Skip to main content

Odluke 2021

 


V_1468_2021 -IZRIČE SE – NOVČANA KAZNA Vodoprivrednom preduzeću „Ibar Lepenac“ AD (HE GAZIVODE)


V_1467_2021 - PRODUŽAVA SE Licenca za snabdevanje (trgovinu) na veliko električnom energijom preduzeću GEN-I TIRANA DOO – Ogranak na Kosovu

Licenca


V_1466_2021 - IZDAJE SE LICENCA za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije iz Vetroparka SELJANCE 3“, preduzeću SOWI KOSOVO DOO
Licenca


V_1465_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev Podnosioca zahteva fizičkog lica Rexhep Spahiu za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za samopotrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, u Opštini Ljipljane


V_1464_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev Podnosioca zahteva fizičkog lica Rilind Rrahmani za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za samopotrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, u Opštini Mališevo


V_1463_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev Podnosioca zahteva “KB KRUSHA” SH.P.K., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za samopotrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, u Opštini Orahovac


V_1462_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev Podnosioca zahteva “EURO FISI” SH.P.K., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za samopotrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, u Opštini Vitina


V_1461_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev Podnosioca zahteva “PROEX” SH.P.K., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za samopotrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, u Opštini Dečane


V_1460_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev Podnosioca zahteva “SILCA GROUP” SH.P.K., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za samopotrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, u Opštini Uroševac


V_1459_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev Podnosioca zahteva “PROEX” SH.P.K., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za samopotrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela u Opštini Peć


V_1458_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev Podnosioca zahteva “PROEX” SH.P.K., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za samopotrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, u Opštini Priština 


V_1457_2021 - IZDAJE SE DOZVOLA za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije iz Vetroparka SELjANCE 2“, preduzeći SOWI KOSOVO DOO

1457 - Licenca


V_1452_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca  „FORMA“ SH.P.K, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju pomoću solarnih/fotonaponskih panela u Opštini Gnjilane


V_1451_2021 - Produžava se LICENCA za Distribuciju Toplotne Energije za preduzeće Gradska Toplana A.D

 (licenca)


V_1450_2021 - IZDAJE SE DOZVOLA ZA PROIZVODNJU TERMALNE ENERGIJE preduzeću “Gradska Toplana“ a.d

 (Licenca)


V_1443_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev fizičkog lica Xhafera Thaqija za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za samopotrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, na krovu objekta na katastarskoj parceli br. 1293-2 KZ Zrze sa instaliranim kapacitetom od 14 kW u Opštini Orahovac.


V_1442_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev fizičkog lica Jakupa Thaqija za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za samopotrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, na krovu objekta na katastarskoj parceli br. 1293-2 KZ Zrze sa instaliranim kapacitetom od 14 kW u Opštini Orahovac


V_1441_2021 - ODOBRAVA SE zahtev i izmenjuje se Osnovni sporazum o snabdevanju grejanjem između KEK-Energetska korporacija Kosova DD i NQ Termokos DD br. 252 sklopljen dana 15.12.2014, a odobren od strane Odbora RUE-a Rešenjem V_677_2014 dana 23. decembra 2014


V_1440_2021 - ODOBRAVA SE LICENCA za snabdevanje električnom energijom preduzeću HEP Energjia DOO, pod brojem RUE/Li_83/21, za vremenski period od 27.10.2021. do 26.10.2026.

Licenca za snabdevanje električnom energijom


V_1449_2021- ODOBRAVAJU se tarife za toplotnu energiju za krajnje potrošače Centralno grejanje (CG) Termokos a.d. za grejnu sezonu 2021/2022.


V_1448_2021 - ODOBRAVAJU SE MAKSIMALNO DOZVOLJENI PRIHODI (u daljem tekstu: MDP) u iznosu od 7.185.202 evra za preduzeće CG Termokos a.d, koji će se naplaćivati od tarifa toplotne energije (grejanja) za krajnje kupce za sezonu 2021/2022


V_1438_2021 -  ODOBRAVAJU SE - maloprodajne tarife električne energije za potrošaće sa pravom na Univerzalno Snabdevanje koje primenjuje korisnik licence KESCO d.d, primenjuju se od 1. oktobra 2021. godine do sledećeg razmatranja tarife


V_1437_2021 - ODOBRAVAJU SE - Tarife za korišćenje Distributivnog Sistema (Tarifa KDS), primenjuju se od 1. oktobra 2021. godine do sledećeg razmatranja tarife


V_1436_2021 - ODOBRAVAJU SE -  Tarife za korišćenje Prenosnog Sistema, Rad Sistema i Tržišta primenjuju se od 1. oktobra 2021. godine do sledećeg razmatranja tarife


V_1434_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca prijave-fizičko lice Sadudin Humolli, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih / fotonaponskih panela u objektu na parceli katastarske parcele br. 1716-0 i 1708-0 KZ Čaglavica, instalisane snage 5 kW u opštini Gračanica


V_1433_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca prijave “LODA DESIGN“ D.O.O, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih / fotonaponskih panela u objektu na parceli katastarske parcele br. 00176-0 KZ Rakaj, instalirane snage 31,5 kW u opštini Uroševac


V_1432_2021 - IZDAJE SE LICENCA za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije iz vetroparka "SELAC 1", preduzeću "SOWI KOSOVO" D.O.O;

LICENCA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE


V_1427_2021 - USVAJA SE – zahtev KOSTT AD „Metodologija za procenu NTC na interkonektivnim vodovima Kosova“.


V_1426_2021 - USVAJA SE – zahtev KOSTT AD Predlog svih OPS kontinentalne Evrope o zajedničkim pravilima konačnog poravnanja za namerne razmene energije kao rezultat procesa regulisanja stabilizacije i frekvencije perioda promene (povećanje/smanjenje),  u skladu sa članom 50. (3) Uredbe komisije (EU) 2017/2195, od 23. novembra 2017. o uspostavljanju smernica za energiju uravnoteženja


V_1425_2021 - USVAJA SE – zahtev KOSTT AD Predlog svih OPS kontinentalne Evrope o zajedničkim pravilima konačnog poravnanja za nenamerne razmene energije, u skladu sa članom 51. (1) Uredbe komisije (EU) 2017/2195, od 23. novembra 2017 o uspostavljanju smernica za energiju uravnoteženja


V_1424_2021 - ODOBRAVAJU SE MAKSIMALNO DOZVOLJENI PRIHODI (MAR) za Snabdevača univerzalnih usluga (SUU/KESCO), koje će prikupiti KESCO/SUU putem maloprodajnih tarifa električne energije za regulisane potrošače, za tekuću tarifnu 2021. godinu.


V_1423_2021 - ODOBRAVAJU SE MAKSIMALNO DOZVOLJENI PRIHODI (MAR) koje će pokriti Operator sistema distribucije (OSD) KEDS DD, putem tarifa za korišćenje sistema distribucije, za tekuću tarifnu 2021. godinu.


V_1422_2021 - ODOBRAVAJU SE MAKSIMALNO DOZVOLJENI PRIHODI (MAR) koje će pokriti Operator sistema prenosa i tržišta - KOSTT DD  putem tarifa za korišćenje sistema prenosa i tržišta za tekuću tarifnu 2021. godinu.


V_1421_2021 - ODBIJA SE - Zahtev društva “2 Korriku” DOO, za produženje roka važenja Rešenja krajnjeg ovlašćenja V_880_2017 datuma 18. januar 2017, i istovremeno se završava rok važenja ovog rešenja.


V_1420_2021 - ODBIJA SE - Zahtev društva “AFA Energy” DOO za produženje roka važenja Rešenja krajnjeg ovlašćenja V_924_2018 datuma 29. marta 2018, i istovremeno se završava rok važenja ovog rešenja.


V_1417_2021 - OGLAS tendera za izbor dobavljača krajnje mogučnosti (DKM).


V_1416_2021 - PRODUŽAVA licencu za proizvodnju električne energije Energetskoj korporaciji Kosova - Divizija proizvodnje (KEK DD) - TE "Kosovo A" sa licencom RUE/Li_05/17_A, na period od dve (2) godine, od 04. oktobra 2021. do 04. godine oktobra 2023.


V_1415_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev kompanije "Matkos Group" DOO, i IZMENJENA ODLUKA ZA KONAČNO OVLAŠĆENJE V_760_2016 od 28. januara 2016. godine za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta iz vode, KZ Štrpce, opština Štrpce


V_1414_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva, N.T.P.“SEM PRO” za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju pomoću solarnih/fotonaponskih panela, u parceli, Br. 00035-10 ZK Dušanovo


V_1413_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva, fizičko lice Sedat Rexha, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju pomoću solarnih/fotonaponskih panela, u krovu zgrade u katastarskoj parceli br. 2065-5  u ZK Orahovac


V_1412_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva, fizičko lice Berat Maxhuni, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju pomoću solarnih/fotonaponskih panela, u objektu u ZK Maxhunaj


V_1411_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva, fizičko lice Rrahim Vranovci, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju pomoću solarnih/fotonaponskih panela, u objektu u ZK Prelez i Muhaxherëve


V_1410_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva, “UNDP KOSOVO” u Prištini, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju pomoću solarnih/fotonaponskih panela, u parceli, Br. 0001-9 ZK Koxhaj


V_1409_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva, “BALLKAN PETROL” SH.P.K, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju pomoću solarnih/fotonaponskih panela, u parceli, Br. 0001-9 ZK Koxhaj


V_1408_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva, “MALESIA FOODS”  SH.P.K. za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju pomoću solarnih/fotonaponskih panela, u parceli, Br. 0892-0   ZK Vričec


V_1407_2021- ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva, “BOOST BERRIES” SH.P.K. za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju pomoću solarnih/fotonaponskih panela, u parceli, Br. 1846/7  ZK Vitomirica


V_1403_2021 Licenca za snabdevanje na veliko (trgovinu) električne energije ODOBRAVA se preduzeċu  “RENRGY TRADING GROUP PRISTINA” LLC

LICENCA ZA SNABDEVANJE NA VELIKO (TRGOVINU) ELEKTRIČNOM ENERGIJOM IZDATA: “RENRGY TRADING GROUP PRISTINA” DOO


V_1402_2021 - Licenca za snabdevanje na veliko (trgovinu) električne energije ODOBRAVA se preduzeċu  “NOA ENERGY TRADE” LLC Ogranak na Kosovu;

LICENCA ZA SNABDEVANJE NA VELIKO (TRGOVINU) ELEKTRIČNOM ENERGIJOM IZDATA “NOA ENERGY TRADE” DOO filijala na Kosovu


V_1401_2021 - Licenca za snabdevanje na veliko (trgovinu) električne energije ODOBRAVA se preduzeċu  “GSA ENERGJI” LLC

LICENCA ZA SNABDEVANJE NA VELIKO (TRGOVINU) ELEKTRIČNOM ENERGIJOM IZDATA : “GSA ENERGJI” DOO


V_1400_2021 - Licenca za snabdevanje na veliko (trgovinu) električne energije ODOBRAVA se preduzeċu  “FUTURE ENERGY TRADING AND EXCHANGE DYNAMICS” LLC, (FUENTE Dynamics)

LICENCA ZA SNABDEVANJE NA VELIKO (TRGOVINU) ELEKTRIČNOM ENERGIJOM IZDATA : „FUTURE ENERGY TRADING AND EXCHANGE DYNAMICS“ DOO – (FUENTE Dynamics)


V_1399_2021 Licenca za snabdevanje na veliko (trgovinu) električne energije ODOBRAVA se preduzeċu "ETMT Energy” LLC

LICENCA ZA SNABDEVANJE NA VELIKO (TRGOVINU) ELEKTRIČNOM ENERGIJOM IZDATA : „ETMT ENERGY“ DOO


V_1398_2021 - Licenca za snabdevanje na veliko (trgovinu) električne energije ODOBRAVA se preduzeċu  “ENERGY FINANCING TEAM” LLC

LICENCA ZA SNABDEVANJE NA VELIKO (TRGOVINU) ELEKTRIČNOM ENERGIJOM IZDATA: “ENERGY FINANCING TEAM” DOO


V_1397_2021 - Licenca za snabdevanje na veliko (trgovinu) električne energije ODOBRAVA se preduzeċu  “EDS International KS” LLC

LICENCA ZA SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM IZDATA: „EDS International KS“ DOO


V_1396_2021 - Licenca za snabdevanje na veliko (trgovinu) električne energije ODOBRAVA se preduzeċu  “Axpo Kosovo” LLC

LICENCA ZA SNABDEVANJE NA VELIKO (TRGOVINU) ELEKTRIČNOM ENERGIJOM IZDATA: “AXPO KOSOVO” DOO


V_1369_2021 - ODBIJA SE - zahtev KOSTT A.D, za Odstupanje od dugoročnog bilansa električne energije i plana adekvatnosti proizvodnje


V_1368_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva, fizičko lice Habib Osmanaj, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju pomoću solarnih/fotonaponskih panela, u objektu u parceli, katastarska parcela br. 00163-2  ZK Ljubižda, sa instaliranim kapacitetom od 5 kWu opštini Istok.


V_1367_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva, “ “VALONI PETROL” D.O.O, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju pomoću solarnih/fotonaponskih panela, u objektu u parceli, katastarska parcela br. 1741/0 ZK Čaglavica, sa instaliranim kapacitetom od 41.52 kW u opštini Priština


V_1366_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva, “ “VALONI PETROL” D.O.O, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju pomoću solarnih/fotonaponskih panela, u objektu u parceli, katastarska parcela br. 1741/0 ZK Čaglavica, sa instaliranim kapacitetom od 45.28 kW u opštini Priština


V_1365_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva, fizičko lice Valdet Xoxa , za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju pomoću solarnih/fotonaponskih panela, u objektu u parceli, katastarska parcela br. 00474-2ZK Čaglavica, sa instaliranim kapacitetom od 5  kWu opštini Priština.


V_1364_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva, fizičko lice Fidan Verbovci, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju pomoću solarnih/fotonaponskih panela, u objektu u parceli, katastarska parcela br. 1937-0 ZK Izvor, sa instaliranim kapacitetom od 5  kWu opštini Novo Brdo.


V_1363_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva, fizičko lice Avdi Shala , za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju pomoću solarnih/fotonaponskih panela, u objektu u parceli, katastarska parcela br. 00833-2  ZK Dubovik, sa instaliranim kapacitetom od 3  kWu opštini Dečan


V_1362_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva, “ “RELUX” D.O.O, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju pomoću solarnih/fotonaponskih panela, u objektu u parceli, katastarska parcela br. 1876/3 i 1876/4 ZK Laplje Selo, sa instaliranim kapacitetom od 94.72  kW u opštini Gračanica


V_1361_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva, fizičko lice Haki Canaj, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju pomoću solarnih/fotonaponskih panela, u objektu u parceli, katastarska parcela br. 00833-2  ZK Grejkovce, sa instaliranim kapacitetom od 9.9  kWu opštini Suva Reka.


V_1360_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva, Rinor Klaiqi – Enerco D.O.O, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju pomoću solarnih/fotonaponskih panela, u objektu u parceli, katastarska parcela br. 10259-0 ZK Priština, sa instaliranim kapacitetom od 25 kW u opštini Priština.


V_1359_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva, “ “HIT FLORES” D.O.O, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju pomoću solarnih/fotonaponskih panela, u objektu u parceli, katastarska parcela br. 00244-2 ZK Dragaš, sa instaliranim kapacitetom od 100 kW u opštini Dragaš.


V_1358_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva, “Skupština opštine Prizren”, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju pomoću solarnih/fotonaponskih panela, u zgradi opštine Prizren, sa instaliranim kapacitetom od 53.76  kW u opštini Prizrena


V_1357_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva, “ “AGRO TRADE” D.O.O, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju pomoću solarnih/fotonaponskih panela, u objektu u parceli, katastarska parcela br. 1774/1 i 1773/0 ZK Laplje Selo, sa instaliranim kapacitetom od 30 kW u opštini Gračanica.


V_1356_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva, “ “AGRO TRADE” D.O.O, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju pomoću solarnih/fotonaponskih panela, u objektu u parceli, katastarska parcela br. 1774/1 i 1773/0 ZK Laplje Selo, sa instaliranim kapacitetom od 25  kW u opštini Gračanica.


V_1355_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva, “ “AGRO TRADE” D.O.O, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju pomoću solarnih/fotonaponskih panela, u objektu u parceli, katastarska parcela br. 1774/1 i 1773/0 ZK Laplje Selo, sa instaliranim kapacitetom od 5  kW u opštini Gračanica


V_1354_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva, “ “AGRO TRADE” D.O.O, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju pomoću solarnih/fotonaponskih panela, u objektu u parceli, katastarska parcela br. 1774/1 i 1773/0 ZK Laplje Selo, sa instaliranim kapacitetom od 25  kW u opštini Gračanica


V_1353_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva, fizičko lice Burim Neziri, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju pomoću solarnih/fotonaponskih panela, u objektu u parceli, katastarska parcela br. 68-2 ZK Sofali, sa instaliranim kapacitetom od 5 kWu opštini Priština.


V_1352_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva, fizičko lice Nuhi Syla, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju pomoću solarnih/fotonaponskih panela, u objektu u parceli, katastarska parcela br. 02519-3ZK Glavnik, sa instaliranim kapacitetom od 5 kWu opštini Podujevo.


V_1351_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva, S.T.R.“SEDEFI COMERC”, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju pomoću solarnih/fotonaponskih panela, u objektu u parceli, katastarska parcela br. 2476/0ZK Vitomirica, sa instaliranim kapacitetom od 70 kWu opštini Peć.


V_1350_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva, fizičko lice Hamza Selmani, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju pomoću solarnih/fotonaponskih panela, u objektu u parceli, katastarska parcela br. 3217/0 ZK Uroševac, sa instaliranim kapacitetom od 15 kWu opštini Uroševac


V_1349_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva, fizičko lice Ilir Haliti, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju pomoću solarnih/fotonaponskih panela, u objektu u parceli, katastarska parcela br. 680/90 ZK Preoce, sa instaliranim kapacitetom od 5 kW u opštini Gračanica


V_1348_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva, fizičko lice Flamur Haliti, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju pomoću solarnih/fotonaponskih panela, u objektu u parceli, katastarska parcela br. 652/2 ZK Preoce, sa instaliranim kapacitetom od 5 kW u opštini Gračanica.


V_1347_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva, “ÇARSHIA”D.O.O, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju pomoću solarnih/fotonaponskih panela, u objektu u parceli, katastarska parcela br. 532/71i 630-330 ZK Preoce, sa instaliranim kapacitetom od 100 kW u opštini Gračanica.


V_1346_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva, “VAM TRADE” D.O.O, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju pomoću solarnih/fotonaponskih panela, u objektu u parceli, katastarska parcela br. 1518/1 i 1518/2 ZK Čaglavica, sa instaliranim kapacitetom od 100 kWu opštini Gračanica


V_1345_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva, fizičko lice Tahir Humolli, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju pomoću solarnih/fotonaponskih panela, u objektu u parceli, katastarska parcela br. 1700-2-630-0ZK Čaglavica, sa instaliranim kapacitetom od 5 kW u opštini Gračanica.


V_1344_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva, fizičko lice Nexhat Humolli, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju pomoću solarnih/fotonaponskih panela, u objektu u parceli, katastarska parcela br. 1700-3-629-0 ZK Čaglavica, sa instaliranim kapacitetom od 5 kW u opštini Gračanica.


V_1343_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva, fizičko lice Nehat Humolli, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju pomoću solarnih/fotonaponskih panela, u objektu u parceli, katastarska parcela br. 1700-2-631-0 ZK Čaglavica, sa instaliranim kapacitetom od 5 kW u opštini Gračanica.


V_1342_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva, “HILL GROUP” D.O.O.”, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju pomoću solarnih/fotonaponskih panela, u objektu u parceli, katastarska parcela br. 734/0 ZK Preoce, sa instaliranim kapacitetom od 100 kW u opštini Gračanica.


V_1341_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva, T.U.P.“GENCI - A.F.”, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju pomoću solarnih/fotonaponskih panela, u objektu u parceli, katastarska parcela br. 002724-0 ZK Kosovo Polje, sa instaliranim kapacitetom od 30 kW u opštini Kosovo Polje.


V_1340_2021 - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca zahteva, “DEKORITI” D.O.O, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju pomoću solarnih/fotonaponskih panela, u objektu u parceli, katastarska parcela br. 00277-2 i 00277-4 ZK Lipjan, sa instaliranim kapacitetom od 65 kW u opštini Lipjan.