Kalendar

  CP by PSD TO HTML

Regulatorni ured za energiju (RUE) uz podršku Agencije Sjedinjenih država za međunarodni razvoj (USAID), i u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom regulatornih komesara javnih službi (NARUC), tokom poslednje aktivnosti održane 19., 20. i 21. avgusta, fokusirali su se na razmatranje i izradu raspoloživih politika za Kosovo u rešavanju uloge i regulatornih odgovornosti u zaštiti ugroženih potrošača. Od 2018. godine, tema zaštite ugroženih potrošača deo je aktivnosti partnerstva koje RUE ima sa NARUC-om.Partnerstvo između RUE-a i NARUC-a je imalo podršku Agencije USAID-a od 2008. godine.
S obzirom da tema o “Ugroženim potrošačima” obuhvata mnogobrojne zainteresovane strane, RUE je smatrao da regulator ima važnu ulogu u ovom procesu, i kao deo partnerstva sa NARUC-om, angažovan je u boljem razumevanju stepena u kom će ugroženi potrošači biti pogođeni ukidanjem među-subvencionisanja, metode putem kojih će ovi potrošači biti klasifikovani, i mogućnosti politika koje su dostupne na Kosovu za rešavanje ovog pitanja.
Kroz ovu aktivnosti, USAID, NARUC i RUE nastavili su revidiranje i izradu definicija i metodologija za utvrđivanje ugroženih potrošača, kao i prikupljene podatke i informacije od strane RUE-a. Takođe, eksperti angažovani od strane NARUC-a, kao i eksperti RUE-a, razgovarali su o pristupima politika za zaštitu ugroženih potrošača u SAD-u i EU, sa fokusom na identifikaciji ugroženih potrošača, politike za zaštitu od isključenja, programi za energetsku efikasnost i odgovarajuće informisanje ovih ugroženih grupa. Eksperti su takođe revidirali izveštaj o politikama zaštite ovih grupa potrošača, koji su izradili eksperti Svetske banke, RUE i druge zainteresovane strane.
Na kraju ove aktivnosti, eksperti RUE-a su zaključili da će nastaviti sa zalaganjima sa relevantnim ministarstvima i drugim zainteresovanim stranama na Kosovu, kako bi odredili buduće prikladnije korake za zaštitu ugroženih potrošača.

RocketTheme Joomla Templates