ndaj komenteve - 20MW shtesë solare_per mbledhje te Bordit


Klubi i Prodhuesve të Kosovës_komente ndaj Raportit Konsultativ të ZRRE-së mbi Mekanizmin e Mbështetjes për Caqet e BRE-ve (20 MW Solare Fotovoltaike)_Ballina


Komentet e Eling ne Raportin Konsultativ të ZRRE-së mbi Mekanizmin e Mbështetjes për Caqet e BRE-ve (20 MW Solare Fotovoltaike)_Ballina


KE_Komente ndaj Raportit Konsultativ per mbeshtetjen e caçeve shtesë te BRE_ve (20MW)


Ministri i MZHE_Komente ndaj Raportit konsultativ per mekanizmin e mbeshtjetjes per caqet e BRE-ve ( 2MW shtese)


Analizë e INDEP për Raportin Konsultativ të ZRRE-së mbi Mekanizmin e Mbështetjes për Caqet e BRE-ve (20 MW Solare Fotovoltaike)


SHERK Ankesa per “Tarifa nxitese per caqe shtese te BRE-ve”


Raport Konsultativ për tarifat nxitëse shtesë të BRE-ve


 


PËRSHTATJET VJETORE TË TË HYRAVE TË LEJUARA MAKSIMALE (1 PRILL 2019 – 31 MARS 2020)


Raport përfundimtar për Të Hyrat e Lejuara Maksimale të Furnizuesit me Shërbim Universal, Përgjigjet ndaj Komenteve


Raport përfundimtar për Të Hyrat e Lejuara Maksimale të OSSH-së, Përgjigjet ndaj Komenteve


Raport përfundimtar për Të Hyrat e Lejuara Maksimale të OST/OT, Përgjigjet ndaj Komenteve


Komentet - KESCO


Komentet - KEDS


Komentet - KOSTT


Raport Konsultativ - Të Hyrat e Lejuara Maksimale për KEDS


Raport Konsultativ - Të Hyrat e Lejuara Maksimale për KOSTT


Raport Konsultativ - Të Hyrat e Lejuara Maksimale për FSHU


Aplikacioni për FSHU


Aplikacioni i KEDS


Aplikacioni i KOSTT


 


SHQYRTIMI PERIODIK PËR PERIUDHËN E DYTË RREGULLATIVE 2018-2022


Përgjigjet ndaj komenteve FSHU - KESCO


Komentet - KOSTT


Komentet - KEDS


Komentet - OJQ “Konsumatori”


Komentet - FSPE


Raport Përfundimtar – Përgjigjet ndaj Komenteve OSSH


Raport Përfundimtar – Përgjigjet ndaj Komenteve OST/OT


Raport Konsultativ për të Hyrat e Lejuara Maksimale - Furnizuesi me Shërbim Universal - Viti relevant tarifor 2018


Raport Konsultativ për të Hyrat e Lejuara Maksimale Shqyrtimi Periodik për OSSH (2018-2022)


Raport Konsultativ Faktori i Efikasitetit (2018-2022)


Raport Konsultativ për të Hyrat e Lejuara Maksimale Shqyrtimi Periodik për OST/OT (2018-2022)


Përgjigje ndaj Komenteve - Parametrat për Humbjen e Caqeve


Përgjigje ndaj Komenteve - Parametrat per Mesataren e Ponderuar të Kostos së Kapitalit dhe


Përgjigje ndaj Komenteve - Parametrat për Jetëgjatësinë e Aseteve


Seancë Publike - Shqyrtimi i dytë Periodik Rregullativ (SHPRR 2) për përcaktimin e të Hyrave të Lejuara Maksimale (MAR)


Komentet ndaj raporteve konsultative të vlerave hyrëse për WACC, humbje dhe jetëgjatësin e aseteve - KOSTT


Komentet ndaj raportit konsultativë të ZRRE për cakun e reduktimit të humbjeve - KEDS


Komentet ndaj raportit konsultativë të ZRRE për jetëgjatësin e aseteve - KEDS


Komentet ndaj raportit konsultativë të ZRRE për WACC - KEDS


Raport konsultativ për WACC


Raport konsultativ për jetëgjatësinë e aseteve


Raport konsultativ për reduktimin e humbjeve


 


SHQYRTIMI I NJËMBËDHJETË I TARIFAVE TË ENERGJISË ELEKTRIKE – SHTE11 (1 PRILL 2017 – 31 MARS 2018)


Raporti Përfundimtar për të Hyrat e Lejuara Maksimale të OSSH -së


Raporti përfundimtar për të Hyrat e Lejuara Maksimale të OST/OT- së


Raporti Konsultativ KOSTT


Raporti Konsultativ OSSH


 


SHQYRTIMI I TARIFAVE NXITËSE PËR ENERGJINË E RIPËRTËRITSHME (2016)


Shqyrtimi i tarifave nxitëse për energjinë e ripërtëritshme (era dhe hidrocentralet e vogla)


Përgjigje ndaj komenteve të palëve të interesit


 


SHQYRTIMI I DHJETË I TARIFAVE TË ENERGJISË ELEKTRIKE – SHTE10 (1 PRILL 2016 - 31 MARS 2017)


Përgjigje ndaj komenteve SHTE10


Komentet - KESCO


Komentet - KEDS


Komentet - KEK


Komentet KOSTT


Raporti Konsultativ Gjenerimi


Raporti Konsultativ për Blerjet e Energjisë me shumicë


Raporti Konsultativ KOSTT


Raporti Konsultativ OSSH


Raporti Konsultativ për FPEE


Aplikacioni i KESCO


Aplikacioni i KEDS


Aplikacioni i KOSTT


Aplikacioni KEK


Aplikacioni KEDS - WHPC


 


SHQYRTIMI I NËNTË I TARIFAVE TË ENERGJISË ELEKTRIKE – SHTE9 (1 PRILL 2015 - 31 MARS 2016)


Njoftimi


Përgjigje ndaj Komenteve


Komentet - KEDS


Komentet - KES/CO


Komentet - KOSTT


Komentet - KEK


Raporti Konsultativ – Gjenerimi


Raporti Konsultativ – WHPC


Raporti Konsultativ - KOSTT


Raporti Konsultativ – OSSH


Raporti Konsultativ - FPEE


Aplikacioni KEDS


Aplikacioni KEDS WHPC


Aplikacioni KOSTT


Aplikacioni KEK


Raporti Konsultativ për përcaktimin e nivelit të tarifave nxitëse për energjinë solare (fotovoltaike)


 


SHQYRTIMI  I JASHTËZAKONSHËM (2014)


Përgjigja e ZRRE në Kundërshtimin e KOSID


Përgjigjet ZRRE ndaj komenteve të palëve të interesit


Komentet për Shqyrtimin e Jashtëzakonshëm Tarifor


Raport Konsultativ për Shqyrtimin e Jashtëzakonshë


Kërkesa e KEK për Shqyrtim të Jashtëzakonshëm Tarifor


Raporti i KEK për dëmet e shkaktuara nga aksidenti për shqyrtim të jashtëzakonshëm


Kërkesa e KEDS për shqyrtim të Jashtëzakonshëm Tarifor


 


SHQYRTIMI I TETË I TARIFAVE TË ENERGJISË ELEKTRIKE - SHTE8 (2014-2015)


Kalkulimet e të Hyrave të Lejuara Maksimale të Furnizuesit Publik me Energji Elektrike (FPEE)


Kalkulimi i Kostos së Shitjes me Shumicë të Energjisë Elektrike


Kalkulimi i MAR –it të KOSTT (Viti Relevant 2)


Kalkulimi i MAR –it të OSSH (Viti Relevant 2)


Kalkulimi i MAR –it dhe Ngarkesave të Gjenerimit (Viti Relevant 2)


Përgjigjet e ZRRE ndaj Komenteve të KEDS-it


Komentet e KEDS-it në Raportin Konsultativ të ZRRE–së


Përgjigjet e ZRRE ndaj Komenteve të KOSTT-it


Komentet e KOSTT-it në Raportin Konsultativ të ZRRE–së


 


SHQYRTIMIN PERIODIK PËR PERIUDHËN E PARË RREGULLATIVE  - SHTE7 (2013-2017)


Propozimi për të hyrat e lejuara maksimale dhe ngarkesa të KEK sh.a


Propozimi për kostot e energjisë me shumicë KEDS


Parimet e vendosjes së ngarkesave për gjeneratorët e rregulluar


Vlerësimi përfundimtar - Pasqyrë


Vlerësimi përfundimtar - Detajet për Gjenerimin


Vlerësimi përfundimtar - Detajet për Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes dhe të Furnizuesit Puplik


Vlerësimi përfundimtar – Detajet për Operatorin e Sistemit të Transmisionit dhe të Tregut 


Vlerësimet e përkohshme – Dokumenti i përgjithshëm


Vlerësimi i përkohshëm – Vlerësim i detajuar i Gjenerimit të KEK-ut


Vlerësimi i përkohshëm – Raporti i Detajuar mbi Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes


Vlerësimi i përkohshëm – Raporti i Detajuar mbi Operatorin e Sistemit të Transmisionit dhe të Tregut të Kosovës


 


SHQYRTIMI I SHTATË (SHUMË VJEÇAR) TARIFOR I TARIFAVE TË ENERGJISË ELEKTRIKE (SHTE7)


Raporti Konsultativ SHTE7 (2013-2017) - Vlerësimi fillestar i formularëve të raportimit të KEK-ut;


Raporti Konsultativ SHTE7 (2013-2017) - Vlerësimi fillestar i formularëve të raportimit të KOSTT-it;


Parimet e përcaktimit të ngarkesave në transmision


Parimet e përcaktimit të ngarkesave në shpërndarje


Raporti Konsultativ për parimet e përcaktimit të ngarkesave - Përgjigje ndaj komenteve


Njoftimi për Shqyrtimin e 7-të(shumë- vjeçar) të tarifës së energjisë elektrike


 


RAPORTET KONSULTATIVE DHE FORMULARËT RAPORTUES


Raporti i parë Konsultativ


KEK- ERO Formularët Raportues


KOSTT- ERO Formularët Raportues


Udhëzues për plotësimin e formularëve TSHV KEK


Udhëzues për plotësimin e formularëve TSHV KOSTT


 


KOMENTET NË RAPORTET KONSULTATIVE DHE FORMULARËT RAPORTUES


Letra përcjellëse Formularët Raportues 09 korrik 2012


Komentet e KEK-ut në Raportin e parë Konsultativ – Letër Përcjellëse


Komentet e KEK-ut në Raportin e parë Konsultativ


Komentet e KEK-ut në Formularët e Raportimit


Komentet e KOSTT në Formularët Raportues dhe Raporti Konsultativ - Letër Përcjellëse KOSTT


 


SHQYRTIMI I GJASHTË TARIFOR I ENERGJISË ELEKTRIKE (SHTE6)


Shqyrtimi i komenteve, përgjigjet dhe propozimet e ZRRE për KEK


Shqyrtimi i komenteve, përgjigjet dhe propozimet e ZRRE për KOSTT


Komentet e KEK-ut për SHTE6


Komentet e SHUKOS


Komentet e OJQ Konsumatori


Komentet e Mullisëve


Komentet e KOSTT-it për SHTE6


Letër përcjellëse shqyrtimi i gjashtë i tarifave të energjisë elektrike


Raporti Konsultativ për KEK-un


Raporti Konsultativ për KOSTT-in


Parimet dhe orari


Letra përcjellëse KOSTT


Aplikacioni për tarifa SHTE6 KOSTT


Letra përcjellëse;


Aplikacioni tarifor 2012 - Pjesa e I-rë komponentët e RAB-it dhe Kostos së Kapitalit;


Aplikacioni tarifor 2012 – Pjesa II-të Gjenerimi;


Aplikacioni tarifor 2012 – Pjesa III-të Çmimet me Shumicë;


Letra përcjellëse- Pjesa e IV-të;


Aplikacioni tarifor 2012 – Pjesa VI-të Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike;


Letra përcjellëse- Pjesa e V-të;


Aplikacioni tarifor 2012 – Pjesa V-të Furnizuesi Publik i Energjisë Elektrike.


Përcaktimi i Parametrave Kyçë Rregullatorë


Përcaktimi i vlerës indikative të mesatares së ponderuar të kostos së kapitalit


Caqet indikative të humbjeve në operatorin e sistemit të shpërndarjes


 


SHQYRTIMI I PESTË TARIFOR I ENERGJISË ELEKTRIKE PËR VITIN 2011 – 2012


Njoftim për vendimin e Bordit mbi tarifat e Energjisë Elektrike 2011-2012


SHTE5: Shqyrtimi i Komenteve, përgjigjet dhe propozimi i ZRRE -së 


 


KOMENTET PËR SHTE5


Komentet e Feronikelit për SHTE5


Komentet e Feronikelit për tarifën e rregulluar për 220kV


Komentet e KEK -ut për SHTE5


Komentet e KEK -ut për tarifën e rregulluar për 220kV


Komentet e KOSTT -it për SHTE5


Komentet e KOSTT -it për tarifën e rregulluar për 220kV


 


KOMENTET PËR KRITERET E KONKURENCËS EFEKTIVE


Komentet e KEK -ut për kriteret e konkurencës


Komentet e KOSTT -it për kriteret e konkurencës


Raporti konsultativ lidhur me tarifën e rregulluar për shërbim me energji elektrike në nivelin 220 kV


Raporti konsultativ - KEK


Raporti konsultativ - KOSTT


Aplikimi final i KEK -ut për SHTE5


Letra përcjellëse e aplikimit final të KEK -ut për tarifa


KOSTT aplikacioni për SHTE5 - letra mbështetëse


Aplikacioni i KOSTT -it për SHTE5 - shkresa për plotësime


Aplikacioni i KOSTT -it për SHTE5 - plotësimet


Aplikacioni i KOSTT -it për tarifa


Shqyrtimi i pestë i tarifave të energjisë elektrike (SHTE5) KEK - Parimet dhe Orari


Shqyrtimi i pestë i tarifave të energjisë elektrike (SHTE5) KOSTT - Parimet dhe Orari


 


SHQYRTIMI I KATËRT TARIFOR I ENERGJISË ELEKTRIKE PËR VITIN 2010 – 2011


Njoftimi për Media


Tarifat me pakicë të energjisë elektrike për konsumatorët e rregulluar të KEK‐SH.A. - 1 prill 2010


Struktura e tarifave dhe ngarkesave për KOSTT SH.A. - 1 prill 2010


Shqyrtimi i komenteve, përgjigjet dhe propozimi i ZRrE-së 


Komentet nga SHUKOS


Komentet nga MEF


Komentet nga OJQ “FOL”


Komentet nga OJQ “Konsumatori”


Komentet nga KEK


Komentet nga KOSTT


Raporti konsultativ për shqyrtimin e katërt të tarifave të energjisë elektrike


KEK - Aplikacioni Final për tarifat e energjisë elektrike


KOSTT - Aplikacioni Final për tarifat e energjisë elektrike


Letra informuese për parimet dhe orarin


 


SHQYRTIMI I TRETË TARIFOR I ENERGJISË ELEKTRIKE PËR VITIN 2009 – 2010


Vendimi i Bordit për tarifat e KEK sh.a


Vendimi i Bordit për tarifat e KOSTT sh.a


Komentet nga FOL 08


Komentet nga MEM


Komentet nga KEK


Komentet shtesë nga KEK - Letra përcjellëse


Komentet nga KOSTT - Letra përcjellëse


Përgjigjet e ZRRE-së ndaj komenteve


Raporti Konsultativ shtesë


Raporti konsultativ për shqyrtimin e tretë të tarifave të energjisë elektrike 


Aplikacioni final i pranuar nga KEK


Aplikacioni final i pranuar nga KOSTT


Letra informuese për parimet dhe orarin


Njoftimi për media


 


SHQYRTIMI I DYTË TARIFOR I ENERGJISË ELEKTRIKE PËR VITIN 2008 – 2009


Parimet dhe orari


Udhëzues për modelin e tarifave


Udhëzues për llogaritjen e të ardhurave të lejuara


Vendimi për tarifat e rishqyrtuara te KEK Sh.a


Vendimi për tarifat e rishqyrtuara te KOSTT Sh.a


Drafti final i tarifave të rishqyrtuara të KEK-ut


Drafti final i tarifave të rishqyrtuara të KOSTT-it


Letra e KEK-ut për pajtueshmëri të rishqyrtimit të aplikacionit


Njoftim për vendimin e rishqyrtimit të cmimeve


Rishqyrtimi i vendimeve D_29_2006, D_39_2007 dhe D_41_2007 për tarifat e energjisë elektrike


Vendimi i ZRRE-së për tarifat e KOSTT Sh.a


Vendimi i ZRRE-se për tarifat me pakicë të KEK Sh.a.


Përshkrimi i përgjithshëm i vendimit mbi kërkesën e KEK SH.A për tarifat me pakic


 


SHQYRTIMI I PARË TARIFOR I ENERGJISË ELEKTRIKE PËR VITIN 2007 – 2008


Të dhënat shtesë për vendimin për aprovimin e të hyrave të lejuara për KEK Sh.a. dhe KOSTT Sh.a


Vendimi për tarifat e KOSTT-it


Vendimi per tarifat e aprovuara të KEK-ut


Vendimi për aprovimin e normës ditore dhe vjetore të interesit


Letër drejtuar palëve të interesit për ndikimin e kontributeve të BKK në tarifat me pakicë


Vendimi për miratimin e mesatares së ponderuar të kostos së kapitalit


Komente nga KEK-u


Dokument për shprehjen e qëndrimit te ZRRE-se - Përgjigje KEK-ut


Njoftimi Shtesë në Lidhje me Shqyrtimin e çmimeve


Mesatarja e Ponderuar e Kostos së Kapitalit


Plani Implementues


Vendimi për Pranimin e Aplikacionit për Tarifat e Përkohëshme


Aplikimi për Tarifat e Rregulluara


Udhëzimi për aplikimin e tarifave


Pasqyra e Llogarive Rregullative – Proforma


Udhëzimet Rregullatore të Kontabilitetit


Njoftimi për shqyrtimin e çmimeve Plani Implementues