Skip to main content

Vendimet 2024

 


V_1873_2024_ APROVOHET – kërkesa e shoqërisë Bursa Shqiptare e Energjisë Elektrike ALPEX SH.A., mbi  Caktimin e Rolit të Agjentit të Transferimit (“shipping agent”) për bashkimin e tregjeve të energjisë elektrike Shqipëri-Kosovë. 


V_1872_2024_APROVOHET -  Plani i Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes për Menaxhimin dhe Reduktimin e Humbjeve për vitin 2024.

Plani i Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes për Menaxhimin dhe Reduktimin e Humbjeve 2024

Shtojc_ Plani i Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes për Menaxhimin dhe Reduktimin e Humbjeve 2024


V_1871_2024_APROVOHET kërkesa e KOSTT SH.A. për shtyrjen/Derrogimin e zbatimit të disa dispozitave ligjore të Kodit të Rrjetit tё Transmetimit si në vijim:

  • Dispozitat e Nenit 5.5.4 (Reduktimi nga nënfrekuenca) paragrafi 5.5.4.1 i Kodit Operativ, deri më 31.12.2024.
  • Dispozitat e Nenit 5.8.11 (Testimi i startimit nga errësira), paragrafi 5.8.11.1 i Kodit Operativ, deri më 31.12.2024.
  • Dispozitat e Nenit 8. (Testimet e sistemit) paragrafi 8.4.2  (ndërlidhet me Nenin 5.8.11) të Kodit Operativ, deri më 31.12.2024.

Raporti i Derogimeve_Kodi i Rrjetit të Transmetimit


V_1870_2024_APROVOHET -  Bilanci Vjetor i Energjisë Elektrike për vitin 2024.


V_1869_2024_APROVOHET - Dizajni i Faturës së energjisë elektrike për vet-konsumatorët me burime të ripërtritshme, e cila do të zbatohet në tërë territorin e Republikës së Kosovës.

Dizajni i Faturës për vet-konsumatorët me Burime të Ripërtritshme


V_1868_2024_REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin V.L nga komuna e Prishtinës, si e pa bazuar.


V_1867_2024_REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin SH.T nga komuna e Podujevës, si e pa bazuar.


V_1866_2024_REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin S.K nga komuna e Gjakovës, si e pa bazuar.


V_1865_2024_REFUZOHET kundërshtimi i konsumatorit N.Lndaj vendimit të DMK-së, si e pa bazuar.


V_1864_2024_APROVOHET ankesa e aplikuesit F.S, N.T.P Fontana-FS nga Komuna e Vitisë si në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij vendimi.


V_1863_2024_REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin B.S nga komuna e Vushtrrisë, si e pa bazuar.


V_1862_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “ARIAN UKA”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Prishtinës.


V-1861_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “AGRON JUSUFI”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Prishtinës.


V_1860_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “NUE GJONI”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Gjakovës.


V_1859_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “QAMIL MATAJ”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 3 kW në Komunën e Prishtinës.


V_1858_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “GANI KRYEZIU”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 6 kW në Komunën e Rahovecit.


V_1857_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “ASTRIT GASHI”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Suharekës.


V_1856_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “MEFAIL GASHI”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Suharekës.


V_1855_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “ELHAMI HAZIRI”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Gjilanit.


V_1854_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “RAMIZ BALAJ”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 3 kW në Komunën e Prizrenit.


V_1853_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “HAMIDE AZEMI”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 3 kW në Komunën e Prishtinës.


V_1852_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “LAVDIM HAMITI”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Prishtinës.


V_1851_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “RAMIZ LAMI – N.T. METI PETROL”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 8 kW në Komunën e Ferizajt.


V_1850_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “SELMAN HOTI”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Prishtinës.


V_1849_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “HAJRIZ HOTI”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 2.5 kW në Komunën e Malishevës.


V_1848_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “AVNI HAZIRI”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Gjilanit.


V_1847_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “TAL BABANAJ”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Pejës.


V_1846_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “NAIM KRYEZIU”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 6 kW në Komunën e Malishevës.


V_1845_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “MUSTAFA HOXHA”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 12 kW në Komunën e Rahovecit.


V_1844_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “HASAN PULATANI”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Gjakovës.


V_1843_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “LDPEPLAST” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 64 kW në Komunën e Kaçanikut.


V_1842_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “RESTORANT SHTËPIA E BARDHË” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 40 kW në Komunën e Prizrenit.


V_1841_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Agro Rukolli” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 15 kW në Komunën e Istogut.


V_1840_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Medical Group” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 30 kW në Komunën e Graçanicës.


V_1839_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “ALFA” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 50 kW në Komunën e Prishtinës.


V_1838_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “BUQAJ” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 157 kW në Komunën e Graçanicës.


V_1837_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit NTP“DANI”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 37.5 kW në Komunën e Rahovecit.


V_1836_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “PROMOPLAST” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 15 kW në Komunën e Ferizajt.


V_1835_2024 - Ndryshohet dhe plotësohet dispozitivi nën pikën II. të Vendimit V_1749_2023 i datës 18 gusht 2023 i nxjerr nga Bordi i ZRRE-së, me teksit si në vijim:


V_1834_2024 - NDRYSHOHET, respektivisht fshihet Neni 5 i Licencës për Operatorin e Sistemit të Transmetimit të Energjisë Elektrike dhënë Operatorit të Sistemit të Transmisionit dhe Tregut (KOSTT) SH.A (numri i licencës ZRRE/Li_15/17), ndërsa të gjitha dispozitat tjera të licencës ZRRE/Li_15/17 mbesin në fuqi, deri me datë 04 Tetor 2036.


V_1833_2024 - APROVOHET - kërkesa e shoqërisë Bursa Shqiptare e Energjisë Elektrike ALPEX SH.A., për fillimin e tregtimit të Një Dite Para për Zonën Tregtare të Republikës së Kosovës, e cila do të përkoj me ditën e fillimit të bashkimit të tregjeve të energjisë elektrike midis Shqipërisë dhe Kosovës.