Skip to main content

Vendimet 2022.

 


V_1663_2022- APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Skender Sejdiu”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 03337-2 ZK  Greme, me kapacitet të instaluar prej 5 kW në komunën e Ferizajt.


V_1662_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Besim Selimi”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 00390-15 ZK  Ferizaj, me kapacitet të instaluar prej 14.9 kW në komunën e Ferizajt.


V_1661_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Besim Selimi”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 00550-0 ZK  Gërlicë e Ultë, me kapacitet të instaluar prej 6 kW në komunën e Ferizajt.


V_1660_2022- APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Dugagjin Sahatçiu”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 50-18 ZK Pejë, me kapacitet të instaluar prej 8 kW në komunën e Pejës.


V_1659_2022- APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Imer Mustafa”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 2055-0 ZK Prishtinë, me kapacitet të instaluar prej 14.9 kW në komunën e Prishtinës.


V_1658_2022 -APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Dardan Miftar Krasniqi”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr.0768-10 ZK Cagllavicë, me kapacitet të instaluar prej 5 kW në komunën e Prishtinës.


V_1657_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Arben Miftar Krasniqi”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr.00768-60 ZK Cagllavicë, me kapacitet të instaluar prej 5 kW në komunën e Prishtinës.


V_1656_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Shemsedin Berisha”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 00665-3 ZK  Ferizaj, me kapacitet të instaluar prej 8 kW në komunën e Ferizajt.


V_1655_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Fatmir Ismaili”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 00625-17 ZK Talinoc i Jerlive Ferizajt, me kapacitet të instaluar prej 7 kW në komunën e Ferizajt.


V_1654_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Florian Nuqi”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr.01759-22 ZK Cagllavicë, me kapacitet të instaluar prej 10 kW në komunën e Prishtinës.


V_1653_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Skender Lika”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 0910-6 ZK Ferizajt, me kapacitet të instaluar prej 6 kW në komunën e Ferizajt.


V_1652_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Vehbi Imeri”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr.02326 ZK Lipjan, me kapacitet të instaluar prej 12 kW në komunën e Lipjanit.


V_1651_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “HIB Petrol” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e në ngastrën katastrale Nr. 00787-7 ZK Talinoc i Muhaxherve me kapacitet të instaluar prej 60.76 kW në Komunën e Ferizajt.


V_1650_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit N.P.“DST PRODUCT”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e në ngastrën katastrale Nr. 00659-2 ZK Ferizaj me kapacitet të instaluar prej 30 kW në Komunën e Ferizajt.


V_1649_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “PROMOPLAST”SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e në ngastrën katastrale Nr. 01775-14 ZK Ferizaj me kapacitet të instaluar prej 69.37 kW në Komunën e Ferizajt.


V_1648_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “ASGETO”SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e në ngastrën katastrale Nr. 1897-0 ZK Livaxha me kapacitet të instaluar prej 79 kW në Komunën e Graçanicës.


V_1647_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “ELEKTROMETALI”SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e në ngastrën katastrale Nr. 00436-4 ZK Ferizaj me kapacitet të instaluar prej 72.78 kW në Komunën e Ferizajt.


V_1646_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit N.H.T.“FRESKIA-AD”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit me kapacitet të instaluar prej 49 kW në Komunën e Istogut.


V_1645_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “AUTOTRADE”SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e në ngastrën katastrale Nr. 278-0 ZK Laplje Selo me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Graçanicës.


V_1644_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “INTERPLAST GROUP”SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e në ngastrën katastrale Nr. 01130-0, 01131-0 ZK Shupkovc me kapacitet të instaluar prej 40 kW në Komunën e Mitrovicës.


V_1643_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “VIER PFOTEN KOSOVA”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e në ngastrën katastrale Nr. 0036-0 ZK Novosellë me kapacitet të instaluar prej 15 kW në Komunën e Prishtinës.


V_1642_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “HOHE”L.L.C., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e në ngastrën katastrale Nr. 01790-30 ZK Obiliq me kapacitet të instaluar prej 49 kW në Komunën e Obiliqit.


V_1641_2022 - APROVOHEN tarifat e energjisë termike për konsumatorët fundorë të Ngrohtores së Qytetit (NQ) Gjakova SH.A. për sezonin e ngrohjes 2022/2023.

Raporti Rregullativ: Përcaktimi i tarifave të energjisë termike për NQ Gjakova SH.A – Sezoni i ngrohjes 2022/2023


V_1640_2022 - APROVOHEN TË HYRAT MAKSIMALE TË LEJUARA (në tekstin e mëtejmë: MAR) në vlerën 839,755€ për ndërmarrjen NQ Gjakova SH.A., që do të mblidhen nga tarifat e energjisë termike (ngrohjes) për konsumatorët fundorë për sezonin 2022/2023.

Raporti Rregullativ Percaktimi i te Hyrave maksimale te Lejuara per ngrohtoren e Qytetit Gjakova SH.A -Sezoni i Ngrohjes 2022-2023


V_1639_2022 - I lëshohet AUTORIZIMI shoqërisë “PRO ENERGY” L.L.C., me Numër Unik Identifikues(NUI) 810173047 për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike, me kapacitet të instaluar prej 3 MW, në ngastrën kadastrave P-71409080-00323-5 ZK Grackë e Vjetër, sipas VENDIMIT PËR LEJE TË NDËRTIMIT – 08 nr. 351/01-20139 të datës 13.07.2022 të lëshuar nga Drejtoria për Planifikim, Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit, Komuna e Lipjanit, Vendimin për Pëlqimin Mjedisor Nr. Prot. 3899/20 të datës 03.02.2021 të lëshuar nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës (ish Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit).


V_1638_2022 - APROVOHEN Rregullat dhe Procedurat (Kushtet e Përgjithshme, Përkufizimet, Procedura e tregtimit si dhe Procedura e klerimit dhe shlyerjes) e Bursës Shqiptare të Energjisë Elektrike sh.a-Dega në Kosovë (ALPEX).

Perkufizimet e ALPEX-it

Procedura e Klerimit dhe Shlyerjes

Procedura e Tregtimit

Rregullat e ALPEX-Kushtet e Pergjitshme


V_1637_2022 - Aprovohet transferimin e të drejtave dhe detyrimeve për organizimin e tregut një ditë para, tregut ndër ditor dhe kalkulimet e barazimit përfundimtar nga Operatori i Tregut/KOSTT sh.a tek Bursa Shqiptare e Energjisë Elektrike sh.a-Dega në Kosovë (ALPEX).


V_1636_2022 - APROVOHET – Caku i reduktimit të humbjeve dhe lakorja e humbjeve të lejuara për Periudhën e Tretë Rregullative (PRR3) 1 prill 2023 – 31 mars 2028 për Rrjetin e Transmetimit (OST) dhe Rrjetin e Shpërndarjes (OSSH)


V_1635_2022 - APROVOHEN - Vlerë Hyrëse, Faktori i Efikasitetit për Operatorin e Sistemit të Transmetimit, Operatorin e Sistemit dhe Operatorin e Tregut (OST/OT) si dhe Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes (OSSH) për Periudhën e Tretë Rregullative (PRR3) 01 prill 2023 –  31 mars 2028


V_1634_2022 - APROVOHET - Mesatarja e Ponderuar e Kostos së Kapitalit (MPKK) e cila do të jetë 7.69% reale, para tatimit (pa përfshirë inflacionin, i cili gjatë azhurnimeve vjetore do të llogaritet ashtu siç është e përcaktuar në Rregullat për vendosjen e të hyrave) për Periudhën e Tretë Rregullative (PRR3) 1 prill 2023 – 31 mars 2028.


V_1633_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Mehdi Maloku”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 589-0 ZK Ferizajt, me kapacitet të instaluar prej 15 kW në komunën e Ferizajt.


V_1632_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Arsim Mehmeti”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 0625-29 ZK Ferizajt, me kapacitet të instaluar prej 7 kW në komunën e Ferizajt.


V_1631_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Izet Azizi”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 01108-10 ZK Ferizajt, me kapacitet të instaluar prej 8 kW në komunën e Ferizajt.


V_1630_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Kadrush Stublla”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 0713-21 ZK Ferizajt, me kapacitet të instaluar prej 8 kW në komunën e Ferizajt.


V_1629_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Fejzullah Shehu”,”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit, me kapacitet të instaluar prej 7 kW në komunën e Mitrovicës.


V_1628_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Minush Kelmendi”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 00723-8 ZK Balincë, me kapacitet të instaluar prej 5 kW në komunën e Malishevës.


V_1627_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Behar Berisha”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 0645-5 ZK Ferizajt, me kapacitet të instaluar prej 8 kW në komunën e Ferizajt.


V_1626_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Ylber Sejdiu”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 03337-1 ZK Greme, me kapacitet të instaluar prej 5 kW në komunën e Ferizajt.


V_1625_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Palush Nikolla”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 264-0 ZK Pjetërshan me kapacitet të instaluar prej 10 kW në komunën e Gjakovës.


V_1624_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “A&M”SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën katastrale Nr. 1695-1 ZK Çagllavicës me kapacitet të instaluar prej 30 kW në Komunën e Graçanicës.


V_1623_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “SOLE KOSOVA”SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën katastrale Nr. 02544-2 ZK Fushë Kosovë me kapacitet të instaluar prej 100 kW në Komunën e Fushë Kosovës.


V_1622_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit Restaurant “Natural ”B.I., SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën katastrale Nr. 00610-1, 00615-0 dhe 00613-0 ZK Ferizaj me kapacitet të instaluar prej 100 kW në Komunën e Ferizaj.


V_1621_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “HIB PETROL”SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën katastrale Nr. 2483-0 ZK Fushë Kosovë me kapacitet të instaluar prej 100 kW në Komunën e Fushë Kosovës.


V_1620_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “X–PLAST ”SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën katastrale Nr. 1032-0 ZK Rakaj me kapacitet të instaluar prej 100 kW në Komunën e Ferizajt.


V_1619_2022 - Aprovohet dokumentet:


V_1618_2022 - I SHQIPTOHET - DENIMI ME GJOBË Furnizuesit me energji elektrike („KESCO“ SH.A), për shkak të shkeljeve ligjore të konstatuara për blerjet e energjisë elektrike, pagesat dhe nominimet në shumën prej 8,475,000 € (tetë milion e katërqind e shtatëdhjetë e pesë mijë Euro).


V_1617_2022 - I SHQIPTOHET - DENIMI ME GJOBË Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes („KEDS“ SH.A), për shkak të shkeljeve ligjore të konstatuara për blerjet e energjisë elektrike, pagesat dhe nominimet në shumën prej 2,753,000€ (dy milion e shtatëqind e pesëdhjetë e tre mijë Euro).


V_1616_2022 - I LËSHOHET LICENCA  për Furnizim me shumicë (tregtim) të Energjisë Elektrike ndërmarrjes MFT Energy Kosovo L.L.C me numër Licence ZRRE/Li_86/22, për periudhën kohore prej 5 vitesh, dhe do vlejë nga 16.11.2022 deri 15.11.2027.

LICENCË PËR FURNIZIM ME SHUMICË (TREGTIM) TË ENERGJISE ELEKTRIKE DHËNË : MFT Energy Kosovo L.L.C Numri i Licencës: ZRRE/Li_86/22


V_1615_2022_I LËSHOHET LICENCA  për Furnizim me shumicë (tregtim) të Energjisë Elektrike ndërmarrjes SONEL 888 LTD Branch in Kosovo me numër Licence ZRRE/Li_85/22, për periudhën  kohore prej pesë (5) vitesh, dhe do vlejë nga 16.11.2022 deri me 15.11.2027.

LICENCË PËR FURNIZIM ME SHUMICË (TREGTIM) TË ENERGJISE ELEKTRIKE DHËNË :SONEL 888 LTD Branch in KosovoNumri i Licencës: ZRRE/Li_85/22


V_1614_2022 -  APROVOHET Pjesërisht ankesa e konsumatorit P.H SH.P.K nga Komuna e Prizrenit si në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij vendimi


V_1613_2022 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit A.D SH.P.K nga Komuna e Shtimes si në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij vendimi.


V_ 1612_2022 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit N.XH nga Komuna e Prishtinës.


V_1611_2022 - APROVOHET Kodi i Punës për Qasje në Toka dhe Ndërtesa të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes, KEDS SH.A.

KODI I PUNES PER QASJE NE TOKE DHE NDERTESA


V_1610_2022 - Aprovohet dokumenti  “Plani Zhvillimorë  i sistemit 2023-2032 ” i NQ Gjakova.


V_1609_2022 -  REFUZOHET ankesa e konsumatorit M. M.


V_1608_2022 -  REFUZOHET ankesa e konsumatorit G. G.


V_ 1607_ 2022 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit F. I.


V_ 1606_2022 - REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin Xh. L.


V_1605_2022 - REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin L. A.


V_1604_2022 - REFUZOHET - kërkesa e KOSTT SH.A. për Derogim Bilanci Afatgjatë i Energjisë Elektrike dhe Plani i Adekuacisë së Gjenerimit.


V_1603_2022_APROVOHEN tarifat e energjisë termike për konsumatorët fundorë të Ngrohtores së Qytetit (NQ) Termokos SH.A. për sezonin e ngrohjes 2022/2023.

Raport Rregullativ: Përcaktim i Tarifave për Ngrohtoren e Qytetit TERMOKOS SH.A – Sezoni i Ngrohjes 2022/2023


V_ 1602_2022_ APROVOHEN TË HYRAT MAKSIMALE TË LEJUARA (në tekstin e mëtejmë: MAR) në vlerën 8,233,676 € për ndërmarrjen NQ Termokos SH.A., që do të mblidhen nga tarifat e energjisë termike (ngrohjes) për konsumatorët fundorë për sezonin 2022/2023.

Raporti Rregullativ: Përcaktimi I të Hyrave të Lejuara për NP Termokos sh.a- sezoni I ngrohjes 2022/2023


V_ 1601_2022 - I LËSHOHET LICENCA  për Furnizim me Energji Elektrike ndërmarrjes ETMT ENERGY Sh.P.K., me numër Licence ZRRE/Li_84/22, për periudhën  kohore prej 12.10.2022 deri me 11.10.2027.

LICENCË PËR FURNIZIM ME ENERGJI ELEKTRIKE_ Dhënë; ETMT ENERGY Sh.P.K._ Numri i Licencës; ZRRE_Li_84_22


V_1600_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Korab Rexhepi”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 680/29 ZK Preoce me kapacitet të instaluar prej 14.9 kW në komunën e Graçanicës.


V_1599_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Nebih Dushi”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 00529-11 ZK Klinë dhe nr. 00007-0 ZK Dollc me kapacitet të instaluar prej 15 kW në komunën e Klinës.


V_1598_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit personi fizik “Flamur Haliti”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 680/87 ZK Preoce me kapacitet të instaluar prej 5+7.5 = 12.5 kW në Komunën e Graçanicës.


V_1597_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit personi fizik “Ilir Haliti”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 680/90 ZK Preoce me kapacitet të instaluar prej 5+7.5 = 12.5 kW në Komunën e Graçanicës.


V_1596_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Hysri Shala”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 00047-5 ZK Malishevë me kapacitet të instaluar prej 8.3 kW në komunën e Malishevës.


V_1595_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Enis Gidzic”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 714/5 ZK Preoce me kapacitet të instaluar prej 10 kW në komunën e Graçanicës.


V_1594_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Avdi Tafilaj”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 985-0 ZK Jahoc me kapacitet të instaluar prej 10 kW në komunën e Gjakovës.


V_1593_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Drejtoria e Arsimit – Çerdhja e Fëmijëve”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit me kapacitet të instaluar prej 35.7 kW në Komunën e Ferizajt.


V_1592_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit SH.F.M.U. “Gjon Sereçi”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit me kapacitet të instaluar prej 25.20 kW në Komunën e Ferizajt.


V_1591_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit SH.F.M.U. “Jeronim De Rada”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit me kapacitet të instaluar prej 20.16 kW në Komunën e Ferizajt.


V_1590_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit SH.M. “Kuvendi i Arbërit”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit me kapacitet të instaluar prej 30.24 kW në Komunën e Ferizajt.


V_1589_2022 -  APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “ECO Fruits” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën katastrale Nr. 02501- 0 ZK Batllavë me kapacitet të instaluar prej 75 kW në Komunën e Podujevës.


V_1588_2022­ - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “EUROTERM - AG”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën katastrale Nr. 71-0 ZK Jahov me kapacitet të instaluar prej 69 kW në Komunën e Gjakovës.


V_1587_2022 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit Q.M


V_1586_2022 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit E.B


V_1585_2022 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit K.Ç SH.P.K


V_1584_2022 - REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin A.K


V_ 1583_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Xhafer Xhiha”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 4357-12 ZK Gjakovë me kapacitet të instaluar prej 8 kW në komunën e Gjakovës.


V_1582_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Butrint Xhiha”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 4357-11, 4357-11-136-0 ZK Gjakovë me kapacitet të instaluar prej 8 kW në komunën e Gjakovës.


V_1581_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Usenj Meta”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 1907-24 ZK Retijë me kapacitet të instaluar prej 5 kW në komunën e Rahovecit


V_1580_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Sherif Gashi”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 124-1 ZK Nagac me kapacitet të instaluar prej 10 kW në komunën e Rahovecit.


V_1579_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Shkelqim Pula”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 680/194 ZK Preoce me kapacitet të instaluar prej 10 kW në komunën e Graçanicës.


V_1578_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “PRETENI” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale 2132/1 dhe 2132/18 ZK Vushtrri me kapacitet të instaluar prej 40 kW në Komunën e Vushtrrisë.


V_1577_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “N.T.N “GLOBI KOS”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale 00529-11 ZK Dollc me kapacitet të instaluar prej 10 kW në Komunën e Klinës.


V_1576_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “PROEX” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit me kapacitet të instaluar prej 100 kW në Komunën e Istogut.


V_1575_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit N.T.P.“AGONI - S”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 0452-2 ZK Ferizaj me kapacitet të instaluar prej 10 kW në Komunën e Ferizajt.


V_1574_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “SOLE KOSOVA” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 767-9 ZK Fushë Kosovë me kapacitet të instaluar prej 100 kW në Komunën e Fushë Kosovës.


V_1573_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “DURMISHI – D GROUP INTERNATIONAL” SH.P.K.,  për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 380/3 ZK Preoce me kapacitet të instaluar prej 60 kW në Komunën e Graçanicës.


V_1572_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “JETISHI QERAMIKA” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 4455-6 dhe 4455-7 ZK Gjakovë me kapacitet të instaluar prej 66.5 kW në Komunën e Gjakovës.


V_1571_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit N.P.T.“HAXHIJAHA” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 7144-2 ZK Rahovec me kapacitet të instaluar prej 14 kW në Komunën e Rahovecit.


V_1570_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “WORMSER & PARTNERS” L.L.C., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 1414/3 ZK Graçanica me kapacitet të instaluar prej 25 kW në Komunën e Graçanicës.


V_1569_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “MOBILE DEKOR” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 58-6, 59-4 ZK Pejë, me kapacitet të instaluar prej 81 kW në Komunën e Pejës.


V_1568_2022- APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “MAXX GROUP” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 625/5 ZK Preoce me kapacitet të instaluar prej 45 kW në Komunën e Graçanicës.


V_1567_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “CADI GROUP” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit me kapacitet të instaluar prej 100 kW në Komunën e Ferizajt.


V_1566_2022 - Aprovohet dokumenti  “Plani Zhvillimor  i sistemit 2022-2031 ” i NQ Termokos.
Plani Zhvillimor  i sistemit 2022-2031


V_1565_2022  - REFUZOHET ankesa e konsumatorit K.M SH.P.K


V_1564_2022  - REFUZOHET ankesa e konsumatorit Sh. A


V_1563_2022  - REFUZOHET ankesa e konsumatorit Sh. V.


V_1562_2022  - REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin G. R.


V_1561_2022 - REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin B. A.


V_1560_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “N’KATUN” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike


V_1559_2022  - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Bajram Syla”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike


V_1558_2022  - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Nexhmedin Doli”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike


V_1557_2022  - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “DECON” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike


V_1556_2022  - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “BESIMI COMMERCE” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike


V_1555_2022  - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Restaurant Mjellma”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike


V_1554_2022  - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit N.T.SH.“BAST TRADE”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike


V_1553_2022  - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “MOBILE DEKOR” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike


V_1552_2022  - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “AGRO ALF”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike


V_1551_2022  - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit N.T.P.“ECO GLASS”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike


V_1550_2022  - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit SH.M.U. “ANADOLU”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike


V_1549_2022  - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Kuvendi Komunal Mamushë”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike


V_1548_2022  - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit Kuvendi Komunal “Ndërtesa për Shërbim”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike


V_1547_2022  - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit N.T.P.“INOX”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike


V_1546_2022  - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit Gjimnazi “ATATURK”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike


V_1545_2022  - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “AB JETISHI” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike


V_1544_2022  - CAKTOHET - KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS SH.A (KEK) që të ushtrojë përgjegjësitë e Furnizuesit të Mundësisë së Fundit (Furnizues i Garantuar).


V_1543_2022 - APROVOHET -  Metodologjia e Taksave të Kyçjes në Rrjetin e Shpërndarjes (OSSH)
Metodologjia


V_ 1542_2022 - APROVOHET kërkesa e KOSTT SH.A. për Derogimet e disa dispozitave të Kodit të Rrjetit tё Transmetimit (Kodi Operativ-5.5.4 Reduktimi nga nënfrekuenca, 5.8.11 Testimi i startimit nga errësira8.4.2  Testimet e sistemit) deri me datë 31 dhjetor 2022, si në shtojcën e këtij Vendimi.
 Raporti i Derogimeve_Kodi i Rrjetit të Transmetimit


V_1541_2022 - MIRATOHET dokumenti “Rregulla për Zhvillimin e Profileve Karakteristike të Ngarkesave në Sistemin Energjetik në Kosovë”
 Rregulla për zhvillimin e profileve karakteristike të ngarkesave në sistemin energjetik në Kosovë


V_1540_2022 - REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin S.A


V_1539_2022 - REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin F.GJ


V_1538_2022 - REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin A.B (F.S)


V_1537_2022- REFUZOHET ankesa e konsumatorit Z.F


V_1536_2022 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit RR.H


V_1535_2022 - REFUZOHET si e pa bazuar ankesa e konsumatorit F.B


V_1534_2022 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit A.B


V_1533_2022 - APROVOHET ankesa e konsumatorit SH.B


V_1532_2022 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit F.C.LLC


V_1531_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit A. Ç., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike


V_1530_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit A. U., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike


V_1529_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit A. B., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike


V_1528_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit F. Xh., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike


V_1527_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “INTERING” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike


V_1526_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “MOBILE DEKOR” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike


V_1525_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “AGRO VIKTORIA” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike


V_1524_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “TOBACCO HOLDING GROUP” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike


V_1523_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “LESNA INDESIGN” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaik


V_1522_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “AGRO JETA LS” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike


V_1521_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “UNICRON” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike


V_1520_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “RINA COMERCE” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike


V_1519_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “PROFIL STAR” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike


V_1518_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “LONI GLASS” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike


V_1517_2022 - I lëshohet AUTORIZIMI FINAL shoqërisë “2 Korriku” Sh.p.k. për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga Uji


V_1516_2022 - SHPALLET Tenderi për zgjedhjen e Furnizuesit të Mundësisë së Fundit (FMF)


V_1515_2022 - I LËSHOHET LICENCA për Furnizim me energji elektrike ndërmarrjes “Drustvo Elektrosever” D.O.O, 


V_1514_2022 - Shtyhet ekzekutimi I vendimit V_1489_2022 I datës 08.02.2022 i nxjerrë nga Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji, sipas Aktvendimit AA.Nr 364/2022 I dates 18.05.2022 të Gjykatës së Apelit, I cili do të zgjasë deri në eliminimin e shkaqeve dhe rrethanave të cilat kanë ndikuar në shtyrjen e zbatimit te këtij Vendimi.


V_1513_2022 APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Kadri Bunjaku”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit me kapacitet të instaluar prej 5.46 kW  dhe të Erës me kapacitet të instaluar prej 1.5 kW në ngastrën kadastrale nr. 1910/0 ZK Graçanica, me kapacitet total të instaluar prej 6.96 kW në komunën e Graçanicës.


V_1512_2022 APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Besnik Kukaj”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale ZK Çikatovë, me kapacitet të instaluar prej 5 kW në komunën e Drenasit.


V_1511_2022 APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Visar Malazogu”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale nr. 5277-5 ZK Gjakovë-J-Qytet, me kapacitet të instaluar prej 10 kW në komunën e Gjakovës.


V_1510_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “DORO-FIX” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale ZK Sankoc, me kapacitet të instaluar prej 100 kW në Komunën e Drenasit.


V_1509_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Xhafer Ibërdemaj”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale nr. 00191- 4 ZK Lluga, me kapacitet të instaluar prej 5 kW në komunën e Istogut.


V_1508_2022 APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Kolegji Ndërkombëtar për Biznes dhe Teknologji - UBT”  SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale nr. 00164-16 dhe 28 ZK Konjuh, me kapacitet të instaluar prej 48 kW në Komunën e Lipjanit.


V_1507_2022 APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “RIMA GROUP” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale nr. 00517 ZK Rimanishtë, me kapacitet të instaluar prej 20.86 kW në Komunën e Prishtinës.


V_1506_2022 APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “PROTON” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale nr. 001770-0 ZK Çagllavicë, me kapacitet të instaluar prej 89.1 kW në Komunën e Prishtinës.


V_1505_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “KATANA” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale nr. 01279-1 ZK Obiliq, me kapacitet të instaluar prej 30 kW në Komunën e Obiliqit.


V_1504_2022 - REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin I.L.


V_1503_2022 - APROVOHET ankesa e konsumatorit B.Th.


V_1502_2022_ I LËSHOHET LICENCA  për Furnizim me Energji Elektrike ndërmarrjes MCM COMMODITIES Sh.P.K., me numër Licence ZRRE/Li_71/21, për periudhën  kohore prej 31.03.2022 deri me 30.03.2027.

Licenca


V_1501_2022_ I Vendoset të Licencuarit për Furnizim me energji elektrike “KOSOVO ELECTRICITY       SUPPLY COMPANY”  J.S.C (në tekstin në vijim “KESCo”), obligimi i shërbimit publik për furnizim të konsumatorëve fundorë që gëzojnë të drejtën e furnizimit universal.

VLERËSIMI I KONCENTRIMIT TË TREGUT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NË KOSOVË PËRMES INDEKSIT HHI (HERFINDAHL–HIRSCHMAN INDEX) PËR VITIN 2022


V_1500_2022 - APROVOHET kërkesa e Furnizuesit me Shërbim Universal - KESCO për aprovimin e faturës së energjisë elektrike, e cila do të zbatohet në tërë territorin e Republikës së Kosovës me plotësim/ndryshimet e kërkuara


V_1499_2022 - VAZHDOHET Licenca për furnizim me shumicë (tregtim) të energjisë elektrike ndërmarrjes Interenergo D.o.o.-Kosova Sh.P.K, me numër licence ZRRE/Li_56/16 për periudhën pesë (5) vjeçare, nga data 27 shkurt 2022 deri 26 shkurt 2027.

LICENCË PËR FURNIZIM ME SHUMICË (TREGTIM) TË ENERGJISË ELEKTRIKE  DHËNË :Interenergo D.o.o.-Kosova SH.P.K. Numri i Licencës: ZRRE/Li_56/16


V_1498_2022 -  Ndryshohet taksa vjetore e licencimit nga € 0.20/MWH në € 0.15/MWH e përcaktuar me pikës B1 të Shtojcës 1 të Rregullit për Taksa


V_1497_2022 - APROVOHEN tarifat e energjisë termike për konsumatorët fundorë të Ngrohtores së Qytetit (NQ) Gjakova SH.A. për sezonin e ngrohjes 2021/2022.

Vlerësimi i Aplikacionit Tarifor dhe Propozimi për Tarifat e NQ Gjakova sh.a për Sezonin 2021/2022


V_1496_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Qazim Gashi” Biznes Individual (B.I.), për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale nr. 1559-23 ZK Prishtinë, Pjesa “B” me kapacitet të instaluar prej 100 kW në Komunën e Prishtinës.


V_1495_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Qazim Gashi” Biznes Individual (B.I.), për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale nr. 1559-23 ZK Prishtinë, Pjesa “A” me kapacitet të instaluar prej 100 kW në Komunën e Prishtinës.


V_1494_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “VERONA”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale nr. 1524-4 ZK Xërxë, me kapacitet të instaluar prej 14 kW në Komunën e Rahovecit.


V_1493_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “VETONI 2” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në fabrikën e Miellit, me kapacitet të instaluar prej 60 kW në Komunën e Malishevës.


V_1492_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “GEMIX” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit me lokacion në Parkun e Biznesit, me kapacitet të instaluar prej 100 kW në Komunën e Drenasit.


V_1491_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit N.P.SH“ALBATROS”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në kulmin e objektit afarist-ndërtesës, me kapacitet të instaluar prej 18.4 kW në Komunën e Prizrenit


V_1490_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “ANANAS IMPEX” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale nr. 00228-0 ZK Livadicë, me kapacitet të instaluar prej 48 kW në Komunën e Podujevës.


V_1489_2022 - APROVOHEN - Tarifat me Pakicë të energjisë elektrike për konsumatorët me të drejtë të Furnizimit me Shërbim Universal, që do të mblidhen nga data 09 shkurt 2022 deri në shqyrtimin e ardhshëm tarifor


V_1488_2022 - APROVOHEN - Tarifat për Shfrytëzimin e Sistemit të Shpërndarjes (Tarifa SHSSH), që do të zbatohen nga Operatori i Sistemit të Shpërndarjes (OSSH) duke filluar nga data 09 shkurt 2022 deri në shqyrtimin e ardhshëm tarifor


V_1487_2022 - APROVOHEN - Tarifat për Shfrytëzimin e Sistemit të Transmetimit, Operimit të Sistemit dhe Operimit të Tregut, që do të zbatohen nga Operatori i Sistemit të Transmisionit dhe Tregut (OST/OT) duke filluar nga data 09 shkurt 2022 deri në shqyrtimin e ardhshëm tarifor


V_1486_2022 - APROVOHEN TË HYRAT E LEJUARA MAKSIMALE (HLM) për Furnizuesin e Shërbimit Universal (FSHU), që do të mblidhen nga FSHU përmes tarifave me pakicë të energjisë elektrike për konsumatorët e rregulluar, nga data 09.02.2022 deri në shqyrtimin e ardhshëm tarifor


V_1485_2022 - APROVOHEN TË HYRAT E LEJUARA MAKSIMALE (HLM) që do të mblidhen nga Operatori i Sistemit të Shpërndarjes, përmes tarifave për Shfrytëzimin e Sistemit të Shpërndarjes, nga data 09.02.2022 deri në shqyrtimin e ardhshëm tarifor


V_1484_2022 - APROVOHEN TË HYRAT E LEJUARA MAKSIMALE (HLM) që do të mblidhen nga Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut – OST/OT (KOSTT SH.A.), përmes Tarifave për Shfrytëzim të Sistemit të Transmetimit, Operimin e Sistemit dhe Operimin e Tregut, nga data 09.02.2022  deri në shqyrtimin e ardhshëm tarifor


V_1483_2022 - REFUZOHET si e pa bazuar ankesa e konsumatorit V.Z, nga Komuna e Vitisë


V_1482_2022 - REFUZOHET si e pa bazuar ankesa e konsumatorit R.I., nga Komuna e Prizrenit


V_1481_2022 - REFUZOHET si e pa bazuar ankesa e konsumatorit B.S nga Komuna e Prizrenit


V_1480_2022 - APROVOHET -  Bilanci Vjetor i Energjisë Elektrike për vitin 2022


V_1479_2022 - APROVOHET “Bilanci vjetor i energjisë termike për vitin 2022” i  ndërmarrjes “NGROHTORJA E QYTETIT SH.A”.

BILANCI VJETOR I ENERGJISË TERMIKE Për VITIN 2022


V_1478_2022 - APROVOHET “Bilanci vjetor i energjisë termike për vitin 2022” i Ndërmarrjes Publike “Termokos” sh.a.

BILANCI VJETOR I ENERGJISË TERMIKE PËR VITIN 2022


V_1477_2022 - CAKTOHET - KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS SH.A që të ushtrojë PËRKOHËSISHT përgjegjësitë e Furnizuesit të Mundësisë së Fundit (Furnizues i Garantuar).


V_1476_2022 - APROVOHEN -  Vlerat Hyrëse dhe Shpenzimet Operative (OPEX) për Furnizuesin me Shërbim Universal të Energjisë Elektrike (FSHU) për periudhën tarifore 2022 – 2024.


V_1475_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit EXPRESS POSTA” L.L.C, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale nr. 27/10 ZK Uglar, me kapacitet të instaluar prej 8 kW në Komunën e Graqanicës


V_1474_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “HIB PETROL” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale nr. 00196-0 ZK Orlloviq, me kapacitet të instaluar prej 100 kW në Komunën e Prishtinës.


V_1473_2022 -  APROVOHET - kërkesa e aplikuesit N.T.P “V- T KASTRATI”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale nr. 01191-1 ZK Kërpimeh, me kapacitet të instaluar prej 10.92 kW në Komunën e Podujevës.


V_1472_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “INTERING” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në kulmin e objektit, me kapacitet të instaluar prej 43.69 kW në Komunën e Obiliqit.


V_1471_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “PROEX” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në kulmin e objektit, me kapacitet të instaluar prej 100 kW në Komunën e Mitrovicës.