Calendar

  CP by PSD TO HTML

Bordi i Rregullatorit për Energji (ZRRE), sot me 28 gusht 2019, ka mbajtur seancën e tij të VIII për këtë vit. Në këtë seancë Bordi ka shqyrtuar dhe ka aprovuar kërkesat e dy konsumatorëve për ndërtim të kapaciteteve gjeneruese për vet- konsum nga panelet solare (Fotovoltaike), me kapacitet të instaluar prej 3 kW dhe 5kW. Këto kapacitete do të instalohen në rajonet e komunave të Prishtinës dhe të Drenasit.
Pjesë e kësaj seance kanë qenë edhe shqyrtimi i raporteve të monitorimeve të operimit të të licencuarve në sektorin e energjisë elektrike, me ç’rast Bordi ka shqyrtuar raportet e monitorimit të Programit të Pajtueshmërisë së Operatorit të Sistemit të Distribuimit (KEDS); Raportin e monitorimit të Investimeve kapitale për Operatorin e Sistemit të Transmetimit dhe Tregut (KOSTT) dhe atë të KEDS si dhe Raportin e Monitorimit mbi ofrimin e shërbimeve per konsumatorë nga KEDS dhe KESCO (Operatori i Furnizimit Publik me Energji Elektrike).
Bordi ka vendosur që për të gjeturat e monitorimit të njoftohen operatorët dhe të vazhdohet me procedurat e parapara në Programin e monitorimit.
Bordi gjithashtu ka shqyrtuar edhe Raportin e monitorimit të realizimeve të sezonit të ngrohjes 2018/2019 për ndërmarrjen e ngrohjes qendrore të Komunës së Prishtinës “TERMOKOS” dhe atë  të komunës së Gjakovës “Gjakova”.
Në këtë seancë Bordi ka shqyrtuar edhe disa ankesa të konsumatorëve si dhe çështje të tjera të ndërlidhura me rregullimin dhe funksionimin e zyrës së Rregullatorit për Energji.

RocketTheme Joomla Templates