Skip to main content
12.12.2022

Raportin Konsulatativ ‘Vlerësimin e të Hyrave të Lejuara për Ndërmarrjen NQ Gjakova per sezonën e ngrohjes 2022/2023.

 

Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) njofton të gjitha palët e interesuara se ka publikuar për diskutim public Raportin Konsulatativ ‘Vlerësimin e të Hyrave të Lejuara për Ndërmarrjen NQ Gjakova per sezonën e ngrohjes 2022/2023.

Ky dokument paraqet vlerësimet e ZRRE-së për përmbajtjen e aplikacionit si dhe propozimi për të Hyrat e Lejuara Maksimale për sezonin 2022/2023, dhe nuk paraqet vendim përfundimtar të Bordit të ZRRE.

 ZRRE fton të gjitha palët e interesuara që komentet e tyre për Raportin Konsultativ t’i dërgojnë deri me 27 dhjetor 2022 në adresën info@ero-ks.org

 

 

 

RAPORTI RREGULLATIV PËRCAKTIMI I TË HYRAVE MAKSIMALE TË LEJUARA PËR NGROHTOREN E QYTETIT GJAKOVA SH.A.SEZONI I NGROHJES 2022/2023 /DRAFT PËR KONSULTIM PUBLIK/