Skip to main content

Bordi i ZRRE

Rregullatori udhëhiqet nga Bordi i tij, i përbërë prej pesë (5) anëtarësh, njëri prej të cilëve zgjidhet kryesues. Kryesuesi dhe anëtarët e Bordit emërohen nga Kuvendi i Republikës së Kosovës.
Mandati i secilit anëtar të Bordit është pesëvjeçar, me mundësi emërimi edhe për një mandat tjetër në vazhdim.

Statusi, detyrat, mandati dhe përgjegjësit e tjera të Bordit rregullohen me Ligjin për Rregullatorin LIGJI Nr. 05/L-084.