Skip to main content

Odluke 2023


 

V_1827_2023 - USVAJA - se zahtev i status potrošača podnosioca zahteva “Đafer Tafilaj”


V_1826_2023  – USVAJA - se zahtev i status potrošača podnosioca zahteva “Džon Bibaj”


V_1825_2023  - USVAJA - se zahtev i status potrošača podnosioca zahteva „Miftar Hasanaj“


V_1824_2023  - ODOBRAVA SE - zahtev i usvaja se status Prosumatora podnosiocu zahteva " Rukje Bytyqi


V_1823_2023  - ODOBRAVA SE - zahtev i usvaja se status Prosumatora podnosiocu zahteva " Elmi Rečica


V_1822_2023  - ODOBRAVA - Odobrava se zahtev i status potrošača aplikanta "Fadil Braha"


V_1821_2023  - ODOBRAVA - Odobrava se zahtev i status potrošača aplikanta "Sylejman Suka"


V_1820_2023  - ODOBRAVA se - zahtev i usvaja se status Prosumatora podnosiocu zahteva "Alji Dermiši"


V_1819_2023  - ODOBRAVA se - zahtev i usvaja se status Prosumatora podnosiocu zahteva "EURO THESI", D.O.O.


V_1818_2023  - ODOBRAVA se - zahtev i usvaja se status Prosumatora podnosiocu zahteva "Biffe Martin Nue Simoni"


V_1817_2023  - ODOBRAVA se - zahtev i usvaja se status Prosumatora podnosiocu zahteva U.T.P "BACI PETROL"


V_1816_2023  - ODOBRAVA se - zahtev i usvaja se status Prosumatora podnosiocu zahteva "ILIRIA" D.O.O


V_1815_2023  - ODOBRAVA se - Maksimalna fiksna cena za solarnu aukciju od 100MW u iznosu od 75€/MWh


V_1814_2023  - ODOBRAVA SE zahtev Dobavljača univerzalnih usluga – KESCO za usvajanje novog dizajna računa za električnu energiju


V_1808_2023 - ODOBRAVA se - zahtev i usvaja se status Prosumatora podnosiocu zahteva "Bljeona Jahiri"


V_1807_2023  - ODOBRAVA se - zahtev i usvaja se status Prosumatora podnosiocu zahteva "Driton Peraj"


V_1806_2023  - ODOBRAVA se - zahtev i usvaja se status Prosumatora podnosiocu zahteva "Aziz Pacoli "


V_1805_2023  - ODOBRAVA SE - zahtev i usvaja se Status potrošača aplikanta “Deli Krasniqi“


V_1804_2023  - ODOBRAVA SE - zahtev i usvaja se Status potrošača aplikanta “Berat Hadri“


V_1803_2023  - ODOBRAVA SE - zahtev i usvaja se Status potrošača aplikanta “Rexhep Golaj“,


V_1802_2023  - ODOBRAVA SE - zahtev i usvaja se Status potrošača aplikanta “Valza Kika Salihu”


V_1801_2023  - ODOBRAVA SE - zahtev i usvaja se Status potrošača aplikanta “Merita Salihu Kadriu“


V_1800_2023  - ODOBRAVA SE - zahtev i usvaja se status Prosumatora podnosiocu zahteva " Arianit Ismaili "


V_1799_2023  - ODOBRAVA SE - zahtev i usvaja se status Prosumatora podnosiocu zahteva „Kreshniku Kamberiju“


V_1798_2023  - ODOBRAVA SE – zahtev i usvaja se status Prosumatora podnosiocu zahteva " Mobileri DIORI " doo


V_1797_2023  - ODOBRAVA SE - zahtev i usvaja se status Prosumatora podnosiocu zahteva "Hotel Dardania" doo


V_1796_2023  - ODOBRAVA SE - zahtev i usvaja status Prosumatora podnosiocu zahteva „NT XENI Commerce“


V_1795_2023  - ODOBRAVA SE -zahtev i usvaja status Prosumtora podnosiocu zahteva "Golden Imperial" doo


V_1794_2023  - ODOBRAVA SE –Zahtev i status Prosumatora podnosiocu zahteva "BANJA U DOBRĆANIMA" doo


V_1793_2023  - POTVRĐUJE - se da je ispunjena tačka II dispozitiva Odluke V_1748_2023 od 17.07.2023.godine, u skladu sa zakonskim uslovima i kao takav smatra se da su ispunjeni zakonski uslovi u pogledu razmatranja, izmena i usvajanja Programa privrednog razvoja za 2023. godinu od strane organa upravljanja ALPEX-a.


V_1792_2023  - ODOBRAVA se - Zahtev KOSTT A.D za Odobrenje količine prekograničnih prenosnih kapaciteta Albanija-Kosovo, za proces Unije tržišta .


V_1791_2023  - USVAJAJU SE tarife toplotne energije za krajnje potrošače Gradske toplane (GT) Đakovica A.D

REGULATORNI IZVEŠTAJ Utvrđivanje tarifa za gradsku toplanu Đakovica A.D. Grejna sezona 2023/2024


V_1790_2023  – ODOBRAVAJU SE MAKSIMALNO DOZVOLJENI PRIHODI za preduzeće GT Đakovica A.D.

REGULATORNI IZVEŠTAJ Određivanje dozvoljenih prihoda za Gradske toplane (GT) Đakovica A.D


V_1783_2023 - IZDAJE SE LICENCA za veleprodaju (trgovinu) električnom energijom Yildirim Energi Europe D.O.O

LICENCA ZA SNABDEVANJE NA VELIKO (PROMET) ELEKTRIČNE ENERGIJE


V_1782_2023 - ODOBRAVAJU SE – Pravila tržišta električne energije


V_1781_2023 - ODOBRAVA SE – Predlog za usvajanje modela tržišta električne energije na Kosovu


V_1779_2023 - ODOBRAVA  - i izdaje se OVLAŠĆENJE društvu “VBS" DOO


V_1778_2023 - ODOBRAVA SE - i izdaje se OVLAŠĆENJE preduzeću „VITA ENERGI“ D.O.O.


V_1777_2023 - ODOBRAVAJU SE - Tehnički kriterijumi za priključenje sopstvenih potrošača sa obnovljivim resursima na distributivnu mrežu (DSO).


V_1773_2023 ­- ODOBRAVA se Aneks za određivanje cene toplotne energije iz kogeneracije „ Osnovnog ugovora za snabdevanje toplotom“ od 24.12.2014. godine, br.252 između KEK- Energetska Korporacija  Kosova A.D i GT Termokos A.D


V_1772_2023 - ODOBRAVAJU se tarife toplotne energije za krajnje potrošače Gradske Toplane (GT) Termokos A.D za grejnu sezonu 2023/2024

Raporti


V_1771_2023 - USVAJAJU SE MAKSIMALNO DOZVOLJENI PRIHODI za preduzeće GT Termokos A.D

Raporti


V_1770_2023 - USVAJA SE – Rezervna procedura za spajanje tržišta električne energije za dan unapred za Republiku Albaniju i Republiku Kosovo.


V_1769_2023  - USVAJA SE - "Pravila za alokaciju u senci za granicu između Republike Kosovo - Republika Albanija."


V_1768_2023  - USVAJA SE - Predlog za odobravanje proizvoda i vrsta naloga-porudžbine, kojima će se inicijalno trgovati na Albanskoj berzi električne energije - ALPEX d.d.


V_1767_2023  - USVAJA SE - Metodologija raspodele prihoda od zagušenja između Republike Albanije i Republike Kosovo


V_1766_2023  - ODOBRAVAJU SE – tarife za tranzicioni period Albanske berze  električne energije (ALPEX AD) za region ponude Republike Kosova


V_1765_2023  - ODOBRAVA SE - i izdaje se ODOBRENJE društvu „Eco Park Group” DOO


V_1764_2023  - Dozvola za proizvodnju električne energije SE PRODUŽUJE Energetskoj korporaciji Kosova - Odeljenje proizvodnje (KEK A.D) - TC "Kosova A"
Licenca


V_1763_2023  - IZDAJE SE LICENCA za Snabdevanje na veliko (trgovanje) električnom energijom preduzeću SOLE 24 D.O.O. Ogranak na Kosovu
Licenca


V_1762_2023  - IZDAJE SE LICENCA za Snabdevanje na veliko (trgovanje) električnom energijom preduzeću INFINIT POWER SOLUTION D.O.O
Licenca


V_1761_2023  - USVAJA SE kao osnovana žalba Operatora prenosnog sistema i tržišta (KOSTT AD)


V_1756_2023 - IZDAJE SE LICENCA za snabdevanje na veliko (trgovinu)  električnom energijom preduzeću MONTING DOO
Licenca


V_1755_2023 - IZDAJE SE LICENCA za Snabdevanje električnom energijom na veliko (trgovanje) preduzeću MCM COMMODITIES doo
Licenca


V_1754_2023  - IZDAJE SE LICENCA za snabdevanje električnom energijom preduzeću Eurosol&Energy DOO
 Licenca


V_1753_2023  - USVAJA SE zahtev društva „EV WIND PARK” DOO


V_1752_2023  - USVAJA SE zahtev društva „EV WIND PARK” DOO


V_1751_2023  - ODOBRAVA SE - i izdaje OVLAŠĆENJE  privrednom društvu " Energy Development Group - Kosova" doo


V_1750_2023  - Izdaje se OVLAŠĆENJE privrednom društvu " Eling Grup" doo


V_1749_2023  - ODOBRENO JE - i izdaje se OVLAŠĆENJE privrednom društvu " SOLAR ENERGY GROUP EUROPE " doo


V_1748_2023 - USVAJA SE – zahtev društva Albanska berza električne energije (ALPEX AD) i ODREĐUJE SE kao imenovani Operator tržišta električne energije (NEMO), za obavljanje aktivnosti u vezi sa spajanjem tržišta dan unapred i tržišta unutar dana i rad spojenog tržišta za teritoriju Republike Kosovo.


V_1746_2023 -  ODOBREN je – Jednogodišnji (1) Investicioni plan Operatora distributivnog istema (KEDS) za 2023. Godinu.


V_1745_2023 - DAJE SE SAGLASNOST - za objavljivanje  Plana adekvatnosti proizvodnje 2023-2032


V_1744_2023 - USVAJA SE – Dugoročni bilans električne energije 2023-2032.


V_1743_2023 - USVAJA SE -  Plan Operatora distributivnog sistema za upravljanje i smanjenje gubitaka za 2023. godinu


V_1740_2023 - SUSPENDOVANA je – implementacija Pravila br. 10/2017 za Šemu podrške proizvođačima obnovljivih izvora energije , i OBUSTAVLJA se primanje zahteva za obradu prema ovom pravilu, uključujući generatore za vlastitu potrošnju OIE


V_1739_2023 - IZRIČE SE - NOVČANA KAZNA Operatoru prenosnog sistema za "KOSTT" AD


V_1738_2023 - IZRIČE SE - NOVČANA KAZNA - Energetskoj Korporaciji Kosova „EKK“ D.D.


V_1737_2023 - ODBIJA SE - Zahtev kompanije Bondcom Energy Point D.O.O., za odlaganje roka važenja Konačne odluke o odobrenju V_1211_2019 od 26.12.2019.godine, a istovremeno PRESTAJE rok važenja ove Odluke


V_1736_2023 - LICENCA SE IZDAJE za Snabdevanje električnom energijom na veliko (trgovina) kompaniji Eurosol&Energy D.O.O
Licenca 


V_1735_2023 - IZDAJE SE LICENCA za snabdevanje električnom energijom preduzeću SharrCem D.O.O.


V_1734_2023  - NASTAVLJA SE Licenca o snabdevanju električnom energijom preduzeću FUTURE ENERGY TRADING AND EXCHANGE DYNAMICS D.O.O.


V_1733_2023  - NASTAVLJA SE Licenca o snabdevanju (trgovini) električnom energijom na veliko preduzeću Danske Commodities Kosovo D.O.O


V_1732_2023  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca Metusha Hajdarija za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela


V_1731_2023  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca Xhevdeta Beqirija za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela


V_1730_2023  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca Albiona Mulakua za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela


V_1729_2023  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca Muslija Avdullahua za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela


V_1728_2023  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca Lorika Bejte za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela


V_1727_2023  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca “SHARRI” doo za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela


V_1726_2023  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca Sahita Rakaja za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela


V_1725_2023  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca “BESIMI COMMERCE” doo za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela


V_1724_2023  - ODOBRAVA SE - zahtev aplikanta “Ibrahim Kuka”, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za samopotrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela


V_1723_2023  - ODOBRAVA SE - zahtev aplikanta “Adem Dabiqaj”, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za samopotrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela


V_1722_2023  - ODOBRAVA SE - zahtev aplikanta “Halim Baftiu”, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za samopotrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela


V_1721_2023  - ODOBRAVA SE - zahtev aplikanta “Esad Kamerrolli”, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za samopotrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela


V_1720_2023  - ODOBRAVA SE - zahtev aplikanta “Sabit Ademi”, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za samopotrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela


V_1719_2023  - ODOBRAVA SE - zahtev aplikanta “GELI” D.O.O., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za samopotrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela


V_1718_2023  - ODOBRAVA SE - zahtev aplikanta “SWISS MALL” D.O.O., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za samopotrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela


V_1717_2023  - Menja se i dopunjuje dispozitiv pod tačkom II. Odluke br. O_1681_2023. dana 23.03.2023.


V_1716_2023  - Menja se i dopunjuje dispozitiv pod tačke II. Odluke br. O_1680_2023. dana 23.03.2023.


V_1714_2023  - ODOBRAVAJU SE - Tarife za korišćenje sistema distribucije (Tarife KSD), koje će sprovesti od Operatora sistema distribucije (OSD).


V_1713_2023  - ODOBRAVAJU SE - Maloprodajne tarife električne energije za potrošače sa pravom snabdevanja univerzalnom uslugom, koje će se prikupljati ​​od dana 1. aprila 2023. do sledećeg tarifnog razmatranja.


V_1712_2023  - ODOBRAVAJU SE - Tarife za korišćenje sistema prenosa, rad sistema i rad tržišta, koje će se sprovoditi od Operatora sistema prenosa i tržišta (OSP/OT) počevši od dana 1. aprila 2023. do sledećeg tarifnog razmatranja


V_1711_2023  - ODOBRAVA SE - Petogodišnji razvojni i investicioni plan distribucije 2023-2027. OSD-a


V_1710_2023  - ODOBRAVA SE - Razvojni plan prenosa za period 2023-2032. KOSTT A.D.


V_1709_2023  - ODOBRAVA SE - Desetogodišnji (10) razvojni plan distribucije za period 2023 - 2032 OSD-a.


V_1708_2023  - ODOBRAVA SE - Peto (5) godišnji razvojni plan prenosa za period 2023 - 2027. KOSTT A.D.


V_1707_2023 - USVAJAJU SE MAKSIMALNO ODOBRENI PRIHODI (u daljem tekstu: MOP) za Snabdevača univerzalnom uslugom (SUU) za 2023. godinu.


V_1706_2023  - USVAJAJU SE MAKSIMALNO ODOBRENI PRIHODI (u daljem tekstu: MOP) koje će naplatiti Operator distributivnog sistema, (ODS) KEDS AD, za Treći regulatorni period RP3 (2023-2027).


V_1705_2023  - USVAJAJU SE MAKSIMALNO ODOBRENI PRIHODI (u daljem tekstu: MOP) koje će naplatiti Operator prenosnog i tržišnog sistema, OPS/OT (KOSTT AD), za Treći regulatorni period RP3 (2023-2027).


V_1704_2023 - ODOBRAVA SE „Godišnji bilans toplotne energije za 2023. godinu“  kompanije „GRADSKOG GREJANjA A.D”


V_1703_2023  - ODOBRAVA SE „Godišnji bilans toplotne energije za 2023. godinu“ JP „Termokos“ a.d.


V_1702_2023  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca prijave "Skender Bošnjaku", za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/foto naponskih panela


V_1701_2023  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca prijave ,,Nazif Redžepi", za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/foto naponskih panela


V_1700_2023  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca prijave "Enis Osmani", za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/foto naponskih panela


V_1699_2023  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca prijave "Dževdet Hikasmoni", za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/foto naponskih panela


V_1698_2023  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca prijave "Elmaz Eljšani", za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela


V_1697_2023  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca prijave ,,Prend Dedaj", za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela


V_1696_2023  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca prijave ,,Ndrec Šalja", za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/foto naponskih panela


V_1695_2023  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca "DELFIN" doo, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela


V_1694_2023  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca "CONCORDIA-Projekte Sociale", za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela


V_1693_2023  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca “FORTESA" doo, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela


V_1692_2023  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca “ALFA" doo, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela


V_1691_2023  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca “MABEKO GROUP" doo, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela


V_1690_2023  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca “FEIS - COM" doo, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela


V_1689_2023  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca "GNTC GROUP" AD, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela


V_1688_2023  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca "MOBILE DEKOR", za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela


V_1687_2023  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca NTP “RAHVERA - AB”, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela


V_1686_2023  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca “SEFA METAL”, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela


V_1685_2023  - ODOBRAVA SE - zahtev podnosioca SH.F.M.U “MODEL”, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela


V_1684_2023  - Daje se nosiocu licence za snabdevanje električnom energijom „KOSOVO ELECTRICITY SUPPLY COMPANY“ dd


V_1679_2023  - USVAJA SE zahtev KOSTT AD zar Derogacije odredbi Mrežnog kodeksa prenosa


V_1678_2023  - USVAJA SE -  Godišnji bilans električne energije za 2023. godinu.


V_1670_2023 - ODOBRAVA SE - zahtev aplikanta “Sami Morina”, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za samo-potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, koji će se postaviti na krovu objekta katastarske parcele br. 01394-24 OK Čaglavica, sa instaliranim kapacitetom od 10 kW u Opštini Priština


V_1669_2023  - ODOBRAVA SE - zahtev aplikanta “Skupština opštine Prizren”, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za samo-potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, koji će se postaviti na krovu objekta u katastarskoj parceli br. 00807-0 OK Prizren sa instaliranim kapacitetom od 40 kW u Opštini Prizren.


V_1668_2023  - ODOBRAVA SE - zahtev aplikanta “Fatmir Mjeku” B.I., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za samo-potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, koji će se postaviti na krovu objekta u katastarskoj parceli br. 01341-1 OK Obilić sa instaliranim kapacitetom od 70 kW u Opštini Obilić.


V_1667_2023  - ODOBRAVA SE - zahtev aplikanta “SANTEFARM” D.O.O., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za samo-potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, koji će se postaviti na krovu objekta u katastarskoj parceli br. 01078-0 OK Velika Slatina sa instaliranim kapacitetom od 38.72 kW u Opštini Kosovo Polje


V_1666_2023  - ODOBRAVA SE - zahtev aplikanta PTP "BLETA", za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za samo-potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, koji će se postaviti na krovu objekta u katastarskoj parceli br. 00025-1 OK Grebno sa instaliranim kapacitetom od 35.77 kW u Opštini Uroševac


V_1665_2023  - ODOBRAVA SE Amandamentiranje Sporazuma o snabdevanju grejanjem sklopljen dana 24.12.2014., br.252 između KEK-Energetske Korporacije Kosova a.d. i GT Termokos a.d., i Aneks Sporazuma o određivanju cene toplotne energije iz ko-generisanja


V_1664_2023  - ODOBRAVAJU SE - Takse priključenja na mreži distribucije (OSD).