Skip to main content
konsultim publik

Shqyrtim Publik -  Planit Zhvillimor 10 vjeçar i Ngrohtores së Qytetit Sh.A Gjakovë 

Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) ka publikuar për shqyrtim publik Planin Zhvillimor dhjetë vjeçar (2022-2031) të kompanisë Ngrohtorja e Qytetit Sh.A të komunës së Gjakovës.  Plani Zhvillimor publikohet ashtu siç është dorëzuar nga NQ Gjakova pa komente dhe ndërhyrje nga ZRRE. Gjatë procesit të konsultimit publik përveç komenteve të palëve të interesit edhe ZRRE do të paraqes komentet dhe inputet e veta për përmirësim dhe plotësim eventual të dokumentit.

ZRRE fton të gjitha palët e interesuara që komentet e tyre për Planin Zhvillimor të NQ Gjakova  t’i dërgojnë deri me 27 tetor 2021 në adresën info@ero-ks.org.

Planit Zhvillimor të Ngrohtorës së Qytetit Sh.A Gjakovë