Skip to main content

Vendimet 2023

 


V_1832_2023 - APROVOHET - Plani Dhjetë (10) Vjeçar për Zhvillimin e Rrjetit të Shpërndarjes për periudhën 2024 – 2033 për Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes (OSSH).

PLANI DHJETË (10) VJEÇAR PËR ZHVILLIMIN E RRJETIT TË SHPËRNDARJES PËR PERIUDHËN 2024 – 2033


V_1831_2023 - APROVOHET -  Plani Pesë (5) Vjeçar Për Zhvillimin e Rrjetit të Transmetimit për periudhën 2024 – 2028 për Operatorin e Sistemit të Transmisionit dhe Tregut (KOSTT SH.A).

PLANI PESË (5) VJEÇAR PËR ZHVILLIMIN E RRJETIT TË TRANSMETIMIT PËR PERIUDHËN 2024 – 2028


V_1830_2023 - APROVOHET -  Plani Dhjetë (10) Vjeçar për Zhvillimin e Rrjetit të Transmetimit për periudhën 2024–2033 për Operatorin e Sistemit të Transmisionit dhe Tregut (KOSTT) SH.A.

PLANI DHJETË (10) VJEÇAR PËR ZHVILLIMIN E RRJETIT TË TRANSMETIMIT PËR PERIUDHËN 2024–2033


V_1829_2023 - I LËSHOHET LICENCA  për Furnizim me Energji Elektrike ndërmarrjes INFINIT POWER SOLUTION SH.P.K me numër Licence ZRRE/Li_95/23, për periudhën kohore prej 28.12.2023 deri me 27.12.2028.

LICENCË PËR FURNIZIM ME ENERGJI ELEKTRIKE DHËNË :INFINIT POWER SOLUTION Sh.P.K. Numri i Licencës: ZRRE/Li_95/23


V_1828_2023 - APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Vllaznim Nevzati”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 3 kW në Komunën e Prizrenit.


V_1827_2023 - APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Gjafer Tafilaj”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Gjakovës


V_1826_2023 - APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Xhon Bibaj”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 3 kW në Komunën e Gjakovës.


V_1825_2023_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Miftar Hasanaj”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Gjakovës.


V_1824_2023 - APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Rukje Bytyqi”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 3 kW në Komunën e Malishevës.


V_1823_2023 - APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Elmi Reçica”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 3 kW në Komunën e Ferizajt.


V_1822_2023 - APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Fadil Braha”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 6 kW në Komunën e Prizrenit.


V_1821_2023 - APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Sylejman Suka”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Prizrenit.


V_1820_2023 - APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Ali Dermishi”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 6 kW në Komunën e Gjakovës.


V_1819_2023 - APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “EURO THESI” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 100 kW në Komunën e Kaçanikut.


V_1818_2023 - APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Biffe Martin Nue Simoni”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 15 kW në Komunën e Gjakovës.


V_1817_2023 - APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “N.T.SH “BACI PETROL”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 15 kW në Komunën e Klinës. 


V_1816_2023 - APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “ILIRIA” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 100 kW në Komunën e Podujevës.


V_1815_2023 - APROVOHET – Çmimi i Fiksuar Maksimal për ankandin solar prej 100MW në vlerën prej 75€/MWh


V_1814_2023 - APROVOHET kërkesa e Furnizuesit me Shërbim Universal - KESCO për aprovimin e dizajnit te ri te faturës së energjisë elektrike, e cila do të zbatohet në tërë territorin e Republikës së Kosovës me plotësim/ndryshimet e kërkuara.


V_1813_2023 - REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin M.K nga Komuna e Prishtinës, si e pa bazuar.


V_1812_2023 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit K.Ç, “Biz Market” SH.P.K (parashtruesi ankesës Av.F.B) nga Komuna e Pejës si në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij vendimi


V_1811_2023 - REFUZOHET ankesa e aplikuesit G.H, “Dukagjin Solar Sverkë 04” SH.P.K nga Komuna e Prishtinës si në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij vendimi


V_1810_2023 - REFUZOHET kundërshtimi i konsumatorit D.Z (parashtruesi: Rr.I) nga Prishtina ndaj vendimit të DMK-së, si e pa bazuar. 


V_1809_2023 - REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin A.A (parashtruesi i ankesës: H.G)  nga komuna e Prishtinës, si e pa bazuar. 


V_1808_2023 - APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Bleona Jahiri”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Ferizajt.


V_1807_2023 - APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Driton Peraj”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 3 kW në Komunën e Gjakovës.


V_1806_2023 - APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Aziz Pacolli”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 6 kW në Komunën e Prishtinës.


V_1805_2023 - APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Deli Krasniqi”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 3 kW në Komunën e Gjakovës.


V_1804_2023 - APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Berat Hadri”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 2.5 kW në Komunën e Gjakovës.


V_1803_2023 - APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Rexhep Golaj”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 3.5 kW në Komunën e Gjakovës.


V_1802_2023 - APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Valza Kika Salihu”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 2.5 kW në Komunën e Prishtinës.


V_1801_2023 - APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Merita Salihu Kadriu”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 10 kW në Komunën e Gjilanit.


V_1800_2023 - APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Arianit Ismaili”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Prishtinës.


V_1799_2023 - APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Kreshnik Kamberi”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 4.5 kW në Komunën e Ferizajt.


V_1798_2023 - APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Mobileri DIORI” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 25 kW në Komunën e Ferizajt.


V_1797_2023 - APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Hotel Dardani” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 31kW në Komunën e Mitrovicës.


V_1796_2023 - APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “NT XENI Comerce”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 100 kW në Komunën e Rahovecit


V_1795_2023 - APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Golden Imperial” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 35 kW në Komunën e Obiliqit.


V_1794_2023 - APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “BAJA E DOBËRQANIT” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 40 kW në Komunën e Gjilanit


V_1793_2023 - VËRTETOHET - se është plotësuar pika II. e dispozitivit të Vendimit V_1748_2023 i datës 17.07.2023, sipas kërkesave ligjore dhe si e tillë konsiderohet se janë përmbushur kushtet ligjore për sa i përket rishikimit, ndryshimit dhe miratimit të Programit të zhvillimit ekonomik 2023 nga organet drejtuese të ALPEX.


V_1792_2023 - APROVOHEN – Kërkesa e KOSTT SH.A. për Miratimin e Sasisë së Kapaciteteve Transmetuese Ndërkufitare Shqipëri-Kosovë, për procesin e Bashkimit të Tregut.


V_1791_2023 - APROVOHEN tarifat e energjisë termike për konsumatorët fundorë të Ngrohtores së Qytetit (NQ) Gjakova SH.A. për sezonin e ngrohjes 2023/2024.

 Raporti Rregullativ Përcaktimi i tarifave për Ngrohtoren e Qytetit Gjakova SH.A. Sezoni i Ngrohjes 2023-2024


V_1790_2023 - APROVOHEN TË HYRAT MAKSIMALE TË LEJUARA (në tekstin e mëtejmë: MAR) në vlerën 1,001,989 € për ndërmarrjen NQ Gjakova SH.A., që do të mblidhen nga tarifat e energjisë termike (ngrohjes) për konsumatorët fundorë për sezonin 2023/2024.

Raporti Rregullativ Përcaktimi i të Hyrave Maksimale të Lejuara për Ngrohtoren e Qytetit Gjakova SH.A. Sezoni i Ngrohjes 2023/2024


V_1789_2023 -REFUZOHET ankesa e konsumatorit R.G NPSH”Albatros”, nga Prizreni, si në arsyet e paraqitura në këtë rekomandim.


V_1788_2023 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit I.P (“Lakeside AG” SH.P.K ) nga Komuna e Prizrenit si në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij vendimi


V_1787_2023 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit A.A nga Komuna e Prishtinës, si e pabazuar.


V_1786_2023 - REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin R.A nga Komuna e Prizrenit, si e pa bazuar.


V_1785_2023 - REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin E.T nga Komuna e Prishtinës, si e pa bazuar.


V_1784_2023 - REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin A.K nga Komuna e Rahovecit, si e pa bazuar 


V_1783_2023 - I LËSHOHET LICENCA për Furnizim me shumicë (tregtim) të Energjisë Elektrike ndërmarrjes Yildirim Energy Europe Sh.P.K me numër Licence ZRRE/Li_92/23, për periudhën kohore prej pesë (5) vitesh dhe do vlejë nga 01.12.2023 deri 30.11.2028.

 LICENCE PËR FURNIZIM ME SHUMICÊ (TREGTIM) TÊ ENERGJISE ELEKTRIKE dhënë; Yildirim Energy Europe Kosovo Sh.P.K 


V_1782_2023 - APROVOHEN – Rregullat e Tregut të Energjisë Elektrike.

Rregullat e Tregut

Përgjigje ndaj komenteve të palëve në procesin e konsultimit publik për dokumentin “Rregullat e Tregut”


V_1781_2023 - APROVOHET- Propozimi për aprovimin e Modelit të Tregut të Energjisë Elektrike në Kosovë.

Modeli i Tregut të Energjisë Elektrike të Kosovës 2023


V_1780_2023 - REFUZOHET kundërshtimi i KEDS-it ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin E.E ,”EUROMODEL”SH.P.K nga Komuna e Drenasit si në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij vendimi.


V_1779_2023 - APROVOHET - dhe i lëshohet AUTORIZIMI shoqërisë “VBS” SH.P.K., me Numër Unik Identifikues (NUI) 811159963 për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike, me kapacitet të instaluar prej 3 MW, në parcelat kadastrale me Nr. P-70705041-00068-9 dhe P-70705041-00068-11, P-70705041-00071-16, P-70705041-00069-10, P-70705041-00069-7 ZK Kodra e Hutit, sipas VENDIMIT PËR LEJE NDËRTIMORE Nr. 07/351/02-9248/2023 dt. 21.06.2023 për ndërtimin e parkut të energjisë diellore me kapacitet të instaluar 3 MW, të lëshuar nga Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit, e Komunës së Gjakovës.


V_1778_2023 - APROVOHET - dhe i lëshohet AUTORIZIMI shoqërisë “VITA ENERGY” SH.P.K., me Numër Unik Identifikues (NUI) 811159971 për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike, me kapacitet të instaluar prej 3 MW, në parcelat kadastrale me Nr. P-70705041-00068-10 dhe P-70705041-00068-12, P-70705041-00071-17, P-70705041-00069-8, P-70705041-00069-10 ZK Kodra e Hutit, sipas VENDIMIT PËR LEJE NDËRTIMORE Nr. 07/351/02-9247/2023 dt. 21.06.2023 për ndërtimin e parkut të energjisë diellore me kapacitet të instaluar 3 MW, të lëshuar nga Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit, e Komunës së Gjakovës.


V_1777_2023 - APROVOHEN -  Kriteret Teknike për Kyçje të Vet-konsumatorëve me Burime të Ripërtëritshme  në Rrjetin e Shpërndarjes (OSSH).

Kriteret Teknike për Kyçje të Vet-Konsumatorëve me Burime të Ripërtëritshme në Rrjetin e Shpërndarjes


V_1776_2023 - REFUZOHET si e pa bazuar ankesa e KESCO ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin Hysen Shulemaja, nga Prishtina me shifër të konsumatorit: DPR - 90055310 si e pa bazuar


V_1775_2023 - REFUZOHET si e pa bazuar ankesa e konsumatorit Fehmi Salihu nga Komuna e Prishtinës.


V_1774_2023 - REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin Besnik Osmani  nga Komuna e Prizrenit, si në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij vendimi.


V_1773_2023 - APROVOHET Aneksi për caktimin e çmimit të energjisë termike nga ko-gjenerimi i “Marrëveshjes bazë për furnizim me ngrohje” e lidhur me datën 24.12.2014, nr 252 në mes të KEK-Korporata Energjetike e Kosovës sh.a. dhe NQ Termokos sh.a. 


V_1772_2023 - APROVOHEN tarifat e energjisë termike për konsumatorët fundorë të Ngrohtores së Qytetit (NQ) Termokos SH.A. për sezonin e ngrohjes 2023/2024.

Raporti Rregullativ - Përcaktimi i tarifave për Ngrohtoren e Qytetit TERMOKOS Sh.A. - Sezoni i Ngrohjes 2023-2024


V_ 1771_2023 - APROVOHEN TË HYRAT MAKSIMALE TË LEJUARA (në tekstin e mëtejmë: MAR) në vlerën 9,367,568 € për ndërmarrjen NQ Termokos SH.A., që do të mblidhen nga tarifat e energjisë termike (ngrohjes) për konsumatorët fundorë për sezonin 2023/2024.

Raporti Rregullativ - Përcaktimi i të Hyrave Maksimale të Lejuara për Ngrohtoren e Qytetit TERMOKOS Sh.A - Sezoni i Ngrohjes 2023-2024


V_1770_2023 - APROVOHET -  Procedura Rezervë për Bashkimin e Tregut të Energjisë Elektrike të Ditës në Avancë për Republikën e Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës.


V_1769_2023 - APROVOHEN -  “Rregullat për Alokimin në Hije për kufirin mes Republikës së Kosovës  – Republikës së Shqipërisë.

  Rregullat për Alokimin në Hije (“Shadow”)


V_1768_2023 - APROVOHEN - Dokumentet e propozuar nga ALPEX, si në vendimin e bashkëngjitur.


V_1767_2023 - APROVOHET -  Metodologjia e Shpërndarjes së të Ardhurave nga Kongjestioni Ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës

Metodologjia e Shpërndarjes së të Ardhurave nga Kongjestioni Ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës


V_1766_2023 - APROVOHEN - Tarifat për një periudhë tranzitore të Bursës Shqiptare të Energjisë Elektrike (ALPEX SH.A.) për zonën e ofertimit të Republikës së Kosovës.


V_1765_2023 - APROVOHET - dhe i lëshohet AUTORIZIMI shoqërisë “Eco Park Group” SH.P.K., me Numër Unik Identifikues (NUI) 810844432 për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike, me kapacitet të instaluar prej 6 MW, në parcelat kadastrale me Nr. P-70705041-00069-9 dhe P-70705041-00070-3, P-70705041-00070-4, P-70705041-00071-19  ZK Kodra e Hutit të gjitha me sipërfaqe S=6,80,75 m2, sipas AKTVENDIMIT PËR LEJE NDËRTIMI Nr. 07/351/03-9335/2023 dt. 22.05.2023 për ndërtimin/ ngritjen e impiantit fotovoltaik (Parkut solar) për prodhimin e energjisë elektrike me kapacitet instalues prej 6 MW gjegjësisht sipas pikës II. të Aktvendimit për Ndryshimin e Lejes së Ndërtimit në parcelat kadastrale ZK Kodra e Hutit, të lëshuar nga Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit, e Komunës së Gjakovës.


V_1764_2023 - I VAZHDOHET licenca për prodhim të energjisë elektrike Korporatës Energjetike të Kosovës –Divizioni i Gjenerimit (KEK SH.A.)-TC “Kosova A” me numër licence ZRRE/Li_05/17_A, sipas Vendimit Nr. 4478/23 të datës 09.08.2023 të lëshuar nga Minsitria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës për periudhën një (1) vjeçare nga 04 tetor 2023 deri 04 tetor 2024.

LICENCË PËR PRODHIM TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHËNË :KORPORATËS ENERGJETIKE TË KOSOVËS SH.A Divizioni i Gjenerimit, TC Kosova ANumri i Licencës: ZRRE/Li_05/17_A


V_1763_2023 - I LËSHOHET LICENCA  për Furnizim me shumicë (tregtim) të Energjisë Elektrike ndërmarrjes SOLE 24 SHPK Dega në Kosovë me numër Licence ZRRE/Li_93/23, për periudhën kohore prej pesë (5) vitesh dhe do vlejë nga 21.09.2023 deri 20.09.2028.

LICENCË PËR FURNIZIM ME SHUMICË (TREGTIM) TË ENERGJISE ELEKTRIKE DHËNË :SOLE 24 SHPK Dega në Kosovë Numri i Licencës: ZRRE/Li_93/23


V_1762_2023 - I LËSHOHET LICENCA për Furnizim me shumicë (tregtim) të Energjisë Elektrike ndërmarrjes INFINIT POWER SOLUTION SH.P.K me numër Licence ZRRE/Li_94/23, për periudhën kohore prej pesë (5) vitesh dhe do vlejë nga 21.09.2023 deri 20.09.2028.

LICENCË PËR FURNIZIM ME SHUMICË (TREGTIM) TË ENERGJISE ELEKTRIKE DHËNË :INFINIT POWER SOLUTION SH.P.K  Numri i Licencës: ZRRE/Li_94/23


V_1761_2023 - APROVOHET si e bazuar ankesa e Operatorit të Sistemit të Transmisionit dhe Tregut (KOSTT SH.A.)


V_1760_2023 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit S.T nga Komuna e Gjakovës si në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij vendimi.


V_1759_2023 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit M.P nga Komuna e Prishtinës si në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij vendimi.


V_1758_2023 - REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për KRMH”UNITETI”( Parashtruesi i ankesës: G.M) nga Komuna e Mitrovicës, si në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij vendimi.


V_1757_2023 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit B.K nga Komuna e Besianës si në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij vendimi.


V_1756_2023 - I LËSHOHET LICENCA për Furnizim me shumicë (tregtim) të Energjisë Elektrike ndërmarrjes MONTING SH.P.K. me numër Licence ZRRE/Li_91/23, për periudhën kohore prej pesë (5) vitesh dhe do vlejë nga 18.08.2023 deri 17.08.2028.

LICENCË PËR FURNIZIM ME SHUMICË (TREGTIM) TË ENERGJISE ELEKTRIKE DHËNË :MONTING SH.P.K_Numri i Licencës: ZRRE/Li_91/23


V_1755_2023 - I LËSHOHET LICENCA  për Furnizim me shumicë (tregtim) të Energjisë Elektrike ndërmarrjes MCM COMMODITIES SH.P.K. me numër Licence ZRRE/Li_87/23, për periudhën kohore prej pesë (5) vitesh dhe do vlejë nga 18.08.2023 deri 17.08.2023.

LICENCË PËR FURNIZIM ME SHUMICË (TREGTIM) TË ENERGJISE ELEKTRIKE DHËNË :MCM COMMODITIES SH.P.K_Numri i Licencës: ZRRE/Li_87/23


V_1754_2023 - I LËSHOHET LICENCA  për Furnizim me Energji Elektrike ndërmarrjes Eurosol&Energy LTD SH.P.K me numër Licence ZRRE/Li_90/23, për periudhën  kohore prej 18.08.2023 deri me 17.08.2028.

LICENCË PËR FURNIZIM ME ENERGJI ELEKTRIKE DHËNË :Eurosol&Energy LTD Sh.P.K. _Numri i Licencës: ZRRE/Li_90/23


V_1753_2023 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë “EV WIND PARK” SH.P.K., me Numër Unik Identifikues (NUI) 810734568 dhe PRANOHET në kornizën e rregulluar operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Era, në lokacionin “Wind Park – Zatriç 2, me kapacitet të instaluar prej 35 MW ngastrat kadastrale nr. 00530-1, nr.00166-0, 00003-1, ZK Zatriq dhe nr. 00016-0,nr. 00754-0, ZK Kaznik komuna e Rahovecit.


V_1752_2023 - APROVOHET kërkesa e shoqërisë “EV WIND PARK” SH.P.K., me Numër Unik Identifikues (NUI) 810734568 dhe PRANOHET në kornizën e rregulluar operatori gjenerues për prodhimin e energjisë elektrike nga Era, në lokacionin “Wind Park – Zatriç 1, me kapacitet të instaluar prej 35 MW, ngastrat kadastrale nr. 00530-1, nr.00166-0, 00003-1, ZK Zatriq dhe nr. 00016-0,nr. 00754-0, ZK Kaznik komuna e Rahovecit komuna e Rahovecit.


V_1751_2023 - APROVOHET - dhe i lëshohet AUTORIZIMI shoqërisë “Energy Development Group - Kosova” L.L.C., me Numër Unik Identifikues(NUI) 810862179 për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike, me kapacitet të instaluar prej 6 MW, në parcelat kadastrale me Nr. P-70705041-00070-2 dhe P-70705041-00071-20 ZK Kodra e Hutit të gjitha me sipërfaqe S=6,80,75 m2, sipas AKTVENDIMIT PËR LEJE NDËRTIMI Nr. 07/351/02-28581/2022 dt. 18.05.2023 për ndërtimin/ ngritjen e impiantit fotovoltaik (Parkut solar) për prodhimin e energjisë elektrike me kapacitet instalues prej 6 MW sipas ndryshimit të Lejes së Ndërtimit në parcelën kadastrale  me Nr. Nr. P-70705041-00070-2 dhe P-70705041-00071-20 ZK Kodra e Hutit, të lëshuar nga Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit, e Komunës së Gjakovës.


V_ 1750_2023 - I lëshohet AUTORIZIMI shoqërisë ”Eling Grup” SH.P.K., me Numër Unik Identifikues(NUI) 811484021 për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike, me kapacitet të instaluar prej 1 MW, në ngastrën kadastrave P-7161051-210-54 ZK Llabjan, sipas LEJES NDËRTIMIRE - Numri i vrojtimit të lejes: – 08-351-24941 të datës 17.03.2023 të lëshuar nga Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit, Komuna e Pejës dhe Vendimin për Pëlqimin Mjedisor Nr. Prot. 50-2/22 të datës 02.03.2023 të lëshuar nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës( në tekstin e mëtejmë: MMPHI).


V_1749_2023 - APROVOHET - dhe i lëshohet AUTORIZIMI shoqërisë “SOLAR ENERGY GROUP EUROPE” SH.P.K., me Numër Unik Identifikues(NUI) 811414820 për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike, me kapacitet të instaluar prej 150 MW, në ngastrat kadastrale në Bec me Nr. P-70705005: 01030-0, 01031-1, 01032-0, 01033-0, 01035-0, 01036-0, 01037-0, 01038-0, 01040-0, 01041-0, 01043-0, 01044-0, 01045-0, 01046-0, 01047-0, 01048-9 dhe 10, dhe ngastrën kadastrale në Vraniq me Nr.P 70705012- 000K-5 ZK të gjitha me sipërfaqe S=2,450,280 m2, sipas VENDIMIT PËR LEJE NDËRTIMI –   për “Projekti 150 MW – BEC dhe Vraniq Komuna e Gjakovës” nr. Prot. 4300-2/22 dt. 15.09.2022 të lëshuar nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ( në tekstin e mëtejmë: MMPHI).


V_1748_2023 - APROVOHET - kërkesa e shoqërisë Bursa Shqiptare e Energjisë Elektrike (ALPEX sh.a.), dhe PËRCAKTOHET si Operator i Emëruar i Tregut të Energjisë Elektrike (NEMO), për kryerjen e Aktiviteteve të Ndërlidhura me Bashkimin e Tregut të  një ditë para dhe ndërditor dhe Operimin e Tregut të Bashkuar për territorin e Republikës së Kosovës.


V_1747_2023 - REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin R.M nga Komuna e Drenasit, si e pa bazuar.


V_1746_2023 - APROVOHET -  Plani Investiv Një (1) vjeçar i Operatorin e Sistemit Shpërndarjes (KEDS) për vitin 2023.

Plani Investiv Një (1) vjeçar i Operatorin e Sistemit Shpërndarjes (KEDS) për vitin 2023.


V_1745_2023 - JEPET PËLQIMI - për publikimin e Planit të Adekuacisë së Gjenerimit  2023-2032


V_1744_2023 - APROVOHET - Bilanci Afatgjatë i Energjisë Elektrike 2023-2032

Bilanci Afatgjate i Energjise Elektrike 2023- 2032


V_1743_2023 - APROVOHET -  Plani i Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes për Menaxhimin dhe Reduktimin e Humbjeve për vitin 2023.

Plani i Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes për Menaxhimin dhe Reduktimin e Humbjeve 2023


V_1742_2023 - REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin P.M(parashtruesi i ankesës: Sh.V Vula)  nga Komuna e Gjakovës, si e pa bazuar.


V_1741_2023 -  REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin B.I nga Komuna e Prishtinës, si e pa bazuar. 


V_1740_2023 - PEZULLOHET - zbatimi i Rregullës nr. 10/2017 për Skemën Mbështetëse për Gjeneratorët e Burimeve të Ripërtëritshme të Energjisë, dhe NDËRPRITET pranimi i aplikacioneve për tu trajtuar sipas kësaj Rregulle përfshirë gjeneratorët për vet-konsum të BRE-ve.


V_1739_2023 - I SHQIPTOHET - DENIMI ME GJOBË Operatorit të Sistemit të Transmetimit për “KOSTT” SH.A., për shkak të shkeljeve ligjore të konstatuara për blerjet e energjisë elektrike, pagesat dhe nominimet në shumën prej 439,405.00 € (katërqind e tridhjetenëntëmijë e katërqindepesë Euro).


V_1738_2023 - I SHQIPTOHET - DENIMI ME GJOBË - Korporata Elektroenergjetike e Kosovës  “KEK” SH.A., për shkak të shkeljeve ligjore të konstatuara për blerjet e energjisë elektrike, pagesat dhe nominimet në shumën prej 3,229,905.00 € ( tre milion e dyqindenjëzetenëntë mijë e nëntëqindepesë Euro).


V_1737_2023 - REFUZOHET - Kërkesa e shoqërisë Bondcom Energy Point SH.P.K., për shtyrjen e afatit të vlefshmërisë së Vendimit për Autorizimin Final V_1211_2019  e datës 26 dhjetor 2019, dhe njëkohësisht PËRFUNDON afati i vlefshmërisë së këtij Vendimi.


V_1736_2023 - I LËSHOHET LICENCA  për Furnizim me shumicë (tregtim) të Energjisë Elektrike ndërmarrjes Eurosol&Energy LTD SH.P.K (Eurosol&Energy LTD, emri tregtar) me numër Licence ZRRE/Li_89/23, për periudhën kohore prej pesë (5) vitesh dhe do vlejë nga 15.05.2023 deri 14.05.2028.

LICENCË PËR FURNIZIM ME SHUMICË (TREGTIM) TË ENERGJISE ELEKTRIKE DHËNË :Eurosol&Energy LTD SH.P.KNumri i Licencës: ZRRE/Li_89/23


V_1735_2023 - I LËSHOHET LICENCA  për Furnizim me Energji Elektrike ndërmarrjes SharrCem SH.P.K. me numër Licence ZRRE/Li_88/23, për periudhën  kohore prej 05.05.2023 deri 04.05.2028.

LICENCË PËR FURNIZIM ME ENERGJI ELEKTRIKE DHËNË :SharrCem Sh.P.K. Numri i Licencës: ZRRE/Li_88/23


V_1734_2023 - I VAZHDOHET Licenca për furnizim me energji elektrike ndërmarrjes FUTURE ENERGY TRADING AND EXCHANGE DYNAMICS SH.P.K. (në vijim FUENTE Dynamics), me numër licence ZRRE/Li_55/16 për periudhën pesë (5) vjeçare, nga data 13 prill 2023 deri 12 prill 2028.

 LICENCË PËR FURNIZIM ME ENERGJI ELEKTRIKE DHËNË :FUTURE ENERGY TRADING AND EXCHANGE DYNAMICS SH.P.K.-FUENTE Dynamics- Numri i Licencës: ZRRE/Li_55/16


V_1733_2023 - VAZHDOHET Licenca për furnizim me shumicë (tregtim) të energjisë elektrike ndërmarrjes Danske Commodities Kosovo SH.P.K., me numër licence ZRRE/Li_39/17 për periudhën pesë (5) vjeçare, nga data 22 prill 2023 deri 21 prill 2028.

LICENCË PËR FURNIZIM ME SHUMICË (TREGTIM) TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHËNË :Danske Commodities Kosovo SH.P.K.Numri i Licencës: ZRRE/Li_39/17


V_1732_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Metush Hajdari”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 4429-12 ZK Gjakovë-J-Qytet, me kapacitet të instaluar prej 5 kW në komunën e Gjakovës.


V_1731_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Xhevdet Beqiri”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 2276-0 ZK Çagllavicë, me kapacitet të instaluar prej 3 kW në komunën e Prishtinës.


V_1730_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Albion Mulaku”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 01788-1 ZK Çagllavicë, me kapacitet të instaluar prej 8.25 kW në komunën e Prishtinës.


V_1729_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Musli Avdullahu”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 00378-0 ZK Bruznik, me kapacitet të instaluar prej 4.7 kW në komunën e Vushtrrisë.


V_1728_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Lorik Bejta”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 01820-4 ZK Çagllavicë, me kapacitet të instaluar prej 5.04 kW në komunën e Prishtinës.


V_1727_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “SHARRI” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale Nr. 3599-0,3601-0 dhe 03901-0-5-0 ZK Srecke me kapacitet të instaluar prej 95 kW në Komunën e Prizrenit.


V_1726_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Sahit Rakaj”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 06889-11 ZK Prizren, me kapacitet të instaluar prej 13.2 kW në komunën e Prizrenit.


V_1725_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “BESIMI COMMERCE” SH.P.K.,  për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale Nr. 2302-38 ZK Shtime me kapacitet të instaluar prej 50 kW në Komunën e Shtimes.


V_1724_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Ibrahim Kuka”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 880/6 dhe 880/30 ZK Çagllavica, me kapacitet të instaluar prej 8 kW në komunën e Graçanicës.


V_1723_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Adem Dabiqaj”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 01317-6 ZK Prilep, me kapacitet të instaluar prej 6 kW në komunën e Deçanit.


V_1722_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Halim Baftiu”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 00261-0 ZK Davidovc, me kapacitet të instaluar prej 7 kW në komunën e Shtimes.


V-1721_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Esad Kamerrolli”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 01248-0 ZK Llapashticë, me kapacitet të instaluar prej 5 kW në komunën e Podujevës.


V_1720_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Sabit Ademi”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 02571-61 ZK Prishtinë, me kapacitet të instaluar prej 8 kW në komunën e Prishtinës.


V_1719_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “GELI” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale Nr. 223K-1 ZK Gjakovë-J-Qytet me kapacitet të instaluar prej 20 kW në Komunën e Gjakovës.


V_1718_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “SWISS MALL” SH.P.K.,  për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale Nr. 01805-1 ZK Çagllavicë me kapacitet të instaluar prej 30 kW në Komunën e Prishtinës.


V_1717_2023 -Ndryshohet dhe plotësohet dispozitivi nën pikën II. i Vendimit Nr. V_1681_2023 i datës 23.03.2023  me tekstin si në vijim:

 “DETYROHET – Kompania Kosovare për Furnizim me Energji Elektrike  (KESCO SH.A.)  që  t’i paguaj KOSTT SH.A., faturat për jo balanca për muajin korrik, gusht dhe shtator të vitit 2022, në shumën totale prej €11,107,010.20, në afat prej 30 ditësh nga pranimi i këtij vendimi nën pasojat e ekzekutimit me detyrim”.


V_1716_2023 -  Ndryshohet dhe plotësohet dispozitivi nën pikën II. i Vendimit Nr. V_1680_2023 i datës 23.03.2023  me tekstin si në vijim:

 “DETYROHET – Operatori i Sistemit të Shpërndarjes (KEDS SH.A.)  që  t’i paguaj KOSTT SH.A., faturat për jo balanca për muajin korrik, gusht dhe shtator të vitit 2022, në shumën totale prej €3,738,038.98, në afat prej 30 ditësh nga pranimi i këtij vendimi nën pasojat e ekzekutimit me detyrim”.


V_1715_2023 -  REFUZOHET ankesa e konsumatorit XH.M nga Komuna e Lypjanit.


V_1714_2023 - APROVOHEN - Tarifat për Shfrytëzimin e Sistemit të Shpërndarjes (Tarifa SHSSH), që do të zbatohen nga Operatori i Sistemit të Shpërndarjes (OSSH).


V_1713_2023 - APROVOHEN - Tarifat me Pakicë të energjisë elektrike për konsumatorët me të drejtë të Furnizimit me Shërbim Universal, që do të mblidhen nga data 01 prill 2023 deri në shqyrtimin e ardhshëm tarifor.


V_1712_2023 - APROVOHEN - Tarifat për Shfrytëzimin e Sistemit të Transmetimit, Operimit të Sistemit dhe Operimit të Tregut, që do të zbatohen nga Operatori i Sistemit të Transmisionit dhe Tregut (OST/OT) duke filluar nga data 01 prill 2023 deri në shqyrtimin e ardhshëm tarifor


V_1711_2023 - APROVOHET -  Plani Zhvillimor dhe Investues i Operatorit të Sistemit  të Shpërndarjes 2023 – 2027.

PLANI ZHVILLIMOR DHE INVESTIV I OPERATORIT TË SISTEMIT TË SHPËRNDARJES PËR PERIUDHËN 2023-2027


V_1710_2023 - APROVOHET -  Plani Zhvillimor i Transmetimit për periudhën 2023–2032.

PLANI ZHVILLIMOR I TRANSMETIMIT 2023-2032


V_1709_2023 - APROVOHET - Plani Zhvillimor dhjetë (10) vjeçar i Shpërndarjes për periudhën 2023 – 2032.

PLANI ZHVILLIMOR DHJETË (10) VJEÇAR I OSSH_SË 2023-203


V_ 1708_2023 - APROVOHET -  Plani pesë (5) Vjeçar Zhvillimor i Transmetimit për periudhën 2023 – 2027

PLANI 5 VJEÇAR ZHVILLIMOR I TRANSMETIMIT 2023-2027


V_1707_2023 - APROVOHEN TË HYRAT E LEJUARA MAKSIMALE (në tekstin e mëtejmë HLM) për Furnizuesin e Shërbimit Universal (FSHU) për vitin 2023.


V_ 1706_2023 - APROVOHEN TË HYRAT E LEJUARA MAKSIMALE (në tekstin e mëtejmë: HLM) që do të mblidhen nga Operatori i Sistemit të Shpërndarjes (OSSH) KEDS SH.A., për Periudhën e Tretë Rregullative PRR3 (2023-2027).


V_1705_2023 - APROVOHEN TË HYRAT E LEJUARA MAKSIMALE (në tekstin e mëtejmë: HLM) që do të mblidhen nga Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut – OST/OT (KOSTT SH.A.), për Periudhën e Tretë Rregullative PRR3 (2023-2027).


V_1704_2023 - APROVOHET “Bilanci vjetor i energjisë termike për vitin 2023” i  ndërmarrjes “NGROHTORJA E QYTETIT SH.A”.

BILANCI VJETOR I ENERGJISË TERMIKE Për vitin 2023_ NGROHTORJA QYTETIT GJAKOVA


V_1703_2023 - APROVOHET “Bilanci vjetor i energjisë termike për vitin 2023” i Ndërmarrjes Publike “Termokos” sh.a.

BILANCI VJETOR I ENERGJISË TERMIKE PËR VITIN 2023_TERMOKOS


V_1702_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Skender Boshnjaku”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 04383-3 ZK  Prishtinës, me kapacitet të instaluar prej 3 kW në komunën e Prishtinës.


V_1701_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Nazif Rexhepi”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 1366-7 ZK Novolan, me kapacitet të instaluar prej 3 kW në komunën e Vushtrrisë.


V_1700_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Enis Osmani”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 00537-12 ZK Ferizajt, me kapacitet të instaluar prej 8 kW në komunën e Ferizajt.


V_1699_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Xhevdet Hykasmoni”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 1484-2 ZK Gjakovë-Qytet, me kapacitet të instaluar prej 5 kW në komunën e Gjakovës.


V_1698_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Elmaz Elshani”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 01004-5 ZK Drenas, me kapacitet të instaluar prej 8 kW në komunën e Drenasit.


V_1697_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Prend Dedaj”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 402-0 ZK Korenicë, me kapacitet të instaluar prej 8 kW në komunën e Gjakovës.


V_1696_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Ndrec Shala”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 139 ZK Qerim, me kapacitet të instaluar prej 10 kW në komunën e Gjakovës.


V_1695_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “DELFIN”LTD, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale Nr. 1077-1 ZK Donja Gushterica me kapacitet të instaluar prej 100 kW në Komunën e Graçanicës.


V_1694_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “CONCORDIA-Projekte Sociale”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale Nr. 00339-47 ZK Dushanovë me kapacitet të instaluar prej 8.62 kW në Komunën e Prizrenit.


V_1693_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “FORTESA” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale Nr. 01865-0 ZK Çagllavicë me kapacitet të instaluar prej 50 kW në Komunën e Prishtinës.


V_1692_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “ALFA” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale Nr. 01769-0 ZK Çagllavicë me kapacitet të instaluar prej 49.95 kW në Komunën e Prishtinës.


V_1691_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “MABEKO GROUP”SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale Nr. 0-71611081-2-0 ZK Sigë me kapacitet të instaluar prej 48 kW në Komunën e Pejës.


V_1690_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “FEIS - COM” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit Afarist me kapacitet të instaluar prej 49.95 kW në Komunën e Mitrovicës.


V_ 1689_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “GNTC GROUP” SH.A., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale Nr. 00370-2 ZK Çagllavicë me kapacitet të instaluar prej 100 kW në Komunën e Prishtinës


 V_1688_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “MOBILE DEKOR”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale Nr. 58-6, 59-4 ZK Qyshk me kapacitet të instaluar prej 15 kW në Komunën e Pejës.


V_1687_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit NTP “RAHVERA - AB”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale Nr. 4968-1 ZK Rahovec me kapacitet të instaluar prej 14 kW në Komunën e Rahovecit.


V_1686_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “SEFA METAL”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale Nr. 02211-6 ZK Tankosiq me kapacitet të instaluar prej 100 kW në Komunën e Ferizajt.


V_1685_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit SH.F.M.U “MODEL”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale Nr. 03125-3 ZK Prishtinë me kapacitet të instaluar prej 20 kW në            Komunën e Prishtinës.


V_1684_2023 - I Vendoset të Licencuarit për Furnizim me energji elektrike “KOSOVO ELECTRICITY SUPPLY COMPANY”  J.S.C (në tekstin në vijim “KESCo”), obligimi i shërbimit publik për furnizim të konsumatorëve fundorë që gëzojnë të drejtën e furnizimit universal.


V_1683_2023 - REFUZOHET ankesa e aplikuesit T.KTEA” N.T.SH nga Komuna e Prizrenit, si në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij vendimi


V_1682_2023 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit Trepça SH.A nga Komuna e Mitrovices  si në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij rekomandimi


V_1681_2023 - APROVOHET si e bazuar ankesa e Operatorit të Sistemit të Transmisionit dhe Tregut (KOSTT SH.A.)


V_1680_2023 - APROVOHET si e bazuar ankesa e Operatorit të Sistemit të Transmisionit dhe Tregut (KOSTT SH.A.)


V_1679_2023 - Aprovohet kerkesa e KOSTT Sha per Derogimet e dispozitave te Kodit te Rrjetit te Transmetimit


V_1678 _2023 - Aprovohet Bilanci Vjetor I Energjise Elektrike per vitin 2023


V_1677_2023 - REFUZOHET - ankesa e konsumatorit B. P. M. G. SH.P.K nga Komuna e Pejës


V_1676_2023 - REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin U.D nga Komuna e Prizrenit, si e pa bazuar.


V_1675_2023 - REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin D.H nga Komuna e Gjakovës, si e pa bazuar.


V_1674_2023  - REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin H.G nga komuna e Lipjanit , si e pabazuar.


V_1673 -2023  Aprovohet si i bazuar Kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin S.B, nga Komuna e Prishtinës


V_1672_2023  - REFUZOHET ankesa e konsumatorit J.B nga Komuna e Prishtinës.


V_1671_2023  - REFUZOHET ankesa e konsumatorit D.H nga Komuna e Gjakovës.


V_1670_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Sami Morina”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit ngastra kadastrale nr. 01394-24 ZK  Çagllavicës, me kapacitet të instaluar prej 10 kW në komunën e Prishtinës.


V_1669_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Kuvendi Komunal Prizren”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale Nr. 00807-0 ZK Prizren me kapacitet të instaluar prej 40 kW në Komunën e Prizrenit.


V_1668_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Fatmir Mjeku” B.I., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale Nr. 01341-1 ZK Obiliq me kapacitet të instaluar prej 70 kW në Komunën e Obiliq.


V_1667_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “SANTEFARM”SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale Nr. 01078-0 ZK Sllatinë e Madhe me kapacitet të instaluar prej 38.72 kW në Komunën e Fushë Kosovës.


V_1666_2023 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit NTP “BLETA”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, që do të vendosen në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale Nr. 00025-1 ZK Greme me kapacitet të instaluar prej 35.77 kW në Komunën e Ferizajt.


V_1665_2023 - APROVOHET Amandementimi iMarrëveshjes për furnizim me ngrohje” e lidhur me datën 24.12.2014, nr 252 në mes të KEK-Korporata Energjetike e Kosovës sh.a. dhe NQ Termokos sh.a. dhe Aneks Marrëveshja për caktimin e çmimit të energjisë termike nga ko-gjenerimi. 


V_1664_2023 - APROVOHEN _ Taksat e Kyçjes në Rjetin e Shpërndarjes (OSSH)\