Skip to main content
Konsultim Publik

Konsultim Publik - Raporti  për vlerësimin e konkurrencës në tregun e energjisë elektrike në Kosovë për periudhën 2018-2019

Rregullatori për Energji ka vendosur në diskutim publik Raportin  për vlerësimin e konkurrencës në tregun e energjisë elektrike në Kosovë për periudhën 2018-2019

Raporti vlerëson konkurrencën në tregun me shumicë dhe atë me pakicë të energjisë elektrike në vend, për periudhën 2018-2019. Prezenca e konkurrencës në tregun e brendshëm vlerësohet duke u krahasuar gjendja ekzistuese e tregut me kërkesat ligjore sipas legjislacionit primarë dhe sekondar të sektorit të energjisë në Kosovë, aplikimin e indikatorit për matjen e përqendrimit të tregut HHI, përfshirë edhe vendimin e Bordit të Rregullatorit V_342_2011 për Kriteret për vlerësimin e konkurrencës në furnizim me energji elektrike në Kosovë.

Ky raport paraqet vlerësimin e ZRRE‐së nëse ka konkurrencë efektive në tregun e energjisë elektrike me shumicë dhe pakicë, si dhe karakteristikat e tregut që mund të dëmtojnë konkurrencën efektive.

ZRRE fton të gjitha palët e interesuara që të dërgojnë komentet e tyre për Raportin deri me 6 nëntor 2020 në adresën info@ero-ks.org

Raporti  për vlerësimin e konkurrencës në tregun e energjisë elektrike në Kosovë për periudhën 2018-2019