Skip to main content

PROCESET E SHQYRTIMEVE TE RREGULLAVE DHE TE TJERA

 


Vlerësimi i Konkurrencës në Sektorin e Energjisë Elektrike në Kosovë 2022-2023.


Draft_BilanciI Afatgjatë i Energjisë Termike - Periudha: 2024-2033_NQ Termokos


Draft_Bilanci Afatgjatë i Energjisë Termike Periudha: 2024 – 2034_NQ Gjakova


Procedura e Komitetit te Bursës Shqiptare te Energjisë Elektrike – ALPEX sh.a


Procedura e Rregullave të Tregut për Nominimet


Procedura e Rregullave të Tregut për Garancionin Financiar


Bilanci Vjetor 2024 i NQ Termokos.


Bilanci Vjetor 2024 I NQ Gjakova.


Konsultim Publik_Plani Zhvillimor pesë (5) vjeçar i OSSh-së 2024-2028


Konsultim Publik_Plani Zhvillimor dhjetë (10) vjeçar i OSSh-së 2024-2033


Konsultim Publik_Plani Zhvillimor i Transmetimit 2024 – 2033


Konsultim Publik_Plani 5 Vjeçar Zhvillimor i Transmetimit 2024 – 2028


Konsultim Publik_Plani i Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes për Menaxhimin dhe Reduktimin e Humbjeve


Konsultim Publik_Bilanci Vjetor i Energjisë Elektrike 2024


Përcaktimi i të Hyrave Maksimale të Lejuara për Ngrohtoren e Qytetit Termokos SH.A. Sezoni i Ngrohjes 2023/2024


Raport konsultativ Taksat e aplikuara nga Bursa ALPEX


Raporti permbledhes i Rregulles per Vet-Konsum


Metodologjia e shpërndarjes së të ardhurave nga kongjestioni ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës;


Procedurat rezervë për bashkimin e tregut të energjisë elektrike të ditës në avancë Shqipëri – Kosovë.


Draft_Modeli i Tregut të Energjisë Elektrike të Kosovës


Draft_Rregullat e Tregut


Rregullat e Shpërndarjes në Hije


Propozim për aprovimin e produkteve dhe llojet e urdhërporosive që do të tregtohen fillimisht në Bursën Shqiptare të Energjisë Elektrike – ALPEX sh.a.  


Propozim për aprovim mbi mënyrën e tregtimit të kontratave të lidhura ndërmjet dy pjesëmarrësve të tregut jashtë bursës (Over the Counter - OTC) midis shoqërive që nuk ju është vendosur detyrimi për shërbimin publik, në Bursën Shqiptare të Energjisë Elektrike – ALPEX sh.a.


Propozim për aprovimin e rregullit të përcaktimit të Urdhërporosive fituese në rastin kur një segment i grupuar i Urdhërporosive Shitjeje/Blerjeje do të pranohet pjesërisht sipas parashikimeve të seksionit B.2.1 të Procedurës së Tregtimit.


Propozim për aprovim lidhur me përcaktimin e Portofoleve të Anëtarëve të Bursës që do trajtohen me Urdhërporosi Marrëse të Çmimit me Përparësi (Shitjeje/Blerjeje) dhe renditjen e tyre sipas prioritetit në Tregjet e Ankandeve të Ditës në Avancë dhe Brenda së Njëjtës Ditë në Bursën Shqiptare të Energjisë Elektrike – ALPEX sh.a.


Propozim për aprovim të Çmimeve Maksimale dhe Minimale të Urdhërporosive për Tregun e Ankandeve të Ditës në Avancë.


Propozim për aprovim të Marrëveshjes për Anëtarësim në Bursë për Tregun e Kosovës


Propozim për aprovimin e Tarifave të ALPEX SHA në tregun e Kosovës


Propozim për aprovimin e Kufirit Minimal dhe Maksimal të Lejuar të Çmimit për Tregun e Ditës në Avancë (Maximum and Minimum Price Threshold), për të cilin ALPEX-i i referohet si mundësi për kryerjen e një ankandi të dytë, sipas përcaktimeve të Procedurës së Tregtimit.


Propozim per miratimin e Metodologjise per percaktimin e struktures se tarifave ne ALPEX dhe miratimin e listes se Tarifave


Propozim për Aprovimin e Procedurës së Komitetit të Bursës Shqiptare të Energjisë Elektrike - ALPEX sh.a,


 Plani i Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes për Menaxhimin dhe Reduktimin e Humbjeve 2023


Konsultim Publik_Bilanci Afatgjate i Energjisë Elektrike 2023-2032


Draft-Rregulla Për Përgatitjen Dhe Vlerësimin E Planeve Zhvillimore Të Operatorëve Të Sistemeve Në Sektorin E Energjisë


Bilanci Vjetor i Energjise Termike 2023_NQ Gjakova_draft final 

Draft -Bilanci Vjetor i energjisë_2023-TERMOKOS draft final


Rregulla për Sistemin e Mbyllur të Shpërndarjes


Plani 5 Vjeçar Zhvillimor i Transmetimit 2023-2027


Plani Zhvillimor dhe Investiv i Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes për Periudhën 2023-2027


Plani Zhvillimor dhjetë (10) vjeçar i OSSh-së 2023-2032


Plani Zhvillimor i Transmetimit 2023-2032


Bilanci Vjetor i Energjisë Elektrike 2023


Procedura e Tregtimit

Rregullat e ALPEX-it, Kushtet e Përgjithshme

Procedura e Klerimit dhe shlyerjes  dhe

Përkufizimet e AlpexDRAFT-RREGULLA PER VET- KONSUMATORET ME BURIME TE RIPERTRTSHME

Kriteret teknike për kyçje të gjeneratorëve për vetë-konsum në rrjetin e OSSH-së - 20.05.2022Dokumenti per Konsullim Publik - Draft-Rregulla Procedura e Autorizimit për Ndërtimin e Projekteve të Energjisë


Raporti Rregullativ te hyrat e lejuara te NQ Termokos per sez. 22/23


Draft - Plani  Zhvillimor  2022-2031 NQ Termokos_Kons. Publik