Skip to main content

Tarifat e energjisë elektrike

Çmimi i energjisë për konsumatorët shtëpiak përbëhet nga këto komponentë:

  • Çmimi i prodhimit të energjisë elektrike,
  • Çmimi i importit të energjisë elektrike
  • Çmimi për shfrytëzimin e rrjetit:
  • Ngarkesat e rrjetit të transmisionit dhe shpërndarjes,
  • Ngarkesat e rrjetit të shpërndarjes
  • Çmimi i energjisë së prodhuar nga burimet e Ripërtërishme,

Tarifat e energjisë elektrike janë të paraqitura në vegëzën e mëposhtme