Skip to main content

Odluke 2013

Odluke V_605_2013
O ODOBRAVANJE amandiranje procedure očitavanja i fakturisanja za tarifne potrošače Aneksom 1, koja važi samo za potrošače u Distriktu Uroševac, čija potrošnja je očitana i fakturisana ručnim uređajem (pilot projekat).

Odluke V_604_2013
O obaveštenju o preliminarnom odobrenju za preduzeće „AIR-ENERGY“ D.O.O.

Odluke V_601_2013
O usvajanje “Tržišna pravila”

Odluke V_600_2013
O dozvoljavanje KOSTT D.D. derogacija u sprovođenju odredbi Kodeksa mreže i Licence operatora prenosnog sistema

Odluke V_587_2013
O Odobravaju se izmene i dopune Kodeksa mreže

Odluke V_586_2013
O odobravanje izmene i dopune Kodeksa električne opreme

Odluke V_585_2013
O ODOBRENJU tarifa centralnog grejanja za Gradsku toplanu (GT) Đakovica D.D. za grejnu sezonu 2013/2014

Odluke V_584_2013
O ODOBRENJU tarifa centralnog grejanja za Gradsku toplanu (GT) Termokos D.D. za grejnu sezonu 2013/2014

Odluke V_583_2013
U vezi sa usvajanjem dokumenta “Standardi sigurnosti i planiranja distributivnog sistema”

Odluke V_582_2013
U vezi sa uvajanjem dokumenta “Plan za razvoj prenosa 2014 – 2023"

Odluke V_581_2013
U vezi sa USVAJANJEM zahteva Kosovske kompanije za distribuciju i snabdevanje električnom energijom (KKDSE) za pokretanje pilot projekta za očitavanje i fakturisanje potrošnje na električnim brojilima uređajima za ručno očitavanje u distriktu Uroševac, počev od 01. januara 2014. Godine.

Odluke V_572_2013
Za izdavanje  ODOBRENJE preduzeću “Eurokos J.H.” D.O.O., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije na vodu, za HE Brod II. (Mlik) sa instaliranim kapacitetom od 3,89 MW, na reci Brod i HE Restelica I i II (Kruševo) spajaju se u jedan objekat hidroelektrane, sa instaliranim kapacitetom od 2,28 MW, na reci Restelica, opština Dragaš. 

Odluke V_570_2013
O USVAJANJU amandiranju dokumenta „Metodologija naknada za priključenje na prenosnu mrežu“ KOSTT D.D.

Odluke V_569_2013
izdavanju ODOBRENJA preduzeću “Hydro - Line” d.o.o., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije na vodu, HE Albanik 3, sa instaliranim kapacitetom od 4,267 kW, na lokaciji „Dolac“, KO Dolac, zvano mesto Thanishte/Ovčar, opština Mitrovica.

Odluke V_568_2013
O izdavanju ODOBRENJA preduzeću “Kelkos-Energy” d.o.o., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije na vodu, HE Bistrica II, sa instaliranim kapacitetom od 5,5 MW, proizvodna jedinica koja će se postaviti na lokaciji reke Dečani, opština Dečani.

Odluke V_567_2013
USVAJANJU zahteva za povlačenje prijave preduzeća “Triangle General Contractors” Inc., Ogranak na Kosovu, za izgradnju hidroelektrane na reci Bistrica, HE Rečane, sa kapacitetom od 2,2 MW, opština Prizren. 
ODBIJANJU dodele preliminarnog odobrenja za preduzeće “Triangle General Contractors” Inc., Ogranak na Kosovu, za izgradnju hidroelektrane na reci Bistrica, HE Rečane sa kapacitetom od 2,2 MW, opština Prizren, Republika Kosovo.

Odluke V_566_2013
USVAJANJU zahteva za povlačenje prijave preduzeća “Triangle General Contractors” Inc., Ogranak na Kosovu, za izgradnju hidroelektrane na reci Lepenac, HE Lepence sa kapacitetom od 5,2 MW, opština Štrpce.
ODBIJANJU dodele preliminarnog odobrenja za preduzeće “Triangle General Contractors” Inc., Ogranak na Kosovu, za izgradnju hidroelektranu na reci Lepenac, HE Lepence sa kapacitetom od 5,2 MW, opština Štrpce, Republika Kosovo.

Odluke V_565_2013
USVAJANJU zahteva preduzeća “Triangle General Contractors” Inc., Ogranak na Kosovu, za povlačenje prijave za izgradnju hidroelektrane na reci Lepenac, HE Štrpce sa kapacitetom od 3,6 MW, opština Štrpce.
ODBIJANJU dodele preliminarnog odobrenja za preduzeće “Triangle General Contractors” Inc., Ogranak na Kosovu, za izgradnju hidroelektrane na reci Lepenac (HE Štrpce sa kapacitetom od 3,6 MW, opština Štrpce, Republika Kosovo.

Odluke V_559_2013
O obaveštenju o preliminarnom odobrenju za preduzeće “Era Energji” DOO, na lokaciji WindPark – Krajkova, opština Glogovac. 

Odluke V_558_2013
O obaveštenje o preliminarnom odobrenju za preduzeće “Hidroenergji” DOO, na lokaciji „Slatina/Sllatinë”, opština Kačanik. 

Odluke V_557_2013
O obaveštenje o preliminarnom odobrenju za preduzeće “Hidroenergji” DOO, na lokaciji „Kisela Voda/ Uji i Thartë”, opština Elez Han.

Odluke V_556_2013
O PRODUŽAVANJE licence za proizvodnju električne energije Kosovske energetske korporacije – Divizija za proizvodnju (KEK D.D.) – TE Kosovo A.

Odluke V_555_2013
 O PROMENJANJE licence za proizvodnju električne energije (POGLAVLJE I) dodeljena Kosovskoj energetskoj korporaciji (KEK D.D.), Divizija za proizvodnju „TE Kosovo B“.

Odluke V_554_2013
O PROMENJANJE licence za proizvodnju električne energije (POGLAVLJE I) dodeljena Kosovskoj energetskoj korporaciji (KEK D.D.), Divizija za proizvodnju „TE Kosovo A“.

Odluke V_553_2013

Odluke V_545_2013
O ODOBRAVANJE “Distributivni kodeks” Gradske toplane Termokos D.D.

Odluke V_544_2013
O OSLOBAĐANJAJE SE plaćanja godišnje naknade svi korisnici licenci licencirani u Regulatornom uredu za energiju (RUE) za period od 01. novembra 2012. do 30. aprila 2013. godine.

Odluke V_542_2013
O obaveštenju o preliminarnom odobrenju za preduzeće “UPWIND International II GmbH – Ogranak na Kosovu”, za razvoj projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta na snagu vetra, na lokaciji “WindPark – Budakova“, sa instaliranim kapacitetom od 30 MW, opštine Suva Reka, Uroševac i Štrpce

Odluke V_541_2013
O obaveštenju o preliminarnom odobrenju za preduzeće „Matkos Group“ d.o.o. za razvoj projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta na vodu, na reci Lepenac, koji se sastoje od tri (3) proizvodne jedinice: HE „Štrpce“ sa kapacitetom od 2,47 MW, HE „Bitinja“ sa kapacitetom od 2,1 MW i HE „Vica“ sa kapacitetom od 2,5 MW, ukupnog kapaciteta od 7,07 MW, u opštini Štrpce

Odluke V_540_2013
O obaveštenju o preliminarnom odobrenju za preduzeće “Matkos Group” d.o.o., za razvoj projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta na vodu, na reci Lepenac, koji se sastoje od dve (2) proizvodne jedinice: HE „Sharri“ sa kapacitetom od 5,5 MW i HE „Brezovica“ sa kapacitetom od 3,6 MW, ukupnog kapaciteta od 9,1 MW, u opštini Štrpce

Odluke V_539_2013
O obaveštenju o preliminarnom odobrenju za preduzeće “Hydro-Line” D.O.O., za razvoj projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta na vodu, na reci Bistrica, HE „Albaniku 4“, tipa brana, sa instaliranim kapacitetom od 6,2 MW, na lokaciji „Dolac“, KO Dolac, opština Mitrovica

Odluke V_538_2013
O obaveštenju o preliminarnom odobrenju za preduzeće “Hydro-Line” D.O.O., za razvoj projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta na vodu, na reci Bistrica, HE „Albaniku 3“, tipa brana, sa instaliranim kapacitetom od 9,9 MW, na lokaciji „Dolac“, KO Dolac, opština Mitrovica

Odluke V_537_2013
O obaveštenju o preliminarnom odobrenju za preduzeće “Hydro-Line” D.O.O., za razvoj projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta na vodu, na reci Bistrica, HE „Albaniku 2“, tipa brana, sa instaliranim kapacitetom od 9,85 MW, na lokaciji „Batair“, KO Batair, opština Mitrovica

Odluke V_536_2013
O obaveštenju o preliminarnom odobrenju za preduzeće “Hydro-Line” D.O.O., za razvoj projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta na vodu, na reci Bistrica, HE „Albaniku 1“, tipa brana, sa instaliranim kapacitetom od 6,8 MW, na lokaciji „Vlahinje“, KO Vlahinje, opština Mitrovica

Odluke V_535_2013
O obaveštenje o preliminarnom odobrenju za preduzeće “Edelweiss Energy” D.O.O.

Odluke V_533_2013
O ODOBRAVANJE:
Metodologija naknada za korišćenje mreže prenosnog sistema (TNUOS) “
“Metodologija naknada operatora sistema”
“Metodologija naknada operatora tržišta”.

Odluke V_532_2013
ODOBRAVANJE se “Metodologija naknada za korišćenje distributivnog sistema“.

Odluke V_531_2013
ODOBRAVANJE se maloprodajne tarife električne energije za regulisane potrošače k