Skip to main content

Vendimet 2020

Vendimet e lëshuara nga Bordi i ZRrE -së për vitin 2020

 


V_1268_2020 - VAZHDOHET afati për  ofrimin e Obligimit të Shërbimit Publik , i vendosur të licencuarit për Furnizim me energji elektrike Kosovo Electricity Supply Company KESCO, për periudhën 27.04.2017 deri më 31.03.2021


V_1267_2020 - LËSHOHET licencë për prodhim të energjisë elektrike nga burimet e ripërtëritshme të energjisë, nga Hidrocentrali Lepenci 3, me kapacitet 9.8 MW, me numër licence ZRRE/Li_63/20, për periudhë 40 vjeçare, nga data 03.07.2020 deri më 03.07.2059


Licencë për prodhim të energjisë elektrike, lëshuar ndërmarrjes "Hidroenergji"SHPK - HC Lepenci 3


V_1266_2020 - APROVOHET kërkesa e KOSTT SH.A. për Derogimet e dispozitave të Kodit të Rrjetit, Rregullave të Tregut dhe Licencës së OST
Bashkangjitur Raporti i Derogimeve të Kodit të Rrjetit_ Rregullave të Tregut dhe Licenca e Operatorit


V_1265_2020 - APROVOHET kërkesa e Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes për ndryshim të koeficienteve të humbjeve të OSSH.


V_1264_2020 - APROVOHET kërkesa e KOSTT SH.A. për amandamentimin e dokumentit “Procedura e Rregullave të Tregut për Korrigjimin e Matjeve”
Bashkangjitur_Procedura e Rregullave të Tregut për Korrigjimin e Matjeve


V_1263_2020 - MIRATOHET Bilanci i Rishikuar Vjetor i Energjisë Elektrike 2020


V_1262_2020 - MIRATOHET amandamentimi Rregullës dhe Metodologjisë për përgatitjen e Bilanceve të Energjisë Elektrike dhe Termike
Bashkëngjitur Rregulla dhe Metodologjia për përgatitjen e Bilanceve të energjisë elektrike dhe termike


V_1261_ 2020- MIRATOHET Rregulla për Integritetin dhe Transparencën e Tregut të Energjisë me shumicë


V_1260_2020 - REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin A. Th.


V_1259_2020 - APROVOHET pjesërisht ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin Harxhimi i përbashkët – I.M.


V_1258_2020 - REFUZOHET pjesërisht ankesa e konsumatorit M.D.


V_1257_2020 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit S.R.


V_1256_2020 - APROVOHET emërimi i Avni Alidemaj si Zyrtari i Pajtueshmërisë së Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes i bërë nga Bordi Ekzekutiv i OSSH (KEDS SH.A).


V_1255_2020 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “BALLKAN PETROL” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në Komunën e Ferizajt.


V_1254_2020 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Komuna e Obiliqit”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në Komunën e Obiliqit


V_1253_2020 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit personit fizik Hashim Jonuzaj për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në Komunën e Prizrenit.


V_1252_2020 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “GELI” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në Komunën e Gjakovës.


V_1251_2020 - I LËSHOHET Licenca për furnizim me shumicë (tregtim) të energjisë elektrike ndërmarrjes "Balkan Energy” LLC, me numër licence ZRRE/Li_ZRRE/Li_67/20 për periudhën nga data 23 qershor 2020 deri 22 qershor 2025.

Licenca Balkan Energy LLC


V_1250_2020 - APROVOHEN -  tarifat për shfrytëzimin e sistemit të transmetimit, operatorit të sistemit dhe tregut (KOSTT), për periudhën 1 prill 2020 – 31 mars 2021


V_1249_2020 - APROVOHEN - tarifat me pakicë të energjisë elektrike për konsumatorët me Shërbime Universale të Furnizimit, që do të zbatohen nga i licencuari KESCO SH.A., duke filluar nga data 1 prill 2020 deri në shqyrtimin e rregullt tarifor


V_1248_2020 - APROVOHEN - tarifat për shfrytëzimin e Sistemit të Shpërndarjes (OSSH/KEDS) për periudhën 1 prill 2020 - 31 mars 2021.


V_1247_2020 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit Y. Sh.


V_1246_2020 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit R. Ll.


V_1245_2020 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit Sh.K.


V_1244_2020 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Samiri-I-H&A” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në objektin e ndërtuar sipas Aktvendimit nr. 12. Nr. 40 të datës 24.02.2020 të lëshuar nga Drejtoria e Urbanizmit, Planifikimit dhe Mbrojtjen e Mjedisit, në Komunën e Rahovecit.


V_1243_2020 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë “Eurokos JH” SH.P.K., dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së Autorizimit FINAL V_882_2017 të datës 09 shkurt 2017 i Modifikuar me Vendimin V_1055_2018 i të datës 15 tetor 2018 dhe Vendimin V_1115_2019 të datës 28 shkurt 2019 për vazhdimin e ndërtimit të kapaciteteve gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga Hidrocentrali HC Restelica 3, në Lumin Restelica ZK Krushevë dhe Glloboqicë


V_1242_2020 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë “Eurokos JH” SH.P.K., dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së Autorizimit FINAL V_881_2017 të datës 09 shkurt 2017 i Modifikuar me Vendimin V_1054_2018 i të datës 15 tetor 2018 dhe Vendimin V_1114_2019 të datës 28 shkurt 2019 për vazhdimin e ndërtimit të kapaciteteve gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga Hidrocentrali HC Brodi 1, në Lumin Brod ZK Brod


V_1241_2020 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë NPN“Renelual Tahiri” SH.P.K., dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së Autorizimit FINAL V_923_2018 të datës 29 mars 2018 për vazhdimin e ndërtimit të kapaciteteve gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga Hidrocentrali HC Dragash, ZK Radesh, Plavë dhe Rapçe


V_1240_2020 - APROVOHEN TË HYRAT MAKSIMALE TË LEJUARA (HLM në tekstin e mëtejmë: MAR) për Furnizuesin e Shërbimit Universal (FSHU/KESCO)


V_1239_2020 - APROVOHEN TË HYRAT E LEJUARA MAKSIMALE (HLM në tekstin e mëtejmë MAR) që do të mbulohen nga Operatori i Licencuar i Sistemit të Shpërndarjes (OSSH) KEDS SH.A


V_1238_2020 - APROVOHEN TË HYRAT E LEJUARA MAKSIMALE (HLM në tekstin e mëtejmë MAR) që do të mbulohen nga Operatorit Sistemit të Transmetimit dhe Tregut-KOSTT SH.A.


V_1237_2020REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin E. S. nga Prishtina, me shifër të konsumatorit DPR - 90073446 si e pa bazuar.


V_1236_2020REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin N. H. nga fshati Raskovë, Kastriot, me shifër të konsumatorit DPR - 56321 si e pa bazuar.


V_1235_2020REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin M. R. nga Komuna e Shtinmës, me shifër të konsumatorit DFE - 9044417 si e pa bazuar.


V_1234_2020REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin L. B. nga Prishtina, me shifër të konsumatorit DPR - 90111950 si e pa bazuar.


V_1233_2020REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin A. M. nga Mitrovica, me shifër të konsumatorit DMI – 9052315 si e pa bazuar.


V_1232_2020REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin R. J. nga Prishtina, me shifër të konsumatorit DPR - 90111259 si e pa bazuar.


V_1231_2020REFUZOHET ankesa e konsumatorit I. K. nga Komuna e Fushë Kosovës si në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij vendimi.


V_1230_2020 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit E. F. K. G. nga Komuna e Ferizajt, si në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij vendimi.


V_1229_2020 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë “Hydro Line” SH.P.K. dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së Autorizimin për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga uji, HC “Albaniku 4” në lokacionin ZK Selac dhe Vidishiq, komuna e Mitrovicës


V_1228_2020 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë “Hydro Line” SH.P.K. dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së Autorizimin për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga uji, HC “Albaniku 1” në lokacionin ZK Vllahi, komuna e Mitrovicës


V_1227_2020 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë “DINO ENERGY” SH.P.K., dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së Vendimit për Autorizimin Preliminar për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga Hidrocentrali “Lepenci 2”, ZK Kaçanik, në Komunën e Kaçanikut


V_1226_2020 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë “Matkos Group” SH.P.K. dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së Autorizimin Final për ndërtimin e Hidrocentralit HC “Shtërpce” ZK Shtërpce, Komuna e Shtërpcës


V_1225_2020 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë “Matkos Group” SH.P.K. dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së Autorizimin Final për ndërtimin e Hidrocentralit “Sharri” ZK Shtërpce, Komuna e Shtërpcës


V_1224_2020 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë “2 Korriku” SH.P.K., dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së Autorizimit FINAL për ndërtimin e kapaciteteve gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga Hidrocentrali “Soponica”, ZK Doganaj, Komuna e Kaçanikut


V_1223_2020 - APROVOHET Programi i Pajtueshmërisë së Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes (KEDS SH.A.)


Programi i Pajtueshmerise i Operimit te Sistemit te Shperndarjes