Skip to main content

Vendimet 2023


V_1756_2023 - I LËSHOHET LICENCA për Furnizim me shumicë (tregtim) të Energjisë Elektrike ndërmarrjes MONTING SH.P.K. me numër Licence ZRRE/Li_91/23, për periudhën kohore prej pesë (5) vitesh dhe do vlejë nga 18.08.2023 deri 17.08.2028.

LICENCË PËR FURNIZIM ME SHUMICË (TREGTIM) TË ENERGJISE ELEKTRIKE DHËNË :MONTING SH.P.K_Numri i Licencës: ZRRE/Li_91/23


V_1755_2023 - I LËSHOHET LICENCA  për Furnizim me shumicë (tregtim) të Energjisë Elektrike ndërmarrjes MCM COMMODITIES SH.P.K. me numër Licence ZRRE/Li_87/23, për periudhën kohore prej pesë (5) vitesh dhe do vlejë nga 18.08.2023 deri 17.08.2023.

LICENCË PËR FURNIZIM ME SHUMICË (TREGTIM) TË ENERGJISE ELEKTRIKE DHËNË :MCM COMMODITIES SH.P.K_Numri i Licencës: ZRRE/Li_87/23


V_1754_2023 - I LËSHOHET LICENCA  për Furnizim me Energji Elektrike ndërmarrjes Eurosol&Energy LTD SH.P.K me numër Licence ZRRE/Li_90/23, për periudhën  kohore prej 18.08.2023 deri me 17.08.2028.

LICENCË PËR FURNIZIM ME ENERGJI ELEKTRIKE DHËNË :Eurosol&Energy LTD Sh.P.K. _Numri i Licencës: ZRRE/Li_90/23


V_1753_2023 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë “EV WIND PARK” SH.P.K., me Numër Unik Identifikues (NUI) 810734568 dhe PRANOHET në kornizën e rregulluar operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Era, në lokacionin “Wind Park – Zatriç 2, me kapacitet të instaluar prej 35 MW ngastrat kadastrale nr. 00530-1, nr.00166-0, 00003-1, ZK Zatriq dhe nr. 00016-0,nr. 00754-0, ZK Kaznik komuna e Rahovecit.


V_1752_2023 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë “EV WIND PARK” SH.P.K., me Numër Unik Identifikues (NUI) 810734568 dhe PRANOHET në kornizën e rregulluar operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Era, në lokacionin “Wind Park – Zatriç 1, me kapacitet të instaluar prej 35 MW, ngastrat kadastrale nr. 00530-1, nr.00166-0, 00003-1, ZK Zatriq dhe nr. 00016-0,nr. 00754-0, ZK Kaznik komuna e Rahovecit komuna e Rahovecit.


V_1751_2023 - APROVOHET - dhe i lëshohet AUTORIZIMI shoqërisë “Energy Development Group - Kosova” L.L.C., me Numër Unik Identifikues(NUI) 810862179 për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike, me kapacitet të instaluar prej 6 MW, në parcelat kadastrale me Nr. P-70705041-00070-2 dhe P-70705041-00071-20 ZK Kodra e Hutit të gjitha me sipërfaqe S=6,80,75 m2, sipas AKTVENDIMIT PËR LEJE NDËRTIMI Nr. 07/351/02-28581/2022 dt. 18.05.2023 për ndërtimin/ ngritjen e impiantit fotovoltaik (Parkut solar) për prodhimin e energjisë elektrike me kapacitet instalues prej 6 MW sipas ndryshimit të Lejes së Ndërtimit në parcelën kadastrale  me Nr. Nr. P-70705041-00070-2 dhe P-70705041-00071-20 ZK Kodra e Hutit, të lëshuar nga Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit, e Komunës së Gjakovës.


V_ 1750_2023 - I lëshohet AUTORIZIMI shoqërisë ”Eling Grup” SH.P.K., me Numër Unik Identifikues(NUI) 811484021 për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike, me kapacitet të instaluar prej 1 MW, në ngastrën kadastrave P-7161051-210-54 ZK Llabjan, sipas LEJES NDËRTIMIRE - Numri i vrojtimit të lejes: – 08-351-24941 të datës 17.03.2023 të lëshuar nga Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit, Komuna e Pejës dhe Vendimin për Pëlqimin Mjedisor Nr. Prot. 50-2/22 të datës 02.03.2023 të lëshuar nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës( në tekstin e mëtejmë: MMPHI).


V_1749_2023 - APROVOHET - dhe i lëshohet AUTORIZIMI shoqërisë “SOLAR ENERGY GROUP EUROPE” SH.P.K., me Numër Unik Identifikues(NUI) 811414820 për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike, me kapacitet të instaluar prej 150 MW, në ngastrat kadastrale në Bec me Nr. P-70705005: 01030-0, 01031-1, 01032-0, 01033-0, 01035-0, 01036-0, 01037-0, 01038-0, 01040-0, 01041-0, 01043-0, 01044-0, 01045-0, 01046-0, 01047-0, 01048-9 dhe 10, dhe ngastrën kadastrale në Vraniq me Nr.P 70705012- 000K-5 ZK të gjitha me sipërfaqe S=2,450,280 m2, sipas VENDIMIT PËR LEJE NDËRTIMI –   për “Projekti 150 MW – BEC dhe Vraniq Komuna e Gjakovës” nr. Prot. 4300-2/22 dt. 15.09.2022 të lëshuar nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ( në tekstin e mëtejmë: MMPHI).


V_1748_2023 - APROVOHET - kërkesa e shoqërisë Bursa Shqiptare e Energjisë Elektrike (ALPEX sh.a.), dhe PËRCAKTOHET si Operator i Emëruar i Tregut të Energjisë Elektrike (NEMO), për kryerjen e Aktiviteteve të Ndërlidhura me Bashkimin e Tregut të  një ditë para dhe ndërditor dhe Operimin e Tregut të Bashkuar për territorin e Republikës së Kosovës.


V_1747_2023 - REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin R.M nga Komuna e Drenasit, si e pa bazuar.


V_1746_2023 - APROVOHET -  Plani Investiv Një (1) vjeçar i Operatorin e Sistemit Shpërndarjes (KEDS) për vitin 2023.

Plani Investiv Një (1) vjeçar i Operatorin e Sistemit Shpërndarjes (KEDS) për vitin 2023.


V_1745_2023 - JEPET PËLQIMI - për publikimin e Planit të Adekuacisë së Gjenerimit  2023-2032


V_1744_2023 - APROVOHET - Bilanci Afatgjatë i Energjisë Elektrike 2023-2032

Bilanci Afatgjate i Energjise Elektrike 2023- 2032


V_1743_2023 - APROVOHET -  Plani i Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes për Menaxhimin dhe Reduktimin e Humbjeve për vitin 2023.

Plani i Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes për Menaxhimin dhe Reduktimin e Humbjeve 2023


V_1742_2023 - REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin P.M(parashtruesi i ankesës: Sh.V Vula)  nga Komuna e Gjakovës, si e pa bazuar.


V_1741_2023 -  REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin B.I nga Komuna e Prishtinës, si e pa bazuar. 


V_1740_2023 - PEZULLOHET - zbatimi i Rregullës nr. 10/2017 për Skemën Mbështetëse për Gjeneratorët e Burimeve të Ripërtëritshme të Energjisë, dhe NDËRPRITET pranimi i aplikacioneve për tu trajtuar sipas kësaj Rregulle përfshirë gjeneratorët për vet-konsum të BRE-ve.


V_1739_2023 - I SHQIPTOHET - DENIMI ME GJOBË Operatorit të Sistemit të Transmetimit për “KOSTT” SH.A., për shkak të shkeljeve ligjore të konstatuara për blerjet e energjisë elektrike, pagesat dhe nominimet në shumën prej 439,405.00 € (katërqind e tridhjetenëntëmijë e katërqindepesë Euro).


V_1738_2023 - I SHQIPTOHET - DENIMI ME GJOBË - Korporata Elektroenergjetike e Kosovës  “KEK” SH.A., për shkak të shkeljeve ligjore të konstatuara për blerjet e energjisë elektrike, pagesat dhe nominimet në shumën prej 3,229,905.00 € ( tre milion e dyqindenjëzetenëntë mijë e nëntëqindepesë Euro).


V_1737_2023 - REFUZOHET - Kërkesa e shoqërisë Bondcom Energy Point SH.P.K., për shtyrjen e afatit të vlefshmërisë së Vendimit për Autorizimin Final V_1211_2019  e datës 26 dhjetor 2019, dhe njëkohësisht PËRFUNDON afati i vlefshmërisë së këtij Vendimi.


V_1736_2023 - I LËSHOHET LICENCA  për Furnizim me shumicë (tregtim) të Energjisë Elektrike ndërmarrjes Eurosol&Energy LTD SH.P.K (Eurosol&Energy LTD, emri tregtar) me numër Licence ZRRE/Li_89/23, për periudhën kohore prej pesë (5) vitesh dhe do vlejë nga 15.05.2023 deri 14.05.2028.

LICENCË PËR FURNIZIM ME SHUMICË (TREGTIM) TË ENERGJISE ELEKTRIKE DHËNË :Eurosol&Energy LTD SH.P.KNumri i Licencës: ZRRE/Li_89/23


V_1735_2023 - I LËSHOHET LICENCA  për Furnizim me Energji Elektrike ndërmarrjes SharrCem SH.P.K. me numër Licence ZRRE/Li_88/23, për periudhën  kohore prej 05.05.2023 deri 04.05.2028.

LICENCË PËR FURNIZIM ME ENERGJI ELEKTRIKE DHËNË :SharrCem Sh.P.K. Numri i Licencës: ZRRE/Li_88/23


V_1734_2023 - I VAZHDOHET Licenca për furnizim me energji elektrike ndërmarrjes FUTURE ENERGY TRADING AND EXCHANGE DYNAMICS SH.P.K. (në vijim FUENTE Dynamics), me numër licence ZRRE/Li_55/16 për periudhën pesë (5) vjeçare, nga data 13 prill 2023 deri 12 prill 2028.

 LICENCË PËR FURNIZIM ME ENERGJI ELEKTRIKE DHËNË :FUTURE ENERGY TRADING AND EXCHANGE DYNAMICS SH.P.K.-FUENTE Dynamics- Numri i Licencës: ZRRE/Li_55/16


V_1733_2023 - VAZHDOHET Licenca për furnizim me shumicë (tregtim) të energjisë elektrike ndërmarrjes Danske Commodities Kosovo SH.P.K., me numër licence ZRRE/Li_39/17 për periudhën pesë (5) vjeçare, nga data 22 prill 2023 deri 21 prill 2028.

LICENCË PËR FURNIZIM ME SHUMICË (TREGTIM) TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHËNË :Danske Commodities Kosovo SH.P.K.Numri i Licencës: ZRRE/Li_39/17


V_1732_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Metush Hajdari”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 4429-12 ZK Gjakovë-J-Qytet, me kapacitet të instaluar prej 5 kW në komunën e Gjakovës.


V_1731_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Xhevdet Beqiri”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 2276-0 ZK Çagllavicë, me kapacitet të instaluar prej 3 kW në komunën e Prishtinës.


V_1730_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Albion Mulaku”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 01788-1 ZK Çagllavicë, me kapacitet të instaluar prej 8.25 kW në komunën e Prishtinës.


V_1729_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Musli Avdullahu”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 00378-0 ZK Bruznik, me kapacitet të instaluar prej 4.7 kW në komunën e Vushtrrisë.


V_1728_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Lorik Bejta”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 01820-4 ZK Çagllavicë, me kapacitet të instaluar prej 5.04 kW në komunën e Prishtinës.


V_1727_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “SHARRI” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale Nr. 3599-0,3601-0 dhe 03901-0-5-0 ZK Srecke me kapacitet të instaluar prej 95 kW në Komunën e Prizrenit.


V_1726_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Sahit Rakaj”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 06889-11 ZK Prizren, me kapacitet të instaluar prej 13.2 kW në komunën e Prizrenit.


V_1725_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “BESIMI COMMERCE” SH.P.K.,  për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale Nr. 2302-38 ZK Shtime me kapacitet të instaluar prej 50 kW në Komunën e Shtimes.


V_1724_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Ibrahim Kuka”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 880/6 dhe 880/30 ZK Çagllavica, me kapacitet të instaluar prej 8 kW në komunën e Graçanicës.


V_1723_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Adem Dabiqaj”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 01317-6 ZK Prilep, me kapacitet të instaluar prej 6 kW në komunën e Deçanit.


V_1722_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Halim Baftiu”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 00261-0 ZK Davidovc, me kapacitet të instaluar prej 7 kW në komunën e Shtimes.


V-1721_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Esad Kamerrolli”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 01248-0 ZK Llapashticë, me kapacitet të instaluar prej 5 kW në komunën e Podujevës.


V_1720_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Sabit Ademi”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 02571-61 ZK Prishtinë, me kapacitet të instaluar prej 8 kW në komunën e Prishtinës.


V_1719_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “GELI” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale Nr. 223K-1 ZK Gjakovë-J-Qytet me kapacitet të instaluar prej 20 kW në Komunën e Gjakovës.


V_1718_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “SWISS MALL” SH.P.K.,  për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale Nr. 01805-1 ZK Çagllavicë me kapacitet të instaluar prej 30 kW në Komunën e Prishtinës.


V_1717_2023 -Ndryshohet dhe plotësohet dispozitivi nën pikën II. i Vendimit Nr. V_1681_2023 i datës 23.03.2023  me tekstin si në vijim:

 “DETYROHET – Kompania Kosovare për Furnizim me Energji Elektrike  (KESCO SH.A.)  që  t’i paguaj KOSTT SH.A., faturat për jo balanca për muajin korrik, gusht dhe shtator të vitit 2022, në shumën totale prej €11,107,010.20, në afat prej 30 ditësh nga pranimi i këtij vendimi nën pasojat e ekzekutimit me detyrim”.


V_1716_2023 -  Ndryshohet dhe plotësohet dispozitivi nën pikën II. i Vendimit Nr. V_1680_2023 i datës 23.03.2023  me tekstin si në vijim:

 “DETYROHET – Operatori i Sistemit të Shpërndarjes (KEDS SH.A.)  që  t’i paguaj KOSTT SH.A., faturat për jo balanca për muajin korrik, gusht dhe shtator të vitit 2022, në shumën totale prej €3,738,038.98, në afat prej 30 ditësh nga pranimi i këtij vendimi nën pasojat e ekzekutimit me detyrim”.


V_1715_2023 -  REFUZOHET ankesa e konsumatorit XH.M nga Komuna e Lypjanit.


V_1714_2023 - APROVOHEN - Tarifat për Shfrytëzimin e Sistemit të Shpërndarjes (Tarifa SHSSH), që do të zbatohen nga Operatori i Sistemit të Shpërndarjes (OSSH).


V_1713_2023 - APROVOHEN - Tarifat me Pakicë të energjisë elektrike për konsumatorët me të drejtë të Furnizimit me Shërbim Universal, që do të mblidhen nga data 01 prill 2023 deri në shqyrtimin e ardhshëm tarifor.


V_1712_2023 - APROVOHEN - Tarifat për Shfrytëzimin e Sistemit të Transmetimit, Operimit të Sistemit dhe Operimit të Tregut, që do të zbatohen nga Operatori i Sistemit të Transmisionit dhe Tregut (OST/OT) duke filluar nga data 01 prill 2023 deri në shqyrtimin e ardhshëm tarifor


V_1711_2023 - APROVOHET -  Plani Zhvillimor dhe Investues i Operatorit të Sistemit  të Shpërndarjes 2023 – 2027.

PLANI ZHVILLIMOR DHE INVESTIV I OPERATORIT TË SISTEMIT TË SHPËRNDARJES PËR PERIUDHËN 2023-2027


V_1710_2023 - APROVOHET -  Plani Zhvillimor i Transmetimit për periudhën 2023–2032.

PLANI ZHVILLIMOR I TRANSMETIMIT 2023-2032


V_1709_2023 - APROVOHET - Plani Zhvillimor dhjetë (10) vjeçar i Shpërndarjes për periudhën 2023 – 2032.

PLANI ZHVILLIMOR DHJETË (10) VJEÇAR I OSSH_SË 2023-203


V_ 1708_2023 - APROVOHET -  Plani pesë (5) Vjeçar Zhvillimor i Transmetimit për periudhën 2023 – 2027

PLANI 5 VJEÇAR ZHVILLIMOR I TRANSMETIMIT 2023-2027


V_1707_2023 - APROVOHEN TË HYRAT E LEJUARA MAKSIMALE (në tekstin e mëtejmë HLM) për Furnizuesin e Shërbimit Universal (FSHU) për vitin 2023.


V_ 1706_2023 - APROVOHEN TË HYRAT E LEJUARA MAKSIMALE (në tekstin e mëtejmë: HLM) që do të mblidhen nga Operatori i Sistemit të Shpërndarjes (OSSH) KEDS SH.A., për Periudhën e Tretë Rregullative PRR3 (2023-2027).


V_1705_2023 - APROVOHEN TË HYRAT E LEJUARA MAKSIMALE (në tekstin e mëtejmë: HLM) që do të mblidhen nga Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut – OST/OT (KOSTT SH.A.), për Periudhën e Tretë Rregullative PRR3 (2023-2027).


V_1704_2023 - APROVOHET “Bilanci vjetor i energjisë termike për vitin 2023” i  ndërmarrjes “NGROHTORJA E QYTETIT SH.A”.

BILANCI VJETOR I ENERGJISË TERMIKE Për vitin 2023_ NGROHTORJA QYTETIT GJAKOVA


V_1703_2023 - APROVOHET “Bilanci vjetor i energjisë termike për vitin 2023” i Ndërmarrjes Publike “Termokos” sh.a.

BILANCI VJETOR I ENERGJISË TERMIKE PËR VITIN 2023_TERMOKOS


V_1702_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Skender Boshnjaku”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 04383-3 ZK  Prishtinës, me kapacitet të instaluar prej 3 kW në komunën e Prishtinës.


V_1701_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Nazif Rexhepi”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 1366-7 ZK Novolan, me kapacitet të instaluar prej 3 kW në komunën e Vushtrrisë.


V_1700_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Enis Osmani”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 00537-12 ZK Ferizajt, me kapacitet të instaluar prej 8 kW në komunën e Ferizajt.


V_1699_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Xhevdet Hykasmoni”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 1484-2 ZK Gjakovë-Qytet, me kapacitet të instaluar prej 5 kW në komunën e Gjakovës.


V_1698_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Elmaz Elshani”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 01004-5 ZK Drenas, me kapacitet të instaluar prej 8 kW në komunën e Drenasit.


V_1697_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Prend Dedaj”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 402-0 ZK Korenicë, me kapacitet të instaluar prej 8 kW në komunën e Gjakovës.


V_1696_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Ndrec Shala”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 139 ZK Qerim, me kapacitet të instaluar prej 10 kW në komunën e Gjakovës.


V_1695_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “DELFIN”LTD, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale Nr. 1077-1 ZK Donja Gushterica me kapacitet të instaluar prej 100 kW në Komunën e Graçanicës.


V_1694_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “CONCORDIA-Projekte Sociale”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale Nr. 00339-47 ZK Dushanovë me kapacitet të instaluar prej 8.62 kW në Komunën e Prizrenit.


V_1693_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “FORTESA” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale Nr. 01865-0 ZK Çagllavicë me kapacitet të instaluar prej 50 kW në Komunën e Prishtinës.


V_1692_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “ALFA” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale Nr. 01769-0 ZK Çagllavicë me kapacitet të instaluar prej 49.95 kW në Komunën e Prishtinës.


V_1691_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “MABEKO GROUP”SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale Nr. 0-71611081-2-0 ZK Sigë me kapacitet të instaluar prej 48 kW në Komunën e Pejës.


V_1690_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “FEIS - COM” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit Afarist me kapacitet të instaluar prej 49.95 kW në Komunën e Mitrovicës.


V_ 1689_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “GNTC GROUP” SH.A., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale Nr. 00370-2 ZK Çagllavicë me kapacitet të instaluar prej 100 kW në Komunën e Prishtinës


 V_1688_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “MOBILE DEKOR”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale Nr. 58-6, 59-4 ZK Qyshk me kapacitet të instaluar prej 15 kW në Komunën e Pejës.


V_1687_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit NTP “RAHVERA - AB”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale Nr. 4968-1 ZK Rahovec me kapacitet të instaluar prej 14 kW në Komunën e Rahovecit.


V_1686_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “SEFA METAL”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale Nr. 02211-6 ZK Tankosiq me kapacitet të instaluar prej 100 kW në Komunën e Ferizajt.


V_1685_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit SH.F.M.U “MODEL”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale Nr. 03125-3 ZK Prishtinë me kapacitet të instaluar prej 20 kW në            Komunën e Prishtinës.


V_1684_2023 - I Vendoset të Licencuarit për Furnizim me energji elektrike “KOSOVO ELECTRICITY SUPPLY COMPANY”  J.S.C (në tekstin në vijim “KESCo”), obligimi i shërbimit publik për furnizim të konsumatorëve fundorë që gëzojnë të drejtën e furnizimit universal.


V_1683_2023 - REFUZOHET ankesa e aplikuesit T.KTEA” N.T.SH nga Komuna e Prizrenit, si në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij vendimi


V_1682_2023 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit Trepça SH.A nga Komuna e Mitrovices  si në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij rekomandimi


V_1681_2023 - APROVOHET si e bazuar ankesa e Operatorit të Sistemit të Transmisionit dhe Tregut (KOSTT SH.A.)


V_1680_2023 - APROVOHET si e bazuar ankesa e Operatorit të Sistemit të Transmisionit dhe Tregut (KOSTT SH.A.)


V_1679_2023 - Aprovohet kerkesa e KOSTT Sha per Derogimet e dispozitave te Kodit te Rrjetit te Transmetimit


V_1678 _2023 - Aprovohet Bilanci Vjetor I Energjise Elektrike per vitin 2023


V_1677_2023 - REFUZOHET - ankesa e konsumatorit B. P. M. G. SH.P.K nga Komuna e Pejës


V_1676_2023 - REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin U.D nga Komuna e Prizrenit, si e pa bazuar.


V_1675_2023 - REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin D.H nga Komuna e Gjakovës, si e pa bazuar.


V_1674_2023  - REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin H.G nga komuna e Lipjanit , si e pabazuar.


V_1673 -2023  Aprovohet si i bazuar Kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin S.B, nga Komuna e Prishtinës


V_1672_2023  - REFUZOHET ankesa e konsumatorit J.B nga Komuna e Prishtinës.


V_1671_2023  - REFUZOHET ankesa e konsumatorit D.H nga Komuna e Gjakovës.


V_1670_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Sami Morina”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 01394-24 ZK  Çagllavicës, me kapacitet të instaluar prej 10 kW në komunën e Prishtinës.


V_1669_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Kuvendi Komunal Prizren”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale Nr. 00807-0 ZK Prizren me kapacitet të instaluar prej 40 kW në Komunën e Prizrenit.


V_1668_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Fatmir Mjeku” B.I., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale Nr. 01341-1 ZK Obiliq me kapacitet të instaluar prej 70 kW në Komunën e Obiliq.


V_1667_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “SANTEFARM”SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale Nr. 01078-0 ZK Sllatinë e Madhe me kapacitet të instaluar prej 38.72 kW në Komunën e Fushë Kosovës.


V_1666_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit NTP “BLETA”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale Nr. 00025-1 ZK Greme me kapacitet të instaluar prej 35.77 kW në Komunën e Ferizajt.


V_1665_2023 - APROVOHET Amandementimi iMarrëveshjes për furnizim me ngrohje” e lidhur me datën 24.12.2014, nr 252 në mes të KEK-Korporata Energjetike e Kosovës sh.a. dhe NQ Termokos sh.a. dhe Aneks Marrëveshja për caktimin e çmimit të energjisë termike nga ko-gjenerimi. 


V_1664_2023 - APROVOHEN _ Taksat e Kyçjes në Rjetin e Shpërndarjes (OSSH)\