Skip to main content

Odluke 2019

Odluke koje Odbor RUE za 2019
 


V_1205_2019 - OBAVEZUJE SE - Kompanija za distribuciju električne energije na Kosovu KEDS A.D. da odmah prekine sa vršenjem aktivnosti koje uzrokuju povredu uslova i obaveza iz člana 11. licence OSD-a.


V_1204_2019 - UTVRĐUJU SE podsticajne tarife (Feed-in) za proizvodnju električne energije sa solarnih/fotonaponskih ploča, samo za dodatne ciljeve od 20MW, u skladu sa Administrativnim uputstvom br. 05/2017 o ciljevima obnovljivih izvora energije.


V_1203_2019 - ODOBRAVA SE Program usaglašenosti Operatera prenosnog sistema (OPS) KOSTT A.D.


V_1202_2019 - USVAJA se zahtev kompanije „Matkos Group” DOO i PRODUŽAVA se rok važenja Konačnog odobrenja V_660_2014 od 11. novembra 2014. godine, za izgradnju hidroelektrane HE Vica, opština Štrpce


V_1201_2019 - USVAJA SE - zahtev podnosioca zahteva Nexhat Kryeziu, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, selo Pagaruša, u opštini Mališevo.


V_1200_2019 - USVAJA SE - zahtev podnosioca zahteva Sabri Arifaj za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, opština Đakovica.


V_1199_2019 - USVAJA se zahtev podnosioca zahteva „Agroprodukt” DOO za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju od solarnih /fotonaponskih panela u opštini Istok.


V_1198_2019 - ODOBRAVA SE zahtev podnosioca zahteva „Balkan Petrol” d.o.o. za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju sa solarnih/fotonaponskih ploča, u opštini Uroševac.


V_1197_2019 - USVAJA SE zahtev kompanije „SOWI KOSOVO“ D.O.O., i PRODUŽUJE SE rok važenja ODLUKE O KONAČNOM ODOBRENJU V_982_2018 od 13. juna 2018., modifikovan Odlukom V_1166_2019 od 10. jula 2019. godine za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta od vetro turbina (Wind Park –SELAC 3) opština Mitrovica,


V_1196_2019 - ODOBRAVA SE zahtev kompanije “SOWI KOSOVO” DOO i PRODUŽAVA SE rok važenja ODLUKE O KONAČNOM ODOBRENJU V_981_2018 od 13. juna 2018. godine, modifikovana Odlukom V_1165_2019 od 10. jula 2019. godine za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta od vetro turbina (Wind Park –SELAC 2) opština Mitrovica


V_1195_2019 - USVAJA SE zahtev kompanije „SOWI KOSOVO“ D.O.O., i PRODUŽUJE SE rok važenja ODLUKE O KONAČNOM ODOBRENJU V_980_2018 od 13. juna 2018., modifikovan Odlukom V_1164_2019 od 10. jula 2019. godine za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta od vetro turbina (Wind Park –SELAC 1, opština Mitrovica


V_1194_2019 - Izdaje se KONAČNO ODOBRENJE Javnom preduzeću „Gradska toplana” A.D- ĐAKOVICA, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz BIOMASE, opština Đakovica


V_1193_2019 - ODOBRAVAJU SE tarife toplotne energije za krajnje korisnike gradske toplane (GT) Đakovica a.d. za grejnu sezonu 2019/2020, kao što je prikazano u tabeli ’II.1’, koje će se primenjivati od dana izdavanja ove Odluke.


V_1170_2019 - USVAJA SE - zahtev kompanije „KelKos Energy“ DOO i PRODUŽAVA SE rok odluke V_1120_2019 od 28. marta 2019 za hidroelektranu HE Belaja i HE Dečane


V_1169_2019 - USVAJA SE zahtev kompanije "Bondcom Energy Point" DOO, i PRODUŽAVA SE rok važnosti Odluke o obaveštenju o preliminarnom odobrenju V_987_2018 od 13. juna 2018. godine na lokaciji KZ Budakovo, opština Suva Reka


V_1168_2019 - USVAJA SE zahtev aplikanta "BESIANA-G" DOO, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/ fotonaponskih panela, KZ Prelez, opštini Uroševac


V_1167_2019 - USVAJA SE zahtev kompanije „EKO ENERGJI“ DOO, i PRODUŽAVA SE rok važnosti za odobrenje V_737_2015 od 15. juna 2015, modifikovano odlukom V_892_2017 a produženo odlukom V_929_2018 od 29. marta 2018. i V_979_2018 od 13. juna 2018. za izgradnju hidroelektrane HE Binča u reci Binačka Morava, na lokaciji KZ Binča, opština Vitina


V_1166_2019 - USVAJA SE zahtev kompanije „SOWI KOSOVO“ DOO, i MODIFIKUJE SE ODLUKA O KONAČNOM ODOBRENJU V_982_2018 od 13. juna 2018, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vetra Wind Park -SELAC 3, KZ Kačibeg i Ržana, opština Mitrovica


V_1165_2019 - USVAJA SE zahtev kompanije „SOWI KOSOVO“ DOO, i MODIFIKUJE SE ODLUKA O KONAČNOM ODOBRENJU V_981_2018 od 13. juna 2018, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vetra Wind Park -SELAC 2, KZ Kačibeg i Bajgora, opština Mitrovica


V_1164_2019 - USVAJA SE zahtev kompanije „SOWI KOSOVO“ DOO, i MODIFIKUJE SE ODLUKA O KONAČNOM ODOBRENJU V_980_2018 od 13. juna 2018, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vetra Wind Park -Selac 1, KZ Selac, KZ Kačibeg i Bajgora, opština Mitrovica


V_1160_2019 - OBUSTAVLJA SE – prijem aplikacija za dobijanje odobrenja za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta, za tretiranje kao “aplikacije na čekanju” i uključivanje u šemu podrške, van ciljeva OIE-a utvrđenih Administrativnim uputstvom br. 05/2017.


V_1159_2019 - O IZGRADNJI PROIZVODNJIH KAPACITETA ZA SOPSTVENU POTROŠNJU za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotovoltažnih panela, opština Novo Brdo


V_1158_2019 - O IZGRADNJI PROIZVODNJIH KAPACITETA ZA SOPSTVENU POTROŠNJU za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotovoltažnih panela, opština Podujevo


V_1157_2019 - O IZGRADNJI PROIZVODNJIH KAPACITETA ZA SOPSTVENU POTROŠNJU za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotovoltažnih panela, opština Peć


V_1156_2019 - O IZGRADNJI PROIZVODNJIH KAPACITETA ZA SOPSTVENU POTROŠNJU za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotovoltažnih panela, opština Đakovica


V_1155_2019 - O IZGRADNJI PROIZVODNJIH KAPACITETA ZA SOPSTVENU POTROŠNJU za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotovoltažnih panela, opština Vučitrn


V_1154_2019 - O izdavanju preliminarnog odobrenja društvo “SUN ENERGY” D.O.O. proizvodnih kapaciteta električne energije iz solarnih/fotovoltažnih panela, Projekat Sun Energy 5,


V_1153_2019 - O izdavanju preliminarnog odobrenja društvo “SUN ENERGY” D.O.O. proizvodnih kapaciteta električne energije iz solarnih/fotovoltažnih panela, Projekat Sun Energy 4


V_1152_2019 - O izdavanju preliminarnog odobrenja društvo “SUN ENERGY” D.O.O. proizvodnih kapaciteta električne energije iz solarnih/fotovoltažnih panela, Projekat Sun Energy 3


V_1151_2019 - O izdavanju preliminarnog odobrenja društvo “SUN ENERGY” D.O.O. proizvodnih kapaciteta električne energije iz solarnih/fotovoltažnih panela, Projekat Sun Energy 2


V_1150_2019 - O izdavanju Preliminarnog odobrenja društvo „SUN ENERGY“ d.o.o. za proizvodnju električne energije iz solarnih/fotovoltaičkih panela, Projekat Sun Energy 1


V_1149_2019 - O izdavanju Preliminarnog odobrenja društvo „Alpha Solar“ L.L.C. za proizvodnju električne energije iz solarnih/fotovoltaičkih panela, Projekat Alpha Solar 3


V_1148_2019 - O izdavanju Preliminarnog odobrenja društvo „Alpha Solar“ L.L.C. za proizvodnju električne energije iz solarnih/fotovoltaičkih panela, Projekat Alpha Solar 2


V_1147_2019 - O izdavanju Preliminarnog odobrenja društvo „Alpha Solar“ L.L.C. za proizvodnju električne energije iz solarnih/fotovoltaičkih panela, Projekat Alpha Solar 1


V_1146_2019 - O izdavanju Preliminarnog odobrenja društvo „BP SOLAR“ L.L.C. za proizvodnju električne energije iz solarnih/fotovoltaičkih panela, Projekat BP SOLAR 3


V_1145_2019 - O izdavanju Preliminarnog odobrenja društvo „BP SOLAR“ L.L.C. za proizvodnju električne energije iz solarnih/fotovoltaičkih panela, Projekat BP SOLAR 2


V_1144_2019 - O izdavanju Preliminarnog odobrenja društvo „BP SOLAR“ L.L.C. za proizvodnju električne energije iz solarnih/fotovoltaičkih panela, Projekat BP SOLAR 1


V_1143_2019 - O izdavanju Preliminarnog odobrenja društvo „D-ENERGY“ d.o.o. za proizvodnju električne energije iz solarnih/fotovoltaičkih panela, Projekat D-ENERGY 3


V_1142_2019 - O izdavanju Preliminarnog odobrenja društvo „D-ENERGY“ d.o.o za proizvodnju električne energije iz solarnih/fotovoltaičkih panela, Projekat D-ENERGY 2


V_1141_2019 - O izdavanju Preliminarnog odobrenja društvo „D-ENERGY“ d.o.o. za proizvodnju električne energije iz solarnih/fotovoltaičkih panela, Projekat D-ENERGY 1


V_1140_2019 - IZDAJE SE PRIVREMENA LICENCA za proizvodnju električne energije iz obnoviljvih izvora od hidroelektrane „Lepenac 3“, preduzeću „Hidroenergji“ DOO


LICENCA za proizvodnju električne energije iz obnoviljvih izvora od hidroelektrane „Lepenac 3“, preduzeću „Hidroenergji“ DOO


V_1137_2019 - ODOBRAVAJU SE – tarife na malo električne energije za potrošače sa univerzalnim uslugama snabdevanja, koje će primeniti licencirani KESCO AD, počevši od 1. aprila 2019. godine do redovnog tarifnog pregleda


V_1136_2019 - ODOBRAVAJU SE - tarife za korišćenje distributivnog sistema (ODS/KEDS), za period od 1. aprila 2019. do 31. marta 2020. godine


V_1135_2019 - ODOBRAVAJU SE - tarife za korišćenje prenosnog sistema, operatora sistema i tržišta (KOSTT AD), za period od 1. aprila 2019. do 31. marta 2020. godine


V_1134_2019 - Usvaja se – zahtev podnosioca aplikacije Rr.D. za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotovoltažnih panela


V_1133_2019 - Izdaje se preliminarno ovlašćenje društvu JP „Gradska toplana“ A.D. – Đakovica


V_1132_2019 - Izdaje se licenca za snabdevanje električnom energijom preduzeću Enerco LLC D.O.O


Licenca za snabdevanje električnom energijom preduzeću Enerco LLC D.O.O


V_1127_2019 - ODOBRAVAJU JE MAKSIMALNO DOZVOLJENI PRIHODI za Snabdevača univerzalne usluge (SUU/KESCO)


V_1126_2019 - ODOBRAVAJU JE MAKSIMALNO DOZVOLJENI PRIHODI koji će se pokriti od strane Operatora sistema distribucije (OSD) KEDS A.D.


V_1125_2019 - ODOBRAVAJU JE MAKSIMALNO DOZVOLJENI PRIHODI koji će se pokriti od strane Operatora sistema prenosa i tržišta-KOSTT A.D.


V_1124_2019 - ODOBRAVA SE zahtev kompanije “Hydro Line” DOO


V_1123_2019 - ODOBRAVA SE zahtev društva "Hidro Line" D.o.o.


V_1122_2019 - ODOBRAVA SE - zahtev društva “KelKos Energy” D.o.o


V_1121_2019 - PREKIDA SE I ISKLJUČUJE - iz Mreže Prenosnog sistema (KOSTT), generatora HE Lumëbardhi II., kompanije Kelkos Energy DOO


V_1120_2019 - OBAVEZUJE SE –kompanija KelKos Energy DOO


V_1116_2019 - USVAJA SE zahtev NPN “Renelual Tahiri” D.O.O. i PRODUŽUJE SE rok važenja KONAČNOG odobrenja V_891_2017 od 27. februara 2017. godine o produženju izgradnje Hidroelektrane HE Orčuša, KZ Orčuša, sa instaliranim kapacitetom od 4 MW, opština Dragaš;


V_1115_2019 - USVAJA SE zahtev društva “Eurokos JH” D.O.O. i PRODUŽUJE SE rok važenja KONAČNOG odobrenja V_882_2017 od 09. februara 2017. godine modifikovan Odlukom V_1055_2018 od 15. oktobra 2018. godine za produženje izgradnje Hidroelektrane HE Restelica 3, na reci Restelica, KZ Kruševo i Globočica, sa instaliranim kapacitetom od 2.35 MW, opština Dragaš;


V_1114_2019 - USVAJA SE zahtev društva “Eurokos JH” D.O.O. i PRODUŽUJE SE rok važenja KONAČNOG odobrenja V_881_2017 od 09. februara 2017. godine modifikovan Odlukom V_1054_2018 od 15. oktobra 2018. godine za produženje izgradnje proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz Hidroelektrane HE Brod 1, na reci Brod, KZ Brod, sa instaliranim kapacitetom od 2.48 MW, opština Dragaš;


V_1113_2019 - USVAJA SE zahtev društva “Hydro Line” D.O.O. i PRODUŽUJE SE rok važenja Odobrenja V_757_2016 od 28. januara. 2016. godine produžen Odlukom V_935_2018 od 29. marta 2018. godine za produženje izgradnje novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vode, HE Albaniku 2, sa instaliranim kapacitetom od 3.556 MW, na lokaciji „Batahir“, KZ Batahir, opština Mitrovica;


V_1112_2019 - USVAJA SE zahtev društva “Matkos Group” D.O.O. i PRODUŽUJE SE rok važenja Konačnog odobrenja V_934_2018 od 29. marta 2018. godine za produženje izgradnje Hidroelektrane HE Štrpce sa instaliranim kapacitetom od 5.031 MW, KZ Štrpce, opština Štrpce;


V_1111_2019 - USVAJA SE zahtev društva “Matkos Group” D.O.O. i PRODUŽUJE SE rok važenja Konačnog odobrenja V_759_2016 od 28. januara 2018. Godine, produžene Odlukom V_933_2018 od 29. Marta 2018. godine, za produženje izgradnje Hidroelektrane HE Sharri sa instaliranim kapacitetom od 6.453 MW, KZ Štrpce, opština Štrpce;


V_1110_2019 - USVAJA SE zahtev društva “Hidroenergji”” D.O.O. i PRODUŽUJE SE rok važenja konačnog odobrenja V_755_2016 od 28. januara 2016. godine produžen Odlukom V_919_2017 od 29. marta 2018. godine i modfikovan Odlukom V_919_2017 za nastavak izgradnje Hidroelektrane HE Lepenci 3, sa instaliranim kapacitetom od 9.998 MW, lokacija Slatina KZ Slatina, opština Kačanik;


V_1109_2019 - USVAJA SE zahtev društva “Hidroenergji”” D.O.O. i PRODUŽUJE SE rok važenja konačnog odobrenja V_754_2016 od 28. januara 2016. godine produžen Odlukom V_931_2018 od 29. marta 2018. godine za nastavak izgradnje Hidroelektrane HE Lepenac 1 sa instaliranim kapacitetom od 9.98 MW, lokacija “Kisela voda”, KZ Pustenik, opština Elez Han;


V_1108_2019 -USVAJA SE zahtev društva “2 Korriku” D.O.O. i PRODUŽUJE SE rok važenja konačnog odobrenja V_880_2017 od 18. januara 2017. godine za nastavak izgradnje proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije od strane Hidroelektrane HE Soponica, KZ Doganaj sa instaliranim kapacitetom od 1,3 MW, opština Kačanik ;


V_1107_2019 - O konacnom odobrenju sertifikacije KOSTT AD, kao Operatera prenosnog sistema električne energije, nakon dobijanja Mišljenja br. 02/2019[1] Sekretarijata energetske zajednice (SEZ).


V_1103_2019 - ODOBRAVA se zahtev KOSTT-a za imenovanje g. Labinot Gashi - za predsedavajućeg Vladine komisije za operativne kodove (VKOK).


V_1102_2019 - ODOBRAVA SE izmena i dopuna dokumenta „Kodeks o električnim standardima” KOSTT-a AD


V_1101_2019 - USVAJA se zahtev KOSTT a. d. o derogaciji pravnih odredbi Mrežnog kodeksa, Kodeksa merenja, Tržišnih pravila i Licenci OSP-a


V_1100_2019 - O izdavanju preliminarnog odobrenja kompanije DTP „Eling", dokazala svoju podobnost za izradu projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz solarnih/fotonaponskih panela, KZ Labljane, u opštini Peći;


V_1099_2019 - O izdavanju preliminarnog odobrenja kompanije „EDK " DOO dokazala svoju podobnost za izradu projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz solarnih/fotonaponskih panela, ZK Svrke, u opštini Peći;


V_1098_2019 - O izdavanju preliminarnog odobrenja kompanije „Perlat" DOO dokazala svoju podobnost za izradu projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz solarnih/fotonaponskih panela, ZK Svrke, u opštini Peći;


V_1097_2019 - Za izdavanje preliminarnog ovlašćenja kompanije „Jaha Extra Beton” DOO dokazala svoju podobnost za razvoj projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz solarnih/fotonaponskih panela, KZ Svrke, u opštini Peć;


V_1096_2019 - Za izdavanje preliminarnog ovlašćenja kompanije „Jaha Extra Beton” DOO dokazala svoju podobnost za razvoj projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz solarnih/fotonaponskih panela, KZ Svrke, u opštini Peć;


V_1095_2019 - Za izdavanje preliminarnog odobrenja društva „EDK“ D.O.O., dokazalo podobnost za razvoj projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije od solarnih/fotonaponskih panela, KZ Sverrkë, u opštini Peć;


V_1094_2019 - O izdavanju preliminarnog odobrenja kompanije „EDK " DOO dokazala svoju podobnost za izradu projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz solarnih/fotonaponskih panela, ZK Svrke, u opštini Peći;


V_1093_2019 - O izdavanju preliminarnog odobrenja kompanije „KPOWR" DOO, dokazala svoju podobnost za izradu projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz solarnih/fotonaponskih panela, KZ Sverke, u opštini Peći;


V_1092_2019 - O ODOBRAVANJE - zahteva podnosioca zahteva S. I. za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/ fotonaponskih panela na lokaciji ul „Ilir Soba“, Opština Đakovica


V_1091_2019 - O ODOBRAVANJE zahteva Inicijative za razvoj poljoprivrede na Kosovu - IADK, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/ fotonaponskih panela na lokaciji Donji Svračak, KZ Svračak, Opština Vučitrn;


V_1090_2019 -O ODOBRAVANJE zahteva kompanije, N.N.“DILLI - COM”, i PRODUŽAVA SE rok važnosti konačnog odobrenja V_869_2016 od 14.12.2016. za nastavak izgradnje novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz hidroelektrane HEBresane na reci Bresane, KZ Bresane, opština Dragaš;