Skip to main content

Odluke 2022.


 

V_1663_2022  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca "Skender Sejdiu", za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, u opštini Uroševac


V_1662_2022  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca "Besim Selimi" za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, u opštini Uroševac


V_1661_2022  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca "Besim Selimi", za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za vlastitu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, u opštini Uroševac


V_1660_2022  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca "Dugagjin Sahatçiu", za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju od solarnih/fotonaponskih panela, u opštini Peć


V_1659_2022  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca "Imer Mustafa", za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, u opštini Priština


V_1658_2022  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca "Dardan Miftar Krasniqi", za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, u opštini Priština


V_1657_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca "Arben Miftar Krasniqi", za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, u opštini Priština


V_1656_2022  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca "Shemsedin Berisha", za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, u opštini Uroševac


V_1655_2022  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca "Fatmir Ismaili", za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, u opštini Uroševac


V_1654_2022  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca "Florian Nuqi", za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, u opštini Priština


V_1653_2022  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca "Skender Lika", za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, u opštini Uroševac


V_1652_2022  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca "Vehbi Imeri", za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, u opštini Lipljan.


V_1651_2022  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca "HIB Petrol" DOO, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, u opštini Uroševac


V_1650_2022  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca N.P. “DST PRODUCT”, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, u Opštini Uroševac


V_1649_2022  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca “PROMOPLAST” DOO, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, u Opštini Uroševac


V_1648_2022  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca “ASGETO” DOO, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, u Opštini Gračanica


V_1647_2022  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca “ELEKTROMETALI” DOO, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, u Opštini Uroševac


V_1646_2022  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca N.H.T.“FRESKIA-AD”, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, u Opštini Istok


V_1645_2022  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca “AUTOTRADE” DOO, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, u Opštini Gračanica


V_1644_2022  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca “INTERPLAST GROUP” DOO, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, u Opštini Mitrovica


V_1643_2022  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca “VIER PFOTEN KOSOVA”, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, u Opštini Priština


V_1642_2022  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca “HOHE” LLC, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, u Opštini Obilić.


V_1641_2022  - ODOBRAVAJU SE tarife toplotne energije za krajnje potrošače Gradske toplane (GT) Đakovica AD za grejnu sezonu 2022/2023.

REGULATORNI IZVEŠTAJ Utvrđivanje tarifa za gradsku toplanu GJAKOVA AD Grejna sezona 2022-2023.


V_1640_2022 - ODOBRAVAJU SE MAKSIMALNO DOZVOLJENI PRIHODI (u daljem tekstu: MAR) u iznosu od 839.755 € za preduzeće GT Đakovica AD, koji će se naplaćivati od tarifa toplotne energije (grejanja) za krajnje potrošače za sezonu 2022/

REGULATORNI IZVEŠTAJ Utvrđivanje maksimalno dozvoljenih prihoda za gradsku toplanu Đakovica AD Grejna sezona 2022/2023


V_1639_2022 - ODOBRAVA SE zahtev društva "PRO ENERGY" L.L.C., i PRIHVATA SE u regulisanom okviru, proizvodni operator za proizvodnju električne energije iz solarnih/fotonaponskih panela, sa instaliranim kapacitetom od 3 MW, na katastarsku parcelu P-71409080-00323-5 OK Staro Gračko, Opština Lipljan


V_1638_2022 - ODOBRAVAJU SE Pravila i procedure (Opšti uslovi, definicije, procedura trgovanja, kao i procedura kliringa i poravnanja) Albanske berze električne energije A.D. - Ogranak na Kosovu (ALPEX).


V_1637_2022 - ODOBRAVA SE prenos prava i obaveza za organizaciju tržišta dan ranije, tržišta unutar dana i kalkulacije konačnog poravnavanja sa Operatora tržišta/KOSTT A.D. na Albanskoj berzi električne energije A.D. - Ogranak na Kosovu (ALPEX).


V_1636_2022 - ODOBRAVA SE - Cilj smanjenja gubitaka i krive dozvoljenih gubitaka za Treći regulatorni period (RP3) 1. aprila 2023. - 31. marta 2028


V_1635_2022 - ODOBRAVAJU SE - Ulazna vrednost, faktor efikasnosti za Operatora sistema prenosa, Operatora sistema i Operatora tržišta (OSP/OT), kao i Operatora sistema distribucije (OSD) za Treći regulatorni period (RP3) 01. aprila 2023. - 31. marta 2028


V_1634_2022 - ODOBRAVA SE - Ponderisani prosek troška kapitala (PPTK) koji će biti 7.69% realan, pre oporezivanja (ne uključujući inflaciju, koja će se tokom godišnjih ažuriranja izračunavati kako je utvrđeno u Pravilima o određivanju prihoda) za Treći regulatorni period (RP3) 1. april 2023. - 31. mart 2028.


V_1633_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev aplikanta „Mehdi Maloku“, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, koji će biti postavljeni na krovu objekta katastarska parcela br. 589-0 OK Uroševac, sa instaliranim kapacitetom od 15 kW u opštini Uroševac.


V_1632_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev aplikanta „Arsim Mehmeti“, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, koji će biti postavljeni na krovu objekta katastarska parcela br. 0625-29 OK Uroševac, sa instaliranim kapacitetom od 7 kW u opštini Uroševac.


V_1631_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev aplikanta „Izet Azizi“, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, koji će biti postavljeni na krovu objekta katastarska parcela br. 01108-10 OK Uroševac, sa instaliranim kapacitetom od 8 kW u opštini Uroševac.


V_1630_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev aplikanta „Kadrush Stublla“, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, koji će biti postavljeni na krovu objekta katastarska parcela br. 0713-21 OK Uroševac, sa instaliranim kapacitetom od 8 kW u opštini Uroševac.


V_1629_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev aplikanta „Fejzullah Shehu“, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, koji će biti postavljeni na krovu objekta, sa instaliranim kapacitetom od 7 kW u opštini Mitrovica.


V_1628_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev aplikanta „Minush Kelmendi“, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, koji će biti postavljeni na krovu objekta katastarska parcela br. 00723-8 OK Balince, sa instaliranim kapacitetom od 5 kW u opštini Mališevo.


V_1627_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev aplikanta „Behar Berisha“, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, koji će biti postavljeni na krovu objekta katastarska parcela br. 0645-5 OK Uroševac, sa instaliranim kapacitetom od 8 kW u opštini Uroševac.


V_1626_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev aplikanta "Ylber Sejdiu", za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, koji će biti postavljeni na krovu objekta katastarska parcela br. 03337-1 OK Grebno, sa instaliranim kapacitetom od 5 kW u opštini Uroševac.


V_1625_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev aplikanta „Palush Nikolla“, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, koji će biti postavljeni na krovu objekta katastarska parcela br. 264-0 OK Petrušan sa instaliranim kapacitetom od 10 kW u opštini Đakovica.


V_1624_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev aplikanta „A&M“ D.O.O., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, koji će biti postavljeni na krovu objekta u katastarsku parcelu br. 1695-1 OK Čaglavica sa instaliranim kapacitetom od 30 kW u opštini Gračanica.


V_1623_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev aplikanta "SOLE KOSOVA" D.O.O., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, koji će biti postavljeni na krovu objekta u katastarsku parcelu br. 02544-2 OK Kosovo Polje sa instaliranim kapacitetom od 100 kW u opštini Kosovo Polje.


V_1622_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev aplikanta Restoran „Natural“ B.I., D.O.O, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, koji će biti postavljeni na krovu objekta u katastarsku parcelu br. 00610-1, 00615-0 i 00613-0 OK Uroševac sa instaliranim kapacitetom od 100 kW u opštini Uroševac.


V_1621_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev od aplikanta „HIB PETROL“ D.O.O, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, koji će biti postavljeni na krovu objekta u katastarsku parcelu br.  2483-0 OK Kosovo Polje sa instaliranim kapacitetom od 100 kW u opštini Kosovo Polje.


V_1620_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev aplikanta „X-PLAST“ D.O.O, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, koji će biti postavljeni na krovu objekta u katastarsku parcelu br. 1032-0 OK Rakaj sa instaliranim kapacitetom od 100 kW u opštini Uroševac.


V_1619_2022 - Odobravaju se dokumenti:

  • Usklađena pravila alokacije dugoročnih prava prenosa,
  • Pravila o eksplicitnoj dnevnoj alokaciji kapaciteta na granicama područja ponude (nadmetanja) koje opslužuje Kancelarija koordiniranih aukcija Jugoistočne Evrope (SEE CAO) verzija 2.0,
  • Poseban prilog o granicama područja ponude (nadmetanja) koje opslužuje SEE CAO Usklađenih          pravila alokacije za dugoročna prava prenosa.

V_1618_2022 - Izriće se - NOVČANA KAZNA Snabdevaču električnom energijom („KESCO“ A.D), zbog utvrđenih zakonskih prekršaja za kupovinu, plaćanja i nominacije električne energije u iznosu od 8,475,000 € (osam miliona i četiri stotine sedamdeset pet hiljada evra).

V_1917_2022 - Izriće se - NOVČANA KAZNA Operateru sistema distribucije („KEDS“ A.D), zbog utvrđenih zakonskih prekršaja za kupovinu, plaćanja i nominacije električne energije u iznosu od 2,753,000 € (dva miliona i sedamsto pedeset tri hiljade evra).


V_1614_2022 - ODOBRAVA SE Delimično žalba potrošača P.H D.O.O iz opštine Prizren kao u razlozima navedenim u obrazloženju ove odluke.


V_1613_2022 - ODBIJA SE žalba potrošača A.D D.O.O iz opštine Štimlje kao u razlozima navedenim u obrazloženju ove odluke.


V_1612_2022 - ODBIJA SE žalba potrošača N.XH iz opštine Priština.


V_1611_2022 - ODOBRAVA SE Zakonik rada za pristup na zemljišta i zgrada Operatora sistema distribucije, KEDS A.D.

ZAKONIK RADA ZA PRISTUP ZEMLJIŠTU I ZGRADAMA


V_1583_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva "Xhafer Xhiha"  za izgradnju novih generatornih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, u Opštini Đakovica.


V_1582_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva "Butrint Xhiha"  za izgradnju novih generatornih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, u Opštini Đakovica


V_1581_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva "Usenj Meta"  za izgradnju novih generatornih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, u Opštini Orahovac


V_1580_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva "Sherif Gashi"  za izgradnju novih generatornih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, u Opštini Orahovac


V_1579_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva "Shkelqim Pula"  za izgradnju novih generatornih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, u Opštini Gračanica


V_1578_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva "PRETENI”" DOO za izgradnju novih generatornih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, u Opštini Vučitrn


V_1577_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva N.T.N “GLOBI KOS” za izgradnju novih će biti postavljeni na krovu objekta u katastarskoj Parceli br. 00529-11  KZ Dollc, sa instalisanim kapacitetom u Opštini Klina


V_1576_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva "“PROEX” DOO za izgradnju novih generatornih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, u Opštini Istok


V_1575_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva N.T.P.“AGONI - S”,  za izgradnju novih generatornih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, u Opštini Uroševac


V_1574_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva “SOLE KOSOVA” SH.P.K., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, u opštini Kosovo Polje


V_1573_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva “DURMISHI – D GROUP INTERNATIONAL” SH.P.K.,  za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, u opštini Gračanica


V_1572_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva “JETISHI QERAMIKA” SH.P.K., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, u opštini Đakovica


V_1571_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva N.P.T.“HAXHIJAHA” SH.P.K., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, u opštini Orahovac


V_1570_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva “WORMSER & PARTNERS” L.L.C., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, u opštini Gračanica


V_1569_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva “MOBILE DEKOR” SH.P.K., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, u opštini Peć


V_1568 _2022- ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva “MAXX GROUP” SH.P.K., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, u opštini Gračanica


V_1567_2022 -  ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva “CADI GROUP” SH.P.K., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, u opštini Uroševac


V_1559_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva “Bajram Syla” za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela


V_1558_2022  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva “Nexhmedin Doli”, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela


V_1557_2022  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva “DECON” SH.P.K., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela


V_1556_2022  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva “BESIMI COMMERCE” SH.P.K., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela


V_1555_2022  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva “Restaurant Mjellma”, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela


V_1554_2022  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva N.T.SH.“BAST TRADE”, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela


V_1553_2022  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva “MOBILE DEKOR” SH.P.K., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela


V_1552_2022  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva “AGRO ALF”, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela


V_1551_2022  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva N.T.P.“ECO GLASS”, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela


V_1550_2022  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca S.N.Š. “ANADOLU”o izgradnji novih proizvodnih kapaciteta za samo potrošnju iz solarnih/foto naponskih panela


V_1549_2022  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva “Skupština oopštine Mamushe”, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela


V_1548_2022  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva Skupština opštine “Zgrada za usluge”, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju od solarnih/fotonaponskih panela


V_1547_2022  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva N.T.P.“INOX”, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela


V_1546_2022  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva Gimnazija “ATATURK”, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju od solarnih/fotonaponskih panela


V_1545_2022  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva “AB JETISHI” SH.P.K., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela      

 


V_1542_2022 - USVAJA SE zahtev KOSTT A.D. o Derogacijama nekih odredbi Koda mreže prenosa (Operativni kod-5.5.4 Smanjenje od podfrekvencije, 5.8.11 Testiranje pokretanja iz mraka, 8.4.2 Testiranja sistema) do dana 31. decembra 2022, kao u prilogu ove Odluke.
 Izveštaj o derogacijama _ Kod mreže prenosa


V_1541_2022 - USVAJA SE dokument "Pravila za razvoj karakterističnih profila opterećenja u energetskom sistemu na Kosovu".
 PRAVILA ZA RAZVOJ KARAKTERISTIČNIH PROFILA OPTEREĆENJA U ENERGETSKOM SISTEMU NA KOSOVU


V_1531_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca "A.C.", za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju od solarnih/fotonaponskih panela


V_1530_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca " A. U.", za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju od solarnih/fotonaponskih panela


V_1529_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca "A. B. ", za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju od solarnih/fotonaponskih panela


V_1528_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva “F. Xh.”, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju od solarnih/fotonaponskih panela


V_1527_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva "INTERING" DOO, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju od solarnih/fotonaponskih panela


V_1526_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva “MOBILE DEKOR” D.O.O., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju od solarnih/fotonaponskih panela


V_1525_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva “AGRO VIKTORIA” D.O.O., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju od solarnih/fotonaponskih panela


V_1524_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva “TOBACCO HOLDING GROUP” D.O.O., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju od solarnih/fotonaponskih panela


V_1523_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva "LESNA INDESIGN" D.O.O. za izgradnju novih generatornih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela


V_1522_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva "AGRO JETA LS" D.O.O. za izgradnju novih generatornih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela


V_1521_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva "UNICRON" D.O.O. za izgradnju novih generatornih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela


V_1520_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva “RINA COMERCE” SH.P.K., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za samopotrošnju od solarnih/fotonaponskih panela


V_1519_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva “PROFIL STAR” SH.P.K., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za samopotrošnju od solarnih/fotonaponskih panela


V_1518_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva “LONI GLASS” SH.P.K., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za samopotrošnju od solarnih/fotonaponskih panela


V_1517_2022 - Izdaje se KONAČNO OVLAŠĆENJE preduzeću “2 Korriku” Sh.p.k za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vode


V_1516_2022 - OBJAVLJUJE SE Tender za izbor dobavljača krajnje mogučnosti  (DKM)


V_1515_2022 - IZDAJE SE LICENCA za snabdevanje električnom energijom preduzeću „Društvo Elektrosever” D.O.O


V_1514_2022 - ODLAŽE se izvršenje Odluke V_1489_2022 od 08.02.2022. godine, izdate od strane Odbora Regulatornog Ureda za Energiju


V_1513_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca „Kadri Bunjaku“, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/foto naponskih panela, koji će biti postavljeni na krovu zgrade instalirane snage 5,46 KW od vetra instaliranog kapaciteta od 1,5 KW u katastarskoj parceli br. 1910/0 KK Gračanica, ukupne instalirane snage 6,96 KW u opštini Gračanica


V_1512_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca " Besnik Kukaj ", o izgradnji novih proizvodnih kapaciteta za samo potrošnju iz solarnih/foto naponskih panela koji će se postaviti na krov zgrade u katastarskoj parceli KK Cikatove, instalirane snage 5 kV u opštini Glogovac


V_1511_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca "Visar Malazogu", o izgradnji novih proizvodnih kapaciteta za samo potrošnju iz solarnih/foto naponskih panela na krovu objekta na katastarskoj parceli 5277-5 KK Đakovica-J-Grad, instalirane snage 10 KW u Opštini Đakovica


V_1510_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca „DORO-FIX“ D.O.O., o izgradnji novih proizvodnih kapaciteta za samo potrošnju iz solarnih/foto naponskih panela na krovu objekta na katastarskoj parceli KK Sankoc, instalirane snage 100 KW u Opštini Glogovac.


V_1509_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca “Xhafer Ibërdemaj” o izgradnji novih proizvodnih kapaciteta za samo potrošnju iz solarnih/foto naponskih panela na krovu objekta na katastarskoj parceli br. 00191 - 4 KK Luga, sa instaliranim kapacitetom od 5 KW u Opštini Istog.


V_1508_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca “Međunarodni Koledž za Biznis i Tehnologiju - UBT”  DOO, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, koji će biti postavljeni na krovu zgrade u katastarskoj parceli br. 00164-16 i 28 KZ Konjuh, instaliranim kapacitetom od 48 kW u opštini Lipljan


V_1507_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca “RIMA GROUP” DOO, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, koji će biti postavljeni na krovu zgrade u katastarskoj parceli br. 00517 Z Rimanište, instaliranim kapacitetom od 20.86 kW u opštini Priština.


V_1506_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca “PROTON” DOO, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, koji će biti postavljeni na krovu zgrade u katastarskoj parceli br. 001770-0 KZ Čaglavica, instaliranim kapacitetom o 89.1 kW u opštini Priština.


V_1505_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca “KATANA” DOO., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, koji će biti postavljeni na krovu zgrade u katastarskoj parceli br. 01279-1 KZ Obilić, instaliranim kapacitetom od 30 kW u opštini Obilić


V_1502_2022 - IZDAJE SE DOZVOLA za snabdevanje električnom energijom privrednog društva MCM COMMODITIES D.O.O

Licenca


V_1501_2022 - Nosiocu licence za snabdevanje električnom energijom “KOSOVO ELECTRICITY SUPPLY COMPANY”  J.S.C (u daljem tekstu “KESCo”), postavlja se obaveza javne službe


V_1500_2022  - USVAJA zahtev Snabdevača univerzalnom uslugom - KESCO za odobrenje fakture za električnu energiju, koji će se sprovoditi na celoj teritoriji Republike Kosovo sa potrebnim dopunama/izmenama


V_1499_2022  - PRODUŽAVA SE LICENCA za veleprodajno snabdevanje (trgovinu) električnom energijom kompaniji Interenergo D.o.o.-Kosova D.O.O.,

licenca 


V_1498_2022  - PROMENI se godišnja naknada za licenciranje sa 0,20 €/MWh na 0,15 €/MWh definisana u tački B1 Aneksa 1 Pravila o porezu


V_1497_2022 - ODOBRAVAJU SE tarife za toplotnu energiju za krajnje potrošače Gradskog grejanja (GG) Đakovica d.d. za grejnu sezonu 2021/2022

Procena primene tarifa i predlog tarife GT Đakovica sh.a. za sezonu 2021/2022


V_1496_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca privatnog preduzeća (PP) “Qazim Gashi” o izgradnji novih proizvodnih kapaciteta za samopotrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela koji će biti postavljeni na krovu objekta na katastarskoj parceli br. 1559-23 KZ Priština sektor “B”, sa instaliranim kapacitetom od 100 kW u Opštini Priština


V_1495_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca privatnog preduzeća (PP) “Qazim Gashi” o izgradnji novih proizvodnih kapaciteta za samopotrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela koji će biti postavljeni na krovu objekta na katastarskoj parceli br. 1559-23 KZ Priština sektor “A”, sa instaliranim kapacitetom od 100 kW u Opštini Priština


V_1494_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca “VERONA” o izgradnji novih proizvodnih kapaciteta za samopotrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela koji će biti postavljeni na krovu objekta na katastarskoj parceli br. 1524-4 KZ Zrze, sa instaliranim kapacitetom od 14 kW u Opštini Orahovac


V_1493_2022 -  ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca “VETONI 2” DOO o izgradnji novih proizvodnih kapaciteta za samopotrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela koji će biti postavljeni na krovu objekta Fabrike brašna, sa instaliranim kapacitetom od 60 kW u Opštini Mališevo


V_1492_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca “GEMIX” DOO o izgradnji novih proizvodnih kapaciteta za samopotrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela koji će biti postavljeni na krovu objekta na lokaciji Preduzetnički park, sa instaliranim kapacitetom od 100 kW u Opštini Glogovac


V_1491_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca “ALBATROS” PUP o izgradnji novih proizvodnih kapaciteta za samopotrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela na krovu objekta poslovne zgrade, sa instaliranim kapacitetom od 18,4 kW u Opštini Prizren


V_1490_2022 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca “ANANAS IMPEX” DOO o izgradnji novih proizvodnih kapaciteta za samopotrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela na krovu objekta na katastarskoj parceli br. 00228-0 KZ Livadica, sa instaliranim kapacitetom od 48 kW u Opštini Podujevo


V_1489_2022  - ODOBRAVAJU SE - Maloprodajne tarife za električnu energiju za potrošače sa pravom na univerzalno snabdevanje, koje če se prikupljati od 09.02.2022 do sledećeg pregleda tarife


V_1488_2022  - ODOBRAVAJU SE - Tarife za korišćenje distributivnog sistema (Tarifa KDS), koje će primenjivati Operator distributivnog sistema (ODS) počevši od 09.02.2022 do sledećeg pregleda tarife


V_1487_2022  - ODOBRAVAJU SE - Tarife za koriščenje prenosnog sistema, rad sistema i rad tržišta, koje če se primenjivati od Operatora prenosnog sistema i tržišnog operatora (OPS/TO) počevši od 09 februara 2022 do sledećeg pregleda tarife


V_1486_2022  - ODOBRAVAJU SE MAKSIMALNO DOZVOLJENI PRIHODI (MDP) za snabdevača univerzalnom uslugom (SUU), koji če se prikupljati od SUU-a kroz maloprodajnih tarifa električne energije za regulisane potrošače, od 09.02.2022 do sledećeg pregleda tarife


V_1485_2022  - ODOBRAVAJU SE MAKSIMALNO DOZVOLJENI PRIHODI (MDP) koji če se prikupljati od Operatora distributivnog sistema, kroz Tarife za korišćenje distributivnog sistema, od 09.02.2022 do sledećeg pregleda tarife


V_1484_2022 - ODOBRAVAJU SE MAKSIMALNO DOZVOLJENI PRIHODI (MDP) koji če se prikupljati od Operatora prenosnog sistema i i tržišnog operatora – (OPS/TO) (KOSTT D.D.), kroz Tarife za korišćenje prenosnog sistema, rad sistema i rad tržišta, od 09.02.2022 do sledećeg pregleda tarife


V_1477_2022 - IZABERE SE – ENERGETSKA KORPORACIJA KOSOVA D.D. da PRIVREMENO vrši obaveze Dobavljača Krajnje Mogučnosti (Garantovani dobavljač).


V_1476_2022 - USVAJAJU SE -  Ulazne vrednosti i operativni troškovi (OPEX) za Snabdevača univerzalnom uslugom električne energije (SUU) za tarifni period 2022- 2024.  


V_1475_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev Podnosioca zahteva EXPRESS POSTA” D.O.O., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za samopotrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela u Opštini Gračanica.


V_1474_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev Podnosioca zahteva “HIB PETROL” D.O.O., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za samopotrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela u Opštini Priština;


V_1473_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev Podnosioca zahteva N.T.P “V- T KASTRATI”, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za samopotrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela u Opštini Podujevo;


V_1472_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev Podnosioca zahteva “INTERING” D.O.O., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za samopotrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela u Opštini Obilić;


V_1471_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev Podnosioca zahteva “PROEX” D.O.O., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za samopotrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela  u Opštini Mitrovica;