Skip to main content

Vendimet 2020

Vendimet e lëshuara nga Bordi i ZRrE -së për vitin 2020

 

 


V_1339_2020 - Aprovohet_ dokumenti ‘’Vlerësimi i konkurrencës në tregun e energjisë elektrike në Kosovë 2018-2019

VLERËSIMI I KONKURRENCËS NË TREGUN E ENERGJISË ELEKTRIKE NË KOSOVË 2018-2019


V_1338_2020 - Aprovohet_amandamentimi i dokumentit ‘’Kodi i Shpërndarjes” si në shtojcë të këtij vendimi.

Kodi i Shpërndarjes


V_1337_2020 - Aprovohet_amandamentimii dokumentit “Kodi i matjes të Energjisë Elektrike të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes “ si në shtojcë të këtij Vendimi

 Kodi i Matjes së Energjisë Elektrike Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes


V_1336_2020 - Aprovohet_ dokumenti Bilanci Vjetor i Energjisë Elektrike 2021


V_1335_2020 - REFUZOHET ankesa KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin Sh.G.


V_1334_2020 -  REFUZOHET ankesa KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin D.C.M. (parashtruesi P.N.)


V_1333_2020 - REFUZOHET ankesa KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin L. S. K. (N.P.N” AEG”)


V_ 1332_2020 - Aprovim ne Parim – I kerkeses se KOSTT per te caktuar dhe/ose transferuar dis ate drejta  dhe obligime te ALPEX per organizimin e tregut nje dite perpara dhe gjate dites per territorin e Republikes se Kosoves


V_ 1331_2020 - Aprovohet Bilanci Afatgjate I Energjise termike, per periudhen 2021-2030 I NP Termokos sh.a

BILANCI AFATGJATË I ENERGJISË TERMIKE_ Periudha: 2021-2030


V_1330_2020 - Aprovohet Bilanci Vjetor I Energjise Termike per vitin 2021 I NP Termokos sh.a

Bilanci Vjetor I Energjise Termike_Per Vitin 2021


V_1329_2020 - Aprovohet Bilanci Afatgjate I Energjise Termike per periudhen 2021-2030 I NP Ngrohtorja e Qytetit Gjakove sh.a

Bilanci Afatgjate I Energjise Termike_ Periudha 2021-2030


V_1328_2020 -  Aprovohet Bilanci Vjetor I Energjise Termike per vitin 2021 I NP Ngrohtorja e Qytetit Gjakove sh. a.

Bilanci Vjetor I Energjise Termike per vitin 2021


V_1327_2020 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit N.SH.T.“AGRO CELINA”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në objektin në parcelën ngastra kadastrave Nr. 01039-0, 01040-0 dhe 01042-0 ZK Xërxe, me kapacitet të instaluar prej 14.99 kW në Komunën e Rahovecit


V_1326_2020 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit personit fizik Fatmir Bellaqa për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në objektin ngastra kadastrale nr. 128-0 ZK Pataqan i Epërm me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Rahovecit


V_1325_2020 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit personit fizik Berat Buzhala për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në objektin ngastra kadastrale nr. 316-26 ZK Çagllavicë me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Prishtinës


V_1324_2020 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “RREZE COMPANY” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në objektin në parcelën ngastra kadastrave Nr. 00459-2 ZK Polac i Ri, me kapacitet të instaluar prej 75.53 kW në Komunën e Skenderajt.


V_1323_2020 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit personit fizik Mark Coli për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në objektin ngastra kadastrale nr. 666/10 ZK Klinë me kapacitet të instaluar prej 8 kW në Komunën e Klinës


V_1322_2020 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “KOSHI GROUP” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në objektin në parcelën ngastra kadastrave Nr. 415-3 ZK Prizren në rr. “Tranziti”, me kapacitet të instaluar prej 100 kW në Komunën e Prizrenit


V_1321_2020 - NDËRPRITET –  Aplikimi i Skemës Mbështetëse me Tarifa Nxitëse (“Feed - in”) për mbështetjen e ndërtimit të kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga Burimet e Ripërtritshme të Energjisë (BRE)


V_1320_2020 - Aprovohet dokumenti  “Plani Zhvillimor i Transmetimit 2020–2029” i KOSTT-it


V_1319_2020 - Aprovohet dokumenti Rregullat e harmonizuara afatgjata për Alokimin e të drejtave të transmetimit; 


V_1318_2020 - Aprovohet dokumenti Metodologjia për Rregullat për dimensionimin e FRR në Blokun  LFC AK


V_1317_2020 - Aprovohet dokumenti Procedura për Alokimin e Kapaciteteve Interkonektive


V_1316_2020 - APROVOHET Amandementimi i “Marrëveshjes për furnizim me ngrohje e lidhur me datën 24.12.2014, nr 252 “ në mes të KEK-Korporata Energjetike e Kosovës sh.a. dhe NQ Termokos sh.a.


V_1315_2020 - APROVOHEN tarifat e energjisë termike për konsumatorët fundorë të Ngrohtores së Qytetit (NQ) Gjakova sh.a. për sezonin e ngrohjes 2020/2021, siç janë paraqitur në tabelën ‘II.1’, që do të zbatohen nga data e nxerrjes së këtij vendimi.


V_1314_2020 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit R.M nga Prishtina


V_1313_2020 -  REFUZOHET ankesa e konsumatorit F.I, nga Komuna e Fushë Kosovës


V_1312_2020 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit personit fizik S.T për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Deçan.


V_1311 - 2020 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit personit fizik SH.H për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Malishevës.


V_1310 - 2020 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “SOLID GROUP” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, me kapacitet të instaluar prej 80 kW në Komunën e Graqanicës.


V_1309_2020 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “SOLID GROUP” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Graqanicës.


V_1308_2020 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “SOLID GROUP” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, me kapacitet të instaluar prej 15 kW në Komunën e Graqanicës.


V_1307_2020 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “MAXX GROUP” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike , me kapacitet të instaluar prej 15 kW në Komunën e Graqanicës.


V_1306_2020 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit N.T.P.“Plus”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, me kapacitet të instaluar prej 100 kW në Komunën e Lipjanit


V_1305_2020A - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit personit fizik Gj.B për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – -konsum nga panelet solare/fotovoltaike, kapacitet të instaluar prej 8 kW në Komunën e Prishtinës.


V_1304_2020 - Lëshohet Licencë për prodhim të energjisë elektrike nga burimet e ripërtërishme të energjisë nga Hidrocentrali “ BELAJE” ndërmarrjes “ KELKOS Energy”

Licencë për prodhim të energjisë elektrike - “ Kelkos Energy”SH.P.K (HC BELAJE)


V_1303_2020 - Lëshohet Licencë për prodhim të energjisë elektrike nga burimet e ripërtërishme të energjisë nga Hidrocentrali “ DEÇANI” ndermarrjes “ KELKOS Energy” SH.P.K

Licenca për prodhim të energjisë elektrike - “ Kelkos Energy”SH.P.K (HC DEÇANI)


V_1302_2020 - REFUZOHET ankesa KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin M.S. nga Komuna e Prishtinë


V_1301_2020 - REFUZOHET ankesa konsumatorit N.Z. (parashtruesi I.P.) nga Komuna e Prishtinës


V_1300_2020 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit personit fizik D. M. për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, me kapacitet të instaluar prej 15 kW në Komunën e Pejës.


V_1299_2020 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit personit fizik I. H. për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, me kapacitet të instaluar prej 8 kW në Komunën e Gjakovës.


V_1298_2020 - APROVOHEN tarifat e energjisë termike për konsumatorët fundorë të Ngrohtores së Qytetit (NQ) Termokos sh.a. për sezonin e ngrohjes 2020/2021, që do të zbatohen nga data 15 tetor 2020

Raporti Rregullativ për tarifat e energjisë termike për konsumatorët fundorë të Ngrohtores së Qytetit (NQ) Termokos sh.a. për sezonin e ngrohjes 2020/2021, që do të zbatohen nga data 15 tetor 2020


V_1297_2020 - APROVOHEN TË HYRAT MAKSIMALE TË LEJUARA (MAR) për NQ Termokos sh.a. që do të mblidhen nga tarifat e energjisë termike (ngrohjes) për konsumatorët fundorë për sezonin 2020/2021

Raporti Rregullativ për te Hyrat Maksimale të Lejuara (MAR) për NQ Termokos sh.a. që do të mblidhen nga tarifat e energjisë termike (ngrohjes) për konsumatorët fundorë për sezonin 2020/2021


V_1296_2020 - APROVOHET kërkesa e KOSTT SH.A. për Derogim të Bilancit Afatgjatë të Energjisë Elektrike dhe Planit të Adekuacisë së Gjenerimit


V_1295_2020 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit M.E.


V_1294_2020 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit V.F.


V_1293_2020 - REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin R.A.


V_1292_2020 - REFUZOHET ankesa KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin A.A.


V_1291_2020 - I LËSHOHET Licenca për furnizim me shumicë (tregtim) të energjisë elektrike ndërmarrjes BINDI INTEGRATED SERVICES SH.P.K
Licencë për furnizim me shumicë të energjisë elektrike, l lëshuar ndërmarrjes BINDI INTEGRATED SERVICES SH.P.K.


V_1290_2020 - I VAZHDOHET licenca për prodhim të energjisë elektrike Korporatës Energjetike të Kosovës –Divizioni i Gjenerimit (KEK SH.A.)-TC Kosova A
Licencë për prodhim të energjisë elektrike, lëshuar ndërmarrjes KEK SH.A.-TC Kosova A        


V_1289_2020 - APROVOHET -kërkesa e aplikuesit “GREEN HOUSE” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në Komunën e Pejës


V_1288_2020 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit personit fizik Luan Shllaku për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në Komunën e Gjakovës


V_1287_2020 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit personit fizik Besim Gashi për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në Komunën e Pejës


V_1286_2020 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit personit fizik Besim Latifaj për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në Komunën e Prishtinës


V_1285_2020 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “KAN” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në Komunën e Graçanicës


V_1284_2020 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit personit fizik Nol Pashoja për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në Komunën e Prishtinës


V_1283_2020 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit personit fizik Nol Pashoja për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në Komunën e Prishtinës


V_1282_2020 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit S.B.


V_1281_2020 - REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin Sh.S.


V_1280_2020 - REFUZOHET ankesa KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin S.M.


V_1279_2020 - REFUZOHET ankesa KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin M.T.


V_1278_2020 - REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin K.E.


V_1277_2020 - REFUZOHET ankesa e KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin I.G.


V_1276_2020 - APROVOHET - kërkesa e Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes (OSSH) për ndryshim të koeficienteve të humbjeve të OSSH


V_1275_2020 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “VIER PFOTEN KOSOVA”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në Komunën e Prishtinës


V_1274_2020 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit personit fizik Osman Robaj për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në Komunën e Malishevës


V_1273_2020 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “GNTC GROUP” SH.A., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në Komunën e Ferizajt


V_1272_2020 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit N.T.“LIRIDONI”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në Komunën e Pejës


V_1271_2020 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit personit fizik Z. M. për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në Komunën e Rahovecit


V_1270_2020 - APROVOHETkërkesa e aplikuesit “D&Z” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në Komunën e Gjakovës


V_1269_2020- APROVOHET  “Procedura për Shqyrtimin e Ankesave dhe Kërkesave të Konsumatorëve” të NP “Termokos” Sh.A.
Bashkangjitur Procedura për Shqyrtimin e Ankesave dhe Kërkesave të Konsumatorëve


V_1268_2020 - VAZHDOHET afati për  ofrimin e Obligimit të Shërbimit Publik , i vendosur të licencuarit për Furnizim me energji elektrike Kosovo Electricity Supply Company KESCO, për periudhën 27.04.2017 deri më 31.03.2021


V_1267_2020 - LËSHOHET licencë për prodhim të energjisë elektrike nga burimet e ripërtëritshme të energjisë, nga Hidrocentrali Lepenci 3, me kapacitet 9.8 MW, me numër licence ZRRE/Li_63/20, për periudhë 40 vjeçare, nga data 03.07.2020 deri më 03.07.2059


Licencë për prodhim të energjisë elektrike, lëshuar ndërmarrjes "Hidroenergji"SHPK - HC Lepenci 3


V_1266_2020 - APROVOHET kërkesa e KOSTT SH.A. për Derogimet e dispozitave të Kodit të Rrjetit, Rregullave të Tregut dhe Licencës së OST
Bashkangjitur Raporti i Derogimeve të Kodit të Rrjetit_ Rregullave të Tregut dhe Licenca e Operatorit


V_1265_2020 - APROVOHET kërkesa e Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes për ndryshim të koeficienteve të humbjeve të OSSH.


V_1264_2020 - APROVOHET kërkesa e KOSTT SH.A. për amandamentimin e dokumentit “Procedura e Rregullave të Tregut për Korrigjimin e Matjeve”
Bashkangjitur_Procedura e Rregullave të Tregut për Korrigjimin e Matjeve


V_1263_2020 - MIRATOHET Bilanci i Rishikuar Vjetor i Energjisë Elektrike 2020


V_1262_2020 - MIRATOHET amandamentimi Rregullës dhe Metodologjisë për përgatitjen e Bilanceve të Energjisë Elektrike dhe Termike
Bashkëngjitur Rregulla dhe Metodologjia për përgatitjen e Bilanceve të energjisë elektrike dhe termike


V_1261_ 2020- MIRATOHET Rregulla për Integritetin dhe Transparencën e Tregut të Energjisë me shumicë


V_1260_2020 - REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin A. Th.


V_1259_2020 - APROVOHET pjesërisht ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin Harxhimi i përbashkët – I.M.


V_1258_2020 - REFUZOHET pjesërisht ankesa e konsumatorit M.D.


V_1257_2020 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit S.R.


V_1256_2020 - APROVOHET emërimi i Avni Alidemaj si Zyrtari i Pajtueshmërisë së Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes i bërë nga Bordi Ekzekutiv i OSSH (KEDS SH.A).


V_1255_2020 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “BALLKAN PETROL” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në Komunën e Ferizajt.


V_1254_2020 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Komuna e Obiliqit”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në Komunën e Obiliqit


V_1253_2020 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit personit fizik Hashim Jonuzaj për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në Komunën e Prizrenit.


V_1252_2020 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “GELI” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në Komunën e Gjakovës.


V_1251_2020 - I LËSHOHET Licenca për furnizim me shumicë (tregtim) të energjisë elektrike ndërmarrjes "Balkan Energy” LLC, me numër licence ZRRE/Li_ZRRE/Li_67/20 për periudhën nga data 23 qershor 2020 deri 22 qershor 2025.

Licenca Balkan Energy LLC


V_1250_2020 - APROVOHEN -  tarifat për shfrytëzimin e sistemit të transmetimit, operatorit të sistemit dhe tregut (KOSTT), për periudhën 1 prill 2020 – 31 mars 2021


V_1249_2020 - APROVOHEN - tarifat me pakicë të energjisë elektrike për konsumatorët me Shërbime Universale të Furnizimit, që do të zbatohen nga i licencuari KESCO SH.A., duke filluar nga data 1 prill 2020 deri në shqyrtimin e rregullt tarifor


V_1248_2020 - APROVOHEN - tarifat për shfrytëzimin e Sistemit të Shpërndarjes (OSSH/KEDS) për periudhën 1 prill 2020 - 31 mars 2021.


V_1247_2020 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit Y. Sh.


V_1246_2020 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit R. Ll.


V_1245_2020 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit Sh.K.


V_1244_2020 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Samiri-I-H&A” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në objektin e ndërtuar sipas Aktvendimit nr. 12. Nr. 40 të datës 24.02.2020 të lëshuar nga Drejtoria e Urbanizmit, Planifikimit dhe Mbrojtjen e Mjedisit, në Komunën e Rahovecit.


V_1243_2020 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë “Eurokos JH” SH.P.K., dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së Autorizimit FINAL V_882_2017 të datës 09 shkurt 2017 i Modifikuar me Vendimin V_1055_2018 i të datës 15 tetor 2018 dhe Vendimin V_1115_2019 të datës 28 shkurt 2019 për vazhdimin e ndërtimit të kapaciteteve gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga Hidrocentrali HC Restelica 3, në Lumin Restelica ZK Krushevë dhe Glloboqicë


V_1242_2020 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë “Eurokos JH” SH.P.K., dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së Autorizimit FINAL V_881_2017 të datës 09 shkurt 2017 i Modifikuar me Vendimin V_1054_2018 i të datës 15 tetor 2018 dhe Vendimin V_1114_2019 të datës 28 shkurt 2019 për vazhdimin e ndërtimit të kapaciteteve gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga Hidrocentrali HC Brodi 1, në Lumin Brod ZK Brod


V_1241_2020 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë NPN“Renelual Tahiri” SH.P.K., dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së Autorizimit FINAL V_923_2018 të datës 29 mars 2018 për vazhdimin e ndërtimit të kapaciteteve gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga Hidrocentrali HC Dragash, ZK Radesh, Plavë dhe Rapçe


V_1240_2020 - APROVOHEN TË HYRAT MAKSIMALE TË LEJUARA (HLM në tekstin e mëtejmë: MAR) për Furnizuesin e Shërbimit Universal (FSHU/KESCO)


V_1239_2020 - APROVOHEN TË HYRAT E LEJUARA MAKSIMALE (HLM në tekstin e mëtejmë MAR) që do të mbulohen nga Operatori i Licencuar i Sistemit të Shpërndarjes (OSSH) KEDS SH.A


V_1238_2020 - APROVOHEN TË HYRAT E LEJUARA MAKSIMALE (HLM në tekstin e mëtejmë MAR) që do të mbulohen nga Operatorit Sistemit të Transmetimit dhe Tregut-KOSTT SH.A.


V_1237_2020REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin E. S. nga Prishtina, me shifër të konsumatorit DPR - 90073446 si e pa bazuar.


V_1236_2020REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin N. H. nga fshati Raskovë, Kastriot, me shifër të konsumatorit DPR - 56321 si e pa bazuar.


V_1235_2020REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin M. R. nga Komuna e Shtinmës, me shifër të konsumatorit DFE - 9044417 si e pa bazuar.


V_1234_2020REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin L. B. nga Prishtina, me shifër të konsumatorit DPR - 90111950 si e pa bazuar.


V_1233_2020REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin A. M. nga Mitrovica, me shifër të konsumatorit DMI – 9052315 si e pa bazuar.


V_1232_2020REFUZOHET ankesa e KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin R. J. nga Prishtina, me shifër të konsumatorit DPR - 90111259 si e pa bazuar.


V_1231_2020REFUZOHET ankesa e konsumatorit I. K. nga Komuna e Fushë Kosovës si në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij vendimi.


V_1230_2020 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit E. F. K. G. nga Komuna e Ferizajt, si në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij vendimi.


V_1229_2020 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë “Hydro Line” SH.P.K. dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së Autorizimin për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga uji, HC “Albaniku 4” në lokacionin ZK Selac dhe Vidishiq, komuna e Mitrovicës


V_1228_2020 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë “Hydro Line” SH.P.K. dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së Autorizimin për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga uji, HC “Albaniku 1” në lokacionin ZK Vllahi, komuna e Mitrovicës


V_1227_2020 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë “DINO ENERGY” SH.P.K., dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së Vendimit për Autorizimin Preliminar për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga Hidrocentrali “Lepenci 2”, ZK Kaçanik, në Komunën e Kaçanikut


V_1226_2020 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë “Matkos Group” SH.P.K. dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së Autorizimin Final për ndërtimin e Hidrocentralit HC “Shtërpce” ZK Shtërpce, Komuna e Shtërpcës


V_1225_2020 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë “Matkos Group” SH.P.K. dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së Autorizimin Final për ndërtimin e Hidrocentralit “Sharri” ZK Shtërpce, Komuna e Shtërpcës


V_1224_2020 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë “2 Korriku” SH.P.K., dhe SHTYHET afati i vlefshmërisë së Autorizimit FINAL për ndërtimin e kapaciteteve gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga Hidrocentrali “Soponica”, ZK Doganaj, Komuna e Kaçanikut


V_1223_2020 - APROVOHET Programi i Pajtueshmërisë së Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes (KEDS SH.A.)


Programi i Pajtueshmerise i Operimit te Sistemit te Shperndarjes