Calendar

  CP by PSD TO HTML

Si vazhdimësi e Procesit të diskutimit publik i cili është duke u zhvilluar aktualisht për vendosjen e Parametrave të ri Rregullativ, ZRRE publikon përgjigjet ndaj komenteve që kanë ardhur deri me tani në Raportet Konsultative të Parametrave për

Caqet e Humbjeve

Mesataren e Ponderuar të Kostos së Kapitalit dhe

Jetëgjatësinë e Aseteve
 
Publikimin e këtyre Parametrave dhe komenteve ndaj tyre po bëhet si pjesë e Shqyrtimit të Dytë Periodike Rregullativ (PRR2) të cilin aktualisht është duke e zhvilluar ZRRE, për të përcaktuar të Hyrat e Lejuara Maksimale (MAR) për Operatorin e Sistemit të Transmetimit (OST), Operatorin e Tregut (OT) dhe Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes (OSSH), për periudhën 1 prill 2018 deri 31 mars 2023.
Të hyrat e lejuara aktuale u përcaktuan në Shqyrtimin e parë Periodik në vitin 2013 për Periudhën e Parë Rregullative (PRR1) 2013-2017.

RocketTheme Joomla Templates