Skip to main content

Vendimet 2023


V_1681_2023 - APROVOHET si e bazuar ankesa e Operatorit të Sistemit të Transmisionit dhe Tregut (KOSTT SH.A.)


V_1680_2023 - APROVOHET si e bazuar ankesa e Operatorit të Sistemit të Transmisionit dhe Tregut (KOSTT SH.A.)


V_1679_2023 - Aprovohet kerkesa e KOSTT Sha per Derogimet e dispozitave te Kodit te Rrjetit te Transmetimit


V_1678 _2023 - Aprovohet Bilanci Vjetor I Energjise Elektrike per vitin 2023


V_1677_2023 - REFUZOHET - ankesa e konsumatorit B. P. M. G. SH.P.K nga Komuna e Pejës


V_1676_2023 - REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin U.D nga Komuna e Prizrenit, si e pa bazuar.


V_1675_2023 - REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin D.H nga Komuna e Gjakovës, si e pa bazuar.


V_1674_2023  - REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin H.G nga komuna e Lipjanit , si e pabazuar.


V_1673 -2023  Aprovohet si i bazuar Kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin S.B, nga Komuna e Prishtinës


V_1672_2023  - REFUZOHET ankesa e konsumatorit J.B nga Komuna e Prishtinës.


V_1671_2023  - REFUZOHET ankesa e konsumatorit D.H nga Komuna e Gjakovës.


V_1670_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Sami Morina”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 01394-24 ZK  Çagllavicës, me kapacitet të instaluar prej 10 kW në komunën e Prishtinës.


V_1669_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Kuvendi Komunal Prizren”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale Nr. 00807-0 ZK Prizren me kapacitet të instaluar prej 40 kW në Komunën e Prizrenit.


V_1668_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Fatmir Mjeku” B.I., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale Nr. 01341-1 ZK Obiliq me kapacitet të instaluar prej 70 kW në Komunën e Obiliq.


V_1667_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “SANTEFARM”SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale Nr. 01078-0 ZK Sllatinë e Madhe me kapacitet të instaluar prej 38.72 kW në Komunën e Fushë Kosovës.


V_1666_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit NTP “BLETA”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale Nr. 00025-1 ZK Greme me kapacitet të instaluar prej 35.77 kW në Komunën e Ferizajt.


V_1665_2023 - APROVOHET Amandementimi iMarrëveshjes për furnizim me ngrohje” e lidhur me datën 24.12.2014, nr 252 në mes të KEK-Korporata Energjetike e Kosovës sh.a. dhe NQ Termokos sh.a. dhe Aneks Marrëveshja për caktimin e çmimit të energjisë termike nga ko-gjenerimi. 


V_1664_2023 - APROVOHEN _ Taksat e Kyçjes në Rjetin e Shpërndarjes (OSSH)\